0724 82381
Петък, 3 април 2020
0724 82381
Петък, 3 април 2020
 

Актуална обществена информация по чл.15, ал.1 

от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

 

Информация по чл.15, ал.1 Интернет достъп  Формат на данните 
 1  Устройствен правилник     
 2  Действаци нормативни актове     
 3  Контактен център     
 4  Харта на клиента     
 5  Стратегии и програми     
 6  Бюджет/Финанси     
 7  Профил на купувача     
 8  Проект на нормативни актове     
 9  Обществени обсъждания   

 

10  Цени за плащане на услуги       
11  Конкурси за работа     
12

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на служители от Община Ихтиман

   
14