0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
 
Община ИХТИМАН » Общинска администрация »

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

24.09.2020 Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.- Министерство на регионалното развитие и благоустройството

20.08.2020 Кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков"

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков" за заемане на длъжността: Шофьор, механик

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткм

- Свидетелство за управление на пътно - строителни машини

Необходими документи, място и срок за подаването им:

1. Заявление за участие /в свободен текст/;

2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за управление на МПС с изискваната категория;

3. Професионална автобиография;

4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише "Деловодство" при Общинска администрация - Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.08.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжностна, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в работата с товаро-подемна техника.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева - Главен експерт "АПИО", тел. 0722/66630/1/3 и н място в Регионалния център за управление на отпадъците.

05.06.2020 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ихтиман за периода 2020-2023 г.

05.06.2020 План за действие за устойчиво енергийно развитие за периода 2011-2020 г.

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-106 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-107 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

28.05.2020 Обявление - разрешение за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ081421

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Ихтиман съобщава, че с Решение № 82 от Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общински съвет Ихтиман е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ)-за промяна на предназначението за незамеделски нужди за поземлен имот №081421,местност „Чифлика“,землище Живково,ЕКАТТЕ29338,община Ихтиман.

Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

30.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ихтиман

27.02.2020 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

13.02.2020 Уведомление на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

04.02.2020 Заповед №90/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-114/10.05.2019г. на „БТК“ ЕАД за разглеждане на ПУП-ПП за достъп чрез трасе на новопроектиран път /ширина4.00м/ в част от ПИ №043004, ПИ 043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808дка, до имот 043056 за изграждане на „Базова станция“ №SO1848 в м .„Горубийска курия“ земл.с.Белица ЕКАТТЕ 07960. С решение №585/29.03.2019г. на ОбС Ихтиман проекта е допуснат за изработване.

04.02.2020 Заповед №91/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-259/25.09.2019г. от „БТК“ ЕАД за ПУП-ПП трасе на електропровод към обект :Външно електрозахранване за имот 043056 м.“Горубийска курия“, з-ще с. Белица, общ. Ихтиман за изграждане на „Базова станция“ № SO 1848.

С решене №652/23.08.2019г. на ОбС Ихтиман се допуска изработване на ПУП –ПП.

29.01.2020 Обявление

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , Ви уведомяваме по чл. 26, ал. 1, че е започната процедура по изменение на кадастрален и регулационен план на гр.Ихтиман

28.01.2020 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Създаване на 50 дка система против градушки в имот 073017 в землището на с. Белица, общ. Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, засаден от интензивно трайно насаждение - слива"

18.11.2019 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

https://dox.abv.bg/download?id=1553803174# - Линк за сваляне

04.11.2019 План - график

План графици за тренировъчни занятия по вътрешния авариен план за 2019г. в ТПС - Ихтиман

21.10.2019 Обявление

Община Ихтиман изготвя проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Ихтиман

18.10.2019 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

30.09.2019 Списък на одобрени за потребители лица по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман за периода 01.10.2019-31.12.2019г.

24.09.2019 Решение №650

Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен от проектантски колектив ДЗЗД "ЕВРО АРХ ТЕХ", по договор с Община Ихтиман №68 от 10.10.2016г.

20.09.2019 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на около 80 дка овощна градина от интензивно трайно насаждение – слива в имот № 073017, землището на с. Белица, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, изграждане на телена ограда в засадения имот и изграждане на телена ограда в имоти с №, както следва: 200048, 200052, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 10690“

14.08.2019 Съобщение

На 19 август 2019 г. /понеделник / от 17:30ч.

Кмета на Община Ихтиман ще проведе консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, относно състава на Общинската избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

01.08.2019 Искане

Искане за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

01.08.2019 Обявление

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “ – 2016-2020

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05FMOP001-3.002

22.07.2019 Обява

Общински съвет Ихтиман открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.

Най - мало 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

22.07.2019 Съобщение

Информармация за африканската чума по свинете

15.07.2019 Съобщение

Във връзка с получено писмо от Министерство на туриза, Община Ихтиман информира, че крайният срок за регистриране на профил на лицата в /ЕСТИ/, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости, апартаменти за гости, трябва да поданат информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закон за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/

28.06.2019 Обявление - Заповед - с. Веринско

Във връзка с заявл.вх.№Гр-947/23.05.2019г. на Николай Георгиев Георгиев и Лили Руменова Георгиева за ПУП-ПР/изменение на улична регулация/ на УПИ III, кв.10,с.Веринско.

28.06.2019 Обявление - Заповед - с.Бърдо

Във връзка с заявление вх.№Гр-1818/01.10.2018г.Вихра Станимирова Маджарова и Паолина Пламенова Руева за ПУП –ПР за промяна на границите на УПИ ХII-40, кв.32 по плана на с.Бърдо.

19.06.2019 Обявление

Заявление вх.№Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев за издадена заповед №787/14.06.2019г.на Кмета на Община Ихтиман

19.06.2019 Обявление - Конкурс

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от КТ във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №819/18.07.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

17.06.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

05.06.2019 Обявление - БТК проект

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е внесен проект с вх.№ Юл-114/10.05.2019г. на „БТК” ЕАД за ПУП-ПП ,достъп чрез трасе на новопроектиран път/ с ширина 4.00м. / в част от

ПИ №043004, ПИ№043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808 дка, до имот №043056 за изграждане на „Базова станция” № SO 1848 в землището на с.Белица , м. „Горубийска Курия „ ЕКАТТЕ 07960,община Ихтиман , Софийска област с инвеститор „БТК” ЕАД –гр.София.

27.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № 486 / 23.04.2019 г. за одобрение на проект на ПУП-ПР за УПИ IX-167 в кв. 44 по плана на с. Вакарел

25.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Проект на ПУП-ПР за новообразуван УПИ XII-369 в кв. 32 по плана на с. Бърдо

16.05.2019 Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" в Детска градина "Слънчеви лъчи" с.Вакарел - общ.Ихтиман

15.05.2019 Обявление

Относно: заявление вх. №Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев

15.05.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

25.04.2019 Обявление

Във Връзка с чл.61от АПК, относно заявление вх.№ Гр-2257/06.12.2018г. за издадена заповед №144/06.02.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № 95.00-44/15.02.2019г. за издадена Заповед №489/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-3) за ПУП –ИПР/изменение плана на регулация/ на гр.Ихтиман за обособяване на нов имот с план.№2911, нов УПИ I-2911 и нов квартал 165“б“ в терен заключен между улици с о.т.214б-317г-317в-317б-317а-308а по плана на гр.Ихтиман. Новообразуван УПИ I-2911 е с площ от 1900кв.м.

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № Юл-40/19.02.2019г. за издадена Заповед №492/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-6) за Проект на изменение на кадастрален план за обособяване на нов имот 2910 около съществуващи павилиони с № 2561 и № 2562, собственост на „Меланит” ООД, съгласно договор от 06.04.1996 г. включени в УПИ II-2801, кв. 194 отреден за „За спортни дейности , жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности“, собственост на община Ихтиман, съгласно акт за частна общинска собственост № 363/20.07.2009 г.

24.04.2019 Обявление - с.Бальовци

на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП - ПР, изменение на неприложена улична регулация /с о.т. 23 и о.т. 25/ м/у квартал 7 и квартал 4 в с.Бальовци, Община Ихтиман

19.04.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в община Ихтиман

17.04.2019 Проект на нормативен акт

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

25.03.2019 Съобщение

Предстоящо допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. - т. 1 на глава трета с ПИ №№ 074030, 074032, 075041 и 075044 в землището на с. Белица; т. 2 на глава трета с УПИ Х-45 в кв. 2 по плана на с. Любница, ПИ №№ 114013 и 114014 в землището на гр. Ихтиман, ПИ №№ 061046 и 034002 в землището на с. Пауново, ПИ № 020021 в землището на с. Боерица и ПИ № 000829 в землището на с. Черньово

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № 92 / 25.01.2019 г.

Във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на община Ихтиман

Заповед №1326/16.10.2020 год.

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ

Заповед №346/01.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26.05.2019 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ИК

Заповед №387/08.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК

Заповед №396/09.04.2019г.

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №82-ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

Заповед №562/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019 година на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед №563/09.05.2019г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10 от ИК и във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК

Заповед №565/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Ихтиман

Обявление

Заявление с вх. № Юл-314 / 12.10.2018 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД

Обявление

Заявление с вх. № Юл-213 / 28.06.2018 г. на "Еледжик Плюс" ЕООД за разглеждане и одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман

Предварителен проект

Предварителен проект на ОУП на Община Ихтиман

Решение № 467

Решение № 467, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018 г., Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение № 543

Решение № 543, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Решение № 544

Решение № 544, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г.)

горе