0724 82381
Събота, 25 май 2024
0724 82381
Събота, 25 май 2024
 

Общински съвет

Постоянни комисии

I. ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ, ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

 

ІІ.ЮРИДИЧЕСКАТА КОМИСИЯ

ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАКТО И УПРАЖНЯВАЩ ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЗДАДЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯ НА ОбС

 

IIІ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВОДИ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ

 

IV. ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

V. КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И РАБОТАТА НА ТСУ

 

VІ. СПОРТ

СПОРТ, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ