0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

408 от 22.12.2021 График за работата на ОбС през м.Януари 2022г

407 от 22.12.2021 Опрощаване на задължения

406 от 22.12.2021 Допускане изработването на Подробно устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 32901.89.12 с отреждане за "Оо-басейн, сервиз, автомивка и жилищна сграда" ,гр.Ихтиман , обл.София

405 от 22.12.2021 Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ XIV-925, УПИ XV-925, УПИ XVI-925, УПИ XVII-925, УПИ XVIII-925, УПИ XXI-925, УПИ XXII-925 и УПИ XXIII-925 и

404 от 22.12.2021 Образуване на нов ПИ 2952 с площ от 67 кв.м., част от ПИ 2848, кв.191 по кадастралния регулационен план на гр.Ихтиман ,община Ихтиман , област София

403 от 22.12.2021 Поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут "гори във фаза на старост" в землището на с.Венковец, с.Мирово, с.Полянци, с.Черньово ,с.Белица и с.Бърдо ,община Ихтиман

402 от 22.12.2021 Безвъзмездно отдаване под наем на помещение общинска собственост на Общинска организация на БСП, която е парламентарно представена партия ,за извършване на клубна дейност

401 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот частна общинска собственост с планоснимачен № 191 по плана на м.Бальовци ,община Ихтиман

400 от 22.12.2021 Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот в с.Живково

399 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижим имот-частна общинска собственост

398 от 22.12.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

397 от 22.12.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

396 от 22.12.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, №9 приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28,

395 от 22.12.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2022г

394 от 22.12.2021 Отмяна на Решение № 374 по Протокол № 28 от 26.11.2021г

393 от 22.12.2021 Обсъждане на предложение за провеждане на процедура по Закона за концесиите относно язовири – общинска собственост

392 от 22.12.2021 Отписване и опрощаване на задължения

390 от 22.12.2021 Увеличаване капитала на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

389 от 22.12.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

388 от 22.12.2021 План сметка за 2022

387 от 22.12.2021 Избор на Временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

386 от 22.12.2021 Одобряване на Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ихтиман за периода 2014-2020г.

385 от 26.11.2021 Приемане на декларация

384 от 26.11.2021 График за работата на ОбС през м.Декември 2021г

383 от 26.11.2021 Одобряване на транспортна схема

382 от 26.11.2021 Учредяване на право на преминаване през общински имот с № 10029.296.17

381 от 26.11.2021 Образуване на нов ПИ 2943 с площ 206 кв.м. ,част от ПИ 2569,ПИ 2848 и ПИ 2568 по кадастралния план на гр.Ихтиман

380 от 26.11.2021 Одобряване на План-схема за поставяне на преместваем обект с търговско предназначение , в УПИ ІХ "за площад", кв.5 с.Мирово ,община Ихтиман , обл.София

379 от 26.11.2021 Промяна на улична регулация на УПИ І"Училище" ,кв.191 по плана на гр.Ихтиман и нанасяне на поземлен имот планоснимачен №2683 по проектната граница

378 от 26.11.2021 Предложение за промяна на улична регулация между о.т.15 и о.т.16 и обособяване на нова улица-тупик с о.т.97а -о.т.97б, кв.5 по плана на Яздирастовци, община Ихтиман , област София

377 от 26.11.2021 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022г

376 от 26.11.2021 Учредяване право на строеж върху поземлен имот частна общинска собственост с планоснимачен №2928 с площ 247 кв.м. в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

375 от 26.11.2021 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост УПИ ХV ,в кв.4 по РП на с. Грозьовци

373 от 26.11.2021 Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти находящи се в м.Милчово дере , гр.Ихтиман

372 от 26.11.2021 Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV в кв.115 по регулационния план на гр.Ихтиман

371 от 26.11.2021 Отдаване под наем на безвъзмездно право на ползване на 2/две/стаи общинска собственост в едноетажна сграда отредена за "Кметство, административна сграда, поща, здравна служба и читалище" , находяща с

370 от 26.11.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

369 от 26.11.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

368 от 26.11.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти -частна общинска собственост

367 от 26.11.2021 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2022г.

366 от 26.11.2021 Годишни програми за развитие на дейността на читалищата в Община Ихтиман за 2022г.

365 от 26.11.2021 Отмяна на Решение № 355 от 29.10.2021г по Протокол № 27 на ОбС- Ихтиман

364 от 26.11.2021 Отмяна на Решение № 352 от 29.10.2021г по Протокол № 27 на ОбС- Ихтиман

363 от 26.11.2021 Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие "Хлебни изделия" ЕООД собственост на Община Ихтиман

362 от 26.11.2021 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

361 от 26.11.2021 Актуализация на "Бюджет 2021"

391 от 22.11.2021 Кандидатстване за финансиране с проектно предложение "Текущ ремонт на сградата на Общинската администрация -гр.Ихтиман ,находяща се на ул."Цар Освободител" № 123, в УПИ VІІІ-951, кв.191 , по плана на

360 от 29.10.2021 График за работата на ОбС през м.Ноември 2021г

359 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на масивна жилищна сграда отредена за ресторант в с. Мухово

358 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот с планоснимачен номер №64 в местност „Градешки дол“, землище с. Пауново, община Ихтиман

357 от 29.10.2021 Одобряване и съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ № 1001 на Път АI „Пазарджик -София" км 42+38, попадаща в зе

356 от 29.10.2021 Одобряване и съгласуване на ПУП-ПП за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ № 1037 на Път I-8 „Ихтиман – АМ Тракия“ км 123+600, част от

354 от 29.10.2021 Образуване на нов ПИ 2941 с площ от 232 кв.м., част от ПИ 2804,ПИ 2805, ПИ 2848 и ПИ 2569 по КРП на гр.Ихтиман

353 от 29.10.2021 Закупуване на идеална част от ПИ № 50 м."Дренов ръд"

351 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти

350 от 29.10.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХІІ-1,в кв.5 по регулационния план на с.Нейкьовец в едно с масивна сграда

349 от 29.10.2021 Публичен оповестен търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХХІ, с площ 12 403 кв.м и сгради със застроена площ 3 537 кв.м. в кв.65 по регулационния план на гр.Ихтиман

348 от 29.10.2021 Обявяване на имот -публична общинска собственост ,за имот - частна общинска собственост , в землището на с.Веринско

347 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Полянци

346 от 29.10.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

345 от 29.10.2021 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ,т.2

344 от 29.10.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2021г

343 от 29.10.2021 Отпускане на средства по решение на Общински съвет

342 от 29.10.2021 Отчет на Председателя на Общински съвет -Ихтиман

341 от 22.10.2021 Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-

340 от 30.09.2021 График за работата на Общински съвет-Ихтиман през м.Октомври 2021г

339 от 30.09.2021 Приемане на решение за продължаване самостоятелното съществуване на Районна прокуратура – Ихтиман.

338 от 30.09.2021 Приемане на дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Ихтиман за периода 2021-2030г

337 от 30.09.2021 Отпускане на дърва за огрев за отоплителен сезон 2021-2022г.

336 от 30.09.2021 Именуване на спортната зала на стадион "Христо Ботев" гр.Ихтиман

335 от 30.09.2021 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.384 и 10029.327.431 от КК на с. Вакарел от „Широк

334 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот Х, в кв.27 ,целият с площ 791.31 кв.м. съгласно регулационния план на с.Борика ,община Ихтиман

333 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот Х-112, в кв.12 с площ 6073 кв.м. по регулационния план на с.Мухово

332 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ХІІІ в кв.13 ,целият с площ 689 кв.м. по регулационния план на с.Белица

331 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот Х в кв.14, целият с площ 1030 кв.м. по регулационния план на с.Белица , община Ихтиман

330 от 30.09.2021 Отдаване под наем на помещение в Здравна служба с.Вакарел , без търг и конкурс

329 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ІІ-704 в кв.29 ,целият с площ 560 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

328 от 30.09.2021 Продажба на урегулиран поземлен имот ХVІ-126 в кв.60 ,целият с площ 665.87 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

327 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот ХV-143 в кв.50 с площ 715,68 кв.м. по регулационния план на с.Вакарел

326 от 30.09.2021 Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ-2236 в кв.123 с площ 138 кв.м.по регулационния план на гр.Ихтиман

325 от 30.09.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно находящо се в кв.65, УПИ І-"Здравен комплекс" по регулационния план на гр.Ихтиман

324 от 30.09.2021 Отдаване под наем и сключване на договори за безвъзмездно ползване на части от общински имоти

323 от 30.09.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.2

322 от 30.09.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.1

321 от 30.09.2021 Определяне на помещения, в които Клубовете на пенсионерите и инвалидите в с. Стамболово, с. Полянци, с. Живково и с. Вакарел, общ. Ихтиман да осъществяват своята дейност

320 от 30.09.2021 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за първото полугодие на 2021г

319 от 30.09.2021 Приемане отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за 2020г

318 от 07.09.2021 Избор на временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

317 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

316 от 13.08.2021 Издаване на запис на заповед от община Ихтиман в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0021-C01 от 18.09.2020 г.

315 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

314 от 13.08.2021 Вътрешни компенсирани промени в "Бюджет 2021"

313 от 13.08.2021 Временно изпълняващ кмет на с.Вакарел

312 от 30.07.2021 График за работата на Общински съвет -Ихтиман през м.Септември 2021г.

311 от 30.07.2021 Изменение и допълнение на Решение № 172 по Протокол №13 от заседание на ОбС -Ихтиман за одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ и /П

310 от 30.07.2021 Комплексен трафопост/КТП/ и кабелна линия 20 kV в изкоп за външно електрозахранване на "Едноетажна селскостопанска постройка" в ПИ 10029.5211 извън регулационните линии на с.Вакарел, общ.Ихтиман

309 от 30.07.2021 Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно трасе 20kV до имот № 000385, с.Веринско,ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман

308 от 30.07.2021 Разрешаване изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.932.877 от кадастралната карта на с.Вакарел от "Широколис

307 от 30.07.2021 Одобряване на транспортни схеми

306 от 30.07.2021 Продажба на УПИ І-344 , в кв.13 по регулационния план на с.Бърдо

305 от 30.07.2021 Отдаване под наем на помещения в Здравна служба с.Вакарел без търг и конкурс

304 от 30.07.2021 Промяна на предназначението от публична в частна общинска собственост на ПИ 2928 в кв.191 с площ 247 кв.м.

303 от 30.07.2021 Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ-2487 общ.,в кв.165 целият с площ 315 кв.м.съгласно регулационния план на гр.Ихтиман ,община Ихтиман

302 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вакарел, община Ихтиман , Софийска област

301 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестени конкурси за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област

300 от 30.07.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Полянци, община Ихтиман, Софийска област

299 от 30.07.2021 Обявяване на имот - публична общинска собственост, за имот - частна общинска собственост, в землището на с. Полянци

298 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1. с петно в кв.65 гр.Ихтиман

297 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г в глава ІІІ, т.1 .

296 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г, в глава ІІІ, т.2 с имот в с.Вакарел

295 от 30.07.2021 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г. в глава ІІІ,т.2 с имот в с.Мухово

294 от 30.07.2021 Одобряване на план-схеми за поставяне на 4 броя подземни контейнери тип KVR5-120-NK/3 на територията на община Ихтиман

293 от 30.07.2021 Приемане на дарения отчуждаеми по регулация

292 от 30.07.2021 Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ"Радост", изнесено работно място с.Стамболово с минимален брой деца -7 за учебната 2021/2022 година

291 от 30.07.2021 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски" с.Вакарел , с пълняемост ,под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година

290 от 30.07.2021 Приемане на Общински план за младежта на община Ихтиман за 2021-2023г.

289 от 30.07.2021 Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

288 от 30.07.2021 Приемане на "План за интегрирано развитие на община Ихтиман за периода 2021-2027г"(ПИРО)

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе