0724 82381
Сряда, 27 януари 2021
0724 82381
Сряда, 27 януари 2021
 
Община ИХТИМАН » Общинска администрация »

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

19.01.2021 Обявление - Конкурс

Община Ихтиман обявява Конкурс за заемане на длъжността - "Здравен медиатор"

21.12.2020 Заповед №1739/21.12.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Ихтиман,считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики,стажове,изнесени учебни часове,изпити,дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

1а. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие.Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани в интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други,организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица.От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас,когато са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

4. Преустановяват се посещенията в детски центрове,клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детските градини и детски ясли.

5. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси,обучения,тимбилдинги,изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

5а.Забраната не се отнася за конкурсите,провеждани по реда на Кодекса на труда,Закона за държавния служител,Закона за развитието на академичния състав на Република България и други специални закони.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите,при заетост на местата до 30% от общия им капацитет,спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии,при използване на 30% от общия им капацитет,спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби,кръщенета,погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст.Изключение се допуска само за картотекираните спортисти към спортните федерации.Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма ( ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, снекбар,бистро,закусвалня,кафе-аперитив,кафенета, кафене-клуб, дискотеки, бар-клубове,нощен бар ). Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.

10а. Изключение от забраната по т.10 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване,които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване,при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната

13. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед,създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

14. На всички пазари,тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м.между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Магазините за хранителни стоки организират работата си,като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

16. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

II. Заповедта влиза в сила от 22.12.2020 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

18.12.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо допълнение на т. 2 на глава трета на програмата с ПИ №№ 05390.61.249, 05390.61.251 и 05390.61.760 в землището на с. Борика, ПИ № 061050 в землището на с. Пауново и УПИ VII-173,171 в кв. 27 по регулационния план на с. Полянци, община Ихтиман, Софийска област

16.12.2020 Обявление относно разпоредбите на чл.12,ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

- Защитена зона BG0001039 „Попинци“, разположена в землищата на с. Боримечково, с. Лесичово, община :есичево, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с. Мухово, община Ихтиман, област София;

- Защитена зона BG0001375 „Острица“, разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник;

- Защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, разположена в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил;

BG0001039 „Попинци“

BG0001375 „Острица“

BG0001011 „Осоговска планина“

Пълният текст напроектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

/Публикувано на 04.12.2020 г./

26.11.2020 Заповед №1564/26.11.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. :

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики,стажове,изнесени учебни часове,изпити,дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.Решението за преминаване в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105,ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други,организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица..

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли,както и в детски центрове,клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.

5. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси,обучения,тимбилдинги,изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина,музеи,галерии,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите,при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет,спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби,кръщенета,погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за лица под 18 годишна възраст,с изключение на международните спортни състезания,които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед.Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица на 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма ( ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, снекбар,бистро,закусвалня,кафе-аперитив,кафенета, кафене-клуб, дискотеки, бар-клубове,нощен бар ). Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

13. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед,създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

14. На всички пазари,тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м.между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Магазините за хранителни стоки организират работата си,като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

16. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

II. Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

19.11.2020 Програма за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

19.11.2020 Съобщение

Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман, информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещениея в ДБТ Ихтиман,бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници може да се ползва/т следния/те телефон/и в:

• Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман:

072485477/ 0878278199/ 0878281713/ 0882825173/ 0877370971;

• Филиал Елин Пелин към ДБТ Ихтиман:

0882824732/ 0877370900/ 072566682;

• Филиал Костенец към ДБТ Ихтиман:

071424354/ 0882824727/ 0887370968..................

12.11.2020 Заповед №1461/12.11.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2022 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други се допуска за училищата и паралелките,които провеждат присъствено обучение.

2. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие,с изключение на тези,които са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица.Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас,когато са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека,при спазване на дистанция от 1,5 м.и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри,кина,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическата дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки,пиано-бар,нощен-бар,бар-вариете и бар-клуб.

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения,кафе-сладкарници и барове,с изключение на тези по т.9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.00 часа.През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

9. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект,като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

10. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

11. На всички пазари,тържища,базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно,като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

13. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си,като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа.В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

14. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебните заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

15. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

16. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

II. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

11.11.2020 ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИХТИМАН 2020-2030 Г.

28.10.2020 Заповед №1383/28.10.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2022 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

3. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

11. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

14. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 год.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

23.10.2020 Заповед № 1354/23.10.2020

На основание чл.44,ал.2. от Закона за местното самоуправление у местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 4187 на Министерси съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерси съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерси съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

24.09.2020 Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.- Министерство на регионалното развитие и благоустройството

20.08.2020 Кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков"

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков" за заемане на длъжността: Шофьор, механик

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткм

- Свидетелство за управление на пътно - строителни машини

Необходими документи, място и срок за подаването им:

1. Заявление за участие /в свободен текст/;

2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за управление на МПС с изискваната категория;

3. Професионална автобиография;

4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише "Деловодство" при Общинска администрация - Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.08.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжностна, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в работата с товаро-подемна техника.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева - Главен експерт "АПИО", тел. 0722/66630/1/3 и н място в Регионалния център за управление на отпадъците.

05.06.2020 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ихтиман за периода 2020-2023 г.

05.06.2020 План за действие за устойчиво енергийно развитие за периода 2011-2020 г.

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-106 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-107 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

28.05.2020 Обявление - разрешение за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ081421

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Ихтиман съобщава, че с Решение № 82 от Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общински съвет Ихтиман е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ)-за промяна на предназначението за незамеделски нужди за поземлен имот №081421,местност „Чифлика“,землище Живково,ЕКАТТЕ29338,община Ихтиман.

Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

30.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ихтиман

27.02.2020 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

13.02.2020 Уведомление на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

04.02.2020 Заповед №90/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-114/10.05.2019г. на „БТК“ ЕАД за разглеждане на ПУП-ПП за достъп чрез трасе на новопроектиран път /ширина4.00м/ в част от ПИ №043004, ПИ 043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808дка, до имот 043056 за изграждане на „Базова станция“ №SO1848 в м .„Горубийска курия“ земл.с.Белица ЕКАТТЕ 07960. С решение №585/29.03.2019г. на ОбС Ихтиман проекта е допуснат за изработване.

04.02.2020 Заповед №91/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-259/25.09.2019г. от „БТК“ ЕАД за ПУП-ПП трасе на електропровод към обект :Външно електрозахранване за имот 043056 м.“Горубийска курия“, з-ще с. Белица, общ. Ихтиман за изграждане на „Базова станция“ № SO 1848.

С решене №652/23.08.2019г. на ОбС Ихтиман се допуска изработване на ПУП –ПП.

29.01.2020 Обявление

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , Ви уведомяваме по чл. 26, ал. 1, че е започната процедура по изменение на кадастрален и регулационен план на гр.Ихтиман

28.01.2020 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Създаване на 50 дка система против градушки в имот 073017 в землището на с. Белица, общ. Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, засаден от интензивно трайно насаждение - слива"

18.11.2019 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

https://dox.abv.bg/download?id=1553803174# - Линк за сваляне

04.11.2019 План - график

План графици за тренировъчни занятия по вътрешния авариен план за 2019г. в ТПС - Ихтиман

21.10.2019 Обявление

Община Ихтиман изготвя проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Ихтиман

18.10.2019 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

30.09.2019 Списък на одобрени за потребители лица по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман за периода 01.10.2019-31.12.2019г.

24.09.2019 Решение №650

Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен от проектантски колектив ДЗЗД "ЕВРО АРХ ТЕХ", по договор с Община Ихтиман №68 от 10.10.2016г.

20.09.2019 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на около 80 дка овощна градина от интензивно трайно насаждение – слива в имот № 073017, землището на с. Белица, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, изграждане на телена ограда в засадения имот и изграждане на телена ограда в имоти с №, както следва: 200048, 200052, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 10690“

14.08.2019 Съобщение

На 19 август 2019 г. /понеделник / от 17:30ч.

Кмета на Община Ихтиман ще проведе консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, относно състава на Общинската избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

01.08.2019 Искане

Искане за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

01.08.2019 Обявление

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “ – 2016-2020

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05FMOP001-3.002

22.07.2019 Обява

Общински съвет Ихтиман открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.

Най - мало 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

22.07.2019 Съобщение

Информармация за африканската чума по свинете

15.07.2019 Съобщение

Във връзка с получено писмо от Министерство на туриза, Община Ихтиман информира, че крайният срок за регистриране на профил на лицата в /ЕСТИ/, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости, апартаменти за гости, трябва да поданат информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закон за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/

28.06.2019 Обявление - Заповед - с. Веринско

Във връзка с заявл.вх.№Гр-947/23.05.2019г. на Николай Георгиев Георгиев и Лили Руменова Георгиева за ПУП-ПР/изменение на улична регулация/ на УПИ III, кв.10,с.Веринско.

28.06.2019 Обявление - Заповед - с.Бърдо

Във връзка с заявление вх.№Гр-1818/01.10.2018г.Вихра Станимирова Маджарова и Паолина Пламенова Руева за ПУП –ПР за промяна на границите на УПИ ХII-40, кв.32 по плана на с.Бърдо.

19.06.2019 Обявление

Заявление вх.№Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев за издадена заповед №787/14.06.2019г.на Кмета на Община Ихтиман

19.06.2019 Обявление - Конкурс

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от КТ във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №819/18.07.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

17.06.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

05.06.2019 Обявление - БТК проект

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е внесен проект с вх.№ Юл-114/10.05.2019г. на „БТК” ЕАД за ПУП-ПП ,достъп чрез трасе на новопроектиран път/ с ширина 4.00м. / в част от

ПИ №043004, ПИ№043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808 дка, до имот №043056 за изграждане на „Базова станция” № SO 1848 в землището на с.Белица , м. „Горубийска Курия „ ЕКАТТЕ 07960,община Ихтиман , Софийска област с инвеститор „БТК” ЕАД –гр.София.

27.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № 486 / 23.04.2019 г. за одобрение на проект на ПУП-ПР за УПИ IX-167 в кв. 44 по плана на с. Вакарел

25.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Проект на ПУП-ПР за новообразуван УПИ XII-369 в кв. 32 по плана на с. Бърдо

16.05.2019 Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" в Детска градина "Слънчеви лъчи" с.Вакарел - общ.Ихтиман

15.05.2019 Обявление

Относно: заявление вх. №Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев

15.05.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

25.04.2019 Обявление

Във Връзка с чл.61от АПК, относно заявление вх.№ Гр-2257/06.12.2018г. за издадена заповед №144/06.02.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № 95.00-44/15.02.2019г. за издадена Заповед №489/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-3) за ПУП –ИПР/изменение плана на регулация/ на гр.Ихтиман за обособяване на нов имот с план.№2911, нов УПИ I-2911 и нов квартал 165“б“ в терен заключен между улици с о.т.214б-317г-317в-317б-317а-308а по плана на гр.Ихтиман. Новообразуван УПИ I-2911 е с площ от 1900кв.м.

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № Юл-40/19.02.2019г. за издадена Заповед №492/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-6) за Проект на изменение на кадастрален план за обособяване на нов имот 2910 около съществуващи павилиони с № 2561 и № 2562, собственост на „Меланит” ООД, съгласно договор от 06.04.1996 г. включени в УПИ II-2801, кв. 194 отреден за „За спортни дейности , жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности“, собственост на община Ихтиман, съгласно акт за частна общинска собственост № 363/20.07.2009 г.

24.04.2019 Обявление - с.Бальовци

на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП - ПР, изменение на неприложена улична регулация /с о.т. 23 и о.т. 25/ м/у квартал 7 и квартал 4 в с.Бальовци, Община Ихтиман

19.04.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в община Ихтиман

17.04.2019 Проект на нормативен акт

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

25.03.2019 Съобщение

Предстоящо допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. - т. 1 на глава трета с ПИ №№ 074030, 074032, 075041 и 075044 в землището на с. Белица; т. 2 на глава трета с УПИ Х-45 в кв. 2 по плана на с. Любница, ПИ №№ 114013 и 114014 в землището на гр. Ихтиман, ПИ №№ 061046 и 034002 в землището на с. Пауново, ПИ № 020021 в землището на с. Боерица и ПИ № 000829 в землището на с. Черньово

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № 92 / 25.01.2019 г.

Във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на община Ихтиман

Заповед №1326/16.10.2020 год.

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ

Заповед №346/01.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26.05.2019 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ИК

Заповед №387/08.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК

Заповед №396/09.04.2019г.

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №82-ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

Заповед №562/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019 година на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед №563/09.05.2019г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10 от ИК и във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК

Заповед №565/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Ихтиман

Обявление

Заявление с вх. № Юл-314 / 12.10.2018 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД

Обявление

Заявление с вх. № Юл-213 / 28.06.2018 г. на "Еледжик Плюс" ЕООД за разглеждане и одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман

Предварителен проект

Предварителен проект на ОУП на Община Ихтиман

Решение № 467

Решение № 467, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018 г., Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение № 543

Решение № 543, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Решение № 544

Решение № 544, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г.)

горе