0724 82381
Петък, 3 април 2020
0724 82381
Петък, 3 април 2020
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 04.11.2019 Избор на Председател на Общински съвет - Ихтиман

2 от 22.11.2019 Попълване на постоянните комисии към Общинския съвет

3 от 22.11.2019 Избор на заместник председател на ОбС

4 от 22.11.2019 Изменение на стуктурата и числеността на персонала на общинската администрация

5 от 22.11.2019 Възнаграждения кметове

6 от 22.11.2019 Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

7 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в състава на Областния съвет за регионално развитие на Софийска област

8 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на Асоциация В и К

9 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в общото събрание на НСОРБ

10 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на АОГ

11 от 22.11.2019 Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман за периода 2019-2023

12 от 22.11.2019 Приемане на програмите за развитие и дейността на читалищата в община Ихтиман през 2020г.

13 от 22.11.2019 Приемане на годишен план за ползване на дървесина пред 2020г.

14 от 22.11.2019 Осигуряване на собствен принос при финансиране на ДБФП № 5112122-С005/03.08.2012г. за „Изграждане на Регионална система за управление на от падъците в регион Костенец-Самоков

15 от 22.11.2019 График за работата на ОбС през декември 2019г

16 от 12.12.2019 Даване на съгласие на сдружение „Спортен Боен Клуб”-Ихтиман за извършване на предвидени строителни дейности и кандидатстване по проект по реда на Наредба №4 от 08.09.2019г. за финансово подпомагане

17 от 16.12.2019 Актуализация на 'Бюджет 2019'

18 от 16.12.2019 Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

19 от 16.12.2019 Такса битови отпадъци за 2020 г.

20 от 16.12.2019 План -сметка за 2020г.

21 от 16.12.2019 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман през 2020г

22 от 16.12.2019 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот-помещение в сградата на недействащо училище 'Д.Милчев' в гр.Ихтиман в УПИ ІІ-1694 кв.84 за срок от 10 години на пенсионерски клуб 'Централен'

23 от 16.12.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

24 от 16.12.2019 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман - 2020-2023г

25 от 16.12.2019 Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/

26 от 16.12.2019 Избор на заместник делегат в общото събрание на Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/

27 от 16.12.2019 Доброволно формирование за предотвратяване или овладянване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях.

30 от 16.12.2019 График за работата на ОбС през м.януари 2020г

31 от 31.01.2020 Приемане на „Бюджет 2020” на община Ихтиман

32 от 31.01.2020 Приемане на Програма за управление за мандат 2019-2023

33 от 31.01.2020 Приемане на структура на общинска администрация от 01.01.2020

34 от 31.01.2020 Възнаграждения кметове

35 от 31.01.2020 Осигуряване на собствен принос при финансиране на Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Ихтиман "

36 от 31.01.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”

37 от 31.01.2020 Отмяна на Решение № 28 и Решение № 29 по Протокол № 3 от 16.12.2019г.

38 от 31.01.2020 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Черньово

39 от 31.01.2020 Публичен конкурс за продажба на имоти /Веринско ,Черньово

40 от 31.01.2020 Публичен търг за отдаване под наем на имоти от ОбПФ в землище с.Вакарел

41 от 31.01.2020 Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2020/2021

42 от 31.01.2020 Възстановяване правото на собственост на бивши собственици на зем.земи

43 от 31.01.2020 Промяна в предназначението на 2 бр.общински жилища

44 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

45 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

46 от 31.01.2020 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН за 2019г

47 от 31.01.2020 Безвъзмездно ползване на спортен комплекс „Христо Ботев”гр.Ихтиман

48 от 31.01.2020 График за работата на ОбС през м.февруари 2020г

49 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

50 от 28.02.2020 Приемане на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

51 от 28.02.2020 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите в гр.Ихтиман

52 от 28.02.2020 Отпускане на средства за операция

53 от 28.02.2020 Определяне на нов състав на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани със жилищно-спестовни влогове през мандат 2019-2023г.

54 от 28.02.2020 Участие на община Ихтиман в петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво и декрлариране,че общината е приела и прилага в дейностите си принципите

55 от 28.02.2020 Продажба на ап.2,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к.Стипон' ,бл.2,ет.1 и ап.26 в жил.блок на ул.'Цар Борис І'№5 в гр.Ихтиман

56 от 28.02.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

57 от 28.02.2020 Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна държавна собственост представляващ ПИ №057034 по КВС в м.'Попов камък' в землището на гр.Ихтиман

58 от 28.02.2020 Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020г.в гл.ІІІ,т.1 две помещения в парцел V-80 в кв.9 от сграда по регулационен план на с.Мирово-бивше училище.

59 от 28.02.2020 Определяне на комисия за разпределяне на средства от фонд 'Милосърдие'

60 от 28.02.2020 График за работата на ОбС през м.март 2020г.

61 от 06.03.2020 Въвеждане на електронна система за събиране на пътни такси-по пътищата на Република българия

62 от 26.03.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

63 от 26.03.2020 Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман

64 от 26.03.2020 Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2021-2023

65 от 26.03.2020 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя за личностно развитие на децата и учениците 2020/2022

66 от 26.03.2020 Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2020г.

67 от 26.03.2020 "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД -член на Българската болнична асоциация

68 от 26.03.2020 Определяне на обществен съвет

69 от 26.03.2020 Продажба на общинско жилище апартамент №5 ,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" бл.19,ет.2

70 от 26.03.2020 Продажба на УПИ VІІ в кв.35 по РП на с.Веринско

71 от 26.03.2020 Предоставяне под наем на две помещения в сградата на бивше училище в с.Мирово, парцел V-80 в кв.9 по РП на с.Мирово

72 от 26.03.2020 Опписване на несъбираеми задължения по прекратен договор за наем

73 от 26.03.2020 График за работата на ОбС през м.април 2020г.

74 от 31.03.2020 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г.на ОБщина Ихтиман

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе