0724 82381
Сряда, 16 юни 2021
0724 82381
Сряда, 16 юни 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

239 от 27.04.2021 Промяна в размера на началната тръжна цена на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

177 от 22.12.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

203 от 19.02.2021 Възнаграждения кметове

221 от 26.03.2021 Вътрешни компенсирани промени в план сметката за сметосъбиране за 2021г.

176 от 22.12.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

218 от 26.03.2021 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2020 г. на Община Ихтиман

241 от 27.04.2021 Гр. дело №2548/2020г по описа на Софийски апелативен съд , 8 с-в

217 от 19.02.2021 График за работата на ОбС през м.Март 2021г.

201 от 29.01.2021 График за работата на ОбС през м.Февруари 2021г.

267 от 28.05.2021 График за работата на ОбС през м.Юни 2021г.

180 от 22.12.2020 График за работата на ОбС през м.Януари 2021г.

236 от 26.03.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м. април 2021г.

256 от 27.04.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м. Май 2021г.

254 от 27.04.2021 Допускане изработване на ПУП-ПЗ/промяна предназначението на земеделска земя и отреждането и за "Соларен парк и трафопост" в предимно производствена зона /Пп/ за ПИ 05390.44.22,местност"Моловица", по

200 от 29.01.2021 Допускане изработване на ПУП-ПП на кабелно трасе 20kV до имот с номер 000385 ,с.Веринско

190 от 29.01.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

214 от 19.02.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

226 от 26.03.2021 Допълване програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на гр.Ихтиман.

224 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г. в глава III, т.1

225 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава III, т.2

253 от 27.04.2021 Издаване на административен адрес за обект:ПИ 04892.640.31-животновъдна ферма с Боерица

189 от 29.01.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

258 от 28.05.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

237 от 27.04.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман

219 от 26.03.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

204 от 19.02.2021 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман в частта РазделIII – Такси за детски ясли и детски градини

245 от 27.04.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2021г.

184 от 29.01.2021 Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистви в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

216 от 19.02.2021 Изработване на ПУП-ПРЗ за имот в м."Геренчето" с.Борика

183 от 29.01.2021 Кандидатстване за финансиране с проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа на с.Черньово" за отпусксане на безвъзмездна финансова помщ от ПУДООСщ

234 от 26.03.2021 Наименование на улица в кв.191а по план на гр. Ихтиман.

246 от 27.04.2021 Обявяване на имот -публична общинска собственост ,за имот - частна общинска собственост ,в землището на с.Бузяковци

229 от 26.03.2021 Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Веринско.

257 от 28.05.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел

185 от 29.01.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел и с.Пауново

209 от 19.02.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

265 от 28.05.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост в кв.50 с.Вакарел

264 от 28.05.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост в кв.81 гр.Ихтиман

248 от 27.04.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

249 от 27.04.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

242 от 27.04.2021 Определяне на представител на Община Ихтиман в Асоциация Общински гори

198 от 29.01.2021 Освобождаване на наематерли от заплащането на наем

182 от 29.01.2021 Отмяна на Решение № 179/22.12.2020

206 от 19.02.2021 Отмяна на Решение № 194/29.01.2021

222 от 26.03.2021 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман.

243 от 27.04.2021 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2020г.

181 от 29.01.2021 Отчет на Председателя на ОбС за 2020

207 от 19.02.2021 Ползване на пасища,мери и ливади от общинския поземлуен фонд през стопанската 2021/2022

199 от 29.01.2021 Поправка в т.1 на Решение № 57, взето на заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020г по Протокол № 5

263 от 28.05.2021 Предварително съгласие за промяна на предназначението на имотит с начин на трайно ползване "За селскостопански ,горски,ведомствен път" в път с трайна насилка за осигуряване на транспортен достъп

240 от 27.04.2021 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

197 от 29.01.2021 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване па 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД ,собственост на Община Ихтиман

211 от 19.02.2021 Предложение за промяна на прдназначението на УПИ V -"За школа за строително-монтажни кадри" ,кв.23 по план н ас.Селянин, общ.Ихтиман

231 от 26.03.2021 Предложение за промяна на улична регулация между о.т. 163 и о.т. 164 и проектиране на улица тупик между о.т. 163 - о.т. 163а - о.т. 163б, кв. 5 по плана на с. Борика, общ. Ихтиман

250 от 27.04.2021 Прекратяване на съсобственост между Община Ихтиман и физическо лице

202 от 19.02.2021 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2021г.

232 от 26.03.2021 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2021г.

212 от 19.02.2021 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021г.

244 от 27.04.2021 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

196 от 29.01.2021 Приемане на Отчетния доклад за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2020г.

220 от 26.03.2021 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Ихтиман за периода 2022-2024

205 от 19.02.2021 Приемане отчет за дейността на А по В и К

260 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Бузяковци

208 от 19.02.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Борика

186 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

259 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

262 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Пауново

187 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на с.Вакаре и с.Пауново

210 от 19.02.2021 Провеждане на търг за продажба на ПИ №2914,включен в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП на гр.Ихтиман

228 от 26.03.2021 Провеждане на два броя публично оповестени търгове.

247 от 27.04.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

230 от 26.03.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белица

251 от 27.04.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот

261 от 28.05.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

188 от 29.01.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел и с.Бърдо

266 от 28.05.2021 Продажба на апартамент № 20 находящ се в гр.Ихтивман ,ж.к."Стипон" №10 ,вх.А,ет.7

215 от 19.02.2021 Продажба на апартамент №17 ,л."Цар Освбдител" 150 гр.Ихтиман

178 от 22.12.2020 Продажба на УПИ V в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

192 от 29.01.2021 Продажба на УПИ VІ-73,74, в кв.2"а" с площ 760.47 кв.м. съгласно РП на с.Вакарел ,община Ихтиман

193 от 29.01.2021 Продажба на УПИ ХVІ-39, в кв.6 целият с площ 720 кв.м. съгласно РП на с.Мухово ,община Ихтиман

227 от 26.03.2021 Продажба на Урегулиран Поземлен Имот Х-4, в кв. 4, целият с площ 790кв.м. съгласно регулационния план на с. Мухово, община Ихтиман

191 от 29.01.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

252 от 27.04.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище/апартамент/ .

235 от 26.03.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ на второ електрозахранване 20 k V за СОСП София 4, находящ се в ПИ 30.202, с. Бузяковци, общ. Ихтиман, обл. София

223 от 26.03.2021 Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание за изменение на общия устройствен план на община Ихтиман

195 от 29.01.2021 Разрешение за ползване на 10 куб.м. дърва за огрев от горските територии- общинска собственост ,срещу зплащане на разходите за добив

255 от 27.04.2021 Разрешение за поставяне на преместваем обект :Детска въртележка с площ от 4 кв.м.в ПИ 2566,включен в УПИ І"озеленяване ,трафопост и павилион" ,кв.187 по плана на гр.Ихтиман

213 от 19.02.2021 Създаване на социална услуга "Асистенска подкрепа" на територията на Община Ихтиман , като делегирана от държавата дейност

233 от 26.03.2021 Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Ихтиман

238 от 27.04.2021 Увеличаване на капитала на "МБАЛ Ихтиман" ЕООД и "Медицински център І"ЕООД .

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе