0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

433 от 25.02.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022

458 от 25.03.2022 : Отдаване под наем на помещение за безвъзмездно право на ползване

362 от 26.11.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

389 от 22.12.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

361 от 26.11.2021 Актуализация на "Бюджет 2021"

402 от 22.12.2021 Безвъзмездно отдаване под наем на помещение общинска собственост на Общинска организация на БСП, която е парламентарно представена партия ,за извършване на клубна дейност

429 от 25.02.2022 Безвъзмездно ползване на Спортен комплекс "Христо Ботев"

472 от 20.04.2022 Възнаграждения кметове

485 от 20.04.2022 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

446 от 25.03.2022 Вътрешни компесаторни промени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

475 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на “Медицински център“ ЕООД

474 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД

476 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Хлебни изделия“ ЕООД

366 от 26.11.2021 Годишни програми за развитие на дейността на читалищата в Община Ихтиман за 2022г.

384 от 26.11.2021 График за работата на ОбС през м.Декември 2021г

408 от 22.12.2021 График за работата на ОбС през м.Януари 2022г

426 от 28.01.2022 График за работата на Общински съвет -Ихтиман през м. Февруари 2022

445 от 25.02.2022 График за работата на Общински съвет Ихтиман през м.Март 2022г.

498 от 20.04.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Май 2022 г.

469 от 25.03.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м. Април 2022 г.

413 от 28.01.2022 Докладна от Директора на ОГП Ихтиман за актуализиране на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен ,възлагане на дейностите по дърводобив, товарене , транспортиране , разтоварване на дъ

406 от 22.12.2021 Допускане изработването на Подробно устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 32901.89.12 с отреждане за "Оо-басейн, сервиз, автомивка и жилищна сграда" ,гр.Ихтиман , обл.София

416 от 28.01.2022 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г ,в глава ІІІ,т.3 с имот в с.Живково

415 от 28.01.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г ,в глава ІІІ,т.3 с имот в с.Мухово

483 от 20.04.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г.

396 от 22.12.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, №9 приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28,

450 от 25.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1

451 от 25.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

434 от 25.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, приета с Решение № 367/2021г.

414 от 28.01.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т. 3

436 от 25.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т.3 ,в №1 .

463 от 25.03.2022 Закупуване на идеална част от УПИ III – 284, с. Черньово

387 от 22.12.2021 Избор на Временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

412 от 28.01.2022 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ихтиман

452 от 25.03.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

484 от 20.04.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

395 от 22.12.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2022г

431 от 25.02.2022 Изменение на решение № 332 по протокол № 17 от 27.02.2009 г. на Общински съвет – Ихтиман

490 от 20.04.2022 Изменение на Решение №395 по Протокол №29 от 22.12.2022 г. на Общински съвет - Ихтиман

391 от 22.11.2021 Кандидатстване за финансиране с проектно предложение "Текущ ремонт на сградата на Общинската администрация -гр.Ихтиман ,находяща се на ул."Цар Освободител" № 123, в УПИ VІІІ-951, кв.191 , по плана на

423 от 28.01.2022 Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и план за застрояване - Промяна на УПИ І-684 от кв.55, с. Вакарел и образуване на нов УПИ І-1006 ,1007,1008,1009,1010 – З

405 от 22.12.2021 Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ XIV-925, УПИ XV-925, УПИ XVI-925, УПИ XVII-925, УПИ XVIII-925, УПИ XXI-925, УПИ XXII-925 и УПИ XXIII-925 и

381 от 26.11.2021 Образуване на нов ПИ 2943 с площ 206 кв.м. ,част от ПИ 2569,ПИ 2848 и ПИ 2568 по кадастралния план на гр.Ихтиман

404 от 22.12.2021 Образуване на нов ПИ 2952 с площ от 67 кв.м., част от ПИ 2848, кв.191 по кадастралния регулационен план на гр.Ихтиман ,община Ихтиман , област София

393 от 22.12.2021 Обсъждане на предложение за провеждане на процедура по Закона за концесиите относно язовири – общинска собственост

455 от 25.03.2022 Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с.Черньово.

386 от 22.12.2021 Одобряване на Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ихтиман за периода 2014-2020г.

375 от 26.11.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост УПИ ХV ,в кв.4 по РП на с. Грозьовци

420 от 28.01.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в с.Черньово

419 от 28.01.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Белица

441 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Мухово

443 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Вакарел

442 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Живково

422 от 28.01.2022 Одобряване на план-схема за поставяне на 2 броя преместваеми тенди с размери 3,10/3,10м. прилежащи към ПИ 2850, включен в УПИ ІІ - "хотел, ГУМ ,кафе-сладкарница, ресторант градина , разширение на хоте

380 от 26.11.2021 Одобряване на План-схема за поставяне на преместваем обект с търговско предназначение , в УПИ ІХ "за площад", кв.5 с.Мирово ,община Ихтиман , обл.София

424 от 28.01.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване н

383 от 26.11.2021 Одобряване на транспортна схема

425 от 28.01.2022 Одобряване на транспортна схема

407 от 22.12.2021 Опрощаване на задължения

371 от 26.11.2021 Отдаване под наем на безвъзмездно право на ползване на 2/две/стаи общинска собственост в едноетажна сграда отредена за "Кметство, административна сграда, поща, здравна служба и читалище" , находяща с

495 от 20.04.2022 Отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен търг – петно за търговска дейност

459 от 25.03.2022 Отдаване под наем на помещение в Здравната служба с. Вакарел без търг и конкурс

363 от 26.11.2021 Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

477 от 20.04.2022 Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговското предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД собственост на община Ихтиман

364 от 26.11.2021 Отмяна на Решение № 352 от 29.10.2021г по Протокол № 27 на ОбС- Ихтиман

365 от 26.11.2021 Отмяна на Решение № 355 от 29.10.2021г по Протокол № 27 на ОбС- Ихтиман

394 от 22.12.2021 Отмяна на Решение № 374 по Протокол № 28 от 26.11.2021г

448 от 25.03.2022 Отмяна на Решение №429/25.02.2022 г. по Протокол №33 на ОбС-Ихтиман

392 от 22.12.2021 Отписване и опрощаване на задължения

478 от 20.04.2022 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2021 г.

480 от 20.04.2022 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2021 година

388 от 22.12.2021 План сметка за 2022

410 от 28.01.2022 Покана за свикване на заседание на Съвета на директорите на "Сирфан" АД

430 от 25.02.2022 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2022 / 2023 г

403 от 22.12.2021 Поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут "гори във фаза на старост" в землището на с.Венковец, с.Мирово, с.Полянци, с.Черньово ,с.Белица и с.Бърдо ,община Ихтиман

468 от 25.03.2022 Постановление от 14.03.2022 г. на СОП по прокурорска преписка №2613/2021 г.

427 от 18.02.2022 Предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, в път с трайна настилка за осигуряване на транспортен достъп до

428 от 25.02.2022 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско дружество "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

378 от 26.11.2021 Предложение за промяна на улична регулация между о.т.15 и о.т.16 и обособяване на нова улица-тупик с о.т.97а -о.т.97б, кв.5 по плана на Яздирастовци, община Ихтиман , област София

449 от 25.03.2022 Предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортен комплект „Христо Ботев“

460 от 25.03.2022 Предоставяне под наем на помещение в училище ОУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел

411 от 28.01.2022 Приемане на Наредба за гробищните паркове на територията на Община Ихтиман

470 от 20.04.2022 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2022 г.

377 от 26.11.2021 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022г

482 от 20.04.2022 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2022 г.

385 от 26.11.2021 Приемане на декларация

481 от 20.04.2022 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

479 от 20.04.2022 Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

367 от 26.11.2021 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2022г.

473 от 20.04.2022 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2023-2025 г.

471 от 20.04.2022 Приемане на структурата на общинска администрация считано от 01.04.2022 г.

488 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

454 от 25.03.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

368 от 26.11.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти -частна общинска собственост

418 от 28.01.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно находящо се в кв.5, УПИ ІХ -"За площад" по регулационния план на с.Мирово

397 от 22.12.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

486 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

369 от 26.11.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

432 от 25.02.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

399 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост

487 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

398 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

453 от 25.03.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

370 от 26.11.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

401 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот частна общинска собственост с планоснимачен № 191 по плана на м.Бальовци ,община Ихтиман

492 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Борика

493 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Мухово

491 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост по регулационния план на гр.Ихтиман

373 от 26.11.2021 Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти находящи се в м.Милчово дере , гр.Ихтиман

440 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на поземлен имот №46 в местност "Домуздома" с.Боерица

438 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на УПИ Х- общински в кв.124 по регулационния план на гр.Ихтиман

439 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на УПИ ХІІ -2171 в кв.209 по регулационния план на гр.Ихтиман

464 от 25.03.2022 Продажба на имот №2941 в кв.191 по регулационния план на гр. Ихтиман

489 от 20.04.2022 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, Софийска област

437 от 25.02.2022 Продажба на общинска жилище- апартамент № 38 ,вх.Б, ет.5 находящо се в гр.Ихтиман , ул."Цар Освободител" № 164

462 от 25.03.2022 Продажба на урегулиран поземлен имот I-796 в кв.22 „а“ по регулационния план на с. Вакарел

461 от 25.03.2022 Продажба на урегулиран поземлен имот II-797 в кв.22 „а“ по регулационния план на с. Вакарел

372 от 26.11.2021 Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV в кв.115 по регулационния план на гр.Ихтиман

444 от 25.02.2022 Проект за изменение на плана за регулация за промяна на УПИ ІІ-1696 и формиране на УПИ ІV-2958 и УПИ ІІ-2956.2957 , в кв.84 по плана на гр.Ихтиман

417 от 28.01.2022 Промяна предназначението на един брой общинско жилище/апартамент

496 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

497 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

435 от 25.02.2022 Промяна на предназначението на един брой общинско жилище/апартамент/.

400 от 22.12.2021 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот в с.Живково

457 от 25.03.2022 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост по регулационния план на гр. Ихтиман

456 от 25.03.2022 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост по регулационния план на с.Черньово

379 от 26.11.2021 Промяна на улична регулация на УПИ І"Училище" ,кв.191 по плана на гр.Ихтиман и нанасяне на поземлен имот планоснимачен №2683 по проектната граница

494 от 20.04.2022 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Веринско

466 от 25.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНО ТРАСЕ 20 Kv и ВОДОПРОВОД PEHD ∅90 ДО ПИ: 10029.326.395, с. Вакарел, общ. Ихтиман, София област

467 от 25.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от КК на с. В

409 от 14.01.2022 Съгласие за участие като Партньор в проектно предложение с наименование „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмез

390 от 22.12.2021 Увеличаване капитала на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

465 от 25.03.2022 Учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на ново трасе: „Оптична подземна кабелна линия от шахта с координати X=4706775.17 m, Y=

382 от 26.11.2021 Учредяване на право на преминаване през общински имот с № 10029.296.17

421 от 28.01.2022 Учредяване право на прокарване през общински земеделски имоти в землището на с.Веринско, община Ихтиман,област София

376 от 26.11.2021 Учредяване право на строеж върху поземлен имот частна общинска собственост с планоснимачен №2928 с площ 247 кв.м. в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе