0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 
Община ИХТИМАН » За общината »

Инфраструктура

 

Транспортна система

Основните пътни артерии, които преминават на територията на община Ихтиман са автомагистрала "Тракия" в отсечката от 19 до 46 километър и международен път Е-80 София – Свиленград. Третокласните пътища ІІІ – 802 Ихтиман – Самоков и ІІІ – 801 Вакарел – Панагюрище. Изградена е добра инфраструктурна обвързаност със София от една страна, и с южната част на България от друга страна. Общината се явява основен транспортен възел, като съществува и удобна връзка с международен път Е-79, част от транс-европейски коридор №4 . Транспортното авто-обслужване на населението се осъществява от 4 фирми- “Ихтиман транс 91” АД, ЕТ “Иван Терзийски”, ЕТ “Каракуш”, ”Корект транс”ООД, “Д.Терзийски”, ЕТ “Анета Панева” и ЕТ “Мирослав Балджийски”. Основният пътнико-поток на автобусния транспорт е Ихтиман – София, Вакарел – София, поради големия брой жители от община Ихтиман, работещи и учещи в столичния град. През територията на общината преминава линията София - Пловдив –Свиленград, като ж.п. гара Ихтиман се намира на около 2 км. от града.

 

Водоснабдяване и канализация

Всички селища в община Ихтиман са водоснабдени, като се използва магистрален водопровод за води от Рила планина. Магистралният водопровод Радуил – Ихтиман е с дължина 52 км, преминава през три общини – Костенец, Долна баня и Ихтиман и се стопанисва от ВиК – София област. Максималното водно количество на системата е 250 л/с за всички селища. Общината разполага с резервен водоизточник, чрез помпена станция до гр.Ихтиман, който се използва при спешни случаи. Питейната вода подавана във водоснабдителните мрежи на общината отговаря по химически и микробиологични показатели на изискванията на Наредба 9 / 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Канализационни мрежи са изградени в гр.Ихтиман и с. Вакарел с обща дължина около 60 км. Като собственост на чугунолеярния комбинат е изградена пречиствателна станция за отпадни води, която обслужва изцяло както комбината, така и град Ихтиман. Водите на част от язовирите на територията на общината се използват за земеделско напояване.

 

Телекомуникации

На територията на община Ихтиман дейността се осъществява от Териториален възел “Далекосъобщения” - гр. Ихтиман. В Ихтиман и в още 8 селища на общината са изградени и се експлоатират АТЦ тип “А-29” с монтиран капацитет 6400 поста, от които 837 са свободни. Инсталираните АТЦ – “А-29” позволяват ползването на автоматични селищни, между селищни и международни телефонни разговори. На територията на общината действа добре изградена “GSМ” система, която осигурява добро покритие и сигурна връзка от всички оператори на цялата територия на общината. Изградена е оптична връзка между Ихтиман и София, която е част от Южната оптична магистрала на БТК от София за Пловдив с отклонение за Ботевград и Мездра.

 

Електроснабдяване

На територията на община Ихтиман са разположени подстанция "Вакарел" и подстанция на “Чугунолеене” АД, негова собственост. Общината е изпълнила пилотен проект за подмяна на уличното осветление с енерго-спестяващи крушки в с.Венковец. В цялата община беше извършена подмяна на уличното осветление с енерго-спестяващи крушки. На 01.07.2004г. Електроразпределение – Ихтиман е предало материалните активи свързани с уличната мрежа – електрически съоръжения, стълбове, кабели за стопанисване и управление на новоучреденото съвместно дружество между община Ихтиман и фирма “Денима 2000” – София. Дружеството е създадено с цел монтаж на енерго-спестяващи осветителни тела за улично осветление на територията на Община Ихтиман. Електроразпределителните система и съоръжения на общината са в сравнително добро състояние