0724 82381
Сряда, 16 юни 2021
0724 82381
Сряда, 16 юни 2021
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

36 от 04.06.2021 Заповед № 786 / 04.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план –План за регулация на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който се променя уличната регулация от о.т. 62, о.т.63 до о.т.64 по имотните граници в участъка от УПИ XX-121, до чупката на имота. След обединението на УПИ XX-121, кв.39, УПИ XXI-121,кв.39 и УПИ XXII-121,кв.39 се образуват два

нови урегулирани имоти, а именно УПИ XX-121,кв.39 и УПИ XXI-121 ,кв.39по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман.

35 от 01.06.2021 Заповед № 751 / 01.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация за попълване на нов УПИ XXI 222 с площ от 1845,78кв.м. в кв. 3 по плана на с. Полиовци, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Същият е образуван като част от имот с проектен №222.

34 от 26.05.2021 Заповед № 729 / 26.05.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 / номер по предходен план :060052/ в землището на с. Пауново, общ. Ихтиман, местност „Каменица могила“ с площ от 1021кв.м. , като се променя предназначението на имота „ За жилищно застрояване“. Поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 се трансформира в УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 и се включва в регулация/ строителните граници/ на с.Пауново , общ.Ихтиман. Достъпа на имота се осъществява по улица с ОТ 1-ОТ 9-ОТ 10 от регулационния план на с.Пауново.

Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 при следните показатели:

Зона по ОУП за нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

Плътност на застрояване-до 40%,

К инт – 1,2

Плътност на озеленяване – над.40%

Кота корниз – мах.10м.

33 от 26.05.2021 Заповед № 730 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на за ПИ с идентификатор 10029.237.54, землището на с. Вакарел, м. „Койкьовец“, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София при следните условия : Площ на имота 1403кв.м. Имота се отрежда за жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ Плътност на застрояване –до 40%, К инт 1,2, % Озеленяване мин.40%, Кота корниз – макс. 10м.

32 от 26.05.2021 Заповед № 731 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ № ПИ 81253.37.1 , мест.“Над селото“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, обл.Софийска при следните условия : Площ на имота 1201кв.м. , Устройствена зона „Жм“, Отреждане на имота „За жилищно строителство“, Кота корниз до 10 м, Плътност на застрояване (Пл. застр.) - 40%; Интензивност на застрояване (Кинт) -1,2 ; П озеленяване -40% при условията на чл. 19, ал.1 от Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

31 от 20.05.2021 Заповед № 657 / 11.05.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на регулационните граници в обхвата на УПИ IV-99, УПИ V-102 и УПИ VI-103 , кв.8, по плана на с.Боерица , като се образуват два нови урегулирани поземлени имота

по представеното мотивирано предложение за изменение и предварителен договор за продажба на недвижим имот от 253 кв.м., съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ.

30 от 20.05.2021 Заповед № 696 / 19.05.2021г.

Одобрява се:

1.Изменение на ПУП-ПР – обединяване на ПИ 081034 с УПИ 081421 и образуване на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман.

2.ПУП-ПЗ на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман предвижда ново застрояване , което да се разположи до ограничителната линия на застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът, а именно „Предимно производствена зона“ /Пп/ с показатели: Плътност на застрояване- мак.60%, К инт – до2,5, Озеленяване – мин.20% , Височина –мах.15м.

29 от 12.05.2021 Заповед № 668/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - разделяне на УПИ IX-128 кв.5 по плана на с.Борика, като същият се раздели на два нови урегулирани поземлени имоти, както следва: новообразуван УПИ IX-128 с площ от 618,43 кв.м. и новообразуван УПИ XIV-128 с площ от 339,07 кв.м. Освен разделянето се прави изменение на дворищно – регулационната граница между УПИ IX-128 и УПИ X – 129, УПИ II-122 и УПИ IV-124 на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗУТ като вътрешната регулационна линия е поставена в съответствие със съществуващите граници на имота на място, за което всички заинтересова страни са приложили декларации за съгласие. С разрешаване от Общински съвет – Ихтиман се прави изменение на улично – регулационната граница при о.т. 163 – о.т. 153, като се измести по имотната граница, както и проектиране на улица тупик във връзка с разделянето на УПИ IX-128.

28 от 12.05.2021 Заповед № 673/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - променя отреждането на УПИ III „Баня“ в УПИ III „Църква“, в кв. 122 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

27 от 12.05.2021 Заповед № 672/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация в обхвата на УПИ I-87 и УПИ ХII-88, в обхвата на VII-87 и УПИ Х-130 и УПИ IХ –130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София се променя дворищно регулационната граница между УПИ I-87 и между УПИ VII-87 с УПИ XII -88, УПИ Х-130 и УПИ IХ – 130, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 87, ПИ 88 и ПИ 130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София. След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи:

 новообразуван УПИ I-87- 863кв.м.

 новообразуван УПИ VII-87-767кв.м.

 новообразуван УПИ ХII-88 -1037кв.м.

 новообразуван УПИ IХ –130- 572кв.м.

 новообразуван УПИ Х-130 – 697кв.м.

26 от 12.05.2021 Заповед № 669/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация на УПИ XIII-104 и УПИ XV-84, кв. 11 по плана на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. София, като се променя дворищно регулационната граница между УПИ XIII-104 и УПИ XV-84 к кв.11, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 84 и ПИ 104. След промяната новообразуван УПИ XIII-104 е с площ от 553кв.м. и новообразуван УПИ XV-84 е с площ от 908кв.м.

25 от 12.05.2021 Заповед № 670/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация – разделяне на УПИ III-274 в кв. 16 по регулационния план на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ III-274 „За жилищно застрояване“ с площ от 559 кв.м. и УПИ ХV -274„За жилищно застрояване“ с площ от 559кв.м.

24 от 12.05.2021 Заповед № 671/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация, промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“, кв. 147 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, като се прави промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“ на УПИ III „Предприятие за производство на козметични продукти“.

23 от 02.04.2021 Заповед № 478 / 01.04.2021 г.

Одобряване на изменение на ПУП – ПР на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който вътрешната регулационна линия между УПИ ХV-75 и съседни УПИ III-77, УПИ V-78, УПИ VI-79 в кв. 9 по плана на с. Веринско се променя по имотната граница на поземлените имоти. Новите урегулирани поземлени имоти се отреждат „За жилищно застрояване“.

22 от 02.04.2021 Обявление на Решение № СО-17-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - София

21 от 12.03.2021 Заповед № 288/12.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект на ПУП – ПР за УПИ I Училище и детско заведение“ кв.5 с. Веринско.

Образува се нов квартал 5а . Образува се нова улица с ОТ 75а - ОТ 76б - ОТ 76 ж. Образува се нова улица с ОТ 76 б- ОТ в - ОТ 76 г - ОТ 76д

Образуват се нови УПИ , както следва:

УПИ I-361 „къща за гости“ с площ 902кв.м.

УПИ II-361 „къща за гости“ с площ 909кв.м.

УПИ III-361 „къща за гости“ с площ 908кв.м.

УПИ IV-361 „къща за гости“ с площ 862кв.м.

УПИ V-361 „къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VI-361„къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VII-361 къща за гости“ с площ 985кв.м.

УПИ VIII-361„къща за гости“ с площ 842кв.м.

УПИ IX-361 „къща за гости“ с площ 806 кв.м.

УПИ X-361„къща за гости“ с площ 895 кв.м.

УПИ XI-361 „ къща за гости“ с плащ 890 кв.м.

УПИ XII-362 „за трафопост“ с площ 76 кв.м.

2. Проект на ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ кв.5а , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3,

П-озеленяване-30% ,

височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“ и трафопост.

20 от 12.03.2021 Заповед № 284/12.03.2021г.

Одобрява се:

1.Проект за ПУП-ПР за УПИ II „За нуждите на СНС“ кв.5 по плана на с. Веринско , както следва:

Образува се нов кв.5 „б“ .Образува се нова улица с ОТ 76ж-ОТ 76 б - ОТ 76а, образува се улица с ОТ 76 б - ОТ 76е. От УПИ II „За нуждите на СНС“ се образуват нови УПИ с отреждане за“ Къща за гости „ както следва :

УПИ I-363„къща за гости“ с площ 962кв.м.

УПИ II-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ III-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ IV-363„къща за гости“ с площ 955 кв.м.

УПИ V-363„къща за гости“ с площ 957 кв.м.

УПИ VI-363„къща за гости“ с площ 962 кв.м.

УПИ VII-362„къща за гости“ с площ 826 кв.м.

УПИ VIII-36„къща за гости“ с площ 828 кв.м.

УПИ IX-363„къща за гости“ с площ 927 кв.м.

УПИ X-363„къща за гости“ с площ 785 кв.м.

УПИ XI-363-„ къща за гости“ с плащ 784 кв.м.

УПИ XII-363-„ къща за гости“ с плащ 782 кв.м.

2. Проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ в кв.5б , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3 ,

П-озеленяване-30% ,

Височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“.

19 от 11.03.2021 Заповед № 281/11.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект за ПУП-ПР за изменение на УПИ VII-2063а и УПИ IХ-2063 кв.145 по плана на гр.Ихтиман , като се обединят в един общ УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман

2. Проект за ПУП-ПЗ на УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман, попада в „Предимно производствена зона“ Пп с показатели : П застрояване – до 60%, Кинт-2,5, П озеленяване -20% .

18 от 08.03.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Одобрява се проект за ПУП-ИПР в обхвата на УПИ I "гостилница, смесен магазин, младежки клуб, клуб на пенсионера, медицински пункт и автоспирка" в кв.4 по плана на с. Джамузовци.

18 от 25.02.2021 Заповед № 223/24.02.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПЗ за ПИ 038005 в земл. с. Веринско ЕКАТЕЕ 10690 за промяна на предназначението на земеделска земя във „Ферма за кокошки носачки“. Проектът за ПУП-ПЗ е с показатели : П застрояване до 50%, Кинт до 1,0 , П озеленяване- до 40% , Кота корниз до 10 м.

17 от 25.02.2021 Заповед № 224/24.02.2021г.

Одобрява се проектът за ПУП-ПЗ за промяна предназначението от земеделска земя за жилищно строителство ПИ 10029.602.4 в м. Корията/При дома – земл. Вакарел. Променя се предназначението на поземлен имот 10029.602.4 от земеделска земя за „Жилищно строителство“. Проекта е съобразен с предвижданията на ОУПО за зоната , в която попада имотът, а именно: територии с устройствена категория“ Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ /ЖМ/ с показатели:

П застрояване до 40%,

Кинт до 1,2, П озеленяване- до 40% ,

Кота корниз до 10 м.

16 от 24.02.2021 Заповед № 207/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ИПР,образуване на нов квартал 32 заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58 и образуванена нов УПИ I“Терен за озеленяване, парк и градина“,с. Полянци,общ. Ихтиман, както следва: попълва се регулационния план на с. Полянци с квартал No32;образува се УПИ I„Терен за озеленяване, парк и градина“ с площ от 1265 кв.м. заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58.

15 от 24.02.2021 Заповед № 206/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ III-89,кв.17, по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман, както следва: променя се границата на УПИ III-89 кв.17 със съседен УПИ XI-93и УПИXII-93 кв.17 по имотна граница на имот пл.No93;запазва се отреждането на новите УПИ „За жилищно застрояване“;от УПИ III-89в кв.17 към съседен УПИ XI-93 се връщат 2кв.м.поради преминаване на проектна регулационна граница по имотни граници на имот пл.No93;от УПИ III-89 кв.17,към съседен УПИXII-93 се връща 1кв.м.поради преминаване на проектна регулационна границапо имотни граници на имот пл.No89 с пл.No93.След промяната:УПИIII-89“За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 971 кв.м., УПИ XI-93 „За жилищно застрояване“ в кв. 17 с е площ 1120 кв.м.и УПИ XII-93 „За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 1205кв.м.

14 от 24.02.2021 Заповед № 205/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР, промяна граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по КРП на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, както следва: променя се регулационната граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по плана на с. Семковци.След промяната новообразуван УПИ I-59,кв.6 е с площ 1123кв.м., новообразуван УПИ X-60, кв.6, с площ 484кв.м. и новообразуван УПИ IX-60,кв.6, с площ 558 кв.м.

13 от 24.02.2021 Заповед № 204/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП –ИПР в обхвата на УПИ ХХ-147 и УПИ ХVIII-145, кв.25 по плана на с.Стамболово, общ.Ихтиман, както следва: вътрешната регулационна линия минава по имотната границана имот пл.No147 и имот пл.No145;уличната регулационна линия на улица с о. т. 91 –о. т. 90минава по имотната граница на имот пл.No147. След промяната УПИ ХХ-147 е с площ от 1046,06кв.м. и УПИ ХVIII-145 е с площ от 1362,12кв.м

12 от 22.02.2021 Заповед № 189/22.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план на с.Полянци на основание чл.134 , ал.2, т.4 от ЗУТ на терен заключен между улици с о.т.6-о.т.7-о.т.56-о.т.57-о.т.58-о.т.6 „озеленяване“, като се отрази проекто № на квартал 32 и проекто УПИ I с отреждане за “ Терен за озеленяване,парк и градина“.

11 от 15.02.2021 Заповед № 166/15.02.2021г.

Разрешава се изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V – „За школа за строително-монтажни кадри“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София, като се образува нов УПИ V – „За обществено обслужване и жилищно застрояване“ и УПИ – VI „За трафопост“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.135, ал. 3 във връзка чл. 135, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

10 от 09.02.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-46/04.02.2021г. е внесен Проект за ИПРЗ за УПИ VII-2063а „Когенерационна централа на биомаса“ и УПИ -2063а „Когенерационна централа на биомаса“, кв.145 по плана на гр. Ихтиман.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

9 от 08.02.2021 Обявление

Инвестиционни предложение за: СКЛАДОВЕ КЪМ МАГАЗИНИТЕ НА ТЪРГОВСКО-РЕСТОРАНСКА ЧАСТ "МОТЕЛ ИХТИМАН" В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32901.63.25, мест. "МИЛЧОВО ДЕРЕ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИХТИМАН, ОБЩ. ИХТИМАН.

8 от 01.02.2021 Заповед № 107/01.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ 05390.40.30, местност „Домашната“ в землището на с. Борика, общ. Ихтиман, обл. Софийска, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на План за регулация и застрояване и включване в регулацията (строителните граници) на с.Борика. Отреждането на имота да е „за жилищно застрояване“ с плътност на застрояване до 40%, плътност на озеленяване над 40%, кота корниз до 10м, кинт 1.2.

7 от 28.01.2021 Заповед № 76/28.01.2021г.

Разрешава се:

1. Изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за обединяване на УПИ IX-2063 и УПИ VII-2063a, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман, като се образува нов УПИ VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман.

2. Изготвяне на проект за ПУП – План за застояване за VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман с отреждане за „ПП“ - фотоволтаична централа, съгласно мотивирано предложение.

6 от 27.01.2021 Заповед № 79 / 27.01.2021 г.

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ VI-145 и УПИVII-145 в кв. 15 по регулационниия план на с. Ръжана, км. Бузяковци, общ. Ихтиман, като двата урегулирани поземлени имота се обединят в един общ УПИ VI-239 „За жилищно строителство“

5 от 18.01.2021 Заповед № 51 / 18.01.2021 г.

Одобрява се проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

УПИ III-73,2463 в кв.12“а“ с площ от 451кв.м. и УПИ IХ-2463,27994 “За бензиностанция“ в кв.12“а“ с площ 1409кв.м.

4 от 07.01.2021 Заповед № 10 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР във връзка с чл.135 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.125 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ на основание §8 ,ал.2 ,т.2 и т.3 от ДР на ЗУТ, като се предвижда промяна на границата на УПИ

ІІІ-89 в кв.17 със съседен УПИ ХІ-93 и УПИ ХІІ-93 по имотна в кв.17 по плана на с. Пауново ,община Ихтиман , по имотна граница на имот пл.№89 с имот пл.№ 93 ,като се запазва отреждането на трите проектни УПИ „За жилищно застрояване „.

3 от 06.01.2021 Заповед № 8 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура (при необходимост) за имот с номер 060052 в землището на с.Пауново, ЕКАТТЕ 55600, общ.Ихтиман, местност “КАМЕНИЦА МОГИЛА”, с площ 1,021 дка, НТП: Друга селищна територия, категегория 8, с цел да се промени предназначението на имота за неземеделски нужди съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и да се включи в регулация поземления имот съгласно представеното задание и опорен план.

2 от 06.01.2021 Обявление

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-251/15.12.2020г. е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване/ПЗ / за „Ферма за кокошки носачки“ в имот 038005, местност Трънака, земл.с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690 община Ихтиман, Софийска област, собственост на „Порко и Поло“ ООД със отреждане за Пп-предимно производствени и складови дейности.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

1 от 04.01.2021 Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация след 01.01.2018 г.

52 от 30.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е изготвен и внесен проект от ДП“Национална компания железопътна инфраструктура“Република България с вх.№ 53.00-102/27.11.2020г. за Подробен устройствен план / ПУП/ - План застрояване /Пз/ за изграждане на тягова подстанция в землищата на с.Живково и с.Веринско както следва :

1.ПУП-ПЗ за ПИ 061552, по картата на възстановената собственост на землището на с.Живково, ЕКАТТЕ 29041 , община Ихтиман, Софийска област.

2.Проект за подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия-изграждане на нови подземни кабелни линии 110 кV и 20кV в землищата на с.Живково и с.Веринско,община Ихтиман,Софийска област. Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация” , в сградата на техническа служба на община Ихтиман .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация на община Ихтиман.

51 от 22.12.2020 Заповед № 1359 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободен проектономер е: № 363 /2/ Изменение на регулационен план на УПИ II ”За нуждите на СНС“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

50 от 22.12.2020 Заповед № 1358 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободни проекто номера са:№ 361;№362(за трафопост ) /2/ Изменение на регулационен план на УПИ I”Училище и детско заведение“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ и за „Трафопост“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

49 от 21.12.2020 Заповед № 1746 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.602.4, м. Корията/При дома по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

48 от 21.12.2020 Заповед № 1745 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 10029.143.876 и 10029.640.39, м. „Стубела“ по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

47 от 21.12.2020 Заповед № 1744 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 05390.32.38, м. „Бозото“ по КККР на с. Борика, за Предимно производствени дейности - /Пп/ и отреждане „За соларен парк, склад и трафопост“

46 от 21.12.2020 Заповед № 1738 / 21.12.2020 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който УПИ ІІІ-274 в кв.16 по действащия регулационен план на с.Семковци-км.Костадинкино, общ.Ихтиман, да се раздели на два УПИ съгласно скицата-предложение.

45 от 16.12.2020 Заповед № 1612/03.12.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПРЗ, с който УПИ Х -149 в кв.23 по регулационния план на с.Борика, общ.Ихтиман да се раздели на два нови УПИ като се предвиди застрояване в същите съгласно представената скица-проект и задание за проектиране.

44 от 16.12.2020 Заповед № 1723 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот идентификатор 10029.76.10 по КККР на м. Червилото, землище на с. Вакарел, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на складова база за временно съхраняване и престой на нови леки автомобили

43 от 16.12.2020 Заповед № 1722 / 16.12.2020 г.

Одобряване на /1/ проект за ПУП-ПР за ПИ 224035, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029 /отреждане на нов урегулиран поземлен имот, а именно: УПИ Х-39 от кв.39, с транспортен достъп от улица с ОТ 120-121/ и /2/ проект за ПУП-ПЗ за УПИ Х-39 от кв.39 /образуван от ПИ 224035/, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, с отреждане за „Жилищно застрояване“

42 от 16.12.2020 Заповед № 1721 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.224.32 с отреждане за жилищно строителство в м. Ляовица, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

41 от 16.12.2020 Заповед № 1720 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 681094 в м. Герекарец , земл. с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, за промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ за нискоетажно жилищно застрояване

40 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани , че със заявление вх.№Юл-241/17.11.2020г. е входиран проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман.

39 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.61, ал.1 от АПК община Ихтиман съобщава, че е издадена заповед № 1643/07.12.2020г. от Кмета на община Ихтиман за допълване на кадастрален план за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

38 от 10.12.2020 Заповед № 1674 / 10.12.2020 г.

Одобряване на проект на ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IV-884 в кв. 204 "а" по плана на гр. Ихтиман на два урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ IV-884 с площ от 354 кв.м и УПИ VII-884 с площ от 354 кв.м, въз основа на решение № 299 / 23.12.2019 г. на РСИ, влязло в сила на 26.10.2020 г., и решение № 260011 / 21.08.2020 г. на СОС, влязло в сила на 26.10.2020 г., и по повод на заявление с вх. № Гр-2541 / 12.11.2020 г. на Владимир Петров Михайлов

37 от 08.12.2020 Заповед № 1634/04.12.2020г.

Одобрява се проект за попълване на нов имот пл. № 126 , образуван от имот пл.№ 108 в кв.1 по плана на с. Мечковци, общ.Ихтиман по действащия кадастрален и регулационен план, одобрен със заповеди №№3463, 3462/1935г. в съответствие със съществуващите на терена имотни граници / огради/ с цел отразяване на верни имотни граници на УПИ IV-108, кв.1 .

Частта от имота, извън границите на УПИ IV-108, кв.1, която се попълва с нов планоснимачен №126, е с площ 370кв.м.

36 от 01.12.2020 Заповед № 1584/30.11.2020г.

Рзарешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който да се промени регулационна граница на УПИ І -59 в кв.6 с УПИ IХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6 по регулационния план на с.Семковци, общ.Ихтиман съгласно представената скица-проект.

Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

35 от 12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и Заявление вх. № Гр-2436/ 03.11.2020г. от Екатерина Живкова Угрина е изработен проект за допълване на кадастрален план в УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Изготвения проекта се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, сградата на техническа служба при Община Ихтиман.

34 от 11.11.2020 Констативен акт № 6

Съставен е констативен акт № 6/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

33 от 11.11.2020 Констативен акт № 4

Съставен е констативен акт № 4/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

32 от 28.10.2020 Заповед № 1397/28.10.2020г.

Разрещава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР за разделяне на УПИ І -145 в кв.12 по кадастрален и регулационен план на с.Бальовци, общ. Ихтиман на два нови УПИ, изработване на ПУП-ПЗ за двата нови УПИ, както и създаване на тупик за достъп до същите съгласно представеното задание за проектиране и скица с предложение.

31 от 19.10.2020 Заповед № 1250/02.10.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, в обхвата на УПИ ІІІ-537 и УПИ ІХ-542 кв.17 по регулационния план на гр.Ихтиман-ЦГЧ, като

вътрешната дворищна регулационна линия на УПИ ІІІ-537 с УПИ ІХ-542 да се измени по имотни граници на поземлените имоти съгласно представеното задание по чл.125, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и скица с предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ за изменение на ПУП.

30 от 16.10.2020 Заповед № 1238/30.09.2020г.

Одобрява се промяна в имотна граница на имот с пл.№ 2 в кв.2 по кадастрален план на с.Борика, общ.Ихтиман, одобрен със заповед №АБ-01 от 1985 г., като регулационните линии от приложен устройствен план за УПИ ХVІІІ-2 в кв.2 от към съседен УПИ ХІХ-2 в кв.2 и от към улица с ОТ 16-ОТ 17, и от към улица с ОТ 1-ОТ 2 се нанасят като имотни граници на нов имот с пл.№243 и площ 1126,40 кв.м, без промяна в границата с имот пл.№3; Границите на останалата част от имот с пл.№2, след отделяне на новия имот №243, се запазват и тази част от имот пл.№2 има площ 666,14 кв.м.

29 от 07.10.2020 Заповед № 1278/07.10.2020г.

Одобрява се проект за проекта за ПУП-ПЗ и ПУП –РУП за УПИ IV-193 кв.36 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман.

Проекта на ПУП- ПЗ предвижда ново едноетажно застрояване и надстройка на съществуваща сграда по регулационните граници, съобразено с нотариално заверените декларации от съседите. Част от ново предвиденото едноетажно застрояване ще е с обслужващо предназначение. Застроената площ на обектите с жилищно предназначение ще е повече от 60% от общата застроена площ, поради което не се налага промяна в отреждането на УПИ IV-193 - за жилищно строителство. В проекта за ПУП-ПЗ е посочено свързано застрояване по калканните на съседните УПИ III-192 - за жилищно строителство и УПИ ХI-192 - за жилищно строителство. Устройствени показатели в обхвата на УПИ IV-193 за жилищно строителство отговарят на нормативната зона за „Жм“ по Общ устройствен план.

Проект на ПУП-РУР – нанесени са характерните вертикални коти на отделните обеми. Представени са силуети по всички имотни граници на УПИ IV-193 с маркирани максимално допустими кота корниз и кота било на предвиденото застрояване.

28 от 05.10.2020 Заповед № 1236/30.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план на гр. Ихтиман в кв.194, като от имот пл.№2801 се образува нов имот с пл.№2914 в кв.194 с площ от 300кв.м., собственост на община Ихтиман.

27 от 05.10.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание: §4,ал.1,т.2 от ПЗР от ЗКИР, §4,ал.1,т.2 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №1255/02.10.2020г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с.Борика, община Ихтиман.

26 от 02.10.2020 Заповед № 1255/02.10.2020г.

Одобрява се цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с. Борика, общ. Ихтиман.

25 от 30.09.2020 Заповед № 1206/29.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение ПУП – ПР, с които се предвижда промяна в границата на УПИ І “Общ.база за отдих, Сладкарница, Смесен магазин, Клуб” в кв.9 по регулационния план на с.Брънковци, кметство Костадинкино, общ. Ихтиман от към улица с ОТ 46-ОТ 47, като към същия се придават 161 кв.м от общинско място, същите да се заплатят на община Ихтиман.

Новият проектен УПИ е с отреждане УПИ І “Обществено обслужване и жилищно застрояване” в кв.9 с проектна площ - 4367 кв.м.

24 от 24.09.2020 Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

23 от 23.09.2020 Заповед № 1181/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР за обединяване на УПИ VII-310 и УПИ VIII-310 кв.5 в един общ УПИ с. Бъдро

22 от 23.09.2020 Заповед № 1180/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР и ПЗ за изменение на границата между УПИ XVIII-2 и УПИ XVII-3 по плана на с. Борика.

21 от 03.09.2020 Заповед № 1091 / 01.09.2020 г.

Одобряване на за ПУП – ПР и ПУП – ИПЗ в обхвата на ПИ № 081421 в местност "Чифлика" по КВС на землището на с. Живково с ЕКАТТЕ 29338 за промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди с отреждане "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена"

20 от 01.09.2020 Заповед № 1090 /01.09.2020 г.

Премахване на техническо съоръжение - антена с отпаднало предназначение в ПИ 10029.326.395 в землището на с. Вакарел, общ. Ихтиман.

19 от 04.08.2020 Заповед № 928 / 04.08.2020 г.

Одобряване на частичното изменение на ПУП –ПР кв.5 на с. Мирово, общ. Ихтиман, както следва :

- от УПИ ІХ “Магазини и Площад” , се образува нов УПИ ІХ “За площад” с площ 1289кв.м.;

- от УПИ Х “За детска градина” , се образува нов УПИ Х “За жилищно строителство, склад и ОО” с площ 3283 кв.м.;

- от УПИ ХІ “Ресторант” се образува нов УПИ ХІ “За ресторант и Парк” с площ 4681кв.м.;

- от УПИ ХVІ “За парк” се образува нов УПИ ХVІ “За парк” с площ 2364 кв.м. и се проектира улица за достъп до нов УПИ ХVІ “За парк” с проектна ОТ 16- ОТ 16а- ОТ 16б –ОТ 16в;

- Обособява се нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с площ 90 кв.м. в кв.5 и се проектира улица за достъп до нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с проектна ОТ16- ОТ 16г- ОТ 16д;

18 от 28.07.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и § 4, ал.1 от ПЗР от Наредба № РД02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ обявява и съобщава на всички собственици и заинтересовани лица, че с решение – заключение V-1 от Протокол №3/24.07.2020г. на ОЕСУТ е разгледан цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. Планът и регистърът към него са приети със заповед №АБ-01/08.01.1985г., като в същите са отразени последващи изменения до датата на ОЕСУТ.

В едномесечен срок от публикуване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман до общинската администрация.

Проектът на цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. се намират в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

17 от 27.07.2020 Заповед № 868/ 20.07.2020 г.

Разрешава се изготвянето на ПУП-ПР, който предвижда:

1. Да се промени границата на УПИ I "общ.база за отдих, сладкарница, смесен магазин, клуб" в кв.9 по плана на с. Брънковци - км. Костадинкино, общ. Ихтиман откъм улица с о.т. 46-47, като към същия се придадът 161 кв.м. общинско място.

2. На новия проектен УПИ да се промени отреждането като същото да бъде: УПИ I "Обществено обслужване и жилищно застрояване" в кв.9 по плана на с. Брънковци.

16 от 03.07.2020 Заповед № 1426 / 08.10.2019 г.

Одобряване на проект за геодезическо заснемане на кадастрални граници за затваряне на ПИ 135 и ПИ 136 с ПИ 137, кв.9 по плана на с.Селянин, както следва:

- Кадастралната границата на ПИ 137 с ПИ 136 и ПИ 135 е нанесена в съответствие с границата, определена със съдебното решение на ИРС от 01.02.1993г. и скицата на вещото лице към него /по букви Е-Ж/.Кадастралната граница съвпада по местоположение с регулационната линия между УПИ III-136,135 и УПИ IV-137.

- Липсващата незатворена част от кадастралната граница на ПИ 135 и 136 да мине по приложения проект.

-Кадастралната граница на ПИ 136 от към улица с осови точки о.т.94- о.т.95 остава по приложения проект поради непредставени документи за уредени сметки по регулация.

15 от 11.06.2020 Заповед № 645 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП – ИПР за УПИ II-51 и УПИ III-52 кв.39 по плана на с. Веринско. Дворищната регулационна линия между УПИ II-51 и УПИ III-52 със съгласието на собствениците изцяло преминава по имотна граница

Площта на нов УПИ II-51 е 767.81кв.м. и площта на нов УПИIII-52 е 1740.98кв.м.

14 от 11.06.2020 Заповед № 644 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП- ИПР. Имотът не е с уредени сметки по регулация.Основание за изменението на плана са нотариално декларации от собственици на УПИ III-167 – Цанка Танева и УПИ VI-166 – Нели Гешева – Кистнер.

Изменението се състои в следното:

1.Регулационнната линия между УПИ III-167и УПИ VI-166 минава по кадастралната граница на ПИ 167 и ПИ 166.

2.Имотната граница на ПИ 167 от къмулица с о.т.46-о.т.45 минава по регулационната линия на УПИ III-167, кв.5 , с. Полиовци.

Отреждането на УПИ III-167 не се променя и остава с жилищно предназначение. Площта на УПИ III-167 е 944кв.м.

13 от 05.06.2020 Заповед № 623 / 04.06.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение № III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

12 от 01.06.2020 Заповед № 592 / 29.05.2020 г.

Одобрение на проект изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1, кв. 17, както следва:

(1) Промяна на улично-регулационната граница на УПИ II-1 и на улична регулация на улица с о.т. 26 - о.т. 27 по имотна граница на ПИ 1 в частта на УПИ II-1, кв.17

(2) Промяна на граница на ПИ 1 по улично-регулационната граница на УПИ II-1, кв. 17 по улица с о.т. 27 - о.т. 31.

(3) Проект за допълване на кадастрален и регулационен план с триетажна сграда /3МЖ/ със ЗП от 55кв.м, както и навес, долепен до сградата /3МЖ/ със ЗП от 30 кв.м

11 от 08.05.2020 Заповед № 484 / 05.05.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв. 142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

Заличава се УПИ I-2171, кв. 142 с площ от 13450 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

Заличава се УПИ II-2171, кв. 142 с площ от 11464 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ III-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ VIII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ IХ-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв. 142 с площ от 211 кв.м

Зоната, в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140, кв.17 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман. Изменението се състои в следното: (1) Промяна на улично-регулационната линия откъм улица с о.т .66 - о.т. 67 в съответствие с имотната граница с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв. 17 по плана на с. Черньово. (2) Имотната граница на ПИ 140 откъм улица с о.т. 66 - о.т. 69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140 съгласно документа за собственост

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв. 26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП-ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101. След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849 кв.м, като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация съгласно нотариален акт за собственост, придобитпо регулация № 21, том I, дело № 42 / 06.02.1986 г., издаден от РС - Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него, е премахната

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастрален план за промяна на имотна граница по улично-регулационна граница на улица с от. 64 - от. 74 на УПИ III-40, кв. 22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв. 22, с. Полянци

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96“г“ по плана на гр. Ихтиман, отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесено предназначение“

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобрение на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

горе