0724 82381
Понеделник, 3 октомври 2022
0724 82381
Понеделник, 3 октомври 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

472 от 20.04.2022 Възнаграждения кметове

485 от 20.04.2022 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

475 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на “Медицински център“ ЕООД

474 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД

476 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Хлебни изделия“ ЕООД

498 от 20.04.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Май 2022 г.

528 от 27.05.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Юни 2022 г.

524 от 27.05.2022 Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 32901.42.10 с отреждане за „Пп.Промишлено производство и селско стопанство“, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска

483 от 20.04.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г.

522 от 27.05.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, в №1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински

516 от 27.05.2022 Закупуване на идеална част от Поземлен фонд в местност „Дренов рът“

505 от 27.05.2022 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „Медицинци център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

484 от 20.04.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

490 от 20.04.2022 Изменение на Решение №395 по Протокол №29 от 22.12.2022 г. на Общински съвет - Ихтиман

504 от 27.05.2022 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

521 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка

519 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман

520 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Мухово

527 от 27.05.2022 Одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I „за жилищен и търговски комплекс“, кв.10 по плана на гр.Ихтиман

526 от 27.05.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен палн /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно електрозахранвяне

525 от 27.05.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен палн /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Кабелна линия ниско напр

507 от 27.05.2022 Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална аптечна карта“ на Министерство на здравеопазването

506 от 27.05.2022 Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална здравна карта“ на Министерство на здравеопазването

495 от 20.04.2022 Отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен търг – петно за търговска дейност

477 от 20.04.2022 Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговското предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД собственост на община Ихтиман

508 от 27.05.2022 Отпускане на средства на „Дружеството на инвалидите“ – гр.Ихтиман

478 от 20.04.2022 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2021 г.

480 от 20.04.2022 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2021 година

502 от 27.05.2022 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД, собственост на Община Ихтиман

470 от 20.04.2022 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2022 г.

482 от 20.04.2022 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2022 г.

481 от 20.04.2022 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

500 от 27.05.2022 Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман.

479 от 20.04.2022 Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

501 от 27.05.2022 Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Ихтиман

473 от 20.04.2022 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2023-2025 г.

471 от 20.04.2022 Приемане на структурата на общинска администрация считано от 01.04.2022 г.

517 от 27.05.2022 Провеждане на апартамент №15 находящ се в кв.10, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ №33, бл.4

518 от 27.05.2022 Провеждане на апартамент №5 находящ се в гр.Ихтиман, ул.“Самуил“ №1, бл.1, ет.2

509 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Вакарел

488 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

512 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово.

510 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

486 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

487 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

492 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Борика

493 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Мухово

491 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост по регулационния план на гр.Ихтиман

513 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

514 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

515 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

489 от 20.04.2022 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, Софийска област

503 от 27.05.2022 Продължаване на срока на договора за управлеие на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД – гр.Ихтиман

496 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

497 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

494 от 20.04.2022 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Веринско

523 от 27.05.2022 Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: Подземна кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно

511 от 27.05.2022 Транспортен достъп до обект: „Кариера за добив и първична обработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, разположено в землището на с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

Последна редакция: 09.06.2022
горе