0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

15 от 11.06.2020 Заповед № 645 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП – ИПР за УПИ II-51 и УПИ III-52 кв.39 по плана на с. Веринско. Дворищната регулационна линия между УПИ II-51 и УПИ III-52 със съгласието на собствениците изцяло преминава по имотна граница

Площта на нов УПИ II-51 е 767.81кв.м. и площта на нов УПИIII-52 е 1740.98кв.м.

14 от 11.06.2020 Заповед № 644 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП- ИПР. Имотът не е с уредени сметки по регулация.Основание за изменението на плана са нотариално декларации от собственици на УПИ III-167 – Цанка Танева и УПИ VI-166 – Нели Гешева – Кистнер.

Изменението се състои в следното:

1.Регулационнната линия между УПИ III-167и УПИ VI-166 минава по кадастралната граница на ПИ 167 и ПИ 166.

2.Имотната граница на ПИ 167 от къмулица с о.т.46-о.т.45 минава по регулационната линия на УПИ III-167, кв.5 , с. Полиовци.

Отреждането на УПИ III-167 не се променя и остава с жилищно предназначение. Площта на УПИ III-167 е 944кв.м.

13 от 05.06.2020 Заповед № 623 / 04.06.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение № III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

12 от 01.06.2020 Заповед № 592 / 29.05.2020 г.

Одобрение на проект изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1, кв. 17, както следва:

(1) Промяна на улично-регулационната граница на УПИ II-1 и на улична регулация на улица с о.т. 26 - о.т. 27 по имотна граница на ПИ 1 в частта на УПИ II-1, кв.17

(2) Промяна на граница на ПИ 1 по улично-регулационната граница на УПИ II-1, кв. 17 по улица с о.т. 27 - о.т. 31.

(3) Проект за допълване на кадастрален и регулационен план с триетажна сграда /3МЖ/ със ЗП от 55кв.м, както и навес, долепен до сградата /3МЖ/ със ЗП от 30 кв.м

11 от 08.05.2020 Заповед № 484 / 05.05.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв. 142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

Заличава се УПИ I-2171, кв. 142 с площ от 13450 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

Заличава се УПИ II-2171, кв. 142 с площ от 11464 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ III-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ VIII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ IХ-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв. 142 с площ от 211 кв.м

Зоната, в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140, кв.17 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман. Изменението се състои в следното: (1) Промяна на улично-регулационната линия откъм улица с о.т .66 - о.т. 67 в съответствие с имотната граница с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв. 17 по плана на с. Черньово. (2) Имотната граница на ПИ 140 откъм улица с о.т. 66 - о.т. 69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140 съгласно документа за собственост

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв. 26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП-ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101. След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849 кв.м, като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация съгласно нотариален акт за собственост, придобитпо регулация № 21, том I, дело № 42 / 06.02.1986 г., издаден от РС - Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него, е премахната

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастрален план за промяна на имотна граница по улично-регулационна граница на улица с от. 64 - от. 74 на УПИ III-40, кв. 22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв. 22, с. Полянци

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96“г“ по плана на гр. Ихтиман, отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесено предназначение“

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобрение на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

горе