0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

271 от 25.06.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

313 от 13.08.2021 Временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

314 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени в "Бюджет 2021"

289 от 30.07.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

315 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

268 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

269 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "Медицински център І-Ихтиман "ЕООД

270 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "Хлебни изделия"ЕООД

360 от 29.10.2021 График за работата на ОбС през м.Ноември 2021г

312 от 30.07.2021 График за работата на Общински съвет -Ихтиман през м.Септември 2021г.

287 от 25.06.2021 График за работата на Общински съвет - Ихтиман през м.Юли 2021г

340 от 30.09.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м.Октомври 2021г

286 от 25.06.2021 Допускане изработване на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение /0,4 кV/ за външно електрозахранване на незастроен имот ПИ 10029.66.6 ,местност „Радославица"

345 от 29.10.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ,т.2

322 от 30.09.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.1

323 от 30.09.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.2

298 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1. с петно в кв.65 гр.Ихтиман

297 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1 .

296 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г, в глава ІІІ, т.2 с имот в с.Вакарел

295 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.2 с имот в с.Мухово

353 от 29.10.2021 Закупуване на идеална част от ПИ № 50 м."Дренов ръд"

318 от 07.09.2021 Избор на временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

316 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

317 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

272 от 25.06.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

344 от 29.10.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2021г

274 от 25.06.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

311 от 30.07.2021 Изменение и допълнение на Решение № 172 по Протокол №13 от заседание на ОбС -Ихтиман за одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ и /П

336 от 30.09.2021 Именуване на спортната зала на стадион "Христо Ботев" гр.Ихтиман

310 от 30.07.2021 Комплексен трафопост/КТП/ и кабелна линия 20 kV в изкоп за външно електрозахранване на "Едноетажна селскостопанска постройка" в ПИ 10029.5211 извън регулационните линии на с.Вакарел, общ.Ихтиман

354 от 29.10.2021 Образуване на нов ПИ 2941 с площ от 232 кв.м., част от ПИ 2804,ПИ 2805, ПИ 2848 и ПИ 2569 по КРП на гр.Ихтиман

299 от 30.07.2021 Обявяване на имот - публична общинска собственост, за имот - частна общинска собственост, в землището на с. Полянци

348 от 29.10.2021 Обявяване на имот -публична общинска собственост ,за имот - частна общинска собственост , в землището на с.Веринско

357 от 29.10.2021 Одобряване и съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ № 1001 на Път АI „Пазарджик -София" км 42+38, попадаща в зе

356 от 29.10.2021 Одобряване и съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ № 1037 на Път I-8 „Ихтиман – АМ Тракия“ км 123+600, част от

280 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 05390.40.365 с отреждане за "Жилищно застрояване" и образуване на нови УПИ с достъп до тях в кв.31 на с.Борика

285 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32901.42.97 гр.Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, м.“Ергешето“ с отреждане „за складова, производствена и търговска дейност“ и

281 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с отреждане за "Жилищно застрояване" с-Борика ,м."Домашната"

279 от 25.06.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост в кв.25 по регулационния план на с.Вакарел

278 от 25.06.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост в кв.137 по регулационния план на гр.Ихтиман

284 от 25.06.2021 Одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект с търговско предназначение и обслужващата го зона пред УПИ I „Здравен комплекс“ , кв.65 по плана на гр. Ихтиман.

294 от 30.07.2021 Одобряване на план-схеми за поставяне на 4 броя подземни контейнери тип KVR5-120-NK/3 на територията на община Ихтиман

309 от 30.07.2021 Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно трасе 20kV до имот № 000385, с.Веринско,ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман

283 от 25.06.2021 Одобряване на транспортни схеми

307 от 30.07.2021 Одобряване на транспортни схеми

321 от 30.09.2021 Определяне на помещения, в които Клубовете на пенсионерите и инвалидите в с. Стамболово, с. Полянци, с. Живково и с. Вакарел, общ. Ихтиман да осъществяват своята дейност

324 от 30.09.2021 Отдаване под наем и сключване на договори за безвъзмездно ползване на части от общински имоти

330 от 30.09.2021 Отдаване под наем на помещение в Здравна служба с.Вакарел , без търг и конкурс

305 от 30.07.2021 Отдаване под наем на помещения в Здравна служба с.Вакарел без търг и конкурс

337 от 30.09.2021 Отпускане на дърва за огрев за отоплителен сезон 2021-2022г.

343 от 29.10.2021 Отпускане на средства по решение на Общински съвет

342 от 29.10.2021 Отчет на Председателя на Общински съвет -Ихтиман

275 от 25.06.2021 Прекратяване на съсобственост върху УПИ VІІ-173,171 в кв.27 по плана на с.Полянци

288 от 30.07.2021 Приемане на "План за интегрирано развитие на община Ихтиман за периода 2021-2027г"(ПИРО)

293 от 30.07.2021 Приемане на дарения отчуждаеми по регулация

338 от 30.09.2021 Приемане на дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Ихтиман за периода 2021-2030г

290 от 30.07.2021 Приемане на Общински план за младежта на община Ихтиман за 2021-2023г.

320 от 30.09.2021 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за първото полугодие на 2021г

339 от 30.09.2021 Приемане на решение за продължаване самостоятелното съществуване на Районна прокуратура – Ихтиман.

319 от 30.09.2021 Приемане отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за 2020г

325 от 30.09.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно находящо се в кв.65, УПИ І-"Здравен комплекс" по регулационния план на гр.Ихтиман

276 от 25.06.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

302 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вакарел, община Ихтиман , Софийска област

300 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Полянци, община Ихтиман, Софийска област

346 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

347 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Полянци

359 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на масивна жилищна сграда отредена за ресторант в с. Мухово

358 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот с планоснимачен номер №64 в местност „Градешки дол“, землище с. Пауново, община Ихтиман

301 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестени конкурси за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област

351 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти

350 от 29.10.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХІІ-1,в кв.5 по регулационния план на с.Нейкьовец в едно с масивна сграда

277 от 25.06.2021 Провеждане на търг за продажба на ПИ № 2914, включен в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по регулационния план на гр.Ихтиман

326 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ-2236 в кв.123 с площ 138 кв.м.по регулационния план на гр.Ихтиман

333 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот Х-112, в кв.12 с площ 6073 кв.м. по регулационния план на с.Мухово

327 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХV-143 в кв.50 с площ 715,68 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

306 от 30.07.2021 Продажба на УПИ І-344 , в кв.13 по регулационния план на с.Бърдо

331 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот Х в кв.14, целият с площ 1030 кв.м. по регулационния план на с.Белица , община Ихтиман

303 от 30.07.2021 Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ-2487 общ.,в кв.165 целият с площ 315 кв.м.съгласно регулационния план на гр.Ихтиман ,община Ихтиман

329 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ІІ-704 в кв.29 ,целият с площ 560 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

334 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот Х, в кв.27 ,целият с площ 791.31 кв.м. съгласно регулационния план на с.Борика ,община Ихтиман

328 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ХVІ-126 в кв.60 ,целият с площ 665.87 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

332 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ХІІІ в кв.13 ,целият с площ 689 кв.м. по регулационния план на с.Белица

341 от 22.10.2021 Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-

304 от 30.07.2021 Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост на ПИ 2928 в кв.191 с площ 247 кв.м.

349 от 29.10.2021 Публичен оповестен търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХХІ, с площ 12 403 кв.м и сгради със застроена площ 3 537 кв.м. в кв.65 по регулационния план на гр.Ихтиман

282 от 25.06.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП/Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за осъществяване на връзка между временен строителен път с идентификатор 10029.914.424 в землището на с.Вакарел, общ.Ихтим

308 от 30.07.2021 Разрешаване изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.932.877 от кадастралната карта на с.Вакарел от "Широколис

335 от 30.09.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.384 и 10029.327.431 от КК на с. Вакарел от „Широк

273 от 25.06.2021 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К

291 от 30.07.2021 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски" с.Вакарел , с пълняемост ,под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година

352 от 29.10.2021 Учредено право на строеж върху поземлен имот с № 2928 в кв.191 по регулационния план на гр.Ихтиман

355 от 29.10.2021 Учредяване на сервитутни права за обект „Кабелно трасе 20кV до поземлен имот 000385, с.Веринско, община Ихтиман,област София.

292 от 30.07.2021 Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ"Радост", изнесено работно място с.Стамболово с минимален брой деца -7 за учебната 2021/2022 година

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе