0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

67 от 26.03.2020 "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД -член на Българската болнична асоциация

18 от 16.12.2019 Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

17 от 16.12.2019 Актуализация на 'Бюджет 2019'

47 от 31.01.2020 Безвъзмездно ползване на спортен комплекс „Христо Ботев”гр.Ихтиман

57 от 28.02.2020 Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна държавна собственост представляващ ПИ №057034 по КВС в м.'Попов камък' в землището на гр.Ихтиман

58 от 28.02.2020 Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020г.в гл.ІІІ,т.1 две помещения в парцел V-80 в кв.9 от сграда по регулационен план на с.Мирово-бивше училище.

61 от 06.03.2020 Въвеждане на електронна система за събиране на пътни такси-по пътищата на Република българия

34 от 31.01.2020 Възнаграждения кметове

23 от 16.12.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

42 от 31.01.2020 Възстановяване правото на собственост на бивши собственици на зем.земи

74 от 31.03.2020 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г.на ОБщина Ихтиман

73 от 26.03.2020 График за работата на ОбС през м.април 2020г.

83 от 30.04.2020 График за работата на ОбС през м.май 2020г.

60 от 28.02.2020 График за работата на ОбС през м.март 2020г.

48 от 31.01.2020 График за работата на ОбС през м.февруари 2020г

30 от 16.12.2019 График за работата на ОбС през м.януари 2020г

16 от 12.12.2019 Даване на съгласие на сдружение „Спортен Боен Клуб”-Ихтиман за извършване на предвидени строителни дейности и кандидатстване по проект по реда на Наредба №4 от 08.09.2019г. за финансово подпомагане

27 от 16.12.2019 Доброволно формирование за предотвратяване или овладянване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях.

26 от 16.12.2019 Избор на заместник делегат в общото събрание на Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/

36 от 31.01.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”

78 от 30.04.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

76 от 30.04.2020 Общинска програма за закрила на детето през 2020г в община Ихтиман

38 от 31.01.2020 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Черньово

82 от 30.04.2020 Одобряване на задание и решение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №081421 м."Чифлика" с.Живково

72 от 26.03.2020 Опписване на несъбираеми задължения по прекратен договор за наем

59 от 28.02.2020 Определяне на комисия за разпределяне на средства от фонд 'Милосърдие'

53 от 28.02.2020 Определяне на нов състав на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани със жилищно-спестовни влогове през мандат 2019-2023г.

68 от 26.03.2020 Определяне на обществен съвет

79 от 30.04.2020 Освобождаване на наематели от заплащането на наема за периода на обявено извънредно положение

35 от 31.01.2020 Осигуряване на собствен принос при финансиране на Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Ихтиман "

37 от 31.01.2020 Отмяна на Решение № 28 и Решение № 29 по Протокол № 3 от 16.12.2019г.

81 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

80 от 30.04.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем на бивши наематели на общински жилища

52 от 28.02.2020 Отпускане на средства за операция

51 от 28.02.2020 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите в гр.Ихтиман

46 от 31.01.2020 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН за 2019г

20 от 16.12.2019 План -сметка за 2020г.

41 от 31.01.2020 Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2020/2021

22 от 16.12.2019 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот-помещение в сградата на недействащо училище 'Д.Милчев' в гр.Ихтиман в УПИ ІІ-1694 кв.84 за срок от 10 години на пенсионерски клуб 'Централен'

71 от 26.03.2020 Предоставяне под наем на две помещения в сградата на бивше училище в с.Мирово, парцел V-80 в кв.9 по РП на с.Мирово

44 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

45 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

66 от 26.03.2020 Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2020г.

64 от 26.03.2020 Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2021-2023

77 от 30.04.2020 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2021г.

24 от 16.12.2019 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман - 2020-2023г

49 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

50 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

63 от 26.03.2020 Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман

65 от 26.03.2020 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя за личностно развитие на децата и учениците 2020/2022

62 от 26.03.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

32 от 31.01.2020 Приемане на Програма за управление за мандат 2019-2023

21 от 16.12.2019 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман през 2020г

33 от 31.01.2020 Приемане на структура на общинска администрация от 01.01.2020

31 от 31.01.2020 Приемане на „Бюджет 2020” на община Ихтиман

75 от 30.04.2020 Приемането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

55 от 28.02.2020 Продажба на ап.2,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к.Стипон' ,бл.2,ет.1 и ап.26 в жил.блок на ул.'Цар Борис І'№5 в гр.Ихтиман

69 от 26.03.2020 Продажба на общинско жилище апартамент №5 ,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" бл.19,ет.2

70 от 26.03.2020 Продажба на УПИ VІІ в кв.35 по РП на с.Веринско

43 от 31.01.2020 Промяна в предназначението на 2 бр.общински жилища

56 от 28.02.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

39 от 31.01.2020 Публичен конкурс за продажба на имоти /Веринско ,Черньово

40 от 31.01.2020 Публичен търг за отдаване под наем на имоти от ОбПФ в землище с.Вакарел

19 от 16.12.2019 Такса битови отпадъци за 2020 г.

54 от 28.02.2020 Участие на община Ихтиман в петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво и декрлариране,че общината е приела и прилага в дейностите си принципите

25 от 16.12.2019 Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе