0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

100 от 25.06.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи

118 от 14.08.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

116 от 31.07.2020 Актуализиране на списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2020/2021г.

147 от 01.10.2020 Възстановяване на пътното покритие на път от общинската пътна мрежа на община Ихтиман от път І-8 до с.Огняново, община Елин Пелин

131 от 25.09.2020 Възстановянане на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

119 от 14.08.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

84 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

85 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "Медицински център І" ЕООД

87 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "ТоплофикацияИхтиман" ЕООД

86 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "Хлебни изделия" ЕООД

83 от 30.04.2020 График за работата на ОбС през м.май 2020г.

146 от 25.09.2020 График за работата на ОбС през м.Октомври 2020г.

117 от 31.07.2020 График за работата на ОбС през м.септември 2020г.

105 от 25.06.2020 График за работата на ОбС през м.юли 2020г.

98 от 29.05.2020 График за работата на Общински съвет Ихтиман през м.юни 2020г

96 от 29.05.2020 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ППв с.Мухово,м.„Кичуците“

95 от 29.05.2020 Допускане изработване на ПУП-ПРЗ местност 'Дренов ръд' с.Вакарел

97 от 29.05.2020 Допускане изработването на частично изменение на ПУП-ПР за кв.5 с.Мирово

99 от 11.06.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

109 от 31.07.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

127 от 25.09.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

125 от 25.09.2020 Допълнителни трасфери по функция "Здравеопазване" и "Социално подпомагане и грижи"

91 от 29.05.2020 Закупуване на идеална част на ПИ9515 включен в УПИ VІІ-135 общински в кв.14 по РП на с.Черньово

114 от 31.07.2020 Издаване на административен адрес за обект "Временно селище" с.Вакарел

89 от 29.05.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”

107 от 31.07.2020 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в полза на ДФ"Земеделие"

78 от 30.04.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

108 от 31.07.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

104 от 25.06.2020 Нов паметник на загиналите Живковци във войните

120 от 19.08.2020 Нов горскостопански план (ГСП) по чл.13,ал.1 отЗГ поради изтичане срока на действие по чл.13,ал.4 от ЗГ на настоящия ГСП за горите собственост на община Ихтиман

76 от 30.04.2020 Общинска програма за закрила на детето през 2020г в община Ихтиман

143 от 25.09.2020 Одобряване на странспортни схеми

82 от 30.04.2020 Одобряване на задание и решение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №081421 м."Чифлика" с.Живково

141 от 25.09.2020 Определяне на ново местоположение на пазар за промишлени стоки ,селскостопански произведения и др.на територията на с.Вакарел

79 от 30.04.2020 Освобождаване на наематели от заплащането на наема за периода на обявено извънредно положение

132 от 25.09.2020 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мирово

126 от 25.09.2020 Откриване на публичен търг с явно наддавне на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД, собственост на община Ихтиман

130 от 25.09.2020 Отмяна на отреждането за озеленяване на терен заключен между улици с о.т.720-721-223-222 по план на гр.Ихтиман

102 от 25.06.2020 Отмяна на Решение № 768 по Протокол № 43 от 29.04.2011г на ОбС - Ихтиман

101 от 25.06.2020 Отписване на несъбираеми задължения по договор за наем на ОбС на БСП-Ихтиман

81 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

90 от 29.05.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

80 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем на бивши наематели на общински жилища

145 от 25.09.2020 Отпускане на търва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021

88 от 29.05.2020 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2019г.

123 от 25.09.2020 Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2019г.

124 от 25.09.2020 Отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за първото полугодие на 2020г.

122 от 19.09.2020 Поправка в Решение № 109/31.07.2020г по Протокол № 10

92 от 29.05.2020 Предоставяне под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на петно в кв.32 по РП на с.Вакарел

113 от 31.07.2020 Предоставяне безвъзмездно за плзване на МБАЛ помещение за скенер

135 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в с.Бальовци

134 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

77 от 30.04.2020 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2021г.

106 от 31.07.2020 Приемане на отчета на направените разходи в изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с "COVID - 19" от Община Ихтиман

75 от 30.04.2020 Приемането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

133 от 25.09.2020 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

110 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на имот с пл.№157 по плана на м."Дренов ръд" с.Вакарел, община Ихтиман ,Софийска област

111 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот №199163 по КВС на землището н ас.Веринско, община Ихтиман , Софийска област

137 от 25.09.2020 Продажба на УПИ VІІІ-2477 в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

112 от 31.07.2020 Продажба на УПИ І в кв.31 па РП на с.Живково

103 от 25.06.2020 Продажба на УПИ ІІ-233 в кв.30 по РП на с.Борика

140 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХV- 617 в кв.32 по РП на с.Вакарел

139 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІ- общински в кв.139 по РП на гр.Ихтиман

138 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІІ- общински в кв.125 по РП на гр.Ихтиман

136 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХХХІV-2031 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

144 от 25.09.2020 Прокарване на подземна кабелна линия 20kV от съществуващо ЖР от ВЕЛ 20kV до МТП-проектен

129 от 25.09.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

142 от 25.09.2020 Промяна на предназначението на УПИ ІІІ-баня ,в кв.129 по РП на гр.Ихтиман укато имота се отреди за култова религиозна сграда - църква

128 от 25.09.2020 Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот в с.Живково

94 от 29.05.2020 ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ 681094 м.'Герекарец',с.Вакарел

93 от 29.05.2020 ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ076010 м.'Червилото' с.Вакарел

115 от 31.07.2020 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски"с.Вакарел ,с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021

121 от 19.08.2020 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено място с.Стамболово за учебната 2020/2021г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе