0724 82381
Събота, 25 май 2024
0724 82381
Събота, 25 май 2024
 
Община ИХТИМАН » Образци на декларации и формуляри по искане на граждани »

ТСУ

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Заявление - за издаване на скица

Заявление - за административен адрес

Заявление - за допълване /поправка/ кадастрален план и изменение на подробен устройствен план

Заявление - за издаване на виза

Заявление - за издаване на разрешение за строеж

Заявление - за издаване на удостоверение за идентичност

Заявление - за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Заявление - за одобряване на подробен устройствен план

Заявление - за разрешение на благоустройствени обекти

Заявление - за регистриране на технически паспорт на строежи

Заявление - за съгласувани и одобрени инвестиционни проекти за строителство

Заявление - за удостоверение за търпимост на строеж

Заявление - за удостоверения за идентичност на УПИ

Заявление - за узаконяване

Заявление -за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Искане - ФРМ 7.5.II-05-01

Сигнал - за извършване на проверка

Последна редакция: 23.07.2019
горе