0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

239 от 27.04.2021 Промяна в размера на началната тръжна цена на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

271 от 25.06.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

313 от 13.08.2021 Временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

314 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени в "Бюджет 2021"

221 от 26.03.2021 Вътрешни компенсирани промени в план сметката за сметосъбиране за 2021г.

289 от 30.07.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

315 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

218 от 26.03.2021 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2020 г. на Община Ихтиман

268 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

269 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "Медицински център І-Ихтиман "ЕООД

270 от 25.06.2021 Годишен финансов отчет за 2020г на "Хлебни изделия"ЕООД

241 от 27.04.2021 Гр. дело №2548/2020г по описа на Софийски апелативен съд , 8 с-в

267 от 28.05.2021 График за работата на ОбС през м.Юни 2021г.

312 от 30.07.2021 График за работата на Общински съвет -Ихтиман през м.Септември 2021г.

287 от 25.06.2021 График за работата на Общински съвет - Ихтиман през м.Юли 2021г

236 от 26.03.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м. април 2021г.

256 от 27.04.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м. Май 2021г.

286 от 25.06.2021 Допускане изработване на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение /0,4 кV/ за външно електрозахранване на незастроен имот ПИ 10029.66.6 ,местност „Радославица"

254 от 27.04.2021 Допускане изработване на ПУП-ПЗ/промяна предназначението на земеделска земя и отреждането и за "Соларен парк и трафопост" в предимно производствена зона /Пп/ за ПИ 05390.44.22,местност"Моловица", по

298 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1. с петно в кв.65 гр.Ихтиман

226 от 26.03.2021 Допълване програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на гр.Ихтиман.

224 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г. в глава III, т.1

297 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1 .

296 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г, в глава ІІІ, т.2 с имот в с.Вакарел

225 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава III, т.2

295 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.2 с имот в с.Мухово

318 от 07.09.2021 Избор на временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

253 от 27.04.2021 Издаване на административен адрес за обект:ПИ 04892.640.31-животновъдна ферма с Боерица

316 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

317 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

258 от 28.05.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

237 от 27.04.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман

272 от 25.06.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

219 от 26.03.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

245 от 27.04.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2021г.

274 от 25.06.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

311 от 30.07.2021 Изменение и допълнение на Решение № 172 по Протокол №13 от заседание на ОбС -Ихтиман за одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ и /П

310 от 30.07.2021 Комплексен трафопост/КТП/ и кабелна линия 20 kV в изкоп за външно електрозахранване на "Едноетажна селскостопанска постройка" в ПИ 10029.5211 извън регулационните линии на с.Вакарел, общ.Ихтиман

234 от 26.03.2021 Наименование на улица в кв.191а по план на гр. Ихтиман.

299 от 30.07.2021 Обявяване на имот - публична общинска собственост, за имот - частна общинска собственост, в землището на с. Полянци

246 от 27.04.2021 Обявяване на имот -публична общинска собственост ,за имот - частна общинска собственост ,в землището на с.Бузяковци

229 от 26.03.2021 Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Веринско.

257 от 28.05.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел

265 от 28.05.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост в кв.50 с.Вакарел

264 от 28.05.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост в кв.81 гр.Ихтиман

280 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 05390.40.365 с отреждане за "Жилищно застрояване" и образуване на нови УПИ с достъп до тях в кв.31 на с.Борика

285 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32901.42.97 гр.Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, м.“Ергешето“ с отреждане „за складова, производствена и търговска дейност“ и

281 от 25.06.2021 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с отреждане за "Жилищно застрояване" с-Борика ,м."Домашната"

248 от 27.04.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

249 от 27.04.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

279 от 25.06.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост в кв.25 по регулационния план на с.Вакарел

278 от 25.06.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост в кв.137 по регулационния план на гр.Ихтиман

284 от 25.06.2021 Одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект с търговско предназначение и обслужващата го зона пред УПИ I „Здравен комплекс“ , кв.65 по плана на гр. Ихтиман.

294 от 30.07.2021 Одобряване на план-схеми за поставяне на 4 броя подземни контейнери тип KVR5-120-NK/3 на територията на община Ихтиман

309 от 30.07.2021 Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно трасе 20kV до имот № 000385, с.Веринско,ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман

283 от 25.06.2021 Одобряване на транспортни схеми

307 от 30.07.2021 Одобряване на транспортни схеми

242 от 27.04.2021 Определяне на представител на Община Ихтиман в Асоциация Общински гори

305 от 30.07.2021 Отдаване под наем на помещения в Здравна служба с.Вакарел без търг и конкурс

222 от 26.03.2021 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман.

243 от 27.04.2021 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2020г.

263 от 28.05.2021 Предварително съгласие за промяна на предназначението на имотит с начин на трайно ползване "За селскостопански ,горски,ведомствен път" в път с трайна насилка за осигуряване на транспортен достъп

240 от 27.04.2021 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

231 от 26.03.2021 Предложение за промяна на улична регулация между о.т. 163 и о.т. 164 и проектиране на улица тупик между о.т. 163 - о.т. 163а - о.т. 163б, кв. 5 по плана на с. Борика, общ. Ихтиман

275 от 25.06.2021 Прекратяване на съсобственост върху УПИ VІІ-173,171 в кв.27 по плана на с.Полянци

250 от 27.04.2021 Прекратяване на съсобственост между Община Ихтиман и физическо лице

232 от 26.03.2021 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2021г.

288 от 30.07.2021 Приемане на "План за интегрирано развитие на община Ихтиман за периода 2021-2027г"(ПИРО)

293 от 30.07.2021 Приемане на дарения отчуждаеми по регулация

244 от 27.04.2021 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

290 от 30.07.2021 Приемане на Общински план за младежта на община Ихтиман за 2021-2023г.

220 от 26.03.2021 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Ихтиман за периода 2022-2024

260 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Бузяковци

259 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

262 от 28.05.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Пауново

228 от 26.03.2021 Провеждане на два броя публично оповестени търгове.

247 от 27.04.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

230 от 26.03.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белица

251 от 27.04.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот

261 от 28.05.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

276 от 25.06.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

302 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вакарел, община Ихтиман , Софийска област

300 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Полянци, община Ихтиман, Софийска област

301 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестени конкурси за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област

277 от 25.06.2021 Провеждане на търг за продажба на ПИ № 2914, включен в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по регулационния план на гр.Ихтиман

266 от 28.05.2021 Продажба на апартамент № 20 находящ се в гр.Ихтивман ,ж.к."Стипон" №10 ,вх.А,ет.7

306 от 30.07.2021 Продажба на УПИ І-344 , в кв.13 по регулационния план на с.Бърдо

303 от 30.07.2021 Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ-2487 общ.,в кв.165 целият с площ 315 кв.м.съгласно регулационния план на гр.Ихтиман ,община Ихтиман

227 от 26.03.2021 Продажба на Урегулиран Поземлен Имот Х-4, в кв. 4, целият с площ 790кв.м. съгласно регулационния план на с. Мухово, община Ихтиман

252 от 27.04.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище/апартамент/ .

304 от 30.07.2021 Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост на ПИ 2928 в кв.191 с площ 247 кв.м.

282 от 25.06.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП/Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за осъществяване на връзка между временен строителен път с идентификатор 10029.914.424 в землището на с.Вакарел, общ.Ихтим

308 от 30.07.2021 Разрешаване изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.932.877 от кадастралната карта на с.Вакарел от "Широколис

235 от 26.03.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ на второ електрозахранване 20 k V за СОСП София 4, находящ се в ПИ 30.202, с. Бузяковци, общ. Ихтиман, обл. София

223 от 26.03.2021 Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание за изменение на общия устройствен план на община Ихтиман

255 от 27.04.2021 Разрешение за поставяне на преместваем обект :Детска въртележка с площ от 4 кв.м.в ПИ 2566,включен в УПИ І"озеленяване ,трафопост и павилион" ,кв.187 по плана на гр.Ихтиман

233 от 26.03.2021 Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Ихтиман

238 от 27.04.2021 Увеличаване на капитала на "МБАЛ Ихтиман" ЕООД и "Медицински център І"ЕООД .

273 от 25.06.2021 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К

291 от 30.07.2021 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски" с.Вакарел , с пълняемост ,под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година

292 от 30.07.2021 Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ"Радост", изнесено работно място с.Стамболово с минимален брой деца -7 за учебната 2021/2022 година

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе