0724 82381
Вторник, 11 август 2020
0724 82381
Вторник, 11 август 2020
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

67 от 26.03.2020 "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД -член на Българската болнична асоциация

100 от 25.06.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи

116 от 31.07.2020 Актуализиране на списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2020/2021г.

57 от 28.02.2020 Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна държавна собственост представляващ ПИ №057034 по КВС в м.'Попов камък' в землището на гр.Ихтиман

58 от 28.02.2020 Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020г.в гл.ІІІ,т.1 две помещения в парцел V-80 в кв.9 от сграда по регулационен план на с.Мирово-бивше училище.

61 от 06.03.2020 Въвеждане на електронна система за събиране на пътни такси-по пътищата на Република българия

74 от 31.03.2020 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г.на ОБщина Ихтиман

84 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

85 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "Медицински център І" ЕООД

87 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "ТоплофикацияИхтиман" ЕООД

86 от 29.05.2020 Годишен финансов отчет за 2019г на "Хлебни изделия" ЕООД

73 от 26.03.2020 График за работата на ОбС през м.април 2020г.

83 от 30.04.2020 График за работата на ОбС през м.май 2020г.

60 от 28.02.2020 График за работата на ОбС през м.март 2020г.

117 от 31.07.2020 График за работата на ОбС през м.септември 2020г.

105 от 25.06.2020 График за работата на ОбС през м.юли 2020г.

98 от 29.05.2020 График за работата на Общински съвет Ихтиман през м.юни 2020г

96 от 29.05.2020 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ППв с.Мухово,м.„Кичуците“

95 от 29.05.2020 Допускане изработване на ПУП-ПРЗ местност 'Дренов ръд' с.Вакарел

97 от 29.05.2020 Допускане изработването на частично изменение на ПУП-ПР за кв.5 с.Мирово

99 от 11.06.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

109 от 31.07.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

91 от 29.05.2020 Закупуване на идеална част на ПИ9515 включен в УПИ VІІ-135 общински в кв.14 по РП на с.Черньово

114 от 31.07.2020 Издаване на административен адрес за обект "Временно селище" с.Вакарел

89 от 29.05.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”

107 от 31.07.2020 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в полза на ДФ"Земеделие"

78 от 30.04.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

108 от 31.07.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

104 от 25.06.2020 Нов паметник на загиналите Живковци във войните

76 от 30.04.2020 Общинска програма за закрила на детето през 2020г в община Ихтиман

82 от 30.04.2020 Одобряване на задание и решение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №081421 м."Чифлика" с.Живково

72 от 26.03.2020 Опписване на несъбираеми задължения по прекратен договор за наем

59 от 28.02.2020 Определяне на комисия за разпределяне на средства от фонд 'Милосърдие'

53 от 28.02.2020 Определяне на нов състав на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани със жилищно-спестовни влогове през мандат 2019-2023г.

68 от 26.03.2020 Определяне на обществен съвет

79 от 30.04.2020 Освобождаване на наематели от заплащането на наема за периода на обявено извънредно положение

102 от 25.06.2020 Отмяна на Решение № 768 по Протокол № 43 от 29.04.2011г на ОбС - Ихтиман

101 от 25.06.2020 Отписване на несъбираеми задължения по договор за наем на ОбС на БСП-Ихтиман

81 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

90 от 29.05.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

80 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем на бивши наематели на общински жилища

52 от 28.02.2020 Отпускане на средства за операция

51 от 28.02.2020 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите в гр.Ихтиман

88 от 29.05.2020 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2019г.

92 от 29.05.2020 Предоставяне под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на петно в кв.32 по РП на с.Вакарел

113 от 31.07.2020 Предоставяне безвъзмездно за плзване на МБАЛ помещение за скенер

71 от 26.03.2020 Предоставяне под наем на две помещения в сградата на бивше училище в с.Мирово, парцел V-80 в кв.9 по РП на с.Мирово

66 от 26.03.2020 Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2020г.

64 от 26.03.2020 Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2021-2023

77 от 30.04.2020 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2021г.

49 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

50 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

63 от 26.03.2020 Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман

65 от 26.03.2020 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя за личностно развитие на децата и учениците 2020/2022

106 от 31.07.2020 Приемане на отчета на направените разходи в изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с "COVID - 19" от Община Ихтиман

62 от 26.03.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

75 от 30.04.2020 Приемането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

110 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на имот с пл.№157 по плана на м."Дренов ръд" с.Вакарел, община Ихтиман ,Софийска област

111 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот №199163 по КВС на землището н ас.Веринско, община Ихтиман , Софийска област

55 от 28.02.2020 Продажба на ап.2,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к.Стипон' ,бл.2,ет.1 и ап.26 в жил.блок на ул.'Цар Борис І'№5 в гр.Ихтиман

69 от 26.03.2020 Продажба на общинско жилище апартамент №5 ,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" бл.19,ет.2

70 от 26.03.2020 Продажба на УПИ VІІ в кв.35 по РП на с.Веринско

112 от 31.07.2020 Продажба на УПИ І в кв.31 па РП на с.Живково

103 от 25.06.2020 Продажба на УПИ ІІ-233 в кв.30 по РП на с.Борика

56 от 28.02.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

94 от 29.05.2020 ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ 681094 м.'Герекарец',с.Вакарел

93 от 29.05.2020 ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ076010 м.'Червилото' с.Вакарел

115 от 31.07.2020 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски"с.Вакарел ,с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021

54 от 28.02.2020 Участие на община Ихтиман в петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво и декрлариране,че общината е приела и прилага в дейностите си принципите

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе