0724 82381
Събота, 6 март 2021
0724 82381
Събота, 6 март 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

217 от 19.02.2021 График за работата на ОбС през м.Март 2021г.

216 от 19.02.2021 Изработване на ПУП-ПРЗ за имот в м."Геренчето" с.Борика

215 от 19.02.2021 Продажба на апартамент №17 ,л."Цар Освбдител" 150 гр.Ихтиман

214 от 19.02.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

213 от 19.02.2021 Създаване на социална услуга "Асистенска подкрепа" на територията на Община Ихтиман , като делегирана от държавата дейност

212 от 19.02.2021 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021г.

211 от 19.02.2021 Предложение за промяна на прдназначението на УПИ V -"За школа за строително-монтажни кадри" ,кв.23 по план н ас.Селянин, общ.Ихтиман

210 от 19.02.2021 Провеждане на търг за продажба на ПИ №2914,включен в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП на гр.Ихтиман

209 от 19.02.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот -частна общинска собственост

208 от 19.02.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Борика

207 от 19.02.2021 Ползване на пасища,мери и ливади от общинския поземлуен фонд през стопанската 2021/2022

206 от 19.02.2021 Отмяна на Решение № 194/29.01.2021

205 от 19.02.2021 Приемане отчет за дейността на А по В и К

204 от 19.02.2021 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ихтиман в частта РазделIII – Такси за детски ясли и детски градини

203 от 19.02.2021 Възнаграждения кметове

202 от 19.02.2021 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2021г.

201 от 29.01.2021 График за работата на ОбС през м.Февруари 2021г.

200 от 29.01.2021 Допускане изработване на ПУП-ПП на кабелно трасе 20kV до имот с номер 000385 ,с.Веринско

199 от 29.01.2021 Поправка в т.1 на Решение № 57, взето на заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020г по Протокол № 5

198 от 29.01.2021 Освобождаване на наематерли от заплащането на наем

197 от 29.01.2021 Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване па 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД ,собственост на Община Ихтиман

196 от 29.01.2021 Приемане на Отчетния доклад за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2020г.

195 от 29.01.2021 Разрешение за ползване на 10 куб.м. дърва за огрев от горските територии- общинска собственост ,срещу зплащане на разходите за добив

193 от 29.01.2021 Продажба на УПИ ХVІ-39, в кв.6 целият с площ 720 кв.м. съгласно РП на с.Мухово ,община Ихтиман

192 от 29.01.2021 Продажба на УПИ VІ-73,74, в кв.2"а" с площ 760.47 кв.м. съгласно РП на с.Вакарел ,община Ихтиман

191 от 29.01.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

190 от 29.01.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г.

189 от 29.01.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

188 от 29.01.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел и с.Бърдо

187 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на с.Вакаре и с.Пауново

186 от 29.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

185 от 29.01.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел и с.Пауново

184 от 29.01.2021 Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистви в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

183 от 29.01.2021 Кандидатстване за финансиране с проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната водопроводна мрежа на с.Черньово" за отпусксане на безвъзмездна финансова помщ от ПУДООСщ

182 от 29.01.2021 Отмяна на Решение № 179/22.12.2020

181 от 29.01.2021 Отчет на Председателя на ОбС за 2020

180 от 22.12.2020 График за работата на ОбС през м.Януари 2021г.

178 от 22.12.2020 Продажба на УПИ V в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

177 от 22.12.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

176 от 22.12.2020 Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2020г.

175 от 17.12.2020 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман 2020 – 2030 г.

174 от 27.11.2020 График за работата на ОбС през м.Декември 2020г.

173 от 27.11.2020 Одобряване на транспортни схеми

172 от 27.11.2020 Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект "Кариера за добив на строителни материали -гнайсгранити" от находище "Камъка" с.Черньово

171 от 27.11.2020 Продажба на апартамент №12 находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.9,вх.А,ет.4

170 от 27.11.2020 Разделяне на имот от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост , в землището нас.Вакарел

169 от 27.11.2020 Откриване на социална услуга местна дейност "Обществена трапезаря на територията на Община Ихтиман" и кандидатстване по целева програма"Общестнвени трапезарии" ,финансирана от фонд "Социална закрила"

168 от 27.11.2020 Приемане на програмите за развитиета на читалищата в община Ихтиман през 2021г.

167 от 27.11.2020 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г.

166 от 27.11.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

165 от 27.11.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

164 от 27.11.2020 Такса битове отпадъци за 2021г.

163 от 27.11.2020 План -сметка за 2021

162 от 10.11.2020 Право на преминаване през общински имоти-пътища

161 от 30.10.2020 График за работата на ОбС през м.Ноември 2020г.

160 от 30.10.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

159 от 30.10.2020 Отписване на несъбираеми задължения поради изтекла давност по прекратен договор за наем на обект

158 от 30.10.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на имот по РП на с.Полянци

157 от 30.10.2020 Продажба на общински жилище -апартамент № 26 ,находящо се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.17, вх.Б, ет.3

156 от 30.10.2020 Продажба на УПИ Х ,в кв.5 по РП на с.Мирово ,в едно с построената в него вмасивна едноетажна сграда и масивен навес

155 от 30.10.2020 Продажба на ПИ №2839,ПИ №2838, ПИ №2837 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

154 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І-общински в кв.5 по РП на с.Пауново

153 от 30.10.2020 Продажба на УПИ І , в кв.32 по регулационния план на с.Живково

152 от 30.10.2020 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землището на с.Пауново

151 от 30.10.2020 Заличаване/отписване/ на начислените суми недобори на ДНИ и ТБО за периода 2013-2020г на юридически лица в несъстоятелност

150 от 30.10.2020 Отмяна на Решение № 147/01.10.2020

149 от 30.10.2020 Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Ихтиман за 2020г.

148 от 30.10.2020 Изменение и допълнение на Правилник за органидазията и дейнстта на ОбС-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация

146 от 25.09.2020 График за работата на ОбС през м.Октомври 2020г.

145 от 25.09.2020 Отпускане на търва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021

144 от 25.09.2020 Прокарване на подземна кабелна линия 20kV от съществуващо ЖР от ВЕЛ 20kV до МТП-проектен

143 от 25.09.2020 Одобряване на странспортни схеми

142 от 25.09.2020 Промяна на предназначението на УПИ ІІІ-баня ,в кв.129 по РП на гр.Ихтиман укато имота се отреди за култова религиозна сграда - църква

141 от 25.09.2020 Определяне на ново местоположение на пазар за промишлени стоки ,селскостопански произведения и др.на територията на с.Вакарел

140 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХV- 617 в кв.32 по РП на с.Вакарел

139 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІ- общински в кв.139 по РП на гр.Ихтиман

138 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХІІ- общински в кв.125 по РП на гр.Ихтиман

137 от 25.09.2020 Продажба на УПИ VІІІ-2477 в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

136 от 25.09.2020 Продажба на УПИ ХХХІV-2031 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

135 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в с.Бальовци

134 от 25.09.2020 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на поземлен имот в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

133 от 25.09.2020 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

132 от 25.09.2020 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мирово

131 от 25.09.2020 Възстановянане на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

130 от 25.09.2020 Отмяна на отреждането за озеленяване на терен заключен между улици с о.т.720-721-223-222 по план на гр.Ихтиман

129 от 25.09.2020 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

128 от 25.09.2020 Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот в с.Живково

127 от 25.09.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

126 от 25.09.2020 Откриване на публичен търг с явно наддавне на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия"ЕООД, собственост на община Ихтиман

125 от 25.09.2020 Допълнителни трасфери по функция "Здравеопазване" и "Социално подпомагане и грижи"

124 от 25.09.2020 Отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за първото полугодие на 2020г.

123 от 25.09.2020 Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2019г.

122 от 19.09.2020 Поправка в Решение № 109/31.07.2020г по Протокол № 10

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе