0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

Тази процедура се инициира въз основа на писмено заявление /Приложение № 1/ подадено на адрес: Община Ихтимен, ул."Цар Освободител" №123, Деловодство в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 ч. или устно запитване (чл. 24, ал. 1 ЗДОИ). Минимално необходимото съдържание на заявлението за достъп е определено в чл. 25, ал. 1 ЗДОИ и включва следните задължителни реквизити:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронна поща: obshtina_ihtiman@mail.bg по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 24, ал. 2 ЗДОИ). 

 

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация

Съгласно чл. 20 ЗДОИ, достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят обаче дължи заплащане на разходите, свързани с нейното предоставяне. Тези разноски се определят с нормативи, приети от министъра на финансите и не могат да надвишават като размер материалните разходи по предоставянето.

Със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите са определени следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, без включен ДДС:

 1. дискета – един брой – 0,50 лв.;
 2. CD – един брой – 0,50 лв.;
 3. DVD – 1 брой – 0, 60 лв.;
 4. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – един брой – 3, 25 лв.;
 8. аудиокасета – един брой – 1,15;
 9. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

 

 Заявление /Приложение №1/ - изтегли

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 ЗАПОВЕД - ЗДОИ