0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 
Община ИХТИМАН » За общината »

Селско стопанство

 

Земеделие - площи

Обработваемата земя на община Ихтиман възлиза на 194 880 дка, съгласно графиката: Голям процент от обработваемата земя е разположена в полупланински и планински райони. Съгласно приетата у нас система за категоризация, земите на територията на общината попадат в трета до десета категория. Поливните площи са в размер на 39 013 дка.

Оползотворяване на поземлените ресурси:
• В сравнение с други райони на страната, използваемостта на обработваемата земя е 50–60%.
• Изградени и годни за напояване са около 27 % от обработваемите земи, но интензивно, поливно земеделие се развива върху несравнимо по-малко площи.

До настоящия момент в община Ихтиман са възстановени 130 000 дка земеделски площи, като при това положение делът на частната собственост върху земеделските земи става водещ, следван от общинската (69 610 дка). На територията на общината не се установява държавна собственост върху земеделски терени, държавната и поземлената собственост на Българската православна църква.

 

Земеделие - култури

Разпределение на обработваемата земя по култури (в дка): съгласно графиката Собственост на земята, в това число:

  • Общинска - 69 610 дка.
  • Частна - 130 000 дка.

Арендувана земя: Арендуваната земя е в размер на 5 641 дка, разпределена между 14 арендатори. В това число под аренда са отдадени 400 дка за срок от 30г.

 

Животновъдство

Понастоящем животновъдството се развива в условията на малки стопанства, които реализират продукция предимно за задоволяване на собствените си нужди.

Съгласно графиката развитието на свиневъдство и птицевъдство е ограничено поради относително слабия продуктивен капацитет за производството на фуражни култури /царевица/. В същия момент природните условия в района на общината са подходящи за развитие на производството на мед. Това производство се благоприятства от наличието на големи горски масиви и естествени пасища, които се намират в екологично състояние.

 

Горско стопанство

Площта на горите в община Ихтиман възлиза на 26 441,6 хка, от които: • Залесена площ 23 901,4 хка • Незалесена площ 289,5 хка • Недървопроизводителна 2 250,7 хка Горите са разположени в преобладаващата си част на стръмни терени – 53,1% и наклонени терени – 36,6% при надморска височина от 318 м н.в. до 1256 м н.в. Цели 87% от площта на горите попадат в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (600 – 1800 м н.в.), а останалите 13% попадат в долния равнинно-хълмист и хълмисто предбалкански пояс на дъбовите гори (0 – 600 м н.в.). Растителните формации са главно от зимен дъб, благун, цер, клен, мъждрян и съпътстващите ги храстови видове. Те са предимно издънкови формации с ниска производителност (IV – V бонитет). На по-голяма н.в. са формирани насаждения от бук, зимен дъб, габър, липа и съпътстващите ги дървесни и храстови видове и имат важно стопанско значение с висока производителност (I–II бонитет). Част от горите са реконструирани като са създадени култури от черен бор, бял бор, акация и др., общото състояние, на които е задоволително. Част от насажденията са подмладени и са създадени култури от бял бор, смърч, зелена дуглазка, бук и зимен дъб. Реституираните частни гори са с обща площ 611,1 хка, а горите стопанисвани от общините са с обща площ 6 943,2 хка. Общият запас от всички гори (без клони) възлиза на 3 280 895 м3, а този с клони на 3 870 710 м3. Средната възраст на горите е 48 години, а средният запас в хка. е 137м3, а общият среден годишен прираст на гората е 70 492 м3. Обликът на гората в община Ихтиман се дава от насажденията с естествен произход заемащи 78,4% от общата залесена площ. От иглолистните дървесни видове с най-голям дял е белият бор, който заема 8,9% от общата залесена площ и 11,4% от общия запас, следван от черния бор, смърча и зелената дуглазка ела. Общо иглолистните заемат 3 901, 3 хка. или 16,3% от залесената площ и 738 965 м3 или 22,5% от общия запас. От широколистните дървесни видове с най-голям дял е зимния дъб, заемащ 25,9% от общата залесена площ и 20,0% от общия запас, следван от бука 23,5% от площта и 35,8% от запаса.

 

Управление на земите от общинския поземлен фонд

Имотите от общинския поземлен фонд се управляват в съответстие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при спазване на специалните разпоредби на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Кметът на община Ихтиман ежегодно извършва проверки за спазване на условията по сключените договори по реда на чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Данни за извършените проверки: СВАЛИ ТУК (Информацията се актуализира ежегодно.)