0724 82381
Събота, 3 юни 2023
0724 82381
Събота, 3 юни 2023
 
Община ИХТИМАН » Общинска администрация »

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № 92 / 25.01.2019 г.

Във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на община Ихтиман

Заповед №1326/16.10.2020 год.

на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ

Заповед №346/01.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26.05.2019 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ИК

Заповед №387/08.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК

Заповед №396/09.04.2019г.

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №82-ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

Заповед №562/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019 година на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед №563/09.05.2019г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10 от ИК и във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК

Заповед №565/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Ихтиман

Обявление

Заявление с вх. № Юл-314 / 12.10.2018 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД

Обявление

Заявление с вх. № Юл-213 / 28.06.2018 г. на "Еледжик Плюс" ЕООД за разглеждане и одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман

Предварителен проект

Предварителен проект на ОУП на Община Ихтиман

Решение № 467

Решение № 467, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018 г., Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение № 543

Решение № 543, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Решение № 544

Решение № 544, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г.)

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

25.03.2019 Съобщение

Предстоящо допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. - т. 1 на глава трета с ПИ №№ 074030, 074032, 075041 и 075044 в землището на с. Белица; т. 2 на глава трета с УПИ Х-45 в кв. 2 по плана на с. Любница, ПИ №№ 114013 и 114014 в землището на гр. Ихтиман, ПИ №№ 061046 и 034002 в землището на с. Пауново, ПИ № 020021 в землището на с. Боерица и ПИ № 000829 в землището на с. Черньово

17.04.2019 Проект на нормативен акт

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

19.04.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в община Ихтиман

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № 95.00-44/15.02.2019г. за издадена Заповед №489/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-3) за ПУП –ИПР/изменение плана на регулация/ на гр.Ихтиман за обособяване на нов имот с план.№2911, нов УПИ I-2911 и нов квартал 165“б“ в терен заключен между улици с о.т.214б-317г-317в-317б-317а-308а по плана на гр.Ихтиман. Новообразуван УПИ I-2911 е с площ от 1900кв.м.

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № Юл-40/19.02.2019г. за издадена Заповед №492/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-6) за Проект на изменение на кадастрален план за обособяване на нов имот 2910 около съществуващи павилиони с № 2561 и № 2562, собственост на „Меланит” ООД, съгласно договор от 06.04.1996 г. включени в УПИ II-2801, кв. 194 отреден за „За спортни дейности , жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности“, собственост на община Ихтиман, съгласно акт за частна общинска собственост № 363/20.07.2009 г.

24.04.2019 Обявление - с.Бальовци

на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП - ПР, изменение на неприложена улична регулация /с о.т. 23 и о.т. 25/ м/у квартал 7 и квартал 4 в с.Бальовци, Община Ихтиман

25.04.2019 Обявление

Във Връзка с чл.61от АПК, относно заявление вх.№ Гр-2257/06.12.2018г. за издадена заповед №144/06.02.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

15.05.2019 Обявление

Относно: заявление вх. №Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев

15.05.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

16.05.2019 Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" в Детска градина "Слънчеви лъчи" с.Вакарел - общ.Ихтиман

25.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Проект на ПУП-ПР за новообразуван УПИ XII-369 в кв. 32 по плана на с. Бърдо

27.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № 486 / 23.04.2019 г. за одобрение на проект на ПУП-ПР за УПИ IX-167 в кв. 44 по плана на с. Вакарел

05.06.2019 Обявление - БТК проект

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е внесен проект с вх.№ Юл-114/10.05.2019г. на „БТК” ЕАД за ПУП-ПП ,достъп чрез трасе на новопроектиран път/ с ширина 4.00м. / в част от

ПИ №043004, ПИ№043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808 дка, до имот №043056 за изграждане на „Базова станция” № SO 1848 в землището на с.Белица , м. „Горубийска Курия „ ЕКАТТЕ 07960,община Ихтиман , Софийска област с инвеститор „БТК” ЕАД –гр.София.

17.06.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

19.06.2019 Обявление

Заявление вх.№Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев за издадена заповед №787/14.06.2019г.на Кмета на Община Ихтиман

19.06.2019 Обявление - Конкурс

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от КТ във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №819/18.07.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

28.06.2019 Обявление - Заповед - с. Веринско

Във връзка с заявл.вх.№Гр-947/23.05.2019г. на Николай Георгиев Георгиев и Лили Руменова Георгиева за ПУП-ПР/изменение на улична регулация/ на УПИ III, кв.10,с.Веринско.

28.06.2019 Обявление - Заповед - с.Бърдо

Във връзка с заявление вх.№Гр-1818/01.10.2018г.Вихра Станимирова Маджарова и Паолина Пламенова Руева за ПУП –ПР за промяна на границите на УПИ ХII-40, кв.32 по плана на с.Бърдо.

15.07.2019 Съобщение

Във връзка с получено писмо от Министерство на туриза, Община Ихтиман информира, че крайният срок за регистриране на профил на лицата в /ЕСТИ/, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости, апартаменти за гости, трябва да поданат информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закон за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/

22.07.2019 Обява

Общински съвет Ихтиман открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.

Най - мало 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

22.07.2019 Съобщение

Информармация за африканската чума по свинете

01.08.2019 Искане

Искане за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

01.08.2019 Обявление

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “ – 2016-2020

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05FMOP001-3.002

14.08.2019 Съобщение

На 19 август 2019 г. /понеделник / от 17:30ч.

Кмета на Община Ихтиман ще проведе консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, относно състава на Общинската избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

20.09.2019 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на около 80 дка овощна градина от интензивно трайно насаждение – слива в имот № 073017, землището на с. Белица, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, изграждане на телена ограда в засадения имот и изграждане на телена ограда в имоти с №, както следва: 200048, 200052, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 10690“

24.09.2019 Решение №650

Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен от проектантски колектив ДЗЗД "ЕВРО АРХ ТЕХ", по договор с Община Ихтиман №68 от 10.10.2016г.

30.09.2019 Списък на одобрени за потребители лица по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман за периода 01.10.2019-31.12.2019г.

18.10.2019 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

21.10.2019 Обявление

Община Ихтиман изготвя проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Ихтиман

04.11.2019 План - график

План графици за тренировъчни занятия по вътрешния авариен план за 2019г. в ТПС - Ихтиман

18.11.2019 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

https://dox.abv.bg/download?id=1553803174# - Линк за сваляне

28.01.2020 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Създаване на 50 дка система против градушки в имот 073017 в землището на с. Белица, общ. Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, засаден от интензивно трайно насаждение - слива"

29.01.2020 Обявление

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ , Ви уведомяваме по чл. 26, ал. 1, че е започната процедура по изменение на кадастрален и регулационен план на гр.Ихтиман

04.02.2020 Заповед №90/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-114/10.05.2019г. на „БТК“ ЕАД за разглеждане на ПУП-ПП за достъп чрез трасе на новопроектиран път /ширина4.00м/ в част от ПИ №043004, ПИ 043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808дка, до имот 043056 за изграждане на „Базова станция“ №SO1848 в м .„Горубийска курия“ земл.с.Белица ЕКАТТЕ 07960. С решение №585/29.03.2019г. на ОбС Ихтиман проекта е допуснат за изработване.

04.02.2020 Заповед №91/31.01.20г.

Относно: заявление вх.№Юл-259/25.09.2019г. от „БТК“ ЕАД за ПУП-ПП трасе на електропровод към обект :Външно електрозахранване за имот 043056 м.“Горубийска курия“, з-ще с. Белица, общ. Ихтиман за изграждане на „Базова станция“ № SO 1848.

С решене №652/23.08.2019г. на ОбС Ихтиман се допуска изработване на ПУП –ПП.

13.02.2020 Уведомление на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ

27.02.2020 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

30.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ихтиман

28.05.2020 Обявление - разрешение за изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ081421

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Ихтиман съобщава, че с Решение № 82 от Протокол № 7 от 30.04.2020г. на Общински съвет Ихтиман е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ)-за промяна на предназначението за незамеделски нужди за поземлен имот №081421,местност „Чифлика“,землище Живково,ЕКАТТЕ29338,община Ихтиман.

Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно

чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

05.06.2020 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ихтиман за периода 2020-2023 г.

05.06.2020 План за действие за устойчиво енергийно развитие за периода 2011-2020 г.

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-106 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

05.06.2020 Уведомление с вх. № Юл-107 / 03.06.2020 г.

Уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ от "Димитрови 2002" ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

20.08.2020 Кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков"

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие "Регионален център за управление на отпадъците - Самоков" за заемане на длъжността: Шофьор, механик

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткм

- Свидетелство за управление на пътно - строителни машини

Необходими документи, място и срок за подаването им:

1. Заявление за участие /в свободен текст/;

2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за управление на МПС с изискваната категория;

3. Професионална автобиография;

4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише "Деловодство" при Общинска администрация - Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.08.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжностна, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в работата с товаро-подемна техника.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева - Главен експерт "АПИО", тел. 0722/66630/1/3 и н място в Регионалния център за управление на отпадъците.

24.09.2020 Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед № РД-02-15-83/10.09.2020 год.- Министерство на регионалното развитие и благоустройството

23.10.2020 Заповед № 1354/23.10.2020

На основание чл.44,ал.2. от Закона за местното самоуправление у местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 4187 на Министерси съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерси съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерси съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

28.10.2020 Заповед №1383/28.10.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2022 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

3. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

11. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

14. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 год.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

11.11.2020 ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИХТИМАН 2020-2030 Г.

12.11.2020 Заповед №1461/12.11.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2022 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други се допуска за училищата и паралелките,които провеждат присъствено обучение.

2. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие,с изключение на тези,които са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица.Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас,когато са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека,при спазване на дистанция от 1,5 м.и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри,кина,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическата дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки,пиано-бар,нощен-бар,бар-вариете и бар-клуб.

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения,кафе-сладкарници и барове,с изключение на тези по т.9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.00 часа.През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

9. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект,като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

10. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

11. На всички пазари,тържища,базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно,като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

13. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си,като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа.В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

14. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебните заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

15. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

16. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

II. Заповедта влиза в сила от 12.11.2020 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

19.11.2020 Програма за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

19.11.2020 Съобщение

Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман, информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг непръствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещениея в ДБТ Ихтиман,бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!

За контакт с трудовите посредници може да се ползва/т следния/те телефон/и в:

• Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман:

072485477/ 0878278199/ 0878281713/ 0882825173/ 0877370971;

• Филиал Елин Пелин към ДБТ Ихтиман:

0882824732/ 0877370900/ 072566682;

• Филиал Костенец към ДБТ Ихтиман:

071424354/ 0882824727/ 0887370968..................

26.11.2020 Заповед №1564/26.11.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. :

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики,стажове,изнесени учебни часове,изпити,дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.Решението за преминаване в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105,ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други,организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица..

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли,както и в детски центрове,клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.

5. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси,обучения,тимбилдинги,изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина,музеи,галерии,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите,при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет,спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби,кръщенета,погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за лица под 18 годишна възраст,с изключение на международните спортни състезания,които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед.Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица на 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма ( ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, снекбар,бистро,закусвалня,кафе-аперитив,кафенета, кафене-клуб, дискотеки, бар-клубове,нощен бар ). Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

13. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед,създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

14. На всички пазари,тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м.между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Магазините за хранителни стоки организират работата си,като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

16. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

II. Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

16.12.2020 Обявление относно разпоредбите на чл.12,ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

- Защитена зона BG0001039 „Попинци“, разположена в землищата на с. Боримечково, с. Лесичово, община :есичево, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с. Мухово, община Ихтиман, област София;

- Защитена зона BG0001375 „Острица“, разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник;

- Защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, разположена в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил;

BG0001039 „Попинци“

BG0001375 „Острица“

BG0001011 „Осоговска планина“

Пълният текст напроектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

/Публикувано на 04.12.2020 г./

18.12.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо допълнение на т. 2 на глава трета на програмата с ПИ №№ 05390.61.249, 05390.61.251 и 05390.61.760 в землището на с. Борика, ПИ № 061050 в землището на с. Пауново и УПИ VII-173,171 в кв. 27 по регулационния план на с. Полянци, община Ихтиман, Софийска област

21.12.2020 Заповед №1739/21.12.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Ихтиман,считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия ( в т.ч. учебни практики,стажове,изнесени учебни часове,изпити,дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

1а. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие.Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани в интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания,дейности по интереси,занимални и други,организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,образователни центрове и други обучителни центрове и школи,организирани от юридически и физически лица.От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас,когато са организирани по начин,който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

4. Преустановяват се посещенията в детски центрове,клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детските градини и детски ясли.

5. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,семинари,конкурси,обучения,тимбилдинги,изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

5а.Забраната не се отнася за конкурсите,провеждани по реда на Кодекса на труда,Закона за държавния служител,Закона за развитието на академичния състав на Република България и други специални закони.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина,сценични прояви,концерти,занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите,при заетост на местата до 30% от общия им капацитет,спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии,при използване на 30% от общия им капацитет,спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби,кръщенета,погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст.Изключение се допуска само за картотекираните спортисти към спортните федерации.Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма ( ресторанти,заведения за бързо обслужване,питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, снекбар,бистро,закусвалня,кафе-аперитив,кафенета, кафене-клуб, дискотеки, бар-клубове,нощен бар ). Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.

10а. Изключение от забраната по т.10 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване,които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване,при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната

13. Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват търговски,административни или други обекти,които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед,създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

14. На всички пазари,тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м.между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Магазините за хранителни стоки организират работата си,като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

16. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ,с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя,че не е в контакт със заразно болни,няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

II. Заповедта влиза в сила от 22.12.2020 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

19.01.2021 Обявление - Конкурс

Община Ихтиман обявява Конкурс за заемане на длъжността - "Здравен медиатор"

27.01.2021 Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г на Министъра на здравеопазването

Срокът на противоепидемичните мерки на територията на Република България се удължава считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

От 1.02.2021 г.:

- отварят фитнесзалите със запълване на капацитета до 50 % и спазване на дистанция от 2 м.

- отварят школите за музикално и танцово изкуство при използване на 30 % от отбщия капацитет и спазване на дистанция от 1,5 м.

Присъствените учебни занятия се допускат и за учениците от 5-ти до 12-ти клас при спазване на следния график :

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас

От 1.03.2021 г

- отварят заведенията за хранене и развлечение по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, но без нощните барове,дискотеките и бар-клубовете

28.02.2021 Заповед № РД - 01- 132/ 26.02.2021 на министъра на здравеопазването

· От 1 март се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия в училищата за ученици със сензорни увреждания. Занятията трябва да се провеждат в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID-19.

· Допуска се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.

· Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда занимания.

· От 1 март, между 6:00 ч. и 23:00 ч., се разрешават посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки – бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април. Изискванията към обектите, които ще отворят на 1 март, са да използват не повече от 50% от капацитета си, при настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.

· От 1 март се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната, а от 1 април - и в чужбина.

· Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между посетителите.

· Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

16.03.2021 изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000322 „Драгоман“, разположена в землищата на с. Букоровци, с. Върбница, с. Каленовци, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Шума, община Годеч, област София, с. Василовци, с. Големо Малово, гр. Драгоман, с. Летница, с. Мало Малово, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Цръклевци, община Драгоман, област София, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, община Костинброд, област София, с. Алдомировци, гр. Сливница, община Сливница, област София;

- Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, разположена в землищата на гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Вещица, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин, с. Върбовчец, с. Орешец, с. Яньовец, община Димово, област Видин, с. Подгоре, с. Раковица, община Макреш, област Видин, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Цветкова бара, с. Черешовица, община Берковица, област Монтана, гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин, с. Чемиш, община Георги Дамяново, област Монтана, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, гр. Монтана, с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, с. Челюстница, гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден, с. Шума, община Годеч, област София, с. Беренде, с. Беренде извор, гр. Драгоман, с. Калотина, с. Липинци, с. Прекръсте, с. Чепърлинци, община Драгоман, област София, с. Бучин проход, с. Дреново, община Костинброд, област София, с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Миланово, с. Церово, община Своге, област София;

- Защитена зона BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, разположена в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, община Мездра, област Враца, с. Гурково, с. Краево, с. Литаково, с. Радотина, с. Рашково, община Ботевград, област София, с. Бов, с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. Заноге, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Церово, община Своге, област София;

- Защитена зона BG0001043 „Етрополе - Байлово“, разположена в землищата на гр. Ботевград, с. Врачеш, община Ботевград, област София, с. Байлово, с. Белопопци, с. Горно Камарци, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево, община Горна Малина, област София, с. Голема Раковица, с. Огняново, община Елин Пелин, област София, с. Бойковец, гр. Етрополе, община Етрополе, област София, с. Бърдо, община Ихтиман, област София, с. Буново, с. Каменица, с. Мирково, с. Смолско, община Мирково, област София;

- Защитена зона BG0001389 „Средна гора“, разположена в землищата на с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с. Антон, община Антон, област София, с. Голема Раковица, община Елин Пелин, област София, гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, община Златица, област София, с. Белица, с. Бърдо, гр. Ихтиман, с. Мирово, с. Мухово, община Ихтиман, област София, гр. Копривщица, община Копривщица, област София, с. Горна Василица, с. Долна Василица, община Костенец, област София, с. Каменица, с. Плъзище, община Мирково, област София, с. Душанци, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Чавдар, община Чавдар, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София;

19.03.2021 Заповед № 319/ 19.03.2021

относно въвеждане на противоепидемични мерки от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

26.03.2021 Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона BG0001389 "Средна Гора"

ОБЯВЛЕНИЕ

- Защитена зона BG0001389 „Средна гора“, разположена в землищата на с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с. Антон, община Антон, област София, с. Голема Раковица, община Елин Пелин, област София, гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, община Златица, област София, с. Белица, с. Бърдо, гр. Ихтиман, с. Мирово, с. Мухово, община Ихтиман, област София, гр. Копривщица, община Копривщица, област София, с. Горна Василица, с. Долна Василица, община Костенец, област София, с. Каменица, с. Плъзище, община Мирково, област София, с. Душанци, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Чавдар, община Чавдар, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София;

26.03.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. чрез заличаване на ПИ № 07960.121.30 в землището на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, в т. 1 на глава трета на програмата и допълнение на т. 2 на глава трета на програмата със следните общински имоти: ПИ № 07960.121.30 в землището на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област, ПИ № 030186 в землището на с. Бузяковци, община Ихтиман, Софийска област, и ПИ № 200026 в землището на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област

12.04.2021 Заповед № 525 / 12.04.2021 г.

Временни противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман

12.04.2021 Нова социална услуга - "Асистентска подкрепа"

Община Ихтиман в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

• Заявление-декларация /по образец/;

• Документ за самоличност (за справка);

• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 04.01.2020 г. в деловодството на Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №123, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ихтиман на адрес: https://www.ihtiman-obshtina.com/

За допълнителна информация тел. 0879 242236 – Десислава Дакова, специалист „Социални дейности” при Община Ихтиман

12.04.2021 Обява - "Социален асистент"

Община Ихтиман в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец):

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на пълен или непълен работен ден, като един „социален асистент“ ще може да предоставя подкрепа наповече от един потребител.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 04.01.2020 г. в деловодството на Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител №123, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ихтиман на адрес: https://www.ihtiman-obshtina.com/

За допълнителна информация тел. 0879 242236 – Десислава Дакова, специалист „Социални дейности” при Община Ихтиман.

28.04.2021 Протокол по чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 / 2022 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 / 2022 г.

29.04.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. с поземлени имоти №№ 10029.56.9, 10029.251.8, 10029.251.15, 10029.252.2, 10029.252.4, 10029.252.5, 10029.252.6, 10029.252.7, 10029.252.9, 10029.252.10, 10029.252.12, 10029.262.45, 10029.262.47, 10029.263.23, 10029.263.24, 10029.263.25, 10029.263.26, 10029.263.27, 10029.263.28 и 10029.263.29, находящи се в землището на с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, както и с поземлен имот № 199154, находящ се в землището на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област

17.05.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. с УПИ VIII-2236 в кв. 123 по плана на гр. Ихтиман, ПИ № 07960.70.64 в землището на с. Белица, ПИ № 57443.26.170 в землището на с. Полянци и ПИ № 10029.602.3 в землището на с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област

19.05.2021 Съобщение

Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

09.06.2021 Съобщение

Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

29.07.2021 Съобщение

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите)

11.08.2021 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Издаване на разрешително за водовземане на подземни води

11.08.2021 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Издаване на разрешително за водовземане на подземни води

29.08.2021 КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА ОТНОСНО ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 03 ОКТОМВРИ 2021

На 1 септември 2021 г. / сряда/ от 17.30 ч. Кмета на Община Ихтиман ще проведе консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание, относно съставите на СИК във връзка с частичните избори за кмет на кметство Вакарел насрочени за 03 октомври 2021 г.

07.09.2021 Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки от 07.09.2021 до 30.10.2021 г.

09.09.2021 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ

СЕКЦИЯ 24

09.09.2021 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ

СЕКЦИЯ 25

09.09.2021 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ

СЕКЦИЯ 26

04.10.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Предстоящо допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. с недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи ПИ с идентификатор 05390.59.11 и УПИ VIII-213,215, кв. 29, с. Борика, община Ихтиман, Софийска област

12.10.2021 Заповед за временни противоепидемични мерки на територията на София област

20.10.2021 Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

28.10.2021 Заповед № 1640 / 28.10.2021 г.

Относно районите в гр. Ихтиман, в които ще се извършва услугата по събиране на битови отпадъци през 2022 г.

04.11.2021 Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки от 04.11.2021 до 30.11.2021 г.

22.11.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

Предстоящо изменение и допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г., чийто текст ще бъде заличен и ще придобие следната редакция: "През 2022 г. Община Ихтиман възнамерява да учреди право на прокарване по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на трасе на електропровод през поземлени имоти №№ 199085, 199099, 199161 и 199435 по действащата карта на възстановената собственост на землището на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област, за електроснабдяване на поземлен имот № 000385 в същото землище - собственост на „Алмагест“ АД."

16.12.2021 Изменение и допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

16.12.2021 Проект за Наредба за Гробищните паркове на територията на Община Ихтиман

07.02.2022 Заповед на РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

1. Преустановяват се груповите посещенията в центрове - езикови и

образователни, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни такива,

школи за танцово и музикално изкуство, клубове и други предоставящи организирани

групови услуги за деца и ученици.

2. Преустановява се провеждането на детски лагери и групови туристически

пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически

обекти.

3. Преустановява се провеждането на организирани масови обществени

мероприятия на закрито и открито, като музикални и други фестивали, събори, панаири,

празници, фолклорни инициатива, фермерски пазари и базари и др., без прилагане на

подхода „зелен сертификат“.

4.Въвеждат се ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите

и дейностите със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и

развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, въвеждане на работно време до

22:00 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,

семинари, отчетно-изборни събрания и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.

6. Допуска се провеждане на културни, сценични и други мероприятия, циркови

представления, прожекции на филми при използване на до 50% от капацитет/работна

площ/брой лица, заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция

от най-малко 1.5метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при

спазване на подхода „Зелен сертификат“.

7. Провеждане на спортни състезания с професионален характер на закрито и на

открито се допуска при използване на до 50% от капацитета за публика (брой лица), заемане

само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5метра между

посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „Зелен

сертификат“.

8. Преустановят се посещенията в пенсионерски клубове на територията на

Софийска област.

9. Търговските центрове, магазини и общинските пазари да работят при условие, че е

организирана и се спазва еднопосочност на движението на xopaта и е създадена организация

за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек

на 8 кв.м. и задължително носене на маска.

10. Преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна

дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на

Софийска област, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи,

тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и

онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция, ражданията,

независимо от метода на родоразрешение, дейностите по прекъсване на бременност,

дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

25.03.2022 Заповед № 363 / 25.03.2022 г.

25.03.2022 Заповед № 364 / 25.03.2022 г.

ОА-116 от 04.04.2022 Заповед относно осигуряване на пожарна безопасност на територията на Софийска област

29.04.2022 Протокол по чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 / 2023 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 / 2023 г.

438 от 08.04.2022 Заповед

Открит конкурс на ОГП Ихтиман

493 от 14.04.2022 Заповед относно добива на отсечена дървесина в горските територии на ОГП Ихтиман

494 от 14.04.2022 Заповед относно товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина

560 от 03.05.2022 Заповед относно класиране на участници в процедура за обект № 22-02

576 от 09.05.2022 Заповед относно маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

631 от 17.05.2022 Заповед относно открит конкурс на ОГП - Ихтиман

685 от 27.05.2022 Заповед относно маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

756 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-03

757 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-04

758 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-05

759 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-06

760 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-07

761 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-08

762 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-09

763 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-10

764 от 08.06.2022 Заповед относно класиране на участници за извеждане на сеч и горски насаждения за обект № 22-11

826 от 22.06.2022 Заповед относно преброяване на безстопанствени кучета на територията на община Ихтиман

Последна редакция: 23.06.2022
горе