0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

528 от 27.05.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Юни 2022 г.

527 от 27.05.2022 Одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I „за жилищен и търговски комплекс“, кв.10 по плана на гр.Ихтиман

526 от 27.05.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен палн /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно електрозахранвяне

525 от 27.05.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен палн /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Кабелна линия ниско напр

524 от 27.05.2022 Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 32901.42.10 с отреждане за „Пп.Промишлено производство и селско стопанство“, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска

523 от 27.05.2022 Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: Подземна кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно

522 от 27.05.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, в №1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински

521 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка

520 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Мухово

519 от 27.05.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман

518 от 27.05.2022 Провеждане на апартамент №5 находящ се в гр.Ихтиман, ул.“Самуил“ №1, бл.1, ет.2

517 от 27.05.2022 Провеждане на апартамент №15 находящ се в кв.10, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ №33, бл.4

516 от 27.05.2022 Закупуване на идеална част от Поземлен фонд в местност „Дренов рът“

515 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

514 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

513 от 27.05.2022 Провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

512 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово.

511 от 27.05.2022 Транспортен достъп до обект: „Кариера за добив и първична обработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, разположено в землището на с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област

510 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

509 от 27.05.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Вакарел

508 от 27.05.2022 Отпускане на средства на „Дружеството на инвалидите“ – гр.Ихтиман

507 от 27.05.2022 Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална аптечна карта“ на Министерство на здравеопазването

506 от 27.05.2022 Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална здравна карта“ на Министерство на здравеопазването

505 от 27.05.2022 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „Медицинци център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

504 от 27.05.2022 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

503 от 27.05.2022 Продължаване на срока на договора за управлеие на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД – гр.Ихтиман

502 от 27.05.2022 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД, собственост на Община Ихтиман

501 от 27.05.2022 Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Ихтиман

500 от 27.05.2022 Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман.

498 от 20.04.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Май 2022 г.

497 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

496 от 20.04.2022 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

495 от 20.04.2022 Отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен търг – петно за търговска дейност

494 от 20.04.2022 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Веринско

493 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Мухово

492 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Борика

491 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост по регулационния план на гр.Ихтиман

490 от 20.04.2022 Изменение на Решение №395 по Протокол №29 от 22.12.2022 г. на Общински съвет - Ихтиман

489 от 20.04.2022 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, Софийска област

488 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

487 от 20.04.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

486 от 20.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

485 от 20.04.2022 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

484 от 20.04.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

483 от 20.04.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г.

482 от 20.04.2022 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2022 г.

481 от 20.04.2022 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

480 от 20.04.2022 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2021 година

479 от 20.04.2022 Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

478 от 20.04.2022 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2021 г.

477 от 20.04.2022 Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговското предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД собственост на община Ихтиман

476 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Хлебни изделия“ ЕООД

475 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на “Медицински център“ ЕООД

474 от 20.04.2022 Годишен финансов отчет за 2021 г. на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД

473 от 20.04.2022 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2023-2025 г.

472 от 20.04.2022 Възнаграждения кметове

471 от 20.04.2022 Приемане на структурата на общинска администрация считано от 01.04.2022 г.

470 от 20.04.2022 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2022 г.

469 от 25.03.2022 График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м. Април 2022 г.

468 от 25.03.2022 Постановление от 14.03.2022 г. на СОП по прокурорска преписка №2613/2021 г.

467 от 25.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от КК на с. В

466 от 25.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНО ТРАСЕ 20 Kv и ВОДОПРОВОД PEHD ∅90 ДО ПИ: 10029.326.395, с. Вакарел, общ. Ихтиман, София област

465 от 25.03.2022 Учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на ново трасе: „Оптична подземна кабелна линия от шахта с координати X=4706775.17 m, Y=

464 от 25.03.2022 Продажба на имот №2941 в кв.191 по регулационния план на гр. Ихтиман

463 от 25.03.2022 Закупуване на идеална част от УПИ III – 284, с. Черньово

462 от 25.03.2022 Продажба на урегулиран поземлен имот I-796 в кв.22 „а“ по регулационния план на с. Вакарел

461 от 25.03.2022 Продажба на урегулиран поземлен имот II-797 в кв.22 „а“ по регулационния план на с. Вакарел

460 от 25.03.2022 Предоставяне под наем на помещение в училище ОУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел

459 от 25.03.2022 Отдаване под наем на помещение в Здравната служба с. Вакарел без търг и конкурс

458 от 25.03.2022 : Отдаване под наем на помещение за безвъзмездно право на ползване

457 от 25.03.2022 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост по регулационния план на гр. Ихтиман

456 от 25.03.2022 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост по регулационния план на с.Черньово

455 от 25.03.2022 Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с.Черньово.

454 от 25.03.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

453 от 25.03.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

452 от 25.03.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

451 от 25.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

450 от 25.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1

449 от 25.03.2022 Предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортен комплект „Христо Ботев“

448 от 25.03.2022 Отмяна на Решение №429/25.02.2022 г. по Протокол №33 на ОбС-Ихтиман

446 от 25.03.2022 Вътрешни компесаторни промени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

445 от 25.02.2022 График за работата на Общински съвет Ихтиман през м.Март 2022г.

444 от 25.02.2022 Проект за изменение на плана за регулация за промяна на УПИ ІІ-1696 и формиране на УПИ ІV-2958 и УПИ ІІ-2956.2957 , в кв.84 по плана на гр.Ихтиман

443 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Вакарел

442 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Живково

441 от 25.02.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост по регулационния план на с.Мухово

440 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на поземлен имот №46 в местност "Домуздома" с.Боерица

439 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на УПИ ХІІ -2171 в кв.209 по регулационния план на гр.Ихтиман

438 от 25.02.2022 Провеждане на търг за продажба на УПИ Х- общински в кв.124 по регулационния план на гр.Ихтиман

437 от 25.02.2022 Продажба на общинска жилище- апартамент № 38 ,вх.Б, ет.5 находящо се в гр.Ихтиман , ул."Цар Освободител" № 164

436 от 25.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т.3 ,в №1 .

435 от 25.02.2022 Промяна на предназначението на един брой общинско жилище/апартамент/.

434 от 25.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, приета с Решение № 367/2021г.

433 от 25.02.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022

432 от 25.02.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

431 от 25.02.2022 Изменение на решение № 332 по протокол № 17 от 27.02.2009 г. на Общински съвет – Ихтиман

430 от 25.02.2022 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2022 / 2023 г

429 от 25.02.2022 Безвъзмездно ползване на Спортен комплекс "Христо Ботев"

428 от 25.02.2022 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско дружество "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

427 от 18.02.2022 Предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти с начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, в път с трайна настилка за осигуряване на транспортен достъп до

426 от 28.01.2022 График за работата на Общински съвет -Ихтиман през м. Февруари 2022

425 от 28.01.2022 Одобряване на транспортна схема

424 от 28.01.2022 Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване н

423 от 28.01.2022 Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и план за застрояване - Промяна на УПИ І-684 от кв.55, с. Вакарел и образуване на нов УПИ І-1006 ,1007,1008,1009,1010 – З

422 от 28.01.2022 Одобряване на план-схема за поставяне на 2 броя преместваеми тенди с размери 3,10/3,10м. прилежащи към ПИ 2850, включен в УПИ ІІ - "хотел, ГУМ ,кафе-сладкарница, ресторант градина , разширение на хоте

421 от 28.01.2022 Учредяване право на прокарване през общински земеделски имоти в землището на с.Веринско, община Ихтиман,област София

420 от 28.01.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в с.Черньово

419 от 28.01.2022 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Белица

418 от 28.01.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно находящо се в кв.5, УПИ ІХ -"За площад" по регулационния план на с.Мирово

417 от 28.01.2022 Промяна предназначението на един брой общинско жилище/апартамент

416 от 28.01.2022 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г ,в глава ІІІ,т.3 с имот в с.Живково

415 от 28.01.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г ,в глава ІІІ,т.3 с имот в с.Мухово

414 от 28.01.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т. 3

413 от 28.01.2022 Докладна от Директора на ОГП Ихтиман за актуализиране на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен ,възлагане на дейностите по дърводобив, товарене , транспортиране , разтоварване на дъ

412 от 28.01.2022 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ихтиман

411 от 28.01.2022 Приемане на Наредба за гробищните паркове на територията на Община Ихтиман

410 от 28.01.2022 Покана за свикване на заседание на Съвета на директорите на "Сирфан" АД

409 от 14.01.2022 Съгласие за участие като Партньор в проектно предложение с наименование „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмез

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе