0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

165 от 27.11.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

177 от 22.12.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

203 от 19.02.2021 Възнаграждения кметове

221 от 26.03.2021 Вътрешни компенсирани промени в план сметката за сметосъбиране за 2021г.

176 от 22.12.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

149 от 30.10.2020 Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Ихтиман за 2020г.

218 от 26.03.2021 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2020 г. на Община Ихтиман

174 от 27.11.2020 График за работата на ОбС през м.Декември 2020г.

217 от 19.02.2021 График за работата на ОбС през м.Март 2021г.

161 от 30.10.2020 График за работата на ОбС през м.Ноември 2020г.

201 от 29.01.2021 График за работата на ОбС през м.Февруари 2021г.

180 от 22.12.2020 График за работата на ОбС през м.Януари 2021г.

236 от 26.03.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м. април 2021г.

200 от 29.01.2021 Допускане изработване на ПУП-ПП на кабелно трасе 20kV до имот с номер 000385 ,с.Веринско

190 от 29.01.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

214 от 19.02.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

226 от 26.03.2021 Допълване програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на гр.Ихтиман.

224 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г. в глава III, т.1

225 от 26.03.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава III, т.2

175 от 17.12.2020 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман 2020 – 2030 г.

151 от 30.10.2020 Заличаване/отписване/ на начислените суми недобори на ДНИ и ТБО за периода 2013-2020г на юридически лица в несъстоятелност

189 от 29.01.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

219 от 26.03.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман

166 от 27.11.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

204 от 19.02.2021 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман в частта РазделIII – Такси за детски ясли и детски градини

148 от 30.10.2020 Изменение и допълнение на Правилник за органидазията и дейнстта на ОбС-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация

184 от 29.01.2021 Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистви в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

216 от 19.02.2021 Изработване на ПУП-ПРЗ за имот в м."Геренчето" с.Борика

183 от 29.01.2021 Кандидатстване за финансиране с проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа на с.Черньово" за отпусксане на безвъзмездна финансова помщ от ПУДООСщ

234 от 26.03.2021 Наименование на улица в кв.191а по план на гр. Ихтиман.

229 от 26.03.2021 Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Веринско.

185 от 29.01.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел и с.Пауново

152 от 30.10.2020 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землището на с.Пауново

209 от 19.02.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

173 от 27.11.2020 Одобряване на транспортни схеми

172 от 27.11.2020 Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект "Кариера за добив на строителни материали -гнайсгранити" от находище "Камъка" с.Черньово

198 от 29.01.2021 Освобождаване на наематерли от заплащането на наем

169 от 27.11.2020 Откриване на социална услуга местна дейност "Обществена трапезаря на територията на Община Ихтиман" и кандидатстване по целева програма"Общестнвени трапезарии" ,финансирана от фонд "Социална закрила"

150 от 30.10.2020 Отмяна на Решение № 147/01.10.2020

182 от 29.01.2021 Отмяна на Решение № 179/22.12.2020

206 от 19.02.2021 Отмяна на Решение № 194/29.01.2021

159 от 30.10.2020 Отписване на несъбираеми задължения поради изтекла давност по прекратен договор за наем на обект

222 от 26.03.2021 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман.

181 от 29.01.2021 Отчет на Председателя на ОбС за 2020

163 от 27.11.2020 План -сметка за 2021

207 от 19.02.2021 Ползване на пасища,мери и ливади от общинския поземлуен фонд през стопанската 2021/2022

199 от 29.01.2021 Поправка в т.1 на Решение № 57, взето на заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020г по Протокол № 5

162 от 10.11.2020 Право на преминаване през общински имоти-пътища

197 от 29.01.2021 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване па 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД ,собственост на Община Ихтиман

211 от 19.02.2021 Предложение за промяна на прдназначението на УПИ V -"За школа за строително-монтажни кадри" ,кв.23 по план н ас.Селянин, общ.Ихтиман

231 от 26.03.2021 Предложение за промяна на улична регулация между о.т. 163 и о.т. 164 и проектиране на улица тупик между о.т. 163 - о.т. 163а - о.т. 163б, кв. 5 по плана на с. Борика, общ. Ихтиман

158 от 30.10.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на имот по РП на с.Полянци

202 от 19.02.2021 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2021г.

232 от 26.03.2021 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2021г.

212 от 19.02.2021 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021г.

196 от 29.01.2021 Приемане на Отчетния доклад за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2020г.

167 от 27.11.2020 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г.

168 от 27.11.2020 Приемане на програмите за развитиета на читалищата в община Ихтиман през 2021г.

220 от 26.03.2021 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Ихтиман за периода 2022-2024

205 от 19.02.2021 Приемане отчет за дейността на А по В и К

208 от 19.02.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Борика

186 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

187 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на с.Вакаре и с.Пауново

210 от 19.02.2021 Провеждане на търг за продажба на ПИ №2914,включен в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП на гр.Ихтиман

228 от 26.03.2021 Провеждане на два броя публично оповестени търгове.

230 от 26.03.2021 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с. Белица

188 от 29.01.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел и с.Бърдо

171 от 27.11.2020 Продажба на апартамент №12 находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.9,вх.А,ет.4

215 от 19.02.2021 Продажба на апартамент №17 ,л."Цар Освбдител" 150 гр.Ихтиман

157 от 30.10.2020 Продажба на общински жилище -апартамент № 26 ,находящо се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.17, вх.Б, ет.3

155 от 30.10.2020 Продажба на ПИ №2839,ПИ №2838, ПИ №2837 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

178 от 22.12.2020 Продажба на УПИ V в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

192 от 29.01.2021 Продажба на УПИ VІ-73,74, в кв.2"а" с площ 760.47 кв.м. съгласно РП на с.Вакарел ,община Ихтиман

153 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І , в кв.32 по регулационния план на с.Живково

154 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І-общински в кв.5 по РП на с.Пауново

156 от 30.10.2020 Продажба на УПИ Х ,в кв.5 по РП на с.Мирово ,в едно с построената в него вмасивна едноетажна сграда и масивен навес

193 от 29.01.2021 Продажба на УПИ ХVІ-39, в кв.6 целият с площ 720 кв.м. съгласно РП на с.Мухово ,община Ихтиман

227 от 26.03.2021 Продажба на Урегулиран Поземлен Имот Х-4, в кв. 4, целият с площ 790кв.м. съгласно регулационния план на с. Мухово, община Ихтиман

191 от 29.01.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

160 от 30.10.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

170 от 27.11.2020 Разделяне на имот от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост , в землището нас.Вакарел

235 от 26.03.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ на второ електрозахранване 20 k V за СОСП София 4, находящ се в ПИ 30.202, с. Бузяковци, общ. Ихтиман, обл. София

223 от 26.03.2021 Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание за изменение на общия устройствен план на община Ихтиман

195 от 29.01.2021 Разрешение за ползване на 10 куб.м. дърва за огрев от горските територии- общинска собственост ,срещу зплащане на разходите за добив

213 от 19.02.2021 Създаване на социална услуга "Асистенска подкрепа" на територията на Община Ихтиман , като делегирана от държавата дейност

233 от 26.03.2021 Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Ихтиман

164 от 27.11.2020 Такса битове отпадъци за 2021г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе