0724 82381
Четвъртък, 21 януари 2021
0724 82381
Четвъртък, 21 януари 2021
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

4 от 18.01.2021 Заповед № 51/18.01.2021г.

Одобрява се проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

УПИ III-73,2463 в кв.12“а“ с площ от 451кв.м. и УПИ IХ-2463,27994 “За бензиностанция“ в кв.12“а“ с площ 1409кв.м.

3 от 07.01.2021 Заповед № 10/05.01.2021г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР във връзка с чл.135 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.125 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ на основание §8 ,ал.2 ,т.2 и т.3 от ДР на ЗУТ, като се предвижда промяна на границата на УПИ

ІІІ-89 в кв.17 със съседен УПИ ХІ-93 и УПИ ХІІ-93 по имотна в кв.17 по плана на с. Пауново ,община Ихтиман , по имотна граница на имот пл.№89 с имот пл.№ 93 ,като се запазва отреждането на трите проектни УПИ „За жилищно застрояване „.

2 от 06.01.2021 Заповед № 08/05.01.2021г.

Разрешава се изработването на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура (при необходимост) за имот с номер 060052 в землището на с.Пауново, ЕКАТТЕ 55600, общ.Ихтиман, местност “КАМЕНИЦА МОГИЛА”, с площ 1,021 дка, НТП: Друга селищна територия, категегория 8, с цел да се промени предназначението на имота за неземеделски нужди съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и да се включи в регулация поземления имот съгласно представеното задание и опорен план.

1 от 06.01.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-251/15.12.2020г. е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване/ПЗ / за „Ферма за кокошки носачки“ в имот 038005, местност Трънака, земл.с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690 община Ихтиман, Софийска област, собственост на „Порко и Поло“ ООД със отреждане за Пп-предимно производствени и складови дейности.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

46 от 21.12.2020 Заповед № 1738/21.12.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който УПИ ІІІ-274 в кв.16 по действащия регулационен план на с.Семковци-км.Костадинкино, общ.Ихтиман, да се раздели на два УПИ съгласно скицата-предложение.

45 от 16.12.2020 Заповед № 1612/03.12.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПРЗ, с който УПИ Х -149 в кв.23 по регулационния план на с.Борика, общ.Ихтиман да се раздели на два нови УПИ като се предвиди застрояване в същите съгласно представената скица-проект и задание за проектиране.

44 от 16.12.2020 Заповед № 1723 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот идентификатор 10029.76.10 по КККР на м. Червилото, землище на с. Вакарел, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на складова база за временно съхраняване и престой на нови леки автомобили

43 от 16.12.2020 Заповед № 1722 / 16.12.2020 г.

Одобряване на /1/ проект за ПУП-ПР за ПИ 224035, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029 /отреждане на нов урегулиран поземлен имот, а именно: УПИ Х-39 от кв.39, с транспортен достъп от улица с ОТ 120-121/ и /2/ проект за ПУП-ПЗ за УПИ Х-39 от кв.39 /образуван от ПИ 224035/, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, с отреждане за „Жилищно застрояване“

42 от 16.12.2020 Заповед № 1721 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.224.32 с отреждане за жилищно строителство в м. Ляовица, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

41 от 16.12.2020 Заповед № 1720 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 681094 в м. Герекарец , земл. с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, за промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ за нискоетажно жилищно застрояване

40 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани , че със заявление вх.№Юл-241/17.11.2020г. е входиран проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман.

39 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.61, ал.1 от АПК община Ихтиман съобщава, че е издадена заповед № 1643/07.12.2020г. от Кмета на община Ихтиман за допълване на кадастрален план за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

38 от 10.12.2020 Заповед № 1674 / 10.12.2020 г.

Одобряване на проект на ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IV-884 в кв. 204 "а" по плана на гр. Ихтиман на два урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ IV-884 с площ от 354 кв.м и УПИ VII-884 с площ от 354 кв.м, въз основа на решение № 299 / 23.12.2019 г. на РСИ, влязло в сила на 26.10.2020 г., и решение № 260011 / 21.08.2020 г. на СОС, влязло в сила на 26.10.2020 г., и по повод на заявление с вх. № Гр-2541 / 12.11.2020 г. на Владимир Петров Михайлов

37 от 08.12.2020 Заповед № 1634/04.12.2020г.

Одобрява се проект за попълване на нов имот пл. № 126 , образуван от имот пл.№ 108 в кв.1 по плана на с. Мечковци, общ.Ихтиман по действащия кадастрален и регулационен план, одобрен със заповеди №№3463, 3462/1935г. в съответствие със съществуващите на терена имотни граници / огради/ с цел отразяване на верни имотни граници на УПИ IV-108, кв.1 .

Частта от имота, извън границите на УПИ IV-108, кв.1, която се попълва с нов планоснимачен №126, е с площ 370кв.м.

36 от 01.12.2020 Заповед № 1584/30.11.2020г.

Рзарешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който да се промени регулационна граница на УПИ І -59 в кв.6 с УПИ IХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6 по регулационния план на с.Семковци, общ.Ихтиман съгласно представената скица-проект.

Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

35 от 12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и Заявление вх. № Гр-2436/ 03.11.2020г. от Екатерина Живкова Угрина е изработен проект за допълване на кадастрален план в УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Изготвения проекта се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, сградата на техническа служба при Община Ихтиман.

34 от 11.11.2020 Констативен акт № 6

Съставен е констативен акт № 6/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

33 от 11.11.2020 Констативен акт № 4

Съставен е констативен акт № 4/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

32 от 28.10.2020 Заповед № 1397/28.10.2020г.

Разрещава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР за разделяне на УПИ І -145 в кв.12 по кадастрален и регулационен план на с.Бальовци, общ. Ихтиман на два нови УПИ, изработване на ПУП-ПЗ за двата нови УПИ, както и създаване на тупик за достъп до същите съгласно представеното задание за проектиране и скица с предложение.

31 от 19.10.2020 Заповед № 1250/02.10.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, в обхвата на УПИ ІІІ-537 и УПИ ІХ-542 кв.17 по регулационния план на гр.Ихтиман-ЦГЧ, като

вътрешната дворищна регулационна линия на УПИ ІІІ-537 с УПИ ІХ-542 да се измени по имотни граници на поземлените имоти съгласно представеното задание по чл.125, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и скица с предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ за изменение на ПУП.

30 от 16.10.2020 Заповед № 1238/30.09.2020г.

Одобрява се промяна в имотна граница на имот с пл.№ 2 в кв.2 по кадастрален план на с.Борика, общ.Ихтиман, одобрен със заповед №АБ-01 от 1985 г., като регулационните линии от приложен устройствен план за УПИ ХVІІІ-2 в кв.2 от към съседен УПИ ХІХ-2 в кв.2 и от към улица с ОТ 16-ОТ 17, и от към улица с ОТ 1-ОТ 2 се нанасят като имотни граници на нов имот с пл.№243 и площ 1126,40 кв.м, без промяна в границата с имот пл.№3; Границите на останалата част от имот с пл.№2, след отделяне на новия имот №243, се запазват и тази част от имот пл.№2 има площ 666,14 кв.м.

29 от 07.10.2020 Заповед № 1278/07.10.2020г.

Одобрява се проект за проекта за ПУП-ПЗ и ПУП –РУП за УПИ IV-193 кв.36 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман.

Проекта на ПУП- ПЗ предвижда ново едноетажно застрояване и надстройка на съществуваща сграда по регулационните граници, съобразено с нотариално заверените декларации от съседите. Част от ново предвиденото едноетажно застрояване ще е с обслужващо предназначение. Застроената площ на обектите с жилищно предназначение ще е повече от 60% от общата застроена площ, поради което не се налага промяна в отреждането на УПИ IV-193 - за жилищно строителство. В проекта за ПУП-ПЗ е посочено свързано застрояване по калканните на съседните УПИ III-192 - за жилищно строителство и УПИ ХI-192 - за жилищно строителство. Устройствени показатели в обхвата на УПИ IV-193 за жилищно строителство отговарят на нормативната зона за „Жм“ по Общ устройствен план.

Проект на ПУП-РУР – нанесени са характерните вертикални коти на отделните обеми. Представени са силуети по всички имотни граници на УПИ IV-193 с маркирани максимално допустими кота корниз и кота било на предвиденото застрояване.

28 от 05.10.2020 Заповед № 1236/30.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план на гр. Ихтиман в кв.194, като от имот пл.№2801 се образува нов имот с пл.№2914 в кв.194 с площ от 300кв.м., собственост на община Ихтиман.

27 от 05.10.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание: §4,ал.1,т.2 от ПЗР от ЗКИР, §4,ал.1,т.2 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №1255/02.10.2020г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с.Борика, община Ихтиман.

26 от 02.10.2020 Заповед № 1255/02.10.2020г.

Одобрява се цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с. Борика, общ. Ихтиман.

25 от 30.09.2020 Заповед № 1206/29.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение ПУП – ПР, с които се предвижда промяна в границата на УПИ І “Общ.база за отдих, Сладкарница, Смесен магазин, Клуб” в кв.9 по регулационния план на с.Брънковци, кметство Костадинкино, общ. Ихтиман от към улица с ОТ 46-ОТ 47, като към същия се придават 161 кв.м от общинско място, същите да се заплатят на община Ихтиман.

Новият проектен УПИ е с отреждане УПИ І “Обществено обслужване и жилищно застрояване” в кв.9 с проектна площ - 4367 кв.м.

24 от 24.09.2020 Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

23 от 23.09.2020 Заповед № 1181/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР за обединяване на УПИ VII-310 и УПИ VIII-310 кв.5 в един общ УПИ с. Бъдро

22 от 23.09.2020 Заповед № 1180/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР и ПЗ за изменение на границата между УПИ XVIII-2 и УПИ XVII-3 по плана на с. Борика.

21 от 03.09.2020 Заповед № 1091 / 01.09.2020 г.

Одобряване на за ПУП – ПР и ПУП – ИПЗ в обхвата на ПИ № 081421 в местност "Чифлика" по КВС на землището на с. Живково с ЕКАТТЕ 29338 за промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди с отреждане "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена"

20 от 01.09.2020 Заповед № 1090 /01.09.2020 г.

Премахване на техническо съоръжение - антена с отпаднало предназначение в ПИ 10029.326.395 в землището на с. Вакарел, общ. Ихтиман.

19 от 04.08.2020 Заповед № 928 / 04.08.2020 г.

Одобряване на частичното изменение на ПУП –ПР кв.5 на с. Мирово, общ. Ихтиман, както следва :

- от УПИ ІХ “Магазини и Площад” , се образува нов УПИ ІХ “За площад” с площ 1289кв.м.;

- от УПИ Х “За детска градина” , се образува нов УПИ Х “За жилищно строителство, склад и ОО” с площ 3283 кв.м.;

- от УПИ ХІ “Ресторант” се образува нов УПИ ХІ “За ресторант и Парк” с площ 4681кв.м.;

- от УПИ ХVІ “За парк” се образува нов УПИ ХVІ “За парк” с площ 2364 кв.м. и се проектира улица за достъп до нов УПИ ХVІ “За парк” с проектна ОТ 16- ОТ 16а- ОТ 16б –ОТ 16в;

- Обособява се нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с площ 90 кв.м. в кв.5 и се проектира улица за достъп до нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с проектна ОТ16- ОТ 16г- ОТ 16д;

18 от 28.07.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и § 4, ал.1 от ПЗР от Наредба № РД02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ обявява и съобщава на всички собственици и заинтересовани лица, че с решение – заключение V-1 от Протокол №3/24.07.2020г. на ОЕСУТ е разгледан цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. Планът и регистърът към него са приети със заповед №АБ-01/08.01.1985г., като в същите са отразени последващи изменения до датата на ОЕСУТ.

В едномесечен срок от публикуване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман до общинската администрация.

Проектът на цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. се намират в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

17 от 27.07.2020 Заповед № 868/ 20.07.2020 г.

Разрешава се изготвянето на ПУП-ПР, който предвижда:

1. Да се промени границата на УПИ I "общ.база за отдих, сладкарница, смесен магазин, клуб" в кв.9 по плана на с. Брънковци - км. Костадинкино, общ. Ихтиман откъм улица с о.т. 46-47, като към същия се придадът 161 кв.м. общинско място.

2. На новия проектен УПИ да се промени отреждането като същото да бъде: УПИ I "Обществено обслужване и жилищно застрояване" в кв.9 по плана на с. Брънковци.

16 от 03.07.2020 Заповед № 1426 / 08.10.2019 г.

Одобряване на проект за геодезическо заснемане на кадастрални граници за затваряне на ПИ 135 и ПИ 136 с ПИ 137, кв.9 по плана на с.Селянин, както следва:

- Кадастралната границата на ПИ 137 с ПИ 136 и ПИ 135 е нанесена в съответствие с границата, определена със съдебното решение на ИРС от 01.02.1993г. и скицата на вещото лице към него /по букви Е-Ж/.Кадастралната граница съвпада по местоположение с регулационната линия между УПИ III-136,135 и УПИ IV-137.

- Липсващата незатворена част от кадастралната граница на ПИ 135 и 136 да мине по приложения проект.

-Кадастралната граница на ПИ 136 от към улица с осови точки о.т.94- о.т.95 остава по приложения проект поради непредставени документи за уредени сметки по регулация.

15 от 11.06.2020 Заповед № 645 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП – ИПР за УПИ II-51 и УПИ III-52 кв.39 по плана на с. Веринско. Дворищната регулационна линия между УПИ II-51 и УПИ III-52 със съгласието на собствениците изцяло преминава по имотна граница

Площта на нов УПИ II-51 е 767.81кв.м. и площта на нов УПИIII-52 е 1740.98кв.м.

14 от 11.06.2020 Заповед № 644 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП- ИПР. Имотът не е с уредени сметки по регулация.Основание за изменението на плана са нотариално декларации от собственици на УПИ III-167 – Цанка Танева и УПИ VI-166 – Нели Гешева – Кистнер.

Изменението се състои в следното:

1.Регулационнната линия между УПИ III-167и УПИ VI-166 минава по кадастралната граница на ПИ 167 и ПИ 166.

2.Имотната граница на ПИ 167 от къмулица с о.т.46-о.т.45 минава по регулационната линия на УПИ III-167, кв.5 , с. Полиовци.

Отреждането на УПИ III-167 не се променя и остава с жилищно предназначение. Площта на УПИ III-167 е 944кв.м.

13 от 05.06.2020 Заповед № 623 / 04.06.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение № III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

12 от 01.06.2020 Заповед № 592 / 29.05.2020 г.

Одобрение на проект изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1, кв. 17, както следва:

(1) Промяна на улично-регулационната граница на УПИ II-1 и на улична регулация на улица с о.т. 26 - о.т. 27 по имотна граница на ПИ 1 в частта на УПИ II-1, кв.17

(2) Промяна на граница на ПИ 1 по улично-регулационната граница на УПИ II-1, кв. 17 по улица с о.т. 27 - о.т. 31.

(3) Проект за допълване на кадастрален и регулационен план с триетажна сграда /3МЖ/ със ЗП от 55кв.м, както и навес, долепен до сградата /3МЖ/ със ЗП от 30 кв.м

11 от 08.05.2020 Заповед № 484 / 05.05.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв. 142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

Заличава се УПИ I-2171, кв. 142 с площ от 13450 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

Заличава се УПИ II-2171, кв. 142 с площ от 11464 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ III-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ VIII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ IХ-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв. 142 с площ от 211 кв.м

Зоната, в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140, кв.17 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман. Изменението се състои в следното: (1) Промяна на улично-регулационната линия откъм улица с о.т .66 - о.т. 67 в съответствие с имотната граница с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв. 17 по плана на с. Черньово. (2) Имотната граница на ПИ 140 откъм улица с о.т. 66 - о.т. 69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140 съгласно документа за собственост

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв. 26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП-ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101. След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849 кв.м, като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация съгласно нотариален акт за собственост, придобитпо регулация № 21, том I, дело № 42 / 06.02.1986 г., издаден от РС - Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него, е премахната

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастрален план за промяна на имотна граница по улично-регулационна граница на улица с от. 64 - от. 74 на УПИ III-40, кв. 22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв. 22, с. Полянци

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96“г“ по плана на гр. Ихтиман, отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесено предназначение“

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобрение на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

горе