0724 82381
Сряда, 27 януари 2021
0724 82381
Сряда, 27 януари 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

118 от 14.08.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

165 от 27.11.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

177 от 22.12.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

116 от 31.07.2020 Актуализиране на списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2020/2021г.

131 от 25.09.2020 Възстановянане на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

119 от 14.08.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

176 от 22.12.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

149 от 30.10.2020 Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Ихтиман за 2020г.

174 от 27.11.2020 График за работата на ОбС през м.Декември 2020г.

161 от 30.10.2020 График за работата на ОбС през м.Ноември 2020г.

146 от 25.09.2020 График за работата на ОбС през м.Октомври 2020г.

117 от 31.07.2020 График за работата на ОбС през м.септември 2020г.

180 от 22.12.2020 График за работата на ОбС през м.Януари 2021г.

109 от 31.07.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

127 от 25.09.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

125 от 25.09.2020 Допълнителни трасфери по функция "Здравеопазване" и "Социално подпомагане и грижи"

175 от 17.12.2020 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман 2020 – 2030 г.

151 от 30.10.2020 Заличаване/отписване/ на начислените суми недобори на ДНИ и ТБО за периода 2013-2020г на юридически лица в несъстоятелност

114 от 31.07.2020 Издаване на административен адрес за обект "Временно селище" с.Вакарел

107 от 31.07.2020 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в полза на ДФ"Земеделие"

108 от 31.07.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

166 от 27.11.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

148 от 30.10.2020 Изменение и допълнение на Правилник за органидазията и дейнстта на ОбС-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация

120 от 19.08.2020 Нов горскостопански план (ГСП) по чл.13,ал.1 отЗГ поради изтичане срока на действие по чл.13,ал.4 от ЗГ на настоящия ГСП за горите собственост на община Ихтиман

152 от 30.10.2020 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землището на с.Пауново

143 от 25.09.2020 Одобряване на странспортни схеми

173 от 27.11.2020 Одобряване на транспортни схеми

172 от 27.11.2020 Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект "Кариера за добив на строителни материали -гнайсгранити" от находище "Камъка" с.Черньово

141 от 25.09.2020 Определяне на ново местоположение на пазар за промишлени стоки ,селскостопански произведения и др.на територията на с.Вакарел

132 от 25.09.2020 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мирово

126 от 25.09.2020 Откриване на публичен търг с явно наддавне на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД, собственост на община Ихтиман

169 от 27.11.2020 Откриване на социална услуга местна дейност "Обществена трапезаря на територията на Община Ихтиман" и кандидатстване по целева програма"Общестнвени трапезарии" ,финансирана от фонд "Социална закрила"

130 от 25.09.2020 Отмяна на отреждането за озеленяване на терен заключен между улици с о.т.720-721-223-222 по план на гр.Ихтиман

150 от 30.10.2020 Отмяна на Решение № 147/01.10.2020

159 от 30.10.2020 Отписване на несъбираеми задължения поради изтекла давност по прекратен договор за наем на обект

145 от 25.09.2020 Отпускане на търва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021

123 от 25.09.2020 Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2019г.

124 от 25.09.2020 Отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за първото полугодие на 2020г.

163 от 27.11.2020 План -сметка за 2021

122 от 19.09.2020 Поправка в Решение № 109/31.07.2020г по Протокол № 10

162 от 10.11.2020 Право на преминаване през общински имоти-пътища

113 от 31.07.2020 Предоставяне безвъзмездно за плзване на МБАЛ помещение за скенер

158 от 30.10.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на имот по РП на с.Полянци

135 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в с.Бальовци

134 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

106 от 31.07.2020 Приемане на отчета на направените разходи в изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с "COVID - 19" от Община Ихтиман

167 от 27.11.2020 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г.

168 от 27.11.2020 Приемане на програмите за развитиета на читалищата в община Ихтиман през 2021г.

133 от 25.09.2020 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

110 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на имот с пл.№157 по плана на м."Дренов ръд" с.Вакарел, община Ихтиман ,Софийска област

111 от 31.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот №199163 по КВС на землището н ас.Веринско, община Ихтиман , Софийска област

171 от 27.11.2020 Продажба на апартамент №12 находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.9,вх.А,ет.4

157 от 30.10.2020 Продажба на общински жилище -апартамент № 26 ,находящо се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.17, вх.Б, ет.3

155 от 30.10.2020 Продажба на ПИ №2839,ПИ №2838, ПИ №2837 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

178 от 22.12.2020 Продажба на УПИ V в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

137 от 25.09.2020 Продажба на УПИ VІІІ-2477 в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

153 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І , в кв.32 по регулационния план на с.Живково

154 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І-общински в кв.5 по РП на с.Пауново

156 от 30.10.2020 Продажба на УПИ Х ,в кв.5 по РП на с.Мирово ,в едно с построената в него вмасивна едноетажна сграда и масивен навес

140 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХV- 617 в кв.32 по РП на с.Вакарел

139 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІ- общински в кв.139 по РП на гр.Ихтиман

138 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІІ- общински в кв.125 по РП на гр.Ихтиман

136 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХХХІV-2031 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

144 от 25.09.2020 Прокарване на подземна кабелна линия 20kV от съществуващо ЖР от ВЕЛ 20kV до МТП-проектен

129 от 25.09.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

160 от 30.10.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

142 от 25.09.2020 Промяна на предназначението на УПИ ІІІ-баня ,в кв.129 по РП на гр.Ихтиман укато имота се отреди за култова религиозна сграда - църква

128 от 25.09.2020 Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот в с.Живково

170 от 27.11.2020 Разделяне на имот от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост , в землището нас.Вакарел

179 от 22.12.2020 Рехабилитация на довеждащ път до находище "Али"

164 от 27.11.2020 Такса битове отпадъци за 2021г.

115 от 31.07.2020 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски"с.Вакарел ,с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021

121 от 19.08.2020 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено място с.Стамболово за учебната 2020/2021г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе