0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

52 от 13.06.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Издадена заповед 776/08.06.2022г.за одобряване на проект ПУП-ПЗ за жилищно строителство на 4бр. сгради в ПИ 10029.143.876, м. "Стубела" по КККР на с. Вакрел

51 от 07.06.2022 ЗАПОВЕД № 749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план / на ПИ с идентификатор 10029.325.12 с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, Софийска област вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ – 17 866 кв.м. С проекта се предвижда отреждане в УПИ 10029.325.12 „За жилищен комплекс, обществено обслужване, детска градина , спорт и трафопост“ . Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на текущия тип зона за нискоетажно жилищно застрояване –Жм- по ОУП. Плътност на застрояване -40%, Кинт-1,2, Процент на Озеленяване-40%, Височина – 10м.

50 от 07.06.2022 ЗАПОВЕД № 750/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план / на ПИ с идентификатор 10029.326.395 с. Вакарел по КККР, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, Софийска област вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ – 99 986кв.м. С проекта се предвижда отреждане в УПИ 10029.326.395 „За жилищен комплекс, обществено обслужване, детска градина , спорт и трафопост“ . Имотът има директна връзка с ПИ 10029.914.419 с отреждане за път от републиканската пътна мрежа. Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на текущия тип зона за нискоетажно жилищно застрояване –Жм- по ОУП. Плътност на застрояване -40%, Кинт-1,2, Процент на Озеленяване-40%, Височина – 10м

49 от 31.05.2022 ЗАПОВЕД № 704/30.05.2022г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план в обхвата на УПИ I „Училище“, кв. 191 по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, като регулационните граници се променят по имотните на ПИ 2683. След разработката новообразуваният УПИ I-918 „Училище“ е с площ 8100 кв.м.

48 от 31.05.2022 ЗАПОВЕД № 705/30.05.2022г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – за жилищно строителство на два броя сгради в поземлен имот с идентификатор 10029.640.39, в мест. „ ШЕОВ МЕДЖАК“, по КККР на с. Вакарел ЕКАТТЕ 10029, общ.Ихтиман, вид собс. “частна“, вид територия “Земеделска“, НТП „Изоставена земя“ с площ от 914кв.м.

С проекта предвижда промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.640.39 от земеделска земя за „Жилищно строителство“ и образуването на два нови поземлени имота с идентификатори – 10029.640.9902 и 10029.640.9903 – за жилищно строителство. Параметри на застрояване: Устройствена зона –Жм, Височина – до 10м., Плътност на застрояване – 40%, Кинт – 1,2, Озеленяване – мин.40%.

47 от 31.05.2022 ЗАПОВЕД № 706/30.05.2022г.

Одобява се проект за подробен устройствен план – План за застрояване за жилищно строителство на три броя сгради в поземлен имот с идентификатор 10029.640.10, в мест. „ ШЕОВ МЕЖДАК“, по КККР на с. Вакарел, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, НТП – изоставена орна земя, площ – 2 006 кв.м.

Проектът предвижда промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.640.10 от земеделска земя за „Жилищно строителство“ и образуването на три нови поземлени имота с идентификатори – 10029.640.9904, 10029.640.9905 и 10029.640.9906 – за жилищно строителство и 10029.640.9907 – за достъп до новообразуваните имоти. Параметри на застрояване: Устройствена зона –Жм, Височина – до 10м., Плътност на застрояване – 40%, Кинт – 1,2, Озеленяване – мин.40%.

46 от 23.05.2022 ЗАПОВЕД № 557/29.04.2022г.

Разрешава се изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с индентификатор 55600.61.50 по КККР на з-ше с. Пауново мест. Юрта с цел промяна предназначението от земеделска земя за "жилищно строителство"

45 от 23.05.2022 ЗАПОВЕД № 653/19.05.2022г.

Одобрява се изменение на кадастрален план – нанасяне на поземлен имот с пл.№ 1012, кв.44 в кадастралния и регулационен план на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София. същият е попълнен в кадастралния план от 1996г., одобрен със заповед № 319/ 18.06.1996г. Възстановява се частта от имота, за която има издадена заповед на Община Ихтиман. Площта на ПИ 1012 е 316 кв.м. , графичната площ на сградата-търговски обект е 262 кв.м.

44 от 19.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Техническа служба при община Ихтиман ,на основание чл.128 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ ,съобщава ,че е изработен и представен проект с вх.№ Юл-163/12.05.2022г от“Система Трейдинг“ ООД за одобряване на ПУП-План за застрояване за жилищно строителство на четири броя сгради в ПИ 10029.143.876 м. „Стубела „ по КККР на с. Вакарел ,ЕКАТТЕ 10029 ,общ.Ихтиман ,Софийска област.

Проекта и придружаващата го документация се намират в „Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.128,ал.3 от ЗУТ в 14 –дневен срок от обявяването на таблото в община Ихтиман, на таблото на техническа служба ,на таблото в сградата на кметство Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман ,Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09:00ч-12.00ч и от 13.00-16.00ч да се запознаете с документите по преписката ,които се намират в Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

43 от 18.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а , ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК и на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх.№ Гр-1231/12.05.2022г. от Борислава Валентинова Петрова за одобряване на проект за изменение на кадастралнен план и нанасяне на сграда в УПИ II-2604, кв.3а по плана на гр. Ихтиман.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман, на таблото в сградата на техническа служба, на таблото в сградата на общона Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с проект за изменение на кадастралнен план и нанасяне на сграда в УПИ II-2604, кв.3а по плана на гр. Ихтиман и документите по преписката, които се намират в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

42 от 16.05.2022 ЗАПОВЕД № 620/13.05.2022г.

Разрешава се изработване на Проект за ПУП- ПРЗ, по чл.124а от ЗУТ за ПИ с идентификатор 55600.61.29 с площ от 2000кв.м., местност „Юрта“ , земл.с.Пауново , община Ихтиман, област София .

Предвижда се застрояване ,което удовлетворява нормите и параметрите , определени с Общия устройствен план на община Ихтиман с категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване „(Жм) , с показатели:

Максимална плътност на застрояване-40%; Плътност озеленяване -40% ; Кинт-1.2; Кота корниз-до 10м.

41 от 16.05.2022 ЗАПОВЕД № 619/13.05.2022г.

Разрешава се изработване на Проект за ПУП- ПРЗ, по чл.124а от ЗУТ за ПИ с идентификатори 81253.37.828 , 81253.37.821 и 81253.37.820 , местност „Цръквето“ ,с.Черньово , община Ихтиман, област София.

Предвижда се разширение на кв.51 в кадастрален и регулационен план на с.Черньово, като се предвижда образуване на нови УПИ Х 37.820; УПИХI 37.821 ; УПИ ХII37.828 и УПИХIII за ТП . Предвижда се застрояване , което удовлетворява нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на община Ихтиман с категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване „(Жм) , с показатели:

Максимална плътност на застрояване-40%; Плътност озеленяване -40% ; Кинт-1.2; Кота корниз-до 10м.

40 от 16.05.2022 ЗАПОВЕД № 598/11.05.2022г.

Разрешава се изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/ в обхвата на УПИ ХХIV-266 и УПИ XIХ-266 в кв. 10 по плана на с.Живково, като се прави изменение на регулационната граница и същата бъде поставена в съответствие със съществуваща на място имотна граница на ПИ 266 по представеното мотивирано предложение за изменение.

Да се представи проект за изменение на кадастралния план в обхвата на поземлени имоти пл. № 266, и №267 и заедно с това проект за изменение на регулационния план в обхвата на УПИ ХХIV-266 и УПИ XIХ-266 .Част от поземлен имот №267 е включен в УПИ ХIХ и УПИ XIХ да се отреди за имот 267 в кв. 10 , по кадастралния и регулационен план на с. Живково, общ. Ихтиман, обл. Софийска

39 от 16.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Техническа служба при община Ихтиман ,на основание чл.128 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ ,съобщава ,че е изработен и представен проект с вх.№ Юл-147/04.05.2022г от „Смарт Пропърти Инвест „ООД за одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ / за ПИ 10029.326.395 за „Жилищен комплекс ,общ. обслужване ,детска градина ,спорт и трафопост „ Местоположението на ПИ 10029.326.395 /стар номер 000395 / е с. Вакарел ,общ. Ихтиман, София област.

Проекта и придружаващата го документация се намират в „Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.128,ал.3 от ЗУТ в 14 –дневен срок от обявяването на таблото в община Ихтиман, на таблото на техническа служба ,на таблото в сградата на кметство Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман ,Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09:00ч-12.00ч и от 13.00-16.00ч да се запознаете с документите по преписката ,които се намират в Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

38 от 16.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Техническа служба при община Ихтиман ,на основание чл.128 ,ал.3 и ал.5 от ЗУТ ,съобщава ,че е изработен и представен проект с вх.№ Юл-147/04.05.2022г от „Скимпрот „ООД за одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ / за ПИ 10029.325.12 за „Жилищен комплекс ,общ. обслужване ,детска градина ,спорт и трафопост „. Местоположението на ПИ 10029.325.12 /стар номер 325012 / е с. Вакарел ,общ. Ихтиман, София област.

Проекта и придружаващата го документация се намират в „Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.128,ал.3 от ЗУТ в 14 –дневен срок от обявяването на таблото в община Ихтиман, на таблото на техническа служба ,на таблото в сградата на кметство Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман ,Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09:00ч-12.00ч и от 13.00-16.00ч да се запознаете с документите по преписката ,които се намират в Дирекция специализирана администрация „ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

37 от 29.04.2022 Заповед № 555/28.04.2022г

Одобрява се:

Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10029.66.6 находящ се в м. мест.“Радославовица“ - с. Вакарел . С проекта се предвижда промяна на предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането й за построяване на една ниско етажна еднофамилна жилищна сграда с гараж. Съгласно решение №223/26.03.2021г. на Об Съвет Ихтиман се допуска изменение на ОУП на Община Ихтиман, според което поземлен имот с идентификатор 10029.66.6 попада в зона за ниско етажно жилищно строителство /Жм/ с параметри на застрояване Плътност на застрояване – до 40%, Кинт-1,2 , Озеленяване- мин.40%, Кота корниз – макс. до 10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен

36 от 29.04.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересовани лица, че с вх.№Гр-1046/21.04.2022г. от Александър Славчов Павлевски е внесен проект за ПУП-План за застрояване на три броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор ПИ 10029.640.10 м.“ШЕОВ МЕЖДАК“ по кадастралната карта на з-ще Вакарел, община Ихтиман, обл.София.

Проектът се намира в дирекция „ Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман и може да го разгледате и да направите писмени възражение, предложение и искания до общинската администрация в 14 дневен срок.

35 от 29.04.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересовани лица, че с вх.№Юл-136/21.04.2022г. е внесен проект за ПУП-План за застрояване на два броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор ПИ 10029.640.39 по кадастралната карта на з-ще Вакарел, община Ихтиман, обл.София.

Проектът се намира в дирекция „ Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман и може да го разгледате и да направите писмени възражение, предложение и искания до общинската администрация в 14 дневен срок.

34 от 28.04.2022 Заповед №531/26.04.2022г.

Разрешава се да бъде изготвен проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10029.300.431 в землището на с. Вакарел,м. „Гнилата „, община Ихтиман, на основание чл.44,ал.1 т.13 и ал.2 от ЗМСМА,чл.124,ал.2 от ЗУТ ,във връзка с чл.135 ,ал.3 от ЗУТ ,съгласно изготвено мотивирано предложение и задание за изработване на план за регулация и застрояване .

Отреждането на имота да е за „Жилищно застрояване „ с плътност на застрояване макс.40% ; Кинт-1,2 % ; озеленяване –мин.40%; кота корниз -макс .10м.

33 от 26.04.2022 ЗАПОВЕД № 530/26.04.2022г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот пл. № 2928, ПУП-План за застрояване на поземлен имот пл. № 2941 и ПУП-План за застрояване на поземлен имот пл. № 2952, включени в УПИ II в кв. 191 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София. С проекта се предвиждат нови застроителни петна със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 60%, Кинт-3, Озеленяване- мин.30%, Кота корниз – макс. до 15м. в зона за „Оо„.

32 от 26.04.2022 ЗАПОВЕД № 529/26.04.2022г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.224.52, мест. „Барачица“ по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, който включва:

Проект на подробен устройствен план – план за регулация на имот 10029.224.52, който се включва в границите на кв. 41 по плана на с. Селянин, като се обособява нов УПИ VIII-224.52, с отреждане „За жилищно строителство“. Предвижда се продължаване на улица с о.т. 140-о.т. 142 до границите на имота до нова о.т. 142а.

Проектът за ПУП-ПЗ на нов УПИ VIII-224.52 „За жилищно строителство“ е изработен във връзка с процедура за промяна предназначението на имота по ЗОЗЗ. С проекта се предвижда застрояване в урегулирания поземлен имот, при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът. Имотът попада в зона „Жм“ по ОУП на Община Ихтиман. Отреждането на УПИ е за „За жилищно строителство“.

Устройствените показатели са: Плътност на застрояване – до 40%, Кинт- 1,2 , Озеленяване мин. 40%, Мак. Височина на застрояване – до 10 м.

31 от 26.04.2022 ЗАПОВЕД № 501/18.03.2022г.

Одобрява се:

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.549.17, м-т "Селището", с. Полиовци по КККР на з ще с. Вакарел. Целта на проекта за ПУП-ПРЗ е промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.549.17 от земеделска земя за "Жилищно строителство" и включването му в строителните граници на населеното място по регулационния план на мах. „Полиовци“, кметство с. Костадинкино, з-ще с. Вакарел, общ. Ихтиман.

Поземленият имот с идентификатор 10029.549.17 по КККР за земл. на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман се намира в местност "Селището", вид собств. "Частна", вид територия "Земеделска", НТП "Нива", с площ 1626 кв. м., стар номер 549017 по КВС на с. Вакарел.

С проекта имот 10029.549.17 се разделя на два нови УПИ I и II в нов кв. 15, отредени за ПИ 10029.549.25 и 10029.549.26 и се включва в строителните граници на населеното място по регулационния план на мах. „Полиовци“, кметство с. Костадинкино. Площта на урегулираните поземления имот преди предложената промяна е: ПИ 10029.549.17 – 1 626 кв.м.; Площите на двата нови имота и съответно на двата урегулирани поземлени имоти след предложението са: УПИ I - 10029.549.25 - нов, кв. 15 – 813 кв.м. и УПИ II - 10029.549.26 - нов, кв. 15 – 813 кв.м.Достъпът до имота се осъществява по околовръстни улици с осови точки от о.т. 1-9-10 и от о.т.10 до о.т.12.

С план за застрояване се предвижда застрояване за новите УПИ в нормите и параметрите, зададени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Жм, в която попада имота. Новото застрояване се разполага до ограничителната линия на застрояване в съответсвие с чл. 75, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба №7/2003г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели: Максимална плътност на застрояване - до 40%, Максимален Кинт - до 1,2, Мин. озеленяване площ – мин 40% (мин. 50% от тях е с висока дървесна растителност), Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз.

30 от 20.04.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а, ал.10 от АПК и чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена виза за проектиране № 247/07.04.2022г. за жилищна сграда в ПИ 572, включен в УПИ II, кв.13 по плана на гр. Ихтиман.

На основание чл.34 ,ал.1 и ал.3 от АПК , в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман, на таблото в сградата на техническа служба и на електронната страница на община Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с издадената Виза за проектиране № 247/07.04.2022г., която се намира в сградата на техническа служба на община Ихтиман. Възражения можете да подадете до общинска администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман, ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства , удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката, ще се продължи процедурата.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61 ,ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

29 от 18.04.2022 Заповед №501/18.04.2022г.

Одобрява се ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.549.17, м-т „Селището“, с. Полиовци по КККР на з-ще с. Вакарел. Целта на проекта за ПУП-ПРЗ е промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10029.549.17 от земеделска земя за „ Жилищно строителство“ и включването му в строителните граници на населеното място по регулационния план на мах. „Полиовци“, км. с. Костадинкино, з-ще с. Вакарел, общ. Ихтиман.

Поземленият имот с идентификатор 10029.549.17 по КККР за земл. на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман се намира в местност „ Селището“, вид собств. „ Частна“, вид територия „ Земеделска“, НТП „ Нива“, с площ 1626 кв.м., стар номер 549017 по КВС на с. Вакарел.

С проекта имот 10029.549.17 се разделя на два нови УПИ I и II в нов кв.15, отредени за ПИ 10029.549.25 и 10029.549.26 и се включва в строителните граници на населеното място по регулационния план на мах.“ Полиовци“, км. с. Костадинкино. Площта на урегулирания поземлен имот преди предложената промяна е: ПИ 10029.549.17-1626 кв.м. Площите на двата нови имота и съответно на двата урегулирани поземлени имота след предложението са : УПИ I-10029.549.25- нов, кв.15-813 кв.м. и УПИ II-10029.549.26- нов, кв.15-813 кв.м. Достъпът до имота се осъществява по околовръстни улици с осови точки от о.т.1-9-10 и о.т.10 до о.т.12.

С плана за застрояване се предвижда застрояване за новите УПИ в нормите и параметрите, зададени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Жм, в която попада имота. Новото застрояване се разполага до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната , в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „ Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ /Жм/, с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 40 %, Максимален Кинт- до 1,2, Мин. озеленяване площ- мин.40% / мин. 50% от тях е с висока дървена растителност/, Максимална височина на застрояване – до 10м. кота корниз.

28 от 11.04.2022 ЗАПОВЕД № 445/08.04.2022г.

Одобрява се проектът за ПУП- ПР / план регулация/, промяна на УПИ II- 1696 и формиране на УПИ IV- 2958 и УПИ II- 2956, 2957, кв.84 по РКП на гр. Ихтиман

Образува се УПИ IV- 2958 кв.84 с площ 900 кв. м, като площта се отделя от УПИ II- 1696; Заличава се УПИ II-1696, кв.84; образува се нов УПИ II- 2956,2957, кв. 84, с площ 3212 кв. м.

Новообразуванят УПИ IV- 2958 кв.84 се отрежда за Обществено обслужване „Оо“

Новообразуванят УПИ II- 2956,2957 кв.84 се отрежда за Обществено обслужване „Оо“

27 от 30.03.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман, на основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект с вх.№ : Гр-801/30.03.2022г. от Виктор Емилов Кавалето и Николай Ангелов Иванов за одобряване на ПУП –ИПР ПИ с индетификатор 10029.549.17 в землището на мах. Полиовци, мест.“СЕЛИЩЕТО“.,км. Костадинкино, общ .Ихтиман.

Проекта и придружаващата го документация се намират в „Дирекция специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ в 14- дневен срок от обявяването на таблото в община Ихтиман, на таблото на техническа служба , на таблото в сградата на кметство Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман , Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09:00ч-12:00ч. и от 13:00ч.-16:00ч. да се запознаете с документите по преписката , които се намират в Дирекция специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражение , предложения и искания по проекта до общинската администрация на община Ихтиман на адрес –гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“№123.

26 от 30.03.2022 ЗАПОВЕД № 365/28.03.2022г.

Разрешава se да бъде изготвен проект на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10029.66.6 в землището на с. Вакарел ,м „Радославовица ,община Ихтиман ,област Софийска, на основание чл.44,ал.1 т.13 и ал.2 от ЗМДМА ,чл.124а ,ал.2 от ЗУТ ,във връзка с чл.135 ,ал.3 от ЗУТ ,съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на план за регулация и застояване.

Отреждането на имота да е за „Жилищно застрояване „ с плътност на застрояване мак.40%; Кинт -1,2%; озелняване – мин40% ,кота корниз – макс .10м.

25 от 25.03.2022 Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация след 01.01.2018 г.

24 от 24.03.2022 Заповед № 356/24.03.2022г.

Одобрява се проект за ПУП – ПЗ във връзка с промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 49450.441.33 от земеделска земя за "Курортно рекреационни дейности", като се предвиди застрояване за новия имот в нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Ок, в която попада имота. Поземленият имот, предмет на ПУП-ПЗ е с идентификатор 49450.441.33 по КККР за землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, общ. Ихтиман се намира в местност «Кичуците», вид собств. «Частна», вид територия: «Земеделска», НТП «Ливада», с площ 7481 кв. м., стар номер по КВС 441033; Заповед за одобрение на КККР № РД-18-127/25.02.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК. Проектът е изработен във връзка с чл.9, ал.2 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, в съответствие с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ – ПРЗ; чл.4, ал.1, ал.6 и ал.7, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Целта на проекта за ПУП – ПЗ е промяна

предназначението на поземлен имот с идентификатор 49450.441.33 от земеделска земя за "Курортно рекреационни дейности", като се предвиди застрояване за имота в нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Ок, в която попада имота.

С настоящия проект за ПУП – ПЗ се предвижда застрояване, което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003 г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности” (Ок), с показатели: Максимална плътност на застрояване - до 30% Максимален Кинт - до 1,2 Мин. озеленена площ – мин 50% Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз. Точното местоположение и площ на застрояването ще бъде уточнено с последваща виза за проектиране. Захранването на имота с техническа инфраструктура – ток и вода, ще се извърши в съответствие с предоставените становища от разпределителните дружества – “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. София и EVN. Специфичните параметри са указани в графичната част.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

23 от 21.03.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПР, ПУП- ПЗ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.224.52, мест.“Барачица“ по КККР на с. Вакарел.

С разработката на ПУП-ПР се предвижда включване на имот 10029.224.52 в регулация в границите на кв.41 по плана на с. Селянин, като се обособява ново УПИ VIII-224.52 с отреждане за „Жилищно строителство“ .Предвижда се продължаване на улица с о.т. 140-о.т.142 до границите на имота до нова о.т. 142а.

С проекта ПУП-ПЗ на нов УПИ VIII-224.52 „За жилищно строителство“ се предвижда застрояване при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУП за зоната в която попада имотът. Имотът попада в зона „Жм“ и устройствените показатели са: Плътност на застрояване до 40% Кинтдо1,2 , Мин. Озеленяване 40% Височина до 10 м.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация“, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и може да се разгледа от заинтересуваните.

В 14-дневен срок, от датата на поставянето на настоящето съобщение на таблото за обявления в община Ихтиман и на интернет страницата на община Ихтиман , заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

От Общината

23 от 17.03.2022 ЗАПОВЕД № 330/17.03.2022г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – План за застояване за УПИ II „Баня, търговски павилиони, кино, съд, МВР и автогара“, в обхвата на имоти с пл.№ 2928, пл. № 2941 и пл. № 2952, кв.191 по плана на гр. Ихтиман.

22 от 17.03.2022 Заповед №322/16.03.2022г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с индентификатор 10029.630.61 по КККР, с. Вакарел, мах. Брънковци, общ. Ихтиман с начин на трайно предназначение на територията „земеделска“. Подробният устройствен план – План за застрояване предвижда отреждане „За жилищно застрояване“. Площта на поземлен имот с индентификатор 10029.630.61 е 4 057 кв.м.

Параметрите на застрояване са следните: устройствена зона Жм, височина - до 10м, Плътност на застрояване 40%, Озеленяване – 40% , начин на застрояване – свободно.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

21 от 17.03.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ , че е постъпило вх. № 95.00-52/09.02.2022г. от Калоян Ангелов Илиев – Кмат на община Ихтиман, придружено с изработен проект на ПУП-КРП/подробен устройствен план - план за кадастър и регулация/ за образуване на нов ПИ 2958 и нови УПИ IV-2958 и УПИ II-2956,2957, кв.84, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8 ,за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част .

На основание чл.34 ,ал.1 и ал.3 от АПК ,в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман ,на таблото в сградата на техническа служба , на таблото в сградата на общона Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време :понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с изработения проект на ПУП- КРП/подробен устройствен план - план за кадастър и регулация/ за образуване на нов ПИ 2958 и нови УПИ IV-2958 и УПИ II-2956,2957, кв.84, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София и документите по преписката, които се намират в сградата на техническа служба на община Ихтиман. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман ,ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

20 от 09.03.2022 Заповед №277/07.03.2022г.

Проект за ИПР /изменение на плана за регулация/ и ПЗ /план за застрояване/ в обхвата на ПИ пл.№925, за който са отредени УПИ ХIV-925, УПИ ХV-925, УПИ ХVI-925, УПИ ХVII-925, УПИ ХVIII-925, УПИ ХХI-925, УПИ ХХII-925, УПИ ХХIII-925в кв.191“а“. Образува се нов УПИ ХIV-925 “За магазини и Оо“ с предвидено застрояване и площ от 3730кв.м. в кв.191а по плана на гр.Ихтиман. Заличава се задънена улица с ОТ 693б –ОТ 693г и се създава нова задънена улица с ОТ 693д- ОТ 693е- ОТ 693ж.

С ПЗ /план за застрояване/ на новообразуван УПИ ХIV-925 “За магазини и Оо“ в кв.191“а“ се предвижда ниско като характер и свободно като начин застрояване на сгради за магазини и обществено обслужване с максимална кота корниз 10м. и устройствени параметри: Плътност на застрояване - 60, Кинт-1,2 Озеленяване-20%, начин на застрояване – свободно-е. Спазени са нормите на чл.31, ал.1 от ЗУТ за разстояния към граници и съседни сгради. Транспортния достъп до новообразувания УПИ ХIV-925 “За магазини и Оо“ кв.191“а“ се осъществява по действащата и ново предвидена улича регулация.

19 от 01.03.2022 ЗАПОВЕД № 255/25.02.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ИПЗ /изменение на план за застрояване/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 55600.59.44 по КККР за земл. с. Пауново ЕКАТТЕ 55600 с площ от 2.001дка. ПИ 55600.59.44 се разделя на два поземлени имота с равна площ и проектни идентификатори 55600.59.67 и 55600.59.68, като за тях се запазва установеното отреждане „за жилищно строителство”. Проектните идентификатори са официално предоставени от СГКК София област . Запазва се установената устройствена зона Жм - за ниско жилищно застрояване - със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно; характер на застрояване - ниско, до 10 м; максимална плътност на застрояване - 4096; максимална интензивност на застрояване - 1,2;минимална озеленена площ - 40 %; Разположението на основното застрояване е определено с ограничителни линии на застрояване.

18 от 25.02.2022 ЗАПОВЕД № 248/23.02.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ИПЗ /изменение на план за застрояване/ за стар ПИ 061045 с ЕКАТТЕ 556000, м. Юрта, земл.с.Пауново , общ. Ихтиман идентичен с ПИ:

ПИ 55600.61.53 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 714кв.м.,

ПИ 55600.61.54 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 808кв.м.,

ПИ 55600.61.55 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 820кв.м.,

ПИ 55600.61.56 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 712кв.м.,

ПИ 55600.61.57 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 714кв.м.,

ПИ 55600.61.58 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 808кв.м.,

ПИ 55600.61.59 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 820кв.м.,

ПИ 55600.61.60 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 711кв.м.,

ПИ 55600.61.61 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 720кв.м.,

ПИ 55600.61.62 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 831кв.м.,

ПИ 55600.61.63 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 976кв.м.,

ПИ 55600.61.64 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 824кв.м.,

ПИ 55600.61.65 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1567кв.м.,

ПИ 55600.61.66 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1408кв.м.,

ПИ 55600.61.67 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1534кв.м.,

ПИ 55600.61.68 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1553кв.м.,

ПИ 55600.61,69 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1444 кв.м.,

ПИ 55600.61.79 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 1980 кв.м.,

ПИ 55600.61.71 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 2618 кв.м.,

ПИ 55600.61.72 с НТП „За друг вид застрояване” и площ от 963 кв.м.,

ПИ 55600.61.73 с НТП „За второстепенна улица” и площ от 2 259 кв.м.,

ПИ 55600.61.74 с НТП „За второстепенна улица” и площ от723 кв.м.,

ПИ 55600.61.75 с НТП „За енергийно производство” и площ от 104 кв.м.

Проектът предвижда изменение на застроителния план , като се съобразят новите имотни граници и параметри на застрояване по ОУП. Параметри на застрояване са: Устройствена зона –Жм, Височина – до 10м., Плътност на застрояване – 40%, Кинт – 1,2, Озеленяване – мин.40%. Част от новообразуваните имоти се обслужват през частни алеи.

17 от 16.02.2022 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със заповед на Кмета №188/09.02.2022г. е одобрен Подробен устройствен план –изменение на плана за регулация , като се променя регулационната граница по имотната граница между УПИ ХIХ-59 и УПИ ХХ-58 , кв. 6 , с. Черньово.

15 от 08.02.2022 Заповед № 164/04.02.2022

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план - нанасяне на ПИ 2943 , кв. 191 по КП на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман. Обхвата и цел на проекта: Актуализира се кадастралната границата между ПИ 2569 и ПИ 2568 по данни от геодезическо заснемане. Образува се нов ПИ 2943 с площ 206кв. м. Засегнати имоти: ПИ 2848 – 1 717 кв.м., ПИ 2569 – 1 552 кв.м., ПИ 2568 – 467 кв.м. в кв. 191.

14 от 08.02.2022 Заповед № 163/04.02.2022

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план - нанасяне на ПИ 2952 като част от ПИ 2848 в УПИ II „Баня, Търговски павилион, Кино, Съд, МВР и Автогара“ кв. 191 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, общ. Ихтиман. Площта на новообразуваният имот пл. № 2952 е 68 кв.м., а на поземлен имот пл. № 2848 е 1 717 кв.м.

13 от 08.02.2022 Заповед № 162/04.02.2022

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план - нанасяне на ПИ 2941 в УПИ II „Баня, Търговски павилион, Кино, Съд, МВР и Автогара“ кв. 191 по плана на гр.Ихтиман. Образува се нов ПИ 2941 с площ 232 кв. м., същият е образуван от ПИ 2805 и ПИ 2804 /като площта им се придава към новообразувания ПИ 2941/ част от ПИ 2569 и част от ПИ 2848 в УПИ II „Баня, Търговски павилион, Кино, Съд, МВР и Автогара“ кв.191 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман. След разработката площта на ПИ 2848 е 1 717 кв.м., а на ПИ 2569 – 1 552 кв.м.

12 от 08.02.2022 Заповед № 165/04.02.2022

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план промяна границите на ПИ пл.№ 1, пл.№ 2 и пл.№ 10, като се нанася проектен ПИ пл. № 1006, чиито граници са в съответствие с границите на УПИ I от кв.55, a частта от ПИ пл.№ 1, пл.№ 2 и пл.№ 10, които попадат в улична регулация и извън обхвата на имота по документ за собственост, се отделят като нови проектни поземлени имоти с пл. № от 1007, пл.№1008, пл.№1009, пл.№1010 и пл.№1011. След разработката графичната площ на проектните имоти са: Проектен имот с пл. 1006 с 16517 кв.м., Проектен имот с пл. 1007 с 11360 кв.м., Проектен имот с пл. 1008 с 1997 кв.м., Проектен имот с пл. 1009 с 712 кв.м. Проектен имот с пл. 1010 с 140 кв.м., Проектен имот с пл. 1011 - 1488 кв.м.

10 от 05.02.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, чл.18а , ал.10 от АПК, чл.26, ал.1 от АПК и на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед № 160/04.02.2022г. на Кмета на община Ихтиман за одобряване на проект за изменение на дворищно-регулационен план в обхвата на УПИ IV-1413, УПИ V-1413, 1415, УПИ VIII-1414, УПИ III-1412, УПИ XVI-2573, УПИ IX-1410 и УПИ II-1411 в кв. 29в по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман, на таблото в сградата на техническа служба и на електронната страница на община Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време: понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с проект за изменение на дворищно-регулационен план в обхвата на УПИ IV-1413, УПИ V-1413, 1415, УПИ VIII-1414, УПИ III-1412, УПИ XVI-2573, УПИ IX-1410 и УПИ II-1411 в кв. 29в по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман ,ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

11 от 03.02.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ , Ви уведомяваме по чл.18а , ал.10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и във връзка с чл.128 , ал.3 от ЗУТ , че е постъпило заявление с вх. №Гр-210/31.01.2022г. за ПУП-ИРЗ /изменение на план за застрояване/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 55600.59.44 по КККР за земл. с. Пауново ЕКАТТЕ 55600 с площ от 2.001дка. ПИ 55600.59.44 се разделя на два поземлени имота с равна площ и проектни идентификатори 55600.59.67 и 55600.59.68, като за тях се запазва установеното отреждане „за жилищно строителство”. Проектните идентификатори са официално предоставени от СГКК София област чрез КАИС със заявление № 01365957/05.07.2021г.

За захранване на имотите с ток и вода ще се използват партидите на съседните имоти 55600.59.64 и 55600.59.65 , собственост на същите възложители, за които има сключени договори със съответните дружества. Запазва се установената устройствена зона Жм - за ниско жилищно застрояване - със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно; характер на застрояване - ниско, до 10 м; максимална плътност на застрояване - 4096; максимална интензивност на застрояване - 1,2;минимална озеленена площ - 40 %; Разположението на основното застрояване е определено с ограничителни линии на застрояване.

8 от 27.01.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ , че е постъпило заявление Юл-01/05.01.2022г на „ФУУД ХОРЕКА” ООД представлявано от управителя Крум Любенов Мушев, придружено с изработен проект на ПУП-ИРЗ/подробен устройствен план - план за застрояване и регулация/ за образуване на нов УПИ I-1006,1007,1008,1009,1010 – за складове, офиси и безвредно -производство от кв.55 и промяна на профил на улица с о.т. 168-170-171, с. Вакарел, община Ихтиман, област София.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8 ,за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част .

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип зона „Производствена зона „ по Наредба. Плътност на застрояване -60%; Плътност на озеленяване -20% ;Кинт-2,5 ;Кота корниз - 10 м.

7 от 20.01.2022 Заповед № 9/ 06.01.2022г.

Одобрява се изменение на кадастрален план – поправка границите на поземлен имот пл. № 2683 по границите на съществуващата сграда на място. Новообразуван имот пл. № 2683 е с площ 66 кв.м.

6 от 17.01.2022 Заповед №67/17.01.2022г.

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 05390.40.29, ПИ 05390.61.251, ПИ 05390.61.249 и ПИ 05390.61.760 м. „Домашната“ с. Борика с отреждане „За жилищно застрояване“ и образуване на нови УПИ I, II, III, IV в нов кв. 1 и УПИ ХI, ХII, ХIII, ХIV в кв. 4 „За жилищно застрояване“, който включва:

Образуване на нови урегулирани поземлени имота ХI, ХII, ХIII, ХIV в кв. 4 „За жилищно застрояване“ с площи по графика: УПИ ХI-865, ХII-851кв.м., ХIII-863кв.м., ХIV-793кв.м. Образуване на нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-705кв.м. УПИ II-780кв.м. УПИ III-840 кв.м., УПИ IV-874 кв.м. и новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика с отреждане за „ Жилищно застрояване“.

Проектира се улица за достъп до новообразуваните УПИ през новосъздадена улична регулация с о.т.148 до о. т. 148й, през ПИ 05390.62.24 , ПИ 05390.40.34, ПИ 05390.61.116, ПИ 05390.61.249 и ПИ 05390.40.29.

5 от 17.01.2022 Заповед №65/17.01.2022г.

Изменение на подробния устройствен план – План за застрояване за УПИ ХV-539 кв. 33 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, което се състои в надстрояване на съществуваща обществена сграда, смяна на предназначението й в сграда със смесено предназначение и изграждане на още една многофамилна жилищна сграда в рамките на парцела. Отреждането на УПИ ХV-539 се променя в „За обществено обслужване, жилищен комплекс и трафопост“. Параметрите на застрояване попадат в допустимите , а именно: Плътност на застрояване- 60%, Плътност Озеленяване -30% , Кинт-2.0, Кота корниз-15м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

4 от 17.01.2022 ЗАПОВЕД № 66/17.01.2022г.

3 от 13.01.2022 Заповед №23/11.01.2022г.

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 05390.40.36 в м. „Секюрт“, земл. Борика, общ. Ихтиман, който се състои в разделяне на ПИ 05390.40.36 и образуване на нови проектни ПИ: ПИ 05390.40.54, ПИ 05390.40.55, ПИ 05390.40.56 и ПИ 05390.40.58 в м. „Секюрт“, земл. Борика, които образуват нови урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ IХ в част от кв. 31 с отреждане „За жилищно застрояване“ и улична регулация /ПИ 05390.40.98/.

Проектира се улица за достъп от о.т. 97 до о.т.98д / през ПИ 05390.61.275/ до новообразуваните УПИ. Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ VIII-929 кв.м. и УПИ IХ-926 кв.м. в кв. 31.

Параметрите на застрояване на новообразуваните УПИ VIII и УПИ IХ са: Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване –жм, начин на застрояване – свободно-е, плътност на застрояване -40%, плътност Озеленяване -40%, Кинт -1,2, кота корниз -10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

2 от 04.01.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128. ал.2 от ЗУТ съобщава, че с вх.№ Юл-252/06.10.2021г. е постъпил проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване на „Едноетажна стопанска постройка„ в ПИ 10029.552.11 мест. „Илчови круши “ земл. с. Вакарел, общ. Ихтиман. В проекта за ПУП-ПП се определя трасе на електропровод 20 kv в захранващ нов трафопост в ПИ 10029.552.11.Трасето на проектния електропровод започва от съществуващ електропровод високо напрежение в ж.р. стълб №18 минава през ПИ 10029.604.18/нива/ , ПИ 10029.604.65/селскостопански път/ , ПИ10029.604. 19/нива/ преминава под ПИ 10029.135.869/общински път/ и стига до имота в който ще бъде разположен комплексния трафопост /ПИ 10029.552.11/. Общата дължина на трасето е 116,52м. Сервитута на трасето е по 2 метра от двете страни на кабела, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

Проекта се намира в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението на настоящето съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

1 от 04.01.2022 Заповед № 3038/29.12.2021г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57443.33.89 в мест. „Чир дере“ по КК на с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София.

От имот с идентификатор 57443.33.89 се образуват четири нови поземлени имоти, които обособяват 4 броя УПИ с плана за регулация, именно: УПИ I-902, УПИ II-903, УПИ III-904 и УПИ IV-905, като 902, 903, 904 и 905 са новите проектни идентификатори, предоставени от СГКК-Софийска област на база приет проект за изменение на кадастралната карта. Осигурен е достъп да всичките новообразувани УПИ.

С ПУП-ПЗ се предвижда свободно застрояване с устройствени показатели за жилищна зона Жм, , плътност на застрояване до 60%, плътност на озеленяване над 40%, Кинт-1,2.

89 от 30.12.2021 ЗАПОВЕД №3045/30.12.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на имотните граници по регулационните на УПИ XVIII-211, кв.14 и промяна границата между УПИ XVIII-211 УПИ XX-217 , кв. 14 по плана на с.Бърдо, общ. Ихтиман.

87 от 19.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересовани лица, че с вх.№Гр-3287/26.11.2021г.е внесен проект за ИПРЗ на имот с идентификатор 10029.630.61 по КККР с. Вакарел, мах. Брънковци, общ. Ихтиман. Площта на имот 10029.630.61 е 4057 кв.м.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация“ , в сградата на техническа служба на община Ихтиман и може да го разгледате и да направите писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

88 от 15.12.2021 Заповед № 2971/ 14.12.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ ХIХ-59 и УПИ ХХ-58, , кв.6, с.Черньово, като същата бъде поставена в съответствие със съществуваща на място имотна граница по представеното мотивирано предложение за изменение

86 от 10.12.2021 Заповед №2934/09.12.2021г.

1.Проект за ПУП-ИПР /изменение на план за регулация/.Проектът за изменение на план за регулация представлява обединяване на УПИ V-2171, УПИ IV-2171 и част от УПИ III-2171 кв. 211 по плана на гр.Ихтиман в един общ УПИ ХV -2171 и образуване на нов УПИ ХIV -2171 от обединяване на остатъка от УПИ III-2171 и УПИ II-2171 в кв.211.

След разработката , новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи по графика: новообразуван УПИ ХIV -2171- 678кв.м и новообразуван УПИ ХV -2171с площ от 1171кв.м.

2.Проект за РУП –ИПРЗ за новообразуван УПИ ХIV -2171 и новообразуван УПИ ХV -2171 кв.211 по плана на гр.Ихтиман. Проекта предвижда основно застрояване с масивна жилищна сграда със свободно разполагане в новообразувания имот и максимална кота корниз -10м.Предведено е и допълващо застрояване – лятна кухня , което е ситуирано в дъното на имота и е прилепено към границата с УПИ ХII-2171, УПИ ХIII-2171 и новообразуван ХIV -2171.Параметрете на застрояване са следните: Устройствена зона- Жм, П% застрояване-40%, Кинт-1,2 , Мин озеленяване-40%, начин на застрояване-свързано в два съседни имота-д.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

85 от 09.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ ,че е постъпило заявление ЮЛ-333/06.12.2021г на „СУИТИ КОНС” ЕООД представлявано от управителя Константин Николов Хаджиев , придружено с изработен проект на ПУП-ИПЗ/подробен устройствен план - изменение на застроителния план / за УПИ ХV-539 кв.33 по плана на с. Вакарел на основание Заповед № 2849/ 26.11.2021г на кмета на община Ихтиман .

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8 ,за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част . Имотът е със уредени сметки по регулация. Основното застрояване се състои от две масивни многофамилни жилищни сгради и трафопост с максимална кота корниз - 15м.

Съществуващата обществена сграда се предвижда да бъде надстроена с един жилищен етаж и използваем таван /мансарда/.Тя ще запази обществените си функции на ниво партер.Новопредвидената многофамилна жилищна сграда е с полуподземно гаражно ниво стигащо до имотните граници. Над него се предвижда обособяване на четири жилищни етажа с използваем таван /мансарда/.

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип зона „Централна „ по Наредба.Плътност на застрояване -60%; Плътност на озеленяване -30% ;Кинт-2,0 ;Кота корниз -15 м.

На основание чл.34 ,ал.1 и ал.3 от АПК ,в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман ,на таблото в сградата на техническа служба , на таблото в сградата на кметство Вакарел, на УПИ ХV-539;УПИ І-538;УПИ ІІ-537; УПИ VІ-533; УПИ VІІ-530; УПИ ХІІ-540 ;УПИ ХІІІ-541 и УПИ ХІV-541 от кв.33 по плана на с Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време :понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с изработения проект на ПУП-ИПЗ за УПИ ХV-539 кв.33 по плана на с. Вакарел и документите по преписката, които се намират в сградата на техническа служба на община Ихтиман. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман ,ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства , удостоверяващи други факти и обстоятелства, ,различни от приложените към преписката ,ще се продължи процедурата .

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61 ,ал.3 от АПК във връзка с чл.18а,ал.9 и ал.10 от АПК.

84 от 03.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61

от АПК , обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх.№Юл-325/01.12.2021г. на „Борика Агро “ ЕООД –ЕИК202331702 е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ /на ПИ05390.40.29, ПИ05390.61.251, ПИ05390.61.249 и ПИ05390.61.760 местност “Домашната“, ЕКАТТЕ 05390, с.Борика, общ.Ихтиман, Софийска с отреждане „за Жилищно застрояване“ и образуване на нови урегулирани поземлени имота : УПИ I , УПИ II , УПИ III и УПИ IV в новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика.

Образуване на нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХI , УПИ ХII , УПИ ХIII и УПИ ХIV в квартал 4 с отреждане за „Жилищно застрояване .

Проектира се улица за достъп до новообразуваните УПИ през новосъздадена улична регулация с о.т.148 до о.т.148 й , през ПИ: ПИ05390.62.24, ПИ05390.40.34 , ПИ05390.61.116, ПИ05390.61.249 и ПИ05390.40.29.

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ I-705кв.м , УПИ II-780кв.м. , УПИ III-840кв.м и УПИ IV-874кв.м. в новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика с отреждане за „Жилищно застрояване .

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ ХI-865кв.м. , УПИ ХII-851кв.м , УПИ ХIII-863кв.м. и УПИ ХIV-793кв.м. в квартал 4 с отреждане за „Жилищно застрояване .

Параметри на застрояване на новообразуваните са :

Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване Жм;

Начин на застрояване –свободно е; Плътност на застрояване -40% ;

Плътност Озеленяване-40%; Кинт-1.2 ; Кота корниз -10м.

83 от 03.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61

от АПК , обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх.№Юл-326/01.12.2021г. на „РИЦ“5 ООД –ЕИК131375088 е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ /на ПИ05390.40.36, местност “Секюрт“, ЕКАТТЕ 05390, с.Борика, общ.Ихтиман, Софийска област за разделяне на ПИ и образуване на нови проектни ПИ: ПИ05390.40.54 , ПИ05390.40.55, ПИ05390.40.56 и ПИ05390.40.58, които образуват нови урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ IХ в част от квартал 31 с отреждане за „Жилищно строителство“ и улична регулация/ ПИ05390.40.58/.

Проектира се улица за достъп , новосъздадена улична регулация от о.т.97 до о.т.97д /през ПИ05390.61.275/ до новообразуваните УПИ.

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ VIII-929кв.м и УПИ IХ-926кв.м. в кв.31, с.Борика.

Параметри на застрояване на новообразуваните УПИ VIII и УПИ IХ са :

Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване Жм;

Начин на застрояване –свободно е; Плътност на застрояване -40% ;

Плътност Озеленяване-40%; Кинт-1.2 ; Кота корниз -10м.

82 от 02.12.2021 Заповед №2860/30.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот ПИ 10029.630.61 с площ 4,057 , като се формира УПИ и се предвиди отреждане „За нискоетажно жилищно строителство“ в м. “ПРИ ДОМА“, с.Вакарел-Брънковци, община Ихтиман.

Проектът да отговаря на изискванията за цветове и графика на Наредба №8 от 14.06.2021г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Всички копия на документи да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на вносителя.

Проектът да се внесе на Общински експертен съвет за разглеждане.

81 от 01.12.2021 Заповед № 2859/ 30.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на регулационните граници на УПИ V-206,207 и УПИ IV-206, кв. 21 по плана на с.Черньово, като същите бъдат поставени в съответствие с имотните граници на ПИ 207, съгласно представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на с. Черньово.

80 от 26.11.2021 Заповед №2837/ 23.11.2021г.

Одобрява се изменение на кадастрален план – нанасяне на поземлени имоти с пл.№ 1000, пл. № 1001, пл. № 1002, пл. № 1003, пл.№ 1004 и пл.№ 1005 в кадастралния и регулационен план на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, образувани от бивш поземлен имот с пл. № 647, който е възстановен по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Проектните поземлени имоти имат следните площи по графика: ПИ пл.№ 1000 – 2 074 кв.м., ПИ пл.№ 1001 – 493 кв.м., ПИ пл.№ 1002 – 206 кв.м., ПИ пл.№ 1003 – 279 кв.м., ПИ пл.№ 1004 – 226 кв.м. и ПИ пл.№ 1005 – 581 кв.м.

79 от 22.11.2021 Заповед № 1796/ 19.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на вътрешна регулационна граница между УПИ IV-1413, УПИ V-1413,1415, УПИ VIII-1414, УПИ XVI-2573, УПИ X-1409, УПИ III-1412 и УПИ II-1411. кв.29в по плана на гр.Ихтиман, като същата бъде поставена в съответствие с представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на гр. Ихтиман.

78 от 22.11.2021 заповед №1794/19.11.2021г.

Изменение на подробния устройствен план – изменение на плана за регулация в кв. 4 по плана на с. Джамузовци, общ. Ихтиман, Софийска област, който включва закриване /премахване / на нереализирана улица между о.т. 56 и о.т. 57 и промяна на уличната регулация в кв. 4 между о.т. 3, о.т. 54, о.т. 55 и о.т. 56, като се създава нова уличнорегулационна линия. Променя се уличната регулация в кв. 4 между о.т. 3 и о.т. 4, като уличнорегулационната линия съвпада с границите на имотите с цел елементите от пътя да не попадат в парцелите и да не бъдат придаваеми части към имоти.

Проектната разработка включва и заличаване на УПИ I-10, кв. 4, като се създават три нови УПИ I-10, кв. 4 , УПИ-II, кв.4 и УПИ III-14,15, кв.4 при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ за минимални лица и площи на новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Проектен УПИ I-10 е с площ -649кв.м., придават се от общински имот 49 кв.м. от ПИ 10 за улица се отчуждават - 11кв.м. Прoектен УПИ II-10 е с площ -649кв.м., от имот ПИ 10 за улица се отчуждават 44кв.м. Прoектен УПИ III-14,15 кв.4 е с площ -1098 кв.м. от ПИ 14 -1019 кв.м. от ПИ 15- 79 кв.м. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с отреждане за „Сож“.

77 от 22.11.2021 заповед №1793/19.11.2021г.

Изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на ПИ пл.№ 305 и пл.№ 306 в кв. 13 по плана на с.Семковци, общ. Ихтиман, обл. София като се образуват нови УПИ XIII-305 и УПИ XIV-306 с отреждане “За отдих“, кв. 13 по плана на с.Семковци, общ. Ихтиман, обл. София.

В проектната разработка са отразени дворищно-регулационните граници на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, които съвпадат с имотните граници на новообразуваните поземлени имоти пл.№ 305 и пл.№ 306 в кв. 13 по плана на с. Семковци, общ. Ихтиман, обл. София. Изчислени площи по графика след разработката: УПИ XIII – 305 с площ 2671м² и УПИ XIV - 306 с площ 1820 м². Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с отреждане „За отдих“.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

76 от 18.11.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ , във връзка с постъпило заявление с вх.№ Гр-2176/12.08.2021г от Десислава Славчева Маринова и Лилия Славчева Маринова ,придружено с изработен проект за изменение на кадастралния план - премахване на сграда,нанасяне на нов ПИ пл.№187 и промяна на номер на УПИ V-167 ,кв.19 от кадастралния и регулационен план на с.Бузяковци,общ.Ихтиман,

обл.Софийска.

76 от 17.11.2021 Заповед № 1733/ 11.11.2021г.

Разрешава се изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план –

изменение на плана за регулация/ в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв.

8 по кадастралния и регулационен план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, като се прави изменение

на границите на УПИ V-236 с УПИ IV-237 и УПИ XI-235.

Да се представи проект за изменение на кадастралния план в обхвата на поземлени

имоти пл. No 235, No 236 и No237 и заедно с това проект за изменение на регулационния план

в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв. 8 по кадастралния и регулационен

план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, обл. София.

75 от 17.11.2021 заповед №1201/04.08.2021г.

Одобрен е проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/, който включва промяна на граница между УПИ XIV-130 и УПИ XVI-130,кв.21 по кадастралния и регулационен план на с. Пауново, общ.Ихтиман, обл. София, съгласна представеното мотивирано предложение.Площа на новообразуваното УПИ XIV-130 е 883,70кв.м., а на новообразуваното XVI-130 е 741.70 кв.м.

74 от 11.11.2021 Заповед № 1733/ 11.11.2021г.

Изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план –

изменение на плана за регулация/ в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв.

8 по кадастралния и регулационен план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, като се прави изменение

на границите на УПИ V-236 с УПИ IV-237 и УПИ XI-235.

Да се представи проект за изменение на кадастралния план в обхвата на поземлени

имоти пл. No 235, No 236 и No237 и заедно с това проект за изменение на регулационния план

в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв. 8 по кадастралния и регулационен

план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, обл. София.

73 от 08.11.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.8 от ПЗР на наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се обявява на заинтересованите лица ,че е издадена е Заповед № 1656 /29.10.2021г на кмета на Община Ихтиман , с която се одобрява проекта за изменение на кадастралния план по отношение на ПИ 12 ,кв.3 с. Грозьовци с цел попълване на нов кадастрален имот с пл. № 62 ,образуван по дворищно регулационните граници на УПИ ІІ-12 кв.3. От направеното изменение се образуват нов имот пл.№62 от 906 в.м и нов ПИ пл.№ 63 от 918 кв.м.

72 от 05.11.2021 заповед №1645/28.10.2021г.

Одобрен е проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 05390.27.67 и ПИ 05390.27.34 в м. Геренчето, земл. с. Борика за „Лично стопанство за производство на зеленчуци, плодове и отглеждане на дребни животни за лична консумация „ с параметри: Застрояване -10%, Плътност на застрояване- 20%, Кинт -0,4%, Кота корниз.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

71 от 04.11.2021 Заповед №1649/29.10.2021г.

Одобрен е проект за изменение на кадастрален план-попълване на имот с проектен планоснимачен номер 157/неурегулираната част от ПИ151, кв.11/ по кадастралния план на с. Поповци, кметство Пауново, общ. Ихтиман, обл. София, при което новообразуваният поземлен имот е с площ 991 кв.м.

На основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието ,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,настоящата заповед да се обяви на заинтересованите лица по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й,

70 от 22.10.2021 Заповед № 1618 /22.10.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ Х-117 и УПИ IХ-118, УПИ ХVI-118, и УПИ VIII-118 , в кв.28, с.Живково, като същата бъде поставена в съответствие със съществуваща на място имотна граница по представеното мотивирано предложение за изменение .

69 от 21.10.2021 Заповед № 1609 /20.10.2021г.

Разрешава се:

Изготвянето на проекти за ПУП-Изменение на кадастрален и на регулационен план , които да включват :

1.Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация , като имотната граница да бъде поставена в съответствие и със съществуващата на място граница между УПИ VII-171,173 , и УПИ VIII-171 , кв.27, с.Полянци.

Свободни проекто кадастрални номера за с.Полянци са както следва: проекто номер 204 и проекто номер 205 .

2.Промяна на вътрешната дворищно регулационна граница, между УПИ VII-171,173 и УПИ VIII-171 , кв.27, с.Полянци

Свободни проекто номера за с.Полянци , за кв.27 на УПИ са както следва:

проекто номер Х ; и проекто номер ХI.

68 от 19.10.2021 Заповед № 1581/ 15.10.2021г.

Одобрява се:

1. Подробен устройствен план – проект за ПУП –ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имот с идентификатор 32901.42.97 м. Ергишето , земл. Ихтиман общ. Ихтиман. , с цел образуване нов самостоятелен урегулиран поземлен имот. Образува се УПИ I-97 /нов/ с отреждане за „СПТД“ и площ 6161кв.м. в нов кв. 214.

2. С ПУП-ПЗ се предвижда свободно застрояване с многофункционална стопанска сграда с показатели на застрояване , както следва: Плътност на застрояване -60%, Кинт-2,5, П - озеленяване-20%, H<10m

67 от 13.10.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.129,ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава , че с Решение №310 от 30.07.2021г на Общински съвет –Ихтиман, е одобрен проект за изработване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ за определяне на електропровод 20Kv в захранващ нов трафопост в ПИ 10029.52.11 извън регулационните линии на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029,община Ихтиман, област София с възложител „Ей Би Хоумс“ ЕООД-София.

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ихтиман пред Административен съд София област.

66 от 06.10.2021 Заповед № 1542/ 06.10.2021г.

Изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на вътрешна регулационна граница между УПИ XV-2942, УПИ I-652 и УПИ II-651. кв. 181 по плана на гр.Ихтиман, като същата бъде поставена в съответствие с представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на гр. Ихтиман. Заповедта за изменение на регулационния план влиза в сила, след изменение на кадастрален план и след съгласие на всички заинтересовани лица.

65 от 06.10.2021 Заповед № 1534/ 06.10.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – изменение на дворищно – регулационния план – обединяване на УПИ XXIV-839,2557 и УПИ XXIII-2557, като се отрежда нов УПИ XXIII-2940 „За търговски дейности“, кв. 192, по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

Проектната разработка е направена на основание чл. 135а от ЗУТ и предвижда изменение на регулационния план, като се прави обединяване на УПИ XXIV – 839,2557 и УПИ XXIII-2557 в кв. 192 по плана на гр. Ихтиман, обл. София с цел отреждане на нов УПИ XXIII - 2940 “За търговски дейности“, кв. 192 по плана на гр. Ихтиман, обл. София. В графичната част са отразени имотните граници на новообразуваното УПИ XXIII - 2940, които съвпадат с дворищно-регулационната и имотна граници между УПИ XXII-889, XXIII-2557, XXIV-2557, 839, УПИ I-890 и улично-регулационните линии. Новообразуваното УПИ XXIII – 2940 е с площ 737 м².

64 от 27.09.2021 Заповед № 1468/ 23.09.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план – допълване на кадастралния план с новоизградени обекти – магазин за пакетирани храни магазин – 2084 с площ от 20,50 кв.м., склад за пакетирани храни магазин – 2930 с площ 20,50 кв.м., салон – кафе – 2931 – 20,00 кв.м. и санитарен възел за ползване от клиенти – 2932 с площ 3 кв.м. в кв. 10 по кадастралния план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

63 от 24.09.2021 Заповед № 1474/ 23.09.2021г.

одобрява се проект за изменение на кадастралния план – разделяне на ПИ пл.№383 , кв.32“а“ по плана на с. Живково, като се образуват два нови поземлени имоти, единият, от които е обособен около обслужваща сграда ресторант. Новообразуваните поземлени имоти имат следните площи по графика: новообразуван ПИ пл.№383 с площ от 14 869 кв.м. и новообразуван ПИ пл.№388-644 кв.м.

62 от 25.08.2021 Заповед № 1311/ 25.08.2021г.

Проект за план за регулация /ПР за засегната от концесионния контур част от

поземлени имоти с идентификатори NoNo 81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913,

81253.64.914 и 81253.64.916, като засегнатата от концесионната линия част от ПИ с

идентификатори 81253.64.911, 81253.64.913 и 81253.64.914 се урегулират в

самостоятелни УПИ-та „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“,

а целия ПИ с идентификатор 81253.64.912 и засегнатата част на ПИ с идентификатор

81253.64.916 се урегулират в общ урегулиран поземлен имот със същото

предназначение. Това се налага по причина, че концесионната площ ще бъде усвоявана

поетапно, като се започне от площта, която граничи на изток със съществуващата

кариера – УПИ I-64.913 с площ от 49.506дка.

За засегнатите от концесията имоти са получени нови идентификатори от СГКК

София окръг. Достъпът до новообразуваните имоти ще бъде осъществен по полски път

с идентификатор 81253.51.502, който ще бъде продължен през поземлен имот с

идентификатор 81253.64.916 и в оставащите от засегнатите имоти части, където се

предвижда път за достъп. Полският път с идентификатор 81253.64.502 ще бъде подобрен

за нуждите на кариерата по допълнителен проект.

Достъпът до урегулираните имоти ще се осъществява по новопроектиран горски

път в югоизточна посока от бъдещата кариера и през усвоените участъци, съгласно

технологичния проект на кариерата. Образуват се: УПИ I 64.923 – „За кариера за добив на

строителни материали – гнайсгранити“ с площ 49,506 дка за част от ПИ с идентификатор

81253.64.913 получава проектен идентификатор 81253.64.923;

УПИ II 64.912 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ 66.796

дка за целия ПИ с идентификатор 81253.64.912 и за част от ПИ с идентификатор

81253.64.916 с проектен идентификатор 81253.64.926;

УПИ III 64.919 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ 49,834

дка за ПИ с идентификатор 81253.64.911 получава проектен идентификатор 81253.64.919;

УПИ IV 64.921 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ

45,505дка за ПИ с идентификатор 81253.64.914 получава проектен идентификатор

81253.64.921;

Останалите извън концесията части на засегнатите имоти получават проектни

идентификатори 81253.64.920, 81253.64.922, 81253.64.924, 81253.64.927 и остават като част

от път за достъп до всички новообразувани урегулирани поземлени имоти.

Приложен е иТранспортно комуникационен план, изработен от правоспособно лице.

II. Проект на ПУП-ПЗ за засегната от концесионния контур част от поземлени

имоти с идентификатори NoNo 81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913, 81253.64.914 и

81253.64.916 по КККР на неурбанизираната територия на с.Черньово, м.”Ерек дере”,

общ. Ихтиман, с отреждане за „Кариера за добив на строителни материали –

гнайсгранити“ от находище ”Камъка”. С проектът се урегулират горепосочените имоти

със застрояване, определено като устройствена зона „Предимно производствена“ с

показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 80%, интензивност на

застрояване /К инт/ - до 2,5, озеленяване до 40 % , застрояване свободно.

61 от 23.08.2021 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

60 от 20.08.2021 Заповед № 1271/ 19.08.2021г.

59 от 19.08.2021 Заповед № 1266/ 18.08.2021г.

Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, чл.61 от АПК , във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че със заповед №1266/18.08.2021г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05390.44.22 с отреждане „За соларен парк,склад и трафопост „ местност „Моловица“ , землище с.Борика , община Ихтиман, област София , с показатели:

Плътност на застрояване -60%,

плътност Озеленяване -20%,

Кинт -2.5,

Кота корниз 15м

58 от 19.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, чл.61 от АПК , във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че със заповед №1266/18.08.2021г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05390.44.22 с отреждане „За соларен парк,склад и трафопост „ местност „Моловица“ , землище с.Борика , община Ихтиман, област София , с показатели:

Плътност на застрояване -60%,

плътност Озеленяване -20%,

Кинт -2.5,

Кота корниз 15м

57 от 09.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ ,че е постъпило заявление Гр-1304/26.05.2020г от Славейчо Стоянов Тодоров ,придружено с изработен проект на основание Заповед № 186/ 22.02.2021г за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация / в обхвата на УПИ І ”Гостилница ,смесен магазин ,младежки клуб, клуб на пенсионера ,медицински пункт, автоспирка „ в кв.4 по регулационния план на с. Джамузовци ,общ Ихтиман ,като се премахне нереализираната улица между о.т.56 и о.т 57 , променя се уличната регулация по имотни граници между о.т 3 и о.т.4 ,променя се уличната регулация между о.т 3-54-55-56 и се образуват три нови урегулирани поземлени имоти УПИ І-10 ,УПИ ІІ-10 и УПИ ІІІ-14,15 в кв. 4, при спазване изискванията на чл.19 от ЗУТ.

56 от 06.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61 от АПК, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че са внесени от „ Ягуар -02“ ЕООД с вх.№Юл-60/19.02.2021г. проекти за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ и Транспортно комуникационна схема за засегната от концесионния контур част от имоти с идентификатори №№81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913, 81253.64.914 и 81253.64.916 в землището на с.Черньово, м.“Ерек дере“, община Ихтиман , с отреждане за „Кариера за добив на строителни материали-гиайсгранити „ от находище „Камъка“.

55 от 30.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № 1140/23.07.2021г. на Кмета на Община Ихтиман е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, който да включва: промяна в границите на УПИ IV-108, кв. 1, като регулационната граница на УПИ IV-108, кв. 1 се премести по имотните граници на поземлен имот пл.№ 127 и се образува нов УПИ IV-127 „За жилищно застрояване“, кв. 1, с.Мечковци, общ. Ихтиман, обл. София, съгласно представеното мотивирано предложение. Площта на УПИ IV-127 – нов е 1 936 кв.м.

54 от 27.07.2021 Заповед №1440 / 23.07.2021г.

Разрешва са се изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР, който включва: промяна в границите на УПИ IV-108, кв.1, като регулационната граница на УПИ IV-108, кв.1 се премести по имотните граници на поземлен имот пл.№ 127 и се образува нов УПИ IV-127 " за жилищно застрояване", кв.1 с. Мечковци.

53 от 13.07.2021 Заповед №1042 / 08.07.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация /ПУП-ИПР/ за разделяне на УПИ VI „Здравен пункт“, кв. 12 по плана на с. Мухово, общ. Ихтиман, обл. София, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ X и УПИ XI.

УПИ ХI се образува около съществуващ трафопост с минимална площ за обслужването му.

Новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи по графика:

• Площ на УПИ Х „Здравен пункт“ по графика – 6073 кв.м.

• Площ на УПИ ХI „За трафопост“по графика – 113 кв.м.

52 от 13.07.2021 КОНСТАТИВЕН АКТ

„Пан Телеком“ ЕООД с ЕИК 131086048 е изпълнил „Електронна съобщителна мрежа“, чрез полагане на съобщителни кабели върху съществуващи стоманобетонни стълбове, представляваши част от електроразпределителната мрежа - конкретно въздушна мрежа НН – собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по следното трасе: улица с о.т.20-28-29-30-32-99-97-(20-21)-(28-27)-(29-121-37)-(30-31)-(33-34-96-97)-(32-35-36-94)-(97-110)-(97-98-111), улица с о.т.20-10-9-8-7-1-2-3-(10-118-5-4)-(9-12)-(7-6-5), улица с о.т. о.т.20-19-18-17-101-100-105-107-(18-31)-(17-16-112-13)-(112-11-19)-(100-99)-(101-102-103-105)-(102-104), улица с о.т. о.т.47-48-58-59-60-61-62-64-120-65-68-(48-49)-(58-54-51-59-58-68)-(60-44)-(64-56), улица с о.т. о.т.47-46-45-23-24-25-26-27-21-5-6-7-(23-22-4-5-6-7)-(4-3-2-1)-(24-41-119-42-43)-(25-118-39-38), улица с о.т.47-46-45-44-43-91-90-88-86-84-73-78-80-(86-85-69-71)-(83-82-81-98)-(73-72-72а-70)-(72а-74а-76) по плана на с.Стамболово. Общата дължина на трасето е 7348м. Височината на разполагане на кабелите от „Електронна съобщителна мрежа“ е около 6м.

51 от 13.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен проект с вх.№70.00-171/18.06.2021г. на „Борика Агро“ ЕООД за одобряване на ПУП-ПЗ с отреждане за „Соларен парк, склад и трафопост“ за ПИ с идентификатор 05390.44.22, местност „Моловица“, землище с.Борика, община Ихтиман, област Софийска .

50 от 12.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен за разглеждане проект с вх.№ЮЛ-57/17.02.2021г.на „Риц 5“ ООД за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 05390.32.38, местност „Бозото“, землище с.Борика, община Ихтиман, област Софийска .

49 от 09.07.2021 Заповед №1043 / 08.07.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ57443.33.89, местност „Чир дере“ в землището на с. Полянци,, общ. Ихтиман, обл. Софийска, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на План за регулация и застрояване. Отреждането на имота да е „за жилищно застрояване“ с плътност на застрояване до 60%, плътност на озеленяване над 40%, кота корниз до 7.50м, кинт 1.2. С плана за регулация се обособяват 4 бр.УПИ с предназначение за „жилищно строителство“ . С плана за застрояване се предвижда нискоетажно,свободностоящо застрояване.

47 от 08.07.2021 СЪОБЩЕНИЕ

46 от 08.07.2021 СЪОБЩЕНИЕ

45 от 05.07.2021 Заповед № 978 / 02.07.2021г.

Одобрява се проекта за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 05390.40.30 мест. Домашната по КККР на с. Борика. Проектът предвижда урегулиране на поземлен имот 05390.40.30 като проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.34, нов квартал и включването му в регулационните граници на с. Борика. Поради леко разминаване между уличната регулация и границата на строителния полигон на с. Борика, която се явява и имотна граница с поземления имот предмет на ПУП-ПР се налага промяна в уличната регулация на улица с ОТ 5- ОТ 6-ОТ 7 по имотната граница на ПИ 05390.40.30.

Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.34 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

44 от 05.07.2021 Заповед № 998 / 05.07.2021г.

Одобрява се проекта за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 10029.300.37, мест. Дренов ръд , земл. Вакарел. Същият е на 134 м в посока запад от строителните граници на с. Вакарел и граничи с път. Проектът предвижда урегулиране на поземлен имот 10029.300.37 с проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ и проектен УПИ II „За трафопост“ в кв.69 и включването му в регулационните граници на с. Вакарел , общ. Ихтиман. Предвижда се ново застрояване с две жилищни сгради в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ и трафопост в УПИ II „За трафопост“ в кв.69 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

43 от 05.07.2021 Заповед № 989 / 05.07.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план - разделяне на поземлен имот пл.№ 383 и образуване на два нови поземлени имоти кв. 32А по плана на с. Живково, общ. Ихтиман, обл. София. Новообразуваните поземлени имоти имат следните площи по графика:

площта на новообразувано ПИ пл. № 383 – 14 493 кв.м. , а площта на новообразувано ПИ пл. № 383 – 1 020 кв.м.

42 от 05.07.2021 Заповед № 990 / 05.07.2021г.

Одобрява се Проект за изменение на кадастрален план – попълване на нов поземлен имот пл.№ 2929, като част от поземлен имот пл.№ 1652, кв83 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София. След разработката площта на новообразуван поземлен имот пл.№1652 е 383 кв.м., а площта на новообразуван поземлен имот пл.№ 2929 е 718 кв.м.

41 от 05.07.2021 Заповед № 969 / 02.07.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план за нанасяне на нов ПИ 2928 , кв.191, част от ПИ 2848 по плана на гр.Ихтиман.

Проектен поземлен имот 2928 е с площ 247 кв.м. Проектен поземлен имот 2848 е с площ 1 733,80 кв.м.

40 от 02.07.2021 Заповед № 971 / 02.07.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 10029.318.3 по КККР на с. Вакарел, мест „Кладеница“. Проекта предвижда урегулиране на поземлен имот 10029.318.3 с проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.14, нов квартал и включването му в регулационните граници на населеното място. Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.14 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

39 от 01.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен за разглеждане проект за ПУП-ПП на кабелно трасе 20кV до имот №000385, с.Веринско, ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман с вх.№Юл-174/28.06.2021г. на „Алмагест „АД, ЕИК17534014. Трасето на електропровода e извън урбанизираната територия и попада в имоти с №199111 (полски път, общ.собственост); №199161(пасище,мера;общ.собственост) и част от имот с №199208(полски път,общ.собственост). Проектът и придружаващата го документация се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман. На основание чл.128, ал.5 и във връзка с ал.1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ , заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинската администрация на община Ихтиман.

38 от 28.06.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщение за инвестиционно преложение за: " Външно ел. захранване за незастроен имот ПИ 10029.66.6, м. Радославица, мах. Селянин, земл. с. Вакарел, общ. Ихтиман.

37 от 24.06.2021 Заповед № 902 / 2020г.

Одобрява се:

1. Проект за изменение на ПУП-ИПР за VII-149 , УПИ VI-150 и УПИ Х-147 кв.17 по плана на с. Черньово. УПИ VII-149 е с неуредени сметки по регулация. Регулационните линии на УПИ VII-149 минават по имотни граници. Придаваемите 140.46кв.м. откъм улица остават за обществено ползване, като паркинг уширение на уличната регулация.

Площи на УПИ след промяната: УПИ VII-149 с площ 867.45кв.м., УПИ VI-150 с площ от 706.26 кв.м. и УПИ Х-147 с площ от 1026.05кв.м.

Предназначението на УПИ е за „жилищна строителство“. Устройствената зона се запазва.

2. Проект за ПУП-ПЗ за VII-149 кв.17 по плана на с.Черньово

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип за ниско етажно застрояване Жм.

Плътност на застрояване -40%, Плътност Озеленяване 40% , Кинт 1,2 , Кота корниз -10м.

36 от 04.06.2021 Заповед № 786 / 04.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план –План за регулация на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който се променя уличната регулация от о.т. 62, о.т.63 до о.т.64 по имотните граници в участъка от УПИ XX-121, до чупката на имота. След обединението на УПИ XX-121, кв.39, УПИ XXI-121,кв.39 и УПИ XXII-121,кв.39 се образуват два

нови урегулирани имоти, а именно УПИ XX-121,кв.39 и УПИ XXI-121 ,кв.39по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман.

35 от 01.06.2021 Заповед № 751 / 01.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация за попълване на нов УПИ XXI 222 с площ от 1845,78кв.м. в кв. 3 по плана на с. Полиовци, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Същият е образуван като част от имот с проектен №222.

34 от 26.05.2021 Заповед № 729 / 26.05.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 / номер по предходен план :060052/ в землището на с. Пауново, общ. Ихтиман, местност „Каменица могила“ с площ от 1021кв.м. , като се променя предназначението на имота „ За жилищно застрояване“. Поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 се трансформира в УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 и се включва в регулация/ строителните граници/ на с.Пауново , общ.Ихтиман. Достъпа на имота се осъществява по улица с ОТ 1-ОТ 9-ОТ 10 от регулационния план на с.Пауново.

Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 при следните показатели:

Зона по ОУП за нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

Плътност на застрояване-до 40%,

К инт – 1,2

Плътност на озеленяване – над.40%

Кота корниз – мах.10м.

33 от 26.05.2021 Заповед № 730 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на за ПИ с идентификатор 10029.237.54, землището на с. Вакарел, м. „Койкьовец“, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София при следните условия : Площ на имота 1403кв.м. Имота се отрежда за жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ Плътност на застрояване –до 40%, К инт 1,2, % Озеленяване мин.40%, Кота корниз – макс. 10м.

32 от 26.05.2021 Заповед № 731 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ № ПИ 81253.37.1 , мест.“Над селото“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, обл.Софийска при следните условия : Площ на имота 1201кв.м. , Устройствена зона „Жм“, Отреждане на имота „За жилищно строителство“, Кота корниз до 10 м, Плътност на застрояване (Пл. застр.) - 40%; Интензивност на застрояване (Кинт) -1,2 ; П озеленяване -40% при условията на чл. 19, ал.1 от Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

31 от 20.05.2021 Заповед № 657 / 11.05.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на регулационните граници в обхвата на УПИ IV-99, УПИ V-102 и УПИ VI-103 , кв.8, по плана на с.Боерица , като се образуват два нови урегулирани поземлени имота

по представеното мотивирано предложение за изменение и предварителен договор за продажба на недвижим имот от 253 кв.м., съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ.

30 от 20.05.2021 Заповед № 696 / 19.05.2021г.

Одобрява се:

1.Изменение на ПУП-ПР – обединяване на ПИ 081034 с УПИ 081421 и образуване на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман.

2.ПУП-ПЗ на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман предвижда ново застрояване , което да се разположи до ограничителната линия на застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът, а именно „Предимно производствена зона“ /Пп/ с показатели: Плътност на застрояване- мак.60%, К инт – до2,5, Озеленяване – мин.20% , Височина –мах.15м.

29 от 12.05.2021 Заповед № 668/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - разделяне на УПИ IX-128 кв.5 по плана на с.Борика, като същият се раздели на два нови урегулирани поземлени имоти, както следва: новообразуван УПИ IX-128 с площ от 618,43 кв.м. и новообразуван УПИ XIV-128 с площ от 339,07 кв.м. Освен разделянето се прави изменение на дворищно – регулационната граница между УПИ IX-128 и УПИ X – 129, УПИ II-122 и УПИ IV-124 на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗУТ като вътрешната регулационна линия е поставена в съответствие със съществуващите граници на имота на място, за което всички заинтересова страни са приложили декларации за съгласие. С разрешаване от Общински съвет – Ихтиман се прави изменение на улично – регулационната граница при о.т. 163 – о.т. 153, като се измести по имотната граница, както и проектиране на улица тупик във връзка с разделянето на УПИ IX-128.

28 от 12.05.2021 Заповед № 673/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - променя отреждането на УПИ III „Баня“ в УПИ III „Църква“, в кв. 122 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

27 от 12.05.2021 Заповед № 672/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация в обхвата на УПИ I-87 и УПИ ХII-88, в обхвата на VII-87 и УПИ Х-130 и УПИ IХ –130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София се променя дворищно регулационната граница между УПИ I-87 и между УПИ VII-87 с УПИ XII -88, УПИ Х-130 и УПИ IХ – 130, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 87, ПИ 88 и ПИ 130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София. След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи:

 новообразуван УПИ I-87- 863кв.м.

 новообразуван УПИ VII-87-767кв.м.

 новообразуван УПИ ХII-88 -1037кв.м.

 новообразуван УПИ IХ –130- 572кв.м.

 новообразуван УПИ Х-130 – 697кв.м.

26 от 12.05.2021 Заповед № 669/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация на УПИ XIII-104 и УПИ XV-84, кв. 11 по плана на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. София, като се променя дворищно регулационната граница между УПИ XIII-104 и УПИ XV-84 к кв.11, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 84 и ПИ 104. След промяната новообразуван УПИ XIII-104 е с площ от 553кв.м. и новообразуван УПИ XV-84 е с площ от 908кв.м.

25 от 12.05.2021 Заповед № 670/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация – разделяне на УПИ III-274 в кв. 16 по регулационния план на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ III-274 „За жилищно застрояване“ с площ от 559 кв.м. и УПИ ХV -274„За жилищно застрояване“ с площ от 559кв.м.

24 от 12.05.2021 Заповед № 671/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация, промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“, кв. 147 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, като се прави промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“ на УПИ III „Предприятие за производство на козметични продукти“.

23 от 02.04.2021 Заповед № 478 / 01.04.2021 г.

Одобряване на изменение на ПУП – ПР на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който вътрешната регулационна линия между УПИ ХV-75 и съседни УПИ III-77, УПИ V-78, УПИ VI-79 в кв. 9 по плана на с. Веринско се променя по имотната граница на поземлените имоти. Новите урегулирани поземлени имоти се отреждат „За жилищно застрояване“.

22 от 02.04.2021 Обявление на Решение № СО-17-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - София

21 от 12.03.2021 Заповед № 288/12.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект на ПУП – ПР за УПИ I Училище и детско заведение“ кв.5 с. Веринско.

Образува се нов квартал 5а . Образува се нова улица с ОТ 75а - ОТ 76б - ОТ 76 ж. Образува се нова улица с ОТ 76 б- ОТ в - ОТ 76 г - ОТ 76д

Образуват се нови УПИ , както следва:

УПИ I-361 „къща за гости“ с площ 902кв.м.

УПИ II-361 „къща за гости“ с площ 909кв.м.

УПИ III-361 „къща за гости“ с площ 908кв.м.

УПИ IV-361 „къща за гости“ с площ 862кв.м.

УПИ V-361 „къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VI-361„къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VII-361 къща за гости“ с площ 985кв.м.

УПИ VIII-361„къща за гости“ с площ 842кв.м.

УПИ IX-361 „къща за гости“ с площ 806 кв.м.

УПИ X-361„къща за гости“ с площ 895 кв.м.

УПИ XI-361 „ къща за гости“ с плащ 890 кв.м.

УПИ XII-362 „за трафопост“ с площ 76 кв.м.

2. Проект на ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ кв.5а , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3,

П-озеленяване-30% ,

височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“ и трафопост.

20 от 12.03.2021 Заповед № 284/12.03.2021г.

Одобрява се:

1.Проект за ПУП-ПР за УПИ II „За нуждите на СНС“ кв.5 по плана на с. Веринско , както следва:

Образува се нов кв.5 „б“ .Образува се нова улица с ОТ 76ж-ОТ 76 б - ОТ 76а, образува се улица с ОТ 76 б - ОТ 76е. От УПИ II „За нуждите на СНС“ се образуват нови УПИ с отреждане за“ Къща за гости „ както следва :

УПИ I-363„къща за гости“ с площ 962кв.м.

УПИ II-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ III-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ IV-363„къща за гости“ с площ 955 кв.м.

УПИ V-363„къща за гости“ с площ 957 кв.м.

УПИ VI-363„къща за гости“ с площ 962 кв.м.

УПИ VII-362„къща за гости“ с площ 826 кв.м.

УПИ VIII-36„къща за гости“ с площ 828 кв.м.

УПИ IX-363„къща за гости“ с площ 927 кв.м.

УПИ X-363„къща за гости“ с площ 785 кв.м.

УПИ XI-363-„ къща за гости“ с плащ 784 кв.м.

УПИ XII-363-„ къща за гости“ с плащ 782 кв.м.

2. Проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ в кв.5б , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3 ,

П-озеленяване-30% ,

Височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“.

19 от 11.03.2021 Заповед № 281/11.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект за ПУП-ПР за изменение на УПИ VII-2063а и УПИ IХ-2063 кв.145 по плана на гр.Ихтиман , като се обединят в един общ УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман

2. Проект за ПУП-ПЗ на УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман, попада в „Предимно производствена зона“ Пп с показатели : П застрояване – до 60%, Кинт-2,5, П озеленяване -20% .

18 от 08.03.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Одобрява се проект за ПУП-ИПР в обхвата на УПИ I "гостилница, смесен магазин, младежки клуб, клуб на пенсионера, медицински пункт и автоспирка" в кв.4 по плана на с. Джамузовци.

18 от 25.02.2021 Заповед № 223/24.02.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПЗ за ПИ 038005 в земл. с. Веринско ЕКАТЕЕ 10690 за промяна на предназначението на земеделска земя във „Ферма за кокошки носачки“. Проектът за ПУП-ПЗ е с показатели : П застрояване до 50%, Кинт до 1,0 , П озеленяване- до 40% , Кота корниз до 10 м.

17 от 25.02.2021 Заповед № 224/24.02.2021г.

Одобрява се проектът за ПУП-ПЗ за промяна предназначението от земеделска земя за жилищно строителство ПИ 10029.602.4 в м. Корията/При дома – земл. Вакарел. Променя се предназначението на поземлен имот 10029.602.4 от земеделска земя за „Жилищно строителство“. Проекта е съобразен с предвижданията на ОУПО за зоната , в която попада имотът, а именно: територии с устройствена категория“ Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ /ЖМ/ с показатели:

П застрояване до 40%,

Кинт до 1,2, П озеленяване- до 40% ,

Кота корниз до 10 м.

16 от 24.02.2021 Заповед № 207/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ИПР,образуване на нов квартал 32 заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58 и образуванена нов УПИ I“Терен за озеленяване, парк и градина“,с. Полянци,общ. Ихтиман, както следва: попълва се регулационния план на с. Полянци с квартал No32;образува се УПИ I„Терен за озеленяване, парк и градина“ с площ от 1265 кв.м. заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58.

15 от 24.02.2021 Заповед № 206/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ III-89,кв.17, по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман, както следва: променя се границата на УПИ III-89 кв.17 със съседен УПИ XI-93и УПИXII-93 кв.17 по имотна граница на имот пл.No93;запазва се отреждането на новите УПИ „За жилищно застрояване“;от УПИ III-89в кв.17 към съседен УПИ XI-93 се връщат 2кв.м.поради преминаване на проектна регулационна граница по имотни граници на имот пл.No93;от УПИ III-89 кв.17,към съседен УПИXII-93 се връща 1кв.м.поради преминаване на проектна регулационна границапо имотни граници на имот пл.No89 с пл.No93.След промяната:УПИIII-89“За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 971 кв.м., УПИ XI-93 „За жилищно застрояване“ в кв. 17 с е площ 1120 кв.м.и УПИ XII-93 „За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 1205кв.м.

14 от 24.02.2021 Заповед № 205/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР, промяна граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по КРП на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, както следва: променя се регулационната граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по плана на с. Семковци.След промяната новообразуван УПИ I-59,кв.6 е с площ 1123кв.м., новообразуван УПИ X-60, кв.6, с площ 484кв.м. и новообразуван УПИ IX-60,кв.6, с площ 558 кв.м.

13 от 24.02.2021 Заповед № 204/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП –ИПР в обхвата на УПИ ХХ-147 и УПИ ХVIII-145, кв.25 по плана на с.Стамболово, общ.Ихтиман, както следва: вътрешната регулационна линия минава по имотната границана имот пл.No147 и имот пл.No145;уличната регулационна линия на улица с о. т. 91 –о. т. 90минава по имотната граница на имот пл.No147. След промяната УПИ ХХ-147 е с площ от 1046,06кв.м. и УПИ ХVIII-145 е с площ от 1362,12кв.м

12 от 22.02.2021 Заповед № 189/22.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план на с.Полянци на основание чл.134 , ал.2, т.4 от ЗУТ на терен заключен между улици с о.т.6-о.т.7-о.т.56-о.т.57-о.т.58-о.т.6 „озеленяване“, като се отрази проекто № на квартал 32 и проекто УПИ I с отреждане за “ Терен за озеленяване,парк и градина“.

11 от 15.02.2021 Заповед № 166/15.02.2021г.

Разрешава се изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V – „За школа за строително-монтажни кадри“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София, като се образува нов УПИ V – „За обществено обслужване и жилищно застрояване“ и УПИ – VI „За трафопост“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.135, ал. 3 във връзка чл. 135, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

10 от 09.02.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-46/04.02.2021г. е внесен Проект за ИПРЗ за УПИ VII-2063а „Когенерационна централа на биомаса“ и УПИ -2063а „Когенерационна централа на биомаса“, кв.145 по плана на гр. Ихтиман.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

9 от 08.02.2021 Обявление

Инвестиционни предложение за: СКЛАДОВЕ КЪМ МАГАЗИНИТЕ НА ТЪРГОВСКО-РЕСТОРАНСКА ЧАСТ "МОТЕЛ ИХТИМАН" В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32901.63.25, мест. "МИЛЧОВО ДЕРЕ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИХТИМАН, ОБЩ. ИХТИМАН.

8 от 01.02.2021 Заповед № 107/01.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ 05390.40.30, местност „Домашната“ в землището на с. Борика, общ. Ихтиман, обл. Софийска, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на План за регулация и застрояване и включване в регулацията (строителните граници) на с.Борика. Отреждането на имота да е „за жилищно застрояване“ с плътност на застрояване до 40%, плътност на озеленяване над 40%, кота корниз до 10м, кинт 1.2.

7 от 28.01.2021 Заповед № 76/28.01.2021г.

Разрешава се:

1. Изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за обединяване на УПИ IX-2063 и УПИ VII-2063a, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман, като се образува нов УПИ VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман.

2. Изготвяне на проект за ПУП – План за застояване за VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман с отреждане за „ПП“ - фотоволтаична централа, съгласно мотивирано предложение.

6 от 27.01.2021 Заповед № 79 / 27.01.2021 г.

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ VI-145 и УПИVII-145 в кв. 15 по регулационниия план на с. Ръжана, км. Бузяковци, общ. Ихтиман, като двата урегулирани поземлени имота се обединят в един общ УПИ VI-239 „За жилищно строителство“

5 от 18.01.2021 Заповед № 51 / 18.01.2021 г.

Одобрява се проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

УПИ III-73,2463 в кв.12“а“ с площ от 451кв.м. и УПИ IХ-2463,27994 “За бензиностанция“ в кв.12“а“ с площ 1409кв.м.

4 от 07.01.2021 Заповед № 10 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР във връзка с чл.135 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.125 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ на основание §8 ,ал.2 ,т.2 и т.3 от ДР на ЗУТ, като се предвижда промяна на границата на УПИ

ІІІ-89 в кв.17 със съседен УПИ ХІ-93 и УПИ ХІІ-93 по имотна в кв.17 по плана на с. Пауново ,община Ихтиман , по имотна граница на имот пл.№89 с имот пл.№ 93 ,като се запазва отреждането на трите проектни УПИ „За жилищно застрояване „.

3 от 06.01.2021 Заповед № 8 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура (при необходимост) за имот с номер 060052 в землището на с.Пауново, ЕКАТТЕ 55600, общ.Ихтиман, местност “КАМЕНИЦА МОГИЛА”, с площ 1,021 дка, НТП: Друга селищна територия, категегория 8, с цел да се промени предназначението на имота за неземеделски нужди съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и да се включи в регулация поземления имот съгласно представеното задание и опорен план.

2 от 06.01.2021 Обявление

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-251/15.12.2020г. е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване/ПЗ / за „Ферма за кокошки носачки“ в имот 038005, местност Трънака, земл.с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690 община Ихтиман, Софийска област, собственост на „Порко и Поло“ ООД със отреждане за Пп-предимно производствени и складови дейности.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

1 от 04.01.2021 Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация след 01.01.2018 г.

52 от 30.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е изготвен и внесен проект от ДП“Национална компания железопътна инфраструктура“Република България с вх.№ 53.00-102/27.11.2020г. за Подробен устройствен план / ПУП/ - План застрояване /Пз/ за изграждане на тягова подстанция в землищата на с.Живково и с.Веринско както следва :

1.ПУП-ПЗ за ПИ 061552, по картата на възстановената собственост на землището на с.Живково, ЕКАТТЕ 29041 , община Ихтиман, Софийска област.

2.Проект за подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия-изграждане на нови подземни кабелни линии 110 кV и 20кV в землищата на с.Живково и с.Веринско,община Ихтиман,Софийска област. Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация” , в сградата на техническа служба на община Ихтиман .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация на община Ихтиман.

51 от 22.12.2020 Заповед № 1359 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободен проектономер е: № 363 /2/ Изменение на регулационен план на УПИ II ”За нуждите на СНС“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

50 от 22.12.2020 Заповед № 1358 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободни проекто номера са:№ 361;№362(за трафопост ) /2/ Изменение на регулационен план на УПИ I”Училище и детско заведение“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ и за „Трафопост“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

49 от 21.12.2020 Заповед № 1746 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.602.4, м. Корията/При дома по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

48 от 21.12.2020 Заповед № 1745 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 10029.143.876 и 10029.640.39, м. „Стубела“ по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

47 от 21.12.2020 Заповед № 1744 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 05390.32.38, м. „Бозото“ по КККР на с. Борика, за Предимно производствени дейности - /Пп/ и отреждане „За соларен парк, склад и трафопост“

46 от 21.12.2020 Заповед № 1738 / 21.12.2020 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който УПИ ІІІ-274 в кв.16 по действащия регулационен план на с.Семковци-км.Костадинкино, общ.Ихтиман, да се раздели на два УПИ съгласно скицата-предложение.

45 от 16.12.2020 Заповед № 1612/03.12.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПРЗ, с който УПИ Х -149 в кв.23 по регулационния план на с.Борика, общ.Ихтиман да се раздели на два нови УПИ като се предвиди застрояване в същите съгласно представената скица-проект и задание за проектиране.

44 от 16.12.2020 Заповед № 1723 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот идентификатор 10029.76.10 по КККР на м. Червилото, землище на с. Вакарел, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на складова база за временно съхраняване и престой на нови леки автомобили

43 от 16.12.2020 Заповед № 1722 / 16.12.2020 г.

Одобряване на /1/ проект за ПУП-ПР за ПИ 224035, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029 /отреждане на нов урегулиран поземлен имот, а именно: УПИ Х-39 от кв.39, с транспортен достъп от улица с ОТ 120-121/ и /2/ проект за ПУП-ПЗ за УПИ Х-39 от кв.39 /образуван от ПИ 224035/, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, с отреждане за „Жилищно застрояване“

42 от 16.12.2020 Заповед № 1721 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.224.32 с отреждане за жилищно строителство в м. Ляовица, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

41 от 16.12.2020 Заповед № 1720 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 681094 в м. Герекарец , земл. с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, за промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ за нискоетажно жилищно застрояване

40 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани , че със заявление вх.№Юл-241/17.11.2020г. е входиран проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман.

39 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.61, ал.1 от АПК община Ихтиман съобщава, че е издадена заповед № 1643/07.12.2020г. от Кмета на община Ихтиман за допълване на кадастрален план за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

38 от 10.12.2020 Заповед № 1674 / 10.12.2020 г.

Одобряване на проект на ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IV-884 в кв. 204 "а" по плана на гр. Ихтиман на два урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ IV-884 с площ от 354 кв.м и УПИ VII-884 с площ от 354 кв.м, въз основа на решение № 299 / 23.12.2019 г. на РСИ, влязло в сила на 26.10.2020 г., и решение № 260011 / 21.08.2020 г. на СОС, влязло в сила на 26.10.2020 г., и по повод на заявление с вх. № Гр-2541 / 12.11.2020 г. на Владимир Петров Михайлов

37 от 08.12.2020 Заповед № 1634/04.12.2020г.

Одобрява се проект за попълване на нов имот пл. № 126 , образуван от имот пл.№ 108 в кв.1 по плана на с. Мечковци, общ.Ихтиман по действащия кадастрален и регулационен план, одобрен със заповеди №№3463, 3462/1935г. в съответствие със съществуващите на терена имотни граници / огради/ с цел отразяване на верни имотни граници на УПИ IV-108, кв.1 .

Частта от имота, извън границите на УПИ IV-108, кв.1, която се попълва с нов планоснимачен №126, е с площ 370кв.м.

36 от 01.12.2020 Заповед № 1584/30.11.2020г.

Рзарешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който да се промени регулационна граница на УПИ І -59 в кв.6 с УПИ IХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6 по регулационния план на с.Семковци, общ.Ихтиман съгласно представената скица-проект.

Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

35 от 12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и Заявление вх. № Гр-2436/ 03.11.2020г. от Екатерина Живкова Угрина е изработен проект за допълване на кадастрален план в УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Изготвения проекта се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, сградата на техническа служба при Община Ихтиман.

34 от 11.11.2020 Констативен акт № 6

Съставен е констативен акт № 6/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

33 от 11.11.2020 Констативен акт № 4

Съставен е констативен акт № 4/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

32 от 28.10.2020 Заповед № 1397/28.10.2020г.

Разрещава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР за разделяне на УПИ І -145 в кв.12 по кадастрален и регулационен план на с.Бальовци, общ. Ихтиман на два нови УПИ, изработване на ПУП-ПЗ за двата нови УПИ, както и създаване на тупик за достъп до същите съгласно представеното задание за проектиране и скица с предложение.

31 от 19.10.2020 Заповед № 1250/02.10.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, в обхвата на УПИ ІІІ-537 и УПИ ІХ-542 кв.17 по регулационния план на гр.Ихтиман-ЦГЧ, като

вътрешната дворищна регулационна линия на УПИ ІІІ-537 с УПИ ІХ-542 да се измени по имотни граници на поземлените имоти съгласно представеното задание по чл.125, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и скица с предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ за изменение на ПУП.

30 от 16.10.2020 Заповед № 1238/30.09.2020г.

Одобрява се промяна в имотна граница на имот с пл.№ 2 в кв.2 по кадастрален план на с.Борика, общ.Ихтиман, одобрен със заповед №АБ-01 от 1985 г., като регулационните линии от приложен устройствен план за УПИ ХVІІІ-2 в кв.2 от към съседен УПИ ХІХ-2 в кв.2 и от към улица с ОТ 16-ОТ 17, и от към улица с ОТ 1-ОТ 2 се нанасят като имотни граници на нов имот с пл.№243 и площ 1126,40 кв.м, без промяна в границата с имот пл.№3; Границите на останалата част от имот с пл.№2, след отделяне на новия имот №243, се запазват и тази част от имот пл.№2 има площ 666,14 кв.м.

29 от 07.10.2020 Заповед № 1278/07.10.2020г.

Одобрява се проект за проекта за ПУП-ПЗ и ПУП –РУП за УПИ IV-193 кв.36 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман.

Проекта на ПУП- ПЗ предвижда ново едноетажно застрояване и надстройка на съществуваща сграда по регулационните граници, съобразено с нотариално заверените декларации от съседите. Част от ново предвиденото едноетажно застрояване ще е с обслужващо предназначение. Застроената площ на обектите с жилищно предназначение ще е повече от 60% от общата застроена площ, поради което не се налага промяна в отреждането на УПИ IV-193 - за жилищно строителство. В проекта за ПУП-ПЗ е посочено свързано застрояване по калканните на съседните УПИ III-192 - за жилищно строителство и УПИ ХI-192 - за жилищно строителство. Устройствени показатели в обхвата на УПИ IV-193 за жилищно строителство отговарят на нормативната зона за „Жм“ по Общ устройствен план.

Проект на ПУП-РУР – нанесени са характерните вертикални коти на отделните обеми. Представени са силуети по всички имотни граници на УПИ IV-193 с маркирани максимално допустими кота корниз и кота било на предвиденото застрояване.

28 от 05.10.2020 Заповед № 1236/30.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план на гр. Ихтиман в кв.194, като от имот пл.№2801 се образува нов имот с пл.№2914 в кв.194 с площ от 300кв.м., собственост на община Ихтиман.

27 от 05.10.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание: §4,ал.1,т.2 от ПЗР от ЗКИР, §4,ал.1,т.2 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №1255/02.10.2020г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с.Борика, община Ихтиман.

26 от 02.10.2020 Заповед № 1255/02.10.2020г.

Одобрява се цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с. Борика, общ. Ихтиман.

25 от 30.09.2020 Заповед № 1206/29.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение ПУП – ПР, с които се предвижда промяна в границата на УПИ І “Общ.база за отдих, Сладкарница, Смесен магазин, Клуб” в кв.9 по регулационния план на с.Брънковци, кметство Костадинкино, общ. Ихтиман от към улица с ОТ 46-ОТ 47, като към същия се придават 161 кв.м от общинско място, същите да се заплатят на община Ихтиман.

Новият проектен УПИ е с отреждане УПИ І “Обществено обслужване и жилищно застрояване” в кв.9 с проектна площ - 4367 кв.м.

24 от 24.09.2020 Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

23 от 23.09.2020 Заповед № 1181/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР за обединяване на УПИ VII-310 и УПИ VIII-310 кв.5 в един общ УПИ с. Бъдро

22 от 23.09.2020 Заповед № 1180/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР и ПЗ за изменение на границата между УПИ XVIII-2 и УПИ XVII-3 по плана на с. Борика.

21 от 03.09.2020 Заповед № 1091 / 01.09.2020 г.

Одобряване на за ПУП – ПР и ПУП – ИПЗ в обхвата на ПИ № 081421 в местност "Чифлика" по КВС на землището на с. Живково с ЕКАТТЕ 29338 за промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди с отреждане "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена"

20 от 01.09.2020 Заповед № 1090 /01.09.2020 г.

Премахване на техническо съоръжение - антена с отпаднало предназначение в ПИ 10029.326.395 в землището на с. Вакарел, общ. Ихтиман.

19 от 04.08.2020 Заповед № 928 / 04.08.2020 г.

Одобряване на частичното изменение на ПУП –ПР кв.5 на с. Мирово, общ. Ихтиман, както следва :

- от УПИ ІХ “Магазини и Площад” , се образува нов УПИ ІХ “За площад” с площ 1289кв.м.;

- от УПИ Х “За детска градина” , се образува нов УПИ Х “За жилищно строителство, склад и ОО” с площ 3283 кв.м.;

- от УПИ ХІ “Ресторант” се образува нов УПИ ХІ “За ресторант и Парк” с площ 4681кв.м.;

- от УПИ ХVІ “За парк” се образува нов УПИ ХVІ “За парк” с площ 2364 кв.м. и се проектира улица за достъп до нов УПИ ХVІ “За парк” с проектна ОТ 16- ОТ 16а- ОТ 16б –ОТ 16в;

- Обособява се нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с площ 90 кв.м. в кв.5 и се проектира улица за достъп до нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с проектна ОТ16- ОТ 16г- ОТ 16д;

18 от 28.07.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и § 4, ал.1 от ПЗР от Наредба № РД02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ обявява и съобщава на всички собственици и заинтересовани лица, че с решение – заключение V-1 от Протокол №3/24.07.2020г. на ОЕСУТ е разгледан цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. Планът и регистърът към него са приети със заповед №АБ-01/08.01.1985г., като в същите са отразени последващи изменения до датата на ОЕСУТ.

В едномесечен срок от публикуване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман до общинската администрация.

Проектът на цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. се намират в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

17 от 27.07.2020 Заповед № 868/ 20.07.2020 г.

Разрешава се изготвянето на ПУП-ПР, който предвижда:

1. Да се промени границата на УПИ I "общ.база за отдих, сладкарница, смесен магазин, клуб" в кв.9 по плана на с. Брънковци - км. Костадинкино, общ. Ихтиман откъм улица с о.т. 46-47, като към същия се придадът 161 кв.м. общинско място.

2. На новия проектен УПИ да се промени отреждането като същото да бъде: УПИ I "Обществено обслужване и жилищно застрояване" в кв.9 по плана на с. Брънковци.

16 от 03.07.2020 Заповед № 1426 / 08.10.2019 г.

Одобряване на проект за геодезическо заснемане на кадастрални граници за затваряне на ПИ 135 и ПИ 136 с ПИ 137, кв.9 по плана на с.Селянин, както следва:

- Кадастралната границата на ПИ 137 с ПИ 136 и ПИ 135 е нанесена в съответствие с границата, определена със съдебното решение на ИРС от 01.02.1993г. и скицата на вещото лице към него /по букви Е-Ж/.Кадастралната граница съвпада по местоположение с регулационната линия между УПИ III-136,135 и УПИ IV-137.

- Липсващата незатворена част от кадастралната граница на ПИ 135 и 136 да мине по приложения проект.

-Кадастралната граница на ПИ 136 от към улица с осови точки о.т.94- о.т.95 остава по приложения проект поради непредставени документи за уредени сметки по регулация.

15 от 11.06.2020 Заповед № 645 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП – ИПР за УПИ II-51 и УПИ III-52 кв.39 по плана на с. Веринско. Дворищната регулационна линия между УПИ II-51 и УПИ III-52 със съгласието на собствениците изцяло преминава по имотна граница

Площта на нов УПИ II-51 е 767.81кв.м. и площта на нов УПИIII-52 е 1740.98кв.м.

14 от 11.06.2020 Заповед № 644 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП- ИПР. Имотът не е с уредени сметки по регулация.Основание за изменението на плана са нотариално декларации от собственици на УПИ III-167 – Цанка Танева и УПИ VI-166 – Нели Гешева – Кистнер.

Изменението се състои в следното:

1.Регулационнната линия между УПИ III-167и УПИ VI-166 минава по кадастралната граница на ПИ 167 и ПИ 166.

2.Имотната граница на ПИ 167 от къмулица с о.т.46-о.т.45 минава по регулационната линия на УПИ III-167, кв.5 , с. Полиовци.

Отреждането на УПИ III-167 не се променя и остава с жилищно предназначение. Площта на УПИ III-167 е 944кв.м.

13 от 05.06.2020 Заповед № 623 / 04.06.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение № III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

12 от 01.06.2020 Заповед № 592 / 29.05.2020 г.

Одобрение на проект изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1, кв. 17, както следва:

(1) Промяна на улично-регулационната граница на УПИ II-1 и на улична регулация на улица с о.т. 26 - о.т. 27 по имотна граница на ПИ 1 в частта на УПИ II-1, кв.17

(2) Промяна на граница на ПИ 1 по улично-регулационната граница на УПИ II-1, кв. 17 по улица с о.т. 27 - о.т. 31.

(3) Проект за допълване на кадастрален и регулационен план с триетажна сграда /3МЖ/ със ЗП от 55кв.м, както и навес, долепен до сградата /3МЖ/ със ЗП от 30 кв.м

11 от 08.05.2020 Заповед № 484 / 05.05.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв. 142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

Заличава се УПИ I-2171, кв. 142 с площ от 13450 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

Заличава се УПИ II-2171, кв. 142 с площ от 11464 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ III-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ VIII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ IХ-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв. 142 с площ от 211 кв.м

Зоната, в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140, кв.17 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман. Изменението се състои в следното: (1) Промяна на улично-регулационната линия откъм улица с о.т .66 - о.т. 67 в съответствие с имотната граница с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв. 17 по плана на с. Черньово. (2) Имотната граница на ПИ 140 откъм улица с о.т. 66 - о.т. 69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140 съгласно документа за собственост

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв. 26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП-ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101. След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849 кв.м, като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация съгласно нотариален акт за собственост, придобитпо регулация № 21, том I, дело № 42 / 06.02.1986 г., издаден от РС - Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него, е премахната

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастрален план за промяна на имотна граница по улично-регулационна граница на улица с от. 64 - от. 74 на УПИ III-40, кв. 22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв. 22, с. Полянци

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96“г“ по плана на гр. Ихтиман, отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесено предназначение“

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобрение на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

Последна редакция: 02.09.2022
горе