0724 82381
Неделя, 27 ноември 2022
0724 82381
Неделя, 27 ноември 2022
 

Новини

АРХИВ >>

08.06.2022

О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., и... [Пълен текст]

16.05.2022

О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., и... [Пълен текст]

22.03.2022

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2020 Г. [Пълен текст]

15.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 / 2022 г. [Пълен текст]

04.02.2022

ЗАПОВЕД №РД-01-129/03.02.2022 - РЗИ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерск... [Пълен текст]

03.02.2022

ЗАПОВЕД №РД-01-117 - РЗИ СОФИЯ ОБЛАСТ

На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обя... [Пълен текст]

09.12.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ ЗА 2021 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ ЗА... [Пълен текст]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ ЗА 2021 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ... [Пълен текст]

04.11.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

На 03.05.2019 г. Община Ихтиман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична... [Пълен текст]

28.10.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Във връзка с предстоящите избори на 14 ноември 2021 година, на 05 ноември / петък/ от 11:00 часа в малкия салон на Читалище " Слънце" ще се проведе обучение с... [Пълен текст]

04.10.2021

ПРОЕКТЕН ВАРИАНТ НА ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2022 Г.

С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт и осигуряване на надежден и удобен превоз на жителите , очакваме вашите предложения за одобрение или и... [Пълен текст]

23.08.2021

УКАЗ № 216 ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, ОБЩИНА ИХТИМАН НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

УКАЗ № 216 на основание чл. 98, т. 1 от Конституция... [Пълен текст]

05.08.2021

П О К А Н А

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ... [Пълен текст]

01.07.2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ихтиман (ПИРО) за периода 2021-2027 г. [Пълен текст]

АРХИВ >>