0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

4 от 07.01.2021 Заповед № 10 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР във връзка с чл.135 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.125 ,ал.1 и ал.2 от ЗУТ на основание §8 ,ал.2 ,т.2 и т.3 от ДР на ЗУТ, като се предвижда промяна на границата на УПИ

ІІІ-89 в кв.17 със съседен УПИ ХІ-93 и УПИ ХІІ-93 по имотна в кв.17 по плана на с. Пауново ,община Ихтиман , по имотна граница на имот пл.№89 с имот пл.№ 93 ,като се запазва отреждането на трите проектни УПИ „За жилищно застрояване „.

8 от 01.02.2021 Заповед № 107/01.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ 05390.40.30, местност „Домашната“ в землището на с. Борика, общ. Ихтиман, обл. Софийска, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на План за регулация и застрояване и включване в регулацията (строителните граници) на с.Борика. Отреждането на имота да е „за жилищно застрояване“ с плътност на застрояване до 40%, плътност на озеленяване над 40%, кота корниз до 10м, кинт 1.2.

20 от 01.09.2020 Заповед № 1090 /01.09.2020 г.

Премахване на техническо съоръжение - антена с отпаднало предназначение в ПИ 10029.326.395 в землището на с. Вакарел, общ. Ихтиман.

21 от 03.09.2020 Заповед № 1091 / 01.09.2020 г.

Одобряване на за ПУП – ПР и ПУП – ИПЗ в обхвата на ПИ № 081421 в местност "Чифлика" по КВС на землището на с. Живково с ЕКАТТЕ 29338 за промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди с отреждане "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена"

22 от 23.09.2020 Заповед № 1180/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР и ПЗ за изменение на границата между УПИ XVIII-2 и УПИ XVII-3 по плана на с. Борика.

23 от 23.09.2020 Заповед № 1181/23.09.2020г.

Допускане изработване на ПУП-ПР за обединяване на УПИ VII-310 и УПИ VIII-310 кв.5 в един общ УПИ с. Бъдро

25 от 30.09.2020 Заповед № 1206/29.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение ПУП – ПР, с които се предвижда промяна в границата на УПИ І “Общ.база за отдих, Сладкарница, Смесен магазин, Клуб” в кв.9 по регулационния план на с.Брънковци, кметство Костадинкино, общ. Ихтиман от към улица с ОТ 46-ОТ 47, като към същия се придават 161 кв.м от общинско място, същите да се заплатят на община Ихтиман.

Новият проектен УПИ е с отреждане УПИ І “Обществено обслужване и жилищно застрояване” в кв.9 с проектна площ - 4367 кв.м.

28 от 05.10.2020 Заповед № 1236/30.09.2020г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план на гр. Ихтиман в кв.194, като от имот пл.№2801 се образува нов имот с пл.№2914 в кв.194 с площ от 300кв.м., собственост на община Ихтиман.

30 от 16.10.2020 Заповед № 1238/30.09.2020г.

Одобрява се промяна в имотна граница на имот с пл.№ 2 в кв.2 по кадастрален план на с.Борика, общ.Ихтиман, одобрен със заповед №АБ-01 от 1985 г., като регулационните линии от приложен устройствен план за УПИ ХVІІІ-2 в кв.2 от към съседен УПИ ХІХ-2 в кв.2 и от към улица с ОТ 16-ОТ 17, и от към улица с ОТ 1-ОТ 2 се нанасят като имотни граници на нов имот с пл.№243 и площ 1126,40 кв.м, без промяна в границата с имот пл.№3; Границите на останалата част от имот с пл.№2, след отделяне на новия имот №243, се запазват и тази част от имот пл.№2 има площ 666,14 кв.м.

31 от 19.10.2020 Заповед № 1250/02.10.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, в обхвата на УПИ ІІІ-537 и УПИ ІХ-542 кв.17 по регулационния план на гр.Ихтиман-ЦГЧ, като

вътрешната дворищна регулационна линия на УПИ ІІІ-537 с УПИ ІХ-542 да се измени по имотни граници на поземлените имоти съгласно представеното задание по чл.125, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ и скица с предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ за изменение на ПУП.

26 от 02.10.2020 Заповед № 1255/02.10.2020г.

Одобрява се цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с. Борика, общ. Ихтиман.

59 от 19.08.2021 Заповед № 1266/ 18.08.2021г.

Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, чл.61 от АПК , във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че със заповед №1266/18.08.2021г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05390.44.22 с отреждане „За соларен парк,склад и трафопост „ местност „Моловица“ , землище с.Борика , община Ихтиман, област София , с показатели:

Плътност на застрояване -60%,

плътност Озеленяване -20%,

Кинт -2.5,

Кота корниз 15м

60 от 20.08.2021 Заповед № 1271/ 19.08.2021г.

29 от 07.10.2020 Заповед № 1278/07.10.2020г.

Одобрява се проект за проекта за ПУП-ПЗ и ПУП –РУП за УПИ IV-193 кв.36 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман.

Проекта на ПУП- ПЗ предвижда ново едноетажно застрояване и надстройка на съществуваща сграда по регулационните граници, съобразено с нотариално заверените декларации от съседите. Част от ново предвиденото едноетажно застрояване ще е с обслужващо предназначение. Застроената площ на обектите с жилищно предназначение ще е повече от 60% от общата застроена площ, поради което не се налага промяна в отреждането на УПИ IV-193 - за жилищно строителство. В проекта за ПУП-ПЗ е посочено свързано застрояване по калканните на съседните УПИ III-192 - за жилищно строителство и УПИ ХI-192 - за жилищно строителство. Устройствени показатели в обхвата на УПИ IV-193 за жилищно строителство отговарят на нормативната зона за „Жм“ по Общ устройствен план.

Проект на ПУП-РУР – нанесени са характерните вертикални коти на отделните обеми. Представени са силуети по всички имотни граници на УПИ IV-193 с маркирани максимално допустими кота корниз и кота било на предвиденото застрояване.

62 от 25.08.2021 Заповед № 1311/ 25.08.2021г.

Проект за план за регулация /ПР за засегната от концесионния контур част от

поземлени имоти с идентификатори NoNo 81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913,

81253.64.914 и 81253.64.916, като засегнатата от концесионната линия част от ПИ с

идентификатори 81253.64.911, 81253.64.913 и 81253.64.914 се урегулират в

самостоятелни УПИ-та „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“,

а целия ПИ с идентификатор 81253.64.912 и засегнатата част на ПИ с идентификатор

81253.64.916 се урегулират в общ урегулиран поземлен имот със същото

предназначение. Това се налага по причина, че концесионната площ ще бъде усвоявана

поетапно, като се започне от площта, която граничи на изток със съществуващата

кариера – УПИ I-64.913 с площ от 49.506дка.

За засегнатите от концесията имоти са получени нови идентификатори от СГКК

София окръг. Достъпът до новообразуваните имоти ще бъде осъществен по полски път

с идентификатор 81253.51.502, който ще бъде продължен през поземлен имот с

идентификатор 81253.64.916 и в оставащите от засегнатите имоти части, където се

предвижда път за достъп. Полският път с идентификатор 81253.64.502 ще бъде подобрен

за нуждите на кариерата по допълнителен проект.

Достъпът до урегулираните имоти ще се осъществява по новопроектиран горски

път в югоизточна посока от бъдещата кариера и през усвоените участъци, съгласно

технологичния проект на кариерата. Образуват се: УПИ I 64.923 – „За кариера за добив на

строителни материали – гнайсгранити“ с площ 49,506 дка за част от ПИ с идентификатор

81253.64.913 получава проектен идентификатор 81253.64.923;

УПИ II 64.912 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ 66.796

дка за целия ПИ с идентификатор 81253.64.912 и за част от ПИ с идентификатор

81253.64.916 с проектен идентификатор 81253.64.926;

УПИ III 64.919 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ 49,834

дка за ПИ с идентификатор 81253.64.911 получава проектен идентификатор 81253.64.919;

УПИ IV 64.921 – „За кариера за добив на строителни материали – гнайсгранити“ с площ

45,505дка за ПИ с идентификатор 81253.64.914 получава проектен идентификатор

81253.64.921;

Останалите извън концесията части на засегнатите имоти получават проектни

идентификатори 81253.64.920, 81253.64.922, 81253.64.924, 81253.64.927 и остават като част

от път за достъп до всички новообразувани урегулирани поземлени имоти.

Приложен е иТранспортно комуникационен план, изработен от правоспособно лице.

II. Проект на ПУП-ПЗ за засегната от концесионния контур част от поземлени

имоти с идентификатори NoNo 81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913, 81253.64.914 и

81253.64.916 по КККР на неурбанизираната територия на с.Черньово, м.”Ерек дере”,

общ. Ихтиман, с отреждане за „Кариера за добив на строителни материали –

гнайсгранити“ от находище ”Камъка”. С проектът се урегулират горепосочените имоти

със застрояване, определено като устройствена зона „Предимно производствена“ с

показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 80%, интензивност на

застрояване /К инт/ - до 2,5, озеленяване до 40 % , застрояване свободно.

50 от 22.12.2020 Заповед № 1358 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободни проекто номера са:№ 361;№362(за трафопост ) /2/ Изменение на регулационен план на УПИ I”Училище и детско заведение“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ и за „Трафопост“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

51 от 22.12.2020 Заповед № 1359 / 23.10.2020 г.

Разрешение за изготвянето на проект за ПУП-Изменение на кадастрален и регулационен план и ПУП-Изменение на план за застрояване, които да включват: /1/ Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация, свободен проектономер е: № 363 /2/ Изменение на регулационен план на УПИ II ”За нуждите на СНС“, кв.5 , с.Веринско, като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Къщи за гости“ /3/ Образуване на нова улична регулация с проекто номера на осови точки: от 76а до 76ж /4/ Изготвяне на проект ПУП-ПП за довеждащата инфраструктура

32 от 28.10.2020 Заповед № 1397/28.10.2020г.

Разрещава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР за разделяне на УПИ І -145 в кв.12 по кадастрален и регулационен план на с.Бальовци, общ. Ихтиман на два нови УПИ, изработване на ПУП-ПЗ за двата нови УПИ, както и създаване на тупик за достъп до същите съгласно представеното задание за проектиране и скица с предложение.

16 от 03.07.2020 Заповед № 1426 / 08.10.2019 г.

Одобряване на проект за геодезическо заснемане на кадастрални граници за затваряне на ПИ 135 и ПИ 136 с ПИ 137, кв.9 по плана на с.Селянин, както следва:

- Кадастралната границата на ПИ 137 с ПИ 136 и ПИ 135 е нанесена в съответствие с границата, определена със съдебното решение на ИРС от 01.02.1993г. и скицата на вещото лице към него /по букви Е-Ж/.Кадастралната граница съвпада по местоположение с регулационната линия между УПИ III-136,135 и УПИ IV-137.

- Липсващата незатворена част от кадастралната граница на ПИ 135 и 136 да мине по приложения проект.

-Кадастралната граница на ПИ 136 от към улица с осови точки о.т.94- о.т.95 остава по приложения проект поради непредставени документи за уредени сметки по регулация.

64 от 27.09.2021 Заповед № 1468/ 23.09.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план – допълване на кадастралния план с новоизградени обекти – магазин за пакетирани храни магазин – 2084 с площ от 20,50 кв.м., склад за пакетирани храни магазин – 2930 с площ 20,50 кв.м., салон – кафе – 2931 – 20,00 кв.м. и санитарен възел за ползване от клиенти – 2932 с площ 3 кв.м. в кв. 10 по кадастралния план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

63 от 24.09.2021 Заповед № 1474/ 23.09.2021г.

одобрява се проект за изменение на кадастралния план – разделяне на ПИ пл.№383 , кв.32“а“ по плана на с. Живково, като се образуват два нови поземлени имоти, единият, от които е обособен около обслужваща сграда ресторант. Новообразуваните поземлени имоти имат следните площи по графика: новообразуван ПИ пл.№383 с площ от 14 869 кв.м. и новообразуван ПИ пл.№388-644 кв.м.

65 от 06.10.2021 Заповед № 1534/ 06.10.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – изменение на дворищно – регулационния план – обединяване на УПИ XXIV-839,2557 и УПИ XXIII-2557, като се отрежда нов УПИ XXIII-2940 „За търговски дейности“, кв. 192, по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

Проектната разработка е направена на основание чл. 135а от ЗУТ и предвижда изменение на регулационния план, като се прави обединяване на УПИ XXIV – 839,2557 и УПИ XXIII-2557 в кв. 192 по плана на гр. Ихтиман, обл. София с цел отреждане на нов УПИ XXIII - 2940 “За търговски дейности“, кв. 192 по плана на гр. Ихтиман, обл. София. В графичната част са отразени имотните граници на новообразуваното УПИ XXIII - 2940, които съвпадат с дворищно-регулационната и имотна граници между УПИ XXII-889, XXIII-2557, XXIV-2557, 839, УПИ I-890 и улично-регулационните линии. Новообразуваното УПИ XXIII – 2940 е с площ 737 м².

66 от 06.10.2021 Заповед № 1542/ 06.10.2021г.

Изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на вътрешна регулационна граница между УПИ XV-2942, УПИ I-652 и УПИ II-651. кв. 181 по плана на гр.Ихтиман, като същата бъде поставена в съответствие с представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на гр. Ихтиман. Заповедта за изменение на регулационния план влиза в сила, след изменение на кадастрален план и след съгласие на всички заинтересовани лица.

68 от 19.10.2021 Заповед № 1581/ 15.10.2021г.

Одобрява се:

1. Подробен устройствен план – проект за ПУП –ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имот с идентификатор 32901.42.97 м. Ергишето , земл. Ихтиман общ. Ихтиман. , с цел образуване нов самостоятелен урегулиран поземлен имот. Образува се УПИ I-97 /нов/ с отреждане за „СПТД“ и площ 6161кв.м. в нов кв. 214.

2. С ПУП-ПЗ се предвижда свободно застрояване с многофункционална стопанска сграда с показатели на застрояване , както следва: Плътност на застрояване -60%, Кинт-2,5, П - озеленяване-20%, H<10m

36 от 01.12.2020 Заповед № 1584/30.11.2020г.

Рзарешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който да се промени регулационна граница на УПИ І -59 в кв.6 с УПИ IХ-60 и УПИ Х-60 в кв.6 по регулационния план на с.Семковци, общ.Ихтиман съгласно представената скица-проект.

Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

69 от 21.10.2021 Заповед № 1609 /20.10.2021г.

Разрешава се:

Изготвянето на проекти за ПУП-Изменение на кадастрален и на регулационен план , които да включват :

1.Изменение на кадастрален план при уредени сметки по регулация , като имотната граница да бъде поставена в съответствие и със съществуващата на място граница между УПИ VII-171,173 , и УПИ VIII-171 , кв.27, с.Полянци.

Свободни проекто кадастрални номера за с.Полянци са както следва: проекто номер 204 и проекто номер 205 .

2.Промяна на вътрешната дворищно регулационна граница, между УПИ VII-171,173 и УПИ VIII-171 , кв.27, с.Полянци

Свободни проекто номера за с.Полянци , за кв.27 на УПИ са както следва:

проекто номер Х ; и проекто номер ХI.

45 от 16.12.2020 Заповед № 1612/03.12.2020г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПРЗ, с който УПИ Х -149 в кв.23 по регулационния план на с.Борика, общ.Ихтиман да се раздели на два нови УПИ като се предвиди застрояване в същите съгласно представената скица-проект и задание за проектиране.

70 от 22.10.2021 Заповед № 1618 /22.10.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ Х-117 и УПИ IХ-118, УПИ ХVI-118, и УПИ VIII-118 , в кв.28, с.Живково, като същата бъде поставена в съответствие със съществуваща на място имотна граница по представеното мотивирано предложение за изменение .

37 от 08.12.2020 Заповед № 1634/04.12.2020г.

Одобрява се проект за попълване на нов имот пл. № 126 , образуван от имот пл.№ 108 в кв.1 по плана на с. Мечковци, общ.Ихтиман по действащия кадастрален и регулационен план, одобрен със заповеди №№3463, 3462/1935г. в съответствие със съществуващите на терена имотни граници / огради/ с цел отразяване на верни имотни граници на УПИ IV-108, кв.1 .

Частта от имота, извън границите на УПИ IV-108, кв.1, която се попълва с нов планоснимачен №126, е с площ 370кв.м.

11 от 15.02.2021 Заповед № 166/15.02.2021г.

Разрешава се изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V – „За школа за строително-монтажни кадри“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София, като се образува нов УПИ V – „За обществено обслужване и жилищно застрояване“ и УПИ – VI „За трафопост“, кв. 23 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.135, ал. 3 във връзка чл. 135, ал. 4, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

38 от 10.12.2020 Заповед № 1674 / 10.12.2020 г.

Одобряване на проект на ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IV-884 в кв. 204 "а" по плана на гр. Ихтиман на два урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ IV-884 с площ от 354 кв.м и УПИ VII-884 с площ от 354 кв.м, въз основа на решение № 299 / 23.12.2019 г. на РСИ, влязло в сила на 26.10.2020 г., и решение № 260011 / 21.08.2020 г. на СОС, влязло в сила на 26.10.2020 г., и по повод на заявление с вх. № Гр-2541 / 12.11.2020 г. на Владимир Петров Михайлов

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

41 от 16.12.2020 Заповед № 1720 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 681094 в м. Герекарец , земл. с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, за промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ за нискоетажно жилищно застрояване

42 от 16.12.2020 Заповед № 1721 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.224.32 с отреждане за жилищно строителство в м. Ляовица, с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

43 от 16.12.2020 Заповед № 1722 / 16.12.2020 г.

Одобряване на /1/ проект за ПУП-ПР за ПИ 224035, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029 /отреждане на нов урегулиран поземлен имот, а именно: УПИ Х-39 от кв.39, с транспортен достъп от улица с ОТ 120-121/ и /2/ проект за ПУП-ПЗ за УПИ Х-39 от кв.39 /образуван от ПИ 224035/, м. Барачица, с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, с отреждане за „Жилищно застрояване“

44 от 16.12.2020 Заповед № 1723 / 16.12.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ПЗ за имот идентификатор 10029.76.10 по КККР на м. Червилото, землище на с. Вакарел, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за изграждане на складова база за временно съхраняване и престой на нови леки автомобили

74 от 11.11.2021 Заповед № 1733/ 11.11.2021г.

Изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план –

изменение на плана за регулация/ в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв.

8 по кадастралния и регулационен план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, като се прави изменение

на границите на УПИ V-236 с УПИ IV-237 и УПИ XI-235.

Да се представи проект за изменение на кадастралния план в обхвата на поземлени

имоти пл. No 235, No 236 и No237 и заедно с това проект за изменение на регулационния план

в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв. 8 по кадастралния и регулационен

план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, обл. София.

76 от 17.11.2021 Заповед № 1733/ 11.11.2021г.

Разрешава се изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план –

изменение на плана за регулация/ в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв.

8 по кадастралния и регулационен план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, като се прави изменение

на границите на УПИ V-236 с УПИ IV-237 и УПИ XI-235.

Да се представи проект за изменение на кадастралния план в обхвата на поземлени

имоти пл. No 235, No 236 и No237 и заедно с това проект за изменение на регулационния план

в обхвата на УПИ V-236, УПИ IV-237 и УПИ XI-235 в кв. 8 по кадастралния и регулационен

план на с. Бърдо, общ. Ихтиман, обл. София.

46 от 21.12.2020 Заповед № 1738 / 21.12.2020 г.

Разрешава се изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, ПУП-ПР, с който УПИ ІІІ-274 в кв.16 по действащия регулационен план на с.Семковци-км.Костадинкино, общ.Ихтиман, да се раздели на два УПИ съгласно скицата-предложение.

47 от 21.12.2020 Заповед № 1744 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 05390.32.38, м. „Бозото“ по КККР на с. Борика, за Предимно производствени дейности - /Пп/ и отреждане „За соларен парк, склад и трафопост“

48 от 21.12.2020 Заповед № 1745 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 10029.143.876 и 10029.640.39, м. „Стубела“ по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

49 от 21.12.2020 Заповед № 1746 / 21.12.2020 г.

Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.602.4, м. Корията/При дома по КККР на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София, за Нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

79 от 22.11.2021 Заповед № 1796/ 19.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на вътрешна регулационна граница между УПИ IV-1413, УПИ V-1413,1415, УПИ VIII-1414, УПИ XVI-2573, УПИ X-1409, УПИ III-1412 и УПИ II-1411. кв.29в по плана на гр.Ихтиман, като същата бъде поставена в съответствие с представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на гр. Ихтиман.

12 от 22.02.2021 Заповед № 189/22.02.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план на с.Полянци на основание чл.134 , ал.2, т.4 от ЗУТ на терен заключен между улици с о.т.6-о.т.7-о.т.56-о.т.57-о.т.58-о.т.6 „озеленяване“, като се отрази проекто № на квартал 32 и проекто УПИ I с отреждане за “ Терен за озеленяване,парк и градина“.

13 от 24.02.2021 Заповед № 204/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП –ИПР в обхвата на УПИ ХХ-147 и УПИ ХVIII-145, кв.25 по плана на с.Стамболово, общ.Ихтиман, както следва: вътрешната регулационна линия минава по имотната границана имот пл.No147 и имот пл.No145;уличната регулационна линия на улица с о. т. 91 –о. т. 90минава по имотната граница на имот пл.No147. След промяната УПИ ХХ-147 е с площ от 1046,06кв.м. и УПИ ХVIII-145 е с площ от 1362,12кв.м

14 от 24.02.2021 Заповед № 205/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР, промяна граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по КРП на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, както следва: променя се регулационната граница на УПИ I-59, кв.6 с УПИ IX-60 и УПИ X-60 кв.6 по плана на с. Семковци.След промяната новообразуван УПИ I-59,кв.6 е с площ 1123кв.м., новообразуван УПИ X-60, кв.6, с площ 484кв.м. и новообразуван УПИ IX-60,кв.6, с площ 558 кв.м.

15 от 24.02.2021 Заповед № 206/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ III-89,кв.17, по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман, както следва: променя се границата на УПИ III-89 кв.17 със съседен УПИ XI-93и УПИXII-93 кв.17 по имотна граница на имот пл.No93;запазва се отреждането на новите УПИ „За жилищно застрояване“;от УПИ III-89в кв.17 към съседен УПИ XI-93 се връщат 2кв.м.поради преминаване на проектна регулационна граница по имотни граници на имот пл.No93;от УПИ III-89 кв.17,към съседен УПИXII-93 се връща 1кв.м.поради преминаване на проектна регулационна границапо имотни граници на имот пл.No89 с пл.No93.След промяната:УПИIII-89“За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 971 кв.м., УПИ XI-93 „За жилищно застрояване“ в кв. 17 с е площ 1120 кв.м.и УПИ XII-93 „За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 1205кв.м.

16 от 24.02.2021 Заповед № 207/24.02.2021г.

Одобрява се проект на ПУП-ИПР,образуване на нов квартал 32 заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58 и образуванена нов УПИ I“Терен за озеленяване, парк и градина“,с. Полянци,общ. Ихтиман, както следва: попълва се регулационния план на с. Полянци с квартал No32;образува се УПИ I„Терен за озеленяване, парк и градина“ с площ от 1265 кв.м. заключен между о. т. 6 -о. т. 7-о. т. 56 -о. т. 57 -о. т. 58.

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобрение на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96“г“ по плана на гр. Ихтиман, отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесено предназначение“

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастрален план за промяна на имотна граница по улично-регулационна граница на улица с от. 64 - от. 74 на УПИ III-40, кв. 22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв. 22, с. Полянци

18 от 25.02.2021 Заповед № 223/24.02.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПЗ за ПИ 038005 в земл. с. Веринско ЕКАТЕЕ 10690 за промяна на предназначението на земеделска земя във „Ферма за кокошки носачки“. Проектът за ПУП-ПЗ е с показатели : П застрояване до 50%, Кинт до 1,0 , П озеленяване- до 40% , Кота корниз до 10 м.

17 от 25.02.2021 Заповед № 224/24.02.2021г.

Одобрява се проектът за ПУП-ПЗ за промяна предназначението от земеделска земя за жилищно строителство ПИ 10029.602.4 в м. Корията/При дома – земл. Вакарел. Променя се предназначението на поземлен имот 10029.602.4 от земеделска земя за „Жилищно строителство“. Проекта е съобразен с предвижданията на ОУПО за зоната , в която попада имотът, а именно: територии с устройствена категория“ Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ /ЖМ/ с показатели:

П застрояване до 40%,

Кинт до 1,2, П озеленяване- до 40% ,

Кота корниз до 10 м.

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв. 26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП-ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101. След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849 кв.м, като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация съгласно нотариален акт за собственост, придобитпо регулация № 21, том I, дело № 42 / 06.02.1986 г., издаден от РС - Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него, е премахната

19 от 11.03.2021 Заповед № 281/11.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект за ПУП-ПР за изменение на УПИ VII-2063а и УПИ IХ-2063 кв.145 по плана на гр.Ихтиман , като се обединят в един общ УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман

2. Проект за ПУП-ПЗ на УПИ VII-2063а,2063 с отреждане за „фотоволтаична централа“, в кв.145 по плана на гр.Ихтиман, попада в „Предимно производствена зона“ Пп с показатели : П застрояване – до 60%, Кинт-2,5, П озеленяване -20% .

20 от 12.03.2021 Заповед № 284/12.03.2021г.

Одобрява се:

1.Проект за ПУП-ПР за УПИ II „За нуждите на СНС“ кв.5 по плана на с. Веринско , както следва:

Образува се нов кв.5 „б“ .Образува се нова улица с ОТ 76ж-ОТ 76 б - ОТ 76а, образува се улица с ОТ 76 б - ОТ 76е. От УПИ II „За нуждите на СНС“ се образуват нови УПИ с отреждане за“ Къща за гости „ както следва :

УПИ I-363„къща за гости“ с площ 962кв.м.

УПИ II-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ III-363„къща за гости“ с площ 971 кв.м.

УПИ IV-363„къща за гости“ с площ 955 кв.м.

УПИ V-363„къща за гости“ с площ 957 кв.м.

УПИ VI-363„къща за гости“ с площ 962 кв.м.

УПИ VII-362„къща за гости“ с площ 826 кв.м.

УПИ VIII-36„къща за гости“ с площ 828 кв.м.

УПИ IX-363„къща за гости“ с площ 927 кв.м.

УПИ X-363„къща за гости“ с площ 785 кв.м.

УПИ XI-363-„ къща за гости“ с плащ 784 кв.м.

УПИ XII-363-„ къща за гости“ с плащ 782 кв.м.

2. Проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ в кв.5б , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3 ,

П-озеленяване-30% ,

Височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“.

81 от 01.12.2021 Заповед № 2859/ 30.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за промяна на регулационните граници на УПИ V-206,207 и УПИ IV-206, кв. 21 по плана на с.Черньово, като същите бъдат поставени в съответствие с имотните граници на ПИ 207, съгласно представеното мотивирано предложение за изменение на КРП на с. Черньово.

21 от 12.03.2021 Заповед № 288/12.03.2021г.

Одобрява се:

1. Проект на ПУП – ПР за УПИ I Училище и детско заведение“ кв.5 с. Веринско.

Образува се нов квартал 5а . Образува се нова улица с ОТ 75а - ОТ 76б - ОТ 76 ж. Образува се нова улица с ОТ 76 б- ОТ в - ОТ 76 г - ОТ 76д

Образуват се нови УПИ , както следва:

УПИ I-361 „къща за гости“ с площ 902кв.м.

УПИ II-361 „къща за гости“ с площ 909кв.м.

УПИ III-361 „къща за гости“ с площ 908кв.м.

УПИ IV-361 „къща за гости“ с площ 862кв.м.

УПИ V-361 „къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VI-361„къща за гости“ с площ 810кв.м.

УПИ VII-361 къща за гости“ с площ 985кв.м.

УПИ VIII-361„къща за гости“ с площ 842кв.м.

УПИ IX-361 „къща за гости“ с площ 806 кв.м.

УПИ X-361„къща за гости“ с площ 895 кв.м.

УПИ XI-361 „ къща за гости“ с плащ 890 кв.м.

УПИ XII-362 „за трафопост“ с площ 76 кв.м.

2. Проект на ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ кв.5а , с параметри:

Устройствена зона “Оо“

П на застрояване-60%,

Кинт-3,

П-озеленяване-30% ,

височина на застрояване-10м.

Предвиденото застрояване е „Къщи за гости“ и трафопост.

88 от 15.12.2021 Заповед № 2971/ 14.12.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ ХIХ-59 и УПИ ХХ-58, , кв.6, с.Черньово, като същата бъде поставена в съответствие със съществуваща на място имотна граница по представеното мотивирано предложение за изменение

1 от 04.01.2022 Заповед № 3038/29.12.2021г.

Одобрява се проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 57443.33.89 в мест. „Чир дере“ по КК на с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София.

От имот с идентификатор 57443.33.89 се образуват четири нови поземлени имоти, които обособяват 4 броя УПИ с плана за регулация, именно: УПИ I-902, УПИ II-903, УПИ III-904 и УПИ IV-905, като 902, 903, 904 и 905 са новите проектни идентификатори, предоставени от СГКК-Софийска област на база приет проект за изменение на кадастралната карта. Осигурен е достъп да всичките новообразувани УПИ.

С ПУП-ПЗ се предвижда свободно застрояване с устройствени показатели за жилищна зона Жм, , плътност на застрояване до 60%, плътност на озеленяване над 40%, Кинт-1,2.

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140, кв.17 по плана на с. Черньово, общ. Ихтиман. Изменението се състои в следното: (1) Промяна на улично-регулационната линия откъм улица с о.т .66 - о.т. 67 в съответствие с имотната граница с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв. 17 по плана на с. Черньово. (2) Имотната граница на ПИ 140 откъм улица с о.т. 66 - о.т. 69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140 съгласно документа за собственост

23 от 02.04.2021 Заповед № 478 / 01.04.2021 г.

Одобряване на изменение на ПУП – ПР на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който вътрешната регулационна линия между УПИ ХV-75 и съседни УПИ III-77, УПИ V-78, УПИ VI-79 в кв. 9 по плана на с. Веринско се променя по имотната граница на поземлените имоти. Новите урегулирани поземлени имоти се отреждат „За жилищно застрояване“.

11 от 08.05.2020 Заповед № 484 / 05.05.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв. 142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

Заличава се УПИ I-2171, кв. 142 с площ от 13450 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 3362,5 кв.м

Заличава се УПИ II-2171, кв. 142 с площ от 11464 кв.м, като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ III-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ VIII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ IХ-2171 “За производствени и складови дейности“, кв. 142 с площ от 2866 кв.м

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв. 142 с площ от 211 кв.м

Зоната, в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“

5 от 18.01.2021 Заповед № 51 / 18.01.2021 г.

Одобрява се проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

УПИ III-73,2463 в кв.12“а“ с площ от 451кв.м. и УПИ IХ-2463,27994 “За бензиностанция“ в кв.12“а“ с площ 1409кв.м.

12 от 01.06.2020 Заповед № 592 / 29.05.2020 г.

Одобрение на проект изменение на ПУП-ПР за УПИ II-1, кв. 17, както следва:

(1) Промяна на улично-регулационната граница на УПИ II-1 и на улична регулация на улица с о.т. 26 - о.т. 27 по имотна граница на ПИ 1 в частта на УПИ II-1, кв.17

(2) Промяна на граница на ПИ 1 по улично-регулационната граница на УПИ II-1, кв. 17 по улица с о.т. 27 - о.т. 31.

(3) Проект за допълване на кадастрален и регулационен план с триетажна сграда /3МЖ/ със ЗП от 55кв.м, както и навес, долепен до сградата /3МЖ/ със ЗП от 30 кв.м

13 от 05.06.2020 Заповед № 623 / 04.06.2020 г.

Одобрение на проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение № III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

14 от 11.06.2020 Заповед № 644 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП- ИПР. Имотът не е с уредени сметки по регулация.Основание за изменението на плана са нотариално декларации от собственици на УПИ III-167 – Цанка Танева и УПИ VI-166 – Нели Гешева – Кистнер.

Изменението се състои в следното:

1.Регулационнната линия между УПИ III-167и УПИ VI-166 минава по кадастралната граница на ПИ 167 и ПИ 166.

2.Имотната граница на ПИ 167 от къмулица с о.т.46-о.т.45 минава по регулационната линия на УПИ III-167, кв.5 , с. Полиовци.

Отреждането на УПИ III-167 не се променя и остава с жилищно предназначение. Площта на УПИ III-167 е 944кв.м.

15 от 11.06.2020 Заповед № 645 / 09.06.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП – ИПР за УПИ II-51 и УПИ III-52 кв.39 по плана на с. Веринско. Дворищната регулационна линия между УПИ II-51 и УПИ III-52 със съгласието на собствениците изцяло преминава по имотна граница

Площта на нов УПИ II-51 е 767.81кв.м. и площта на нов УПИIII-52 е 1740.98кв.м.

31 от 20.05.2021 Заповед № 657 / 11.05.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП-Изменение на регулационен план , промяна на регулационните граници в обхвата на УПИ IV-99, УПИ V-102 и УПИ VI-103 , кв.8, по плана на с.Боерица , като се образуват два нови урегулирани поземлени имота

по представеното мотивирано предложение за изменение и предварителен договор за продажба на недвижим имот от 253 кв.м., съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ.

29 от 12.05.2021 Заповед № 668/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - разделяне на УПИ IX-128 кв.5 по плана на с.Борика, като същият се раздели на два нови урегулирани поземлени имоти, както следва: новообразуван УПИ IX-128 с площ от 618,43 кв.м. и новообразуван УПИ XIV-128 с площ от 339,07 кв.м. Освен разделянето се прави изменение на дворищно – регулационната граница между УПИ IX-128 и УПИ X – 129, УПИ II-122 и УПИ IV-124 на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗУТ като вътрешната регулационна линия е поставена в съответствие със съществуващите граници на имота на място, за което всички заинтересова страни са приложили декларации за съгласие. С разрешаване от Общински съвет – Ихтиман се прави изменение на улично – регулационната граница при о.т. 163 – о.т. 153, като се измести по имотната граница, както и проектиране на улица тупик във връзка с разделянето на УПИ IX-128.

26 от 12.05.2021 Заповед № 669/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация на УПИ XIII-104 и УПИ XV-84, кв. 11 по плана на с. Мирово, общ. Ихтиман, обл. София, като се променя дворищно регулационната граница между УПИ XIII-104 и УПИ XV-84 к кв.11, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 84 и ПИ 104. След промяната новообразуван УПИ XIII-104 е с площ от 553кв.м. и новообразуван УПИ XV-84 е с площ от 908кв.м.

25 от 12.05.2021 Заповед № 670/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация – разделяне на УПИ III-274 в кв. 16 по регулационния план на с. Семковци, км. Костадинкино, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Образуват се два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ III-274 „За жилищно застрояване“ с площ от 559 кв.м. и УПИ ХV -274„За жилищно застрояване“ с площ от 559кв.м.

24 от 12.05.2021 Заповед № 671/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация, промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“, кв. 147 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, като се прави промяна отреждането на УПИ III „Цех за производство на паста за зъби и козметични продукти“ на УПИ III „Предприятие за производство на козметични продукти“.

27 от 12.05.2021 Заповед № 672/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация в обхвата на УПИ I-87 и УПИ ХII-88, в обхвата на VII-87 и УПИ Х-130 и УПИ IХ –130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София се променя дворищно регулационната граница между УПИ I-87 и между УПИ VII-87 с УПИ XII -88, УПИ Х-130 и УПИ IХ – 130, като същата се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 87, ПИ 88 и ПИ 130 в кв. 7 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София. След промяната новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи:

 новообразуван УПИ I-87- 863кв.м.

 новообразуван УПИ VII-87-767кв.м.

 новообразуван УПИ ХII-88 -1037кв.м.

 новообразуван УПИ IХ –130- 572кв.м.

 новообразуван УПИ Х-130 – 697кв.м.

28 от 12.05.2021 Заповед № 673/12.05.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация - променя отреждането на УПИ III „Баня“ в УПИ III „Църква“, в кв. 122 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

30 от 20.05.2021 Заповед № 696 / 19.05.2021г.

Одобрява се:

1.Изменение на ПУП-ПР – обединяване на ПИ 081034 с УПИ 081421 и образуване на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман.

2.ПУП-ПЗ на нов ПИ 081035 - "За производствена и складова дейност, навес за земеделска техника и склад за семена", м."Чифлика" по КВС на с.Живково, EKATTE 29338, общ. Ихтиман предвижда ново застрояване , което да се разположи до ограничителната линия на застрояване и предвижданията на ОУП за зоната, в която попада имотът, а именно „Предимно производствена зона“ /Пп/ с показатели: Плътност на застрояване- мак.60%, К инт – до2,5, Озеленяване – мин.20% , Височина –мах.15м.

34 от 26.05.2021 Заповед № 729 / 26.05.2021г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 / номер по предходен план :060052/ в землището на с. Пауново, общ. Ихтиман, местност „Каменица могила“ с площ от 1021кв.м. , като се променя предназначението на имота „ За жилищно застрояване“. Поземлен имот с идентификатор 55600.60.52 се трансформира в УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 и се включва в регулация/ строителните граници/ на с.Пауново , общ.Ихтиман. Достъпа на имота се осъществява по улица с ОТ 1-ОТ 9-ОТ 10 от регулационния план на с.Пауново.

Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ ХII“За жилищно застрояване“ в кв.8 при следните показатели:

Зона по ОУП за нискоетажно жилищно строителство - /Жм/

Плътност на застрояване-до 40%,

К инт – 1,2

Плътност на озеленяване – над.40%

Кота корниз – мах.10м.

33 от 26.05.2021 Заповед № 730 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на за ПИ с идентификатор 10029.237.54, землището на с. Вакарел, м. „Койкьовец“, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, обл. София при следните условия : Площ на имота 1403кв.м. Имота се отрежда за жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ Плътност на застрояване –до 40%, К инт 1,2, % Озеленяване мин.40%, Кота корниз – макс. 10м.

32 от 26.05.2021 Заповед № 731 / 26.05.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ № ПИ 81253.37.1 , мест.“Над селото“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, обл.Софийска при следните условия : Площ на имота 1201кв.м. , Устройствена зона „Жм“, Отреждане на имота „За жилищно строителство“, Кота корниз до 10 м, Плътност на застрояване (Пл. застр.) - 40%; Интензивност на застрояване (Кинт) -1,2 ; П озеленяване -40% при условията на чл. 19, ал.1 от Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

35 от 01.06.2021 Заповед № 751 / 01.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация за попълване на нов УПИ XXI 222 с площ от 1845,78кв.м. в кв. 3 по плана на с. Полиовци, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Същият е образуван като част от имот с проектен №222.

7 от 28.01.2021 Заповед № 76/28.01.2021г.

Разрешава се:

1. Изготвяне на проект за ПУП – Изменение на регулационен план за обединяване на УПИ IX-2063 и УПИ VII-2063a, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман, като се образува нов УПИ VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман.

2. Изготвяне на проект за ПУП – План за застояване за VII-2063a,2063, кв. 145 по плана на гр.Ихтиман с отреждане за „ПП“ - фотоволтаична централа, съгласно мотивирано предложение.

36 от 04.06.2021 Заповед № 786 / 04.06.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план –План за регулация на с. Веринско, общ. Ихтиман, с който се променя уличната регулация от о.т. 62, о.т.63 до о.т.64 по имотните граници в участъка от УПИ XX-121, до чупката на имота. След обединението на УПИ XX-121, кв.39, УПИ XXI-121,кв.39 и УПИ XXII-121,кв.39 се образуват два

нови урегулирани имоти, а именно УПИ XX-121,кв.39 и УПИ XXI-121 ,кв.39по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман.

6 от 27.01.2021 Заповед № 79 / 27.01.2021 г.

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ VI-145 и УПИVII-145 в кв. 15 по регулационниия план на с. Ръжана, км. Бузяковци, общ. Ихтиман, като двата урегулирани поземлени имота се обединят в един общ УПИ VI-239 „За жилищно строителство“

3 от 06.01.2021 Заповед № 8 / 05.01.2021 г.

Разрешава се изработването на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура (при необходимост) за имот с номер 060052 в землището на с.Пауново, ЕКАТТЕ 55600, общ.Ихтиман, местност “КАМЕНИЦА МОГИЛА”, с площ 1,021 дка, НТП: Друга селищна територия, категегория 8, с цел да се промени предназначението на имота за неземеделски нужди съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и да се включи в регулация поземления имот съгласно представеното задание и опорен план.

17 от 27.07.2020 Заповед № 868/ 20.07.2020 г.

Разрешава се изготвянето на ПУП-ПР, който предвижда:

1. Да се промени границата на УПИ I "общ.база за отдих, сладкарница, смесен магазин, клуб" в кв.9 по плана на с. Брънковци - км. Костадинкино, общ. Ихтиман откъм улица с о.т. 46-47, като към същия се придадът 161 кв.м. общинско място.

2. На новия проектен УПИ да се промени отреждането като същото да бъде: УПИ I "Обществено обслужване и жилищно застрояване" в кв.9 по плана на с. Брънковци.

37 от 24.06.2021 Заповед № 902 / 2020г.

Одобрява се:

1. Проект за изменение на ПУП-ИПР за VII-149 , УПИ VI-150 и УПИ Х-147 кв.17 по плана на с. Черньово. УПИ VII-149 е с неуредени сметки по регулация. Регулационните линии на УПИ VII-149 минават по имотни граници. Придаваемите 140.46кв.м. откъм улица остават за обществено ползване, като паркинг уширение на уличната регулация.

Площи на УПИ след промяната: УПИ VII-149 с площ 867.45кв.м., УПИ VI-150 с площ от 706.26 кв.м. и УПИ Х-147 с площ от 1026.05кв.м.

Предназначението на УПИ е за „жилищна строителство“. Устройствената зона се запазва.

2. Проект за ПУП-ПЗ за VII-149 кв.17 по плана на с.Черньово

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип за ниско етажно застрояване Жм.

Плътност на застрояване -40%, Плътност Озеленяване 40% , Кинт 1,2 , Кота корниз -10м.

19 от 04.08.2020 Заповед № 928 / 04.08.2020 г.

Одобряване на частичното изменение на ПУП –ПР кв.5 на с. Мирово, общ. Ихтиман, както следва :

- от УПИ ІХ “Магазини и Площад” , се образува нов УПИ ІХ “За площад” с площ 1289кв.м.;

- от УПИ Х “За детска градина” , се образува нов УПИ Х “За жилищно строителство, склад и ОО” с площ 3283 кв.м.;

- от УПИ ХІ “Ресторант” се образува нов УПИ ХІ “За ресторант и Парк” с площ 4681кв.м.;

- от УПИ ХVІ “За парк” се образува нов УПИ ХVІ “За парк” с площ 2364 кв.м. и се проектира улица за достъп до нов УПИ ХVІ “За парк” с проектна ОТ 16- ОТ 16а- ОТ 16б –ОТ 16в;

- Обособява се нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с площ 90 кв.м. в кв.5 и се проектира улица за достъп до нов проектен УПИ ХХІІІ “За трафопост” с проектна ОТ16- ОТ 16г- ОТ 16д;

41 от 05.07.2021 Заповед № 969 / 02.07.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастрален план за нанасяне на нов ПИ 2928 , кв.191, част от ПИ 2848 по плана на гр.Ихтиман.

Проектен поземлен имот 2928 е с площ 247 кв.м. Проектен поземлен имот 2848 е с площ 1 733,80 кв.м.

40 от 02.07.2021 Заповед № 971 / 02.07.2021г.

Одобрява се подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 10029.318.3 по КККР на с. Вакарел, мест „Кладеница“. Проекта предвижда урегулиране на поземлен имот 10029.318.3 с проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.14, нов квартал и включването му в регулационните граници на населеното място. Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.14 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

45 от 05.07.2021 Заповед № 978 / 02.07.2021г.

Одобрява се проекта за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 05390.40.30 мест. Домашната по КККР на с. Борика. Проектът предвижда урегулиране на поземлен имот 05390.40.30 като проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.34, нов квартал и включването му в регулационните граници на с. Борика. Поради леко разминаване между уличната регулация и границата на строителния полигон на с. Борика, която се явява и имотна граница с поземления имот предмет на ПУП-ПР се налага промяна в уличната регулация на улица с ОТ 5- ОТ 6-ОТ 7 по имотната граница на ПИ 05390.40.30.

Предвижда се ново застрояване с жилищна сграда в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ в кв.34 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

43 от 05.07.2021 Заповед № 989 / 05.07.2021г.

Одобрява се проект за изменение на кадастралния план - разделяне на поземлен имот пл.№ 383 и образуване на два нови поземлени имоти кв. 32А по плана на с. Живково, общ. Ихтиман, обл. София. Новообразуваните поземлени имоти имат следните площи по графика:

площта на новообразувано ПИ пл. № 383 – 14 493 кв.м. , а площта на новообразувано ПИ пл. № 383 – 1 020 кв.м.

42 от 05.07.2021 Заповед № 990 / 05.07.2021г.

Одобрява се Проект за изменение на кадастрален план – попълване на нов поземлен имот пл.№ 2929, като част от поземлен имот пл.№ 1652, кв83 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София. След разработката площта на новообразуван поземлен имот пл.№1652 е 383 кв.м., а площта на новообразуван поземлен имот пл.№ 2929 е 718 кв.м.

44 от 05.07.2021 Заповед № 998 / 05.07.2021г.

Одобрява се проекта за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 10029.300.37, мест. Дренов ръд , земл. Вакарел. Същият е на 134 м в посока запад от строителните граници на с. Вакарел и граничи с път. Проектът предвижда урегулиране на поземлен имот 10029.300.37 с проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ и проектен УПИ II „За трафопост“ в кв.69 и включването му в регулационните граници на с. Вакарел , общ. Ихтиман. Предвижда се ново застрояване с две жилищни сгради в проектен УПИ I „За жилищно застрояване“ и трафопост в УПИ II „За трафопост“ в кв.69 при следните показатели: Зона по ОУП за Нискоетажно жилищно строителство –/ Жм/, Плътност на застрояване – до 40% Плътност на озеленяването – над 40%, Кота корниз – макс 10 м. Кинт- 1,2.

53 от 13.07.2021 Заповед №1042 / 08.07.2021г.

Одобрява се изменение на подробния устройствен план – План за регулация /ПУП-ИПР/ за разделяне на УПИ VI „Здравен пункт“, кв. 12 по плана на с. Мухово, общ. Ихтиман, обл. София, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ X и УПИ XI.

УПИ ХI се образува около съществуващ трафопост с минимална площ за обслужването му.

Новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи по графика:

• Площ на УПИ Х „Здравен пункт“ по графика – 6073 кв.м.

• Площ на УПИ ХI „За трафопост“по графика – 113 кв.м.

49 от 09.07.2021 Заповед №1043 / 08.07.2021г.

Разрешава се изготвянето на проект за ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП за ПИ57443.33.89, местност „Чир дере“ в землището на с. Полянци,, общ. Ихтиман, обл. Софийска, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно изготвеното мотивирано предложение и задание за изработване на План за регулация и застрояване. Отреждането на имота да е „за жилищно застрояване“ с плътност на застрояване до 60%, плътност на озеленяване над 40%, кота корниз до 7.50м, кинт 1.2. С плана за регулация се обособяват 4 бр.УПИ с предназначение за „жилищно строителство“ . С плана за застрояване се предвижда нискоетажно,свободностоящо застрояване.

75 от 17.11.2021 заповед №1201/04.08.2021г.

Одобрен е проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/, който включва промяна на граница между УПИ XIV-130 и УПИ XVI-130,кв.21 по кадастралния и регулационен план на с. Пауново, общ.Ихтиман, обл. София, съгласна представеното мотивирано предложение.Площа на новообразуваното УПИ XIV-130 е 883,70кв.м., а на новообразуваното XVI-130 е 741.70 кв.м.

54 от 27.07.2021 Заповед №1440 / 23.07.2021г.

Разрешва са се изготвянето на проект за изменение на ПУП-ПР, който включва: промяна в границите на УПИ IV-108, кв.1, като регулационната граница на УПИ IV-108, кв.1 се премести по имотните граници на поземлен имот пл.№ 127 и се образува нов УПИ IV-127 " за жилищно застрояване", кв.1 с. Мечковци.

72 от 05.11.2021 заповед №1645/28.10.2021г.

Одобрен е проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 05390.27.67 и ПИ 05390.27.34 в м. Геренчето, земл. с. Борика за „Лично стопанство за производство на зеленчуци, плодове и отглеждане на дребни животни за лична консумация „ с параметри: Застрояване -10%, Плътност на застрояване- 20%, Кинт -0,4%, Кота корниз.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 във връзка с чл.131, ал.2 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

71 от 04.11.2021 Заповед №1649/29.10.2021г.

Одобрен е проект за изменение на кадастрален план-попълване на имот с проектен планоснимачен номер 157/неурегулираната част от ПИ151, кв.11/ по кадастралния план на с. Поповци, кметство Пауново, общ. Ихтиман, обл. София, при което новообразуваният поземлен имот е с площ 991 кв.м.

На основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието ,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,настоящата заповед да се обяви на заинтересованите лица по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й,

77 от 22.11.2021 заповед №1793/19.11.2021г.

Изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на ПИ пл.№ 305 и пл.№ 306 в кв. 13 по плана на с.Семковци, общ. Ихтиман, обл. София като се образуват нови УПИ XIII-305 и УПИ XIV-306 с отреждане “За отдих“, кв. 13 по плана на с.Семковци, общ. Ихтиман, обл. София.

В проектната разработка са отразени дворищно-регулационните граници на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, които съвпадат с имотните граници на новообразуваните поземлени имоти пл.№ 305 и пл.№ 306 в кв. 13 по плана на с. Семковци, общ. Ихтиман, обл. София. Изчислени площи по графика след разработката: УПИ XIII – 305 с площ 2671м² и УПИ XIV - 306 с площ 1820 м². Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с отреждане „За отдих“.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

78 от 22.11.2021 заповед №1794/19.11.2021г.

Изменение на подробния устройствен план – изменение на плана за регулация в кв. 4 по плана на с. Джамузовци, общ. Ихтиман, Софийска област, който включва закриване /премахване / на нереализирана улица между о.т. 56 и о.т. 57 и промяна на уличната регулация в кв. 4 между о.т. 3, о.т. 54, о.т. 55 и о.т. 56, като се създава нова уличнорегулационна линия. Променя се уличната регулация в кв. 4 между о.т. 3 и о.т. 4, като уличнорегулационната линия съвпада с границите на имотите с цел елементите от пътя да не попадат в парцелите и да не бъдат придаваеми части към имоти.

Проектната разработка включва и заличаване на УПИ I-10, кв. 4, като се създават три нови УПИ I-10, кв. 4 , УПИ-II, кв.4 и УПИ III-14,15, кв.4 при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ за минимални лица и площи на новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Проектен УПИ I-10 е с площ -649кв.м., придават се от общински имот 49 кв.м. от ПИ 10 за улица се отчуждават - 11кв.м. Прoектен УПИ II-10 е с площ -649кв.м., от имот ПИ 10 за улица се отчуждават 44кв.м. Прoектен УПИ III-14,15 кв.4 е с площ -1098 кв.м. от ПИ 14 -1019 кв.м. от ПИ 15- 79 кв.м. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с отреждане за „Сож“.

3 от 13.01.2022 Заповед №23/11.01.2022г.

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 05390.40.36 в м. „Секюрт“, земл. Борика, общ. Ихтиман, който се състои в разделяне на ПИ 05390.40.36 и образуване на нови проектни ПИ: ПИ 05390.40.54, ПИ 05390.40.55, ПИ 05390.40.56 и ПИ 05390.40.58 в м. „Секюрт“, земл. Борика, които образуват нови урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ IХ в част от кв. 31 с отреждане „За жилищно застрояване“ и улична регулация /ПИ 05390.40.98/.

Проектира се улица за достъп от о.т. 97 до о.т.98д / през ПИ 05390.61.275/ до новообразуваните УПИ. Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ VIII-929 кв.м. и УПИ IХ-926 кв.м. в кв. 31.

Параметрите на застрояване на новообразуваните УПИ VIII и УПИ IХ са: Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване –жм, начин на застрояване – свободно-е, плътност на застрояване -40%, плътност Озеленяване -40%, Кинт -1,2, кота корниз -10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

80 от 26.11.2021 Заповед №2837/ 23.11.2021г.

Одобрява се изменение на кадастрален план – нанасяне на поземлени имоти с пл.№ 1000, пл. № 1001, пл. № 1002, пл. № 1003, пл.№ 1004 и пл.№ 1005 в кадастралния и регулационен план на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, образувани от бивш поземлен имот с пл. № 647, който е възстановен по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Проектните поземлени имоти имат следните площи по графика: ПИ пл.№ 1000 – 2 074 кв.м., ПИ пл.№ 1001 – 493 кв.м., ПИ пл.№ 1002 – 206 кв.м., ПИ пл.№ 1003 – 279 кв.м., ПИ пл.№ 1004 – 226 кв.м. и ПИ пл.№ 1005 – 581 кв.м.

82 от 02.12.2021 Заповед №2860/30.11.2021г.

Разрешава се изготвяне на проект за ПУП- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот ПИ 10029.630.61 с площ 4,057 , като се формира УПИ и се предвиди отреждане „За нискоетажно жилищно строителство“ в м. “ПРИ ДОМА“, с.Вакарел-Брънковци, община Ихтиман.

Проектът да отговаря на изискванията за цветове и графика на Наредба №8 от 14.06.2021г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Всички копия на документи да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на вносителя.

Проектът да се внесе на Общински експертен съвет за разглеждане.

86 от 10.12.2021 Заповед №2934/09.12.2021г.

1.Проект за ПУП-ИПР /изменение на план за регулация/.Проектът за изменение на план за регулация представлява обединяване на УПИ V-2171, УПИ IV-2171 и част от УПИ III-2171 кв. 211 по плана на гр.Ихтиман в един общ УПИ ХV -2171 и образуване на нов УПИ ХIV -2171 от обединяване на остатъка от УПИ III-2171 и УПИ II-2171 в кв.211.

След разработката , новообразуваните урегулирани поземлени имоти имат следните площи по графика: новообразуван УПИ ХIV -2171- 678кв.м и новообразуван УПИ ХV -2171с площ от 1171кв.м.

2.Проект за РУП –ИПРЗ за новообразуван УПИ ХIV -2171 и новообразуван УПИ ХV -2171 кв.211 по плана на гр.Ихтиман. Проекта предвижда основно застрояване с масивна жилищна сграда със свободно разполагане в новообразувания имот и максимална кота корниз -10м.Предведено е и допълващо застрояване – лятна кухня , което е ситуирано в дъното на имота и е прилепено към границата с УПИ ХII-2171, УПИ ХIII-2171 и новообразуван ХIV -2171.Параметрете на застрояване са следните: Устройствена зона- Жм, П% застрояване-40%, Кинт-1,2 , Мин озеленяване-40%, начин на застрояване-свързано в два съседни имота-д.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

5 от 17.01.2022 Заповед №65/17.01.2022г.

Изменение на подробния устройствен план – План за застрояване за УПИ ХV-539 кв. 33 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, което се състои в надстрояване на съществуваща обществена сграда, смяна на предназначението й в сграда със смесено предназначение и изграждане на още една многофамилна жилищна сграда в рамките на парцела. Отреждането на УПИ ХV-539 се променя в „За обществено обслужване, жилищен комплекс и трафопост“. Параметрите на застрояване попадат в допустимите , а именно: Плътност на застрояване- 60%, Плътност Озеленяване -30% , Кинт-2.0, Кота корниз-15м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

6 от 17.01.2022 Заповед №67/17.01.2022г.

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 05390.40.29, ПИ 05390.61.251, ПИ 05390.61.249 и ПИ 05390.61.760 м. „Домашната“ с. Борика с отреждане „За жилищно застрояване“ и образуване на нови УПИ I, II, III, IV в нов кв. 1 и УПИ ХI, ХII, ХIII, ХIV в кв. 4 „За жилищно застрояване“, който включва:

Образуване на нови урегулирани поземлени имота ХI, ХII, ХIII, ХIV в кв. 4 „За жилищно застрояване“ с площи по графика: УПИ ХI-865, ХII-851кв.м., ХIII-863кв.м., ХIV-793кв.м. Образуване на нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-705кв.м. УПИ II-780кв.м. УПИ III-840 кв.м., УПИ IV-874 кв.м. и новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика с отреждане за „ Жилищно застрояване“.

Проектира се улица за достъп до новообразуваните УПИ през новосъздадена улична регулация с о.т.148 до о. т. 148й, през ПИ 05390.62.24 , ПИ 05390.40.34, ПИ 05390.61.116, ПИ 05390.61.249 и ПИ 05390.40.29.

24 от 24.09.2020 Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год.

Заповед №РД-02-15-83/10.09.2020 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

52 от 13.07.2021 КОНСТАТИВЕН АКТ

„Пан Телеком“ ЕООД с ЕИК 131086048 е изпълнил „Електронна съобщителна мрежа“, чрез полагане на съобщителни кабели върху съществуващи стоманобетонни стълбове, представляваши част от електроразпределителната мрежа - конкретно въздушна мрежа НН – собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по следното трасе: улица с о.т.20-28-29-30-32-99-97-(20-21)-(28-27)-(29-121-37)-(30-31)-(33-34-96-97)-(32-35-36-94)-(97-110)-(97-98-111), улица с о.т.20-10-9-8-7-1-2-3-(10-118-5-4)-(9-12)-(7-6-5), улица с о.т. о.т.20-19-18-17-101-100-105-107-(18-31)-(17-16-112-13)-(112-11-19)-(100-99)-(101-102-103-105)-(102-104), улица с о.т. о.т.47-48-58-59-60-61-62-64-120-65-68-(48-49)-(58-54-51-59-58-68)-(60-44)-(64-56), улица с о.т. о.т.47-46-45-23-24-25-26-27-21-5-6-7-(23-22-4-5-6-7)-(4-3-2-1)-(24-41-119-42-43)-(25-118-39-38), улица с о.т.47-46-45-44-43-91-90-88-86-84-73-78-80-(86-85-69-71)-(83-82-81-98)-(73-72-72а-70)-(72а-74а-76) по плана на с.Стамболово. Общата дължина на трасето е 7348м. Височината на разполагане на кабелите от „Електронна съобщителна мрежа“ е около 6м.

33 от 11.11.2020 Констативен акт № 4

Съставен е констативен акт № 4/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

34 от 11.11.2020 Констативен акт № 6

Съставен е констативен акт № 6/11.11.2020г. за незаконно строителство в имот с идентификатор 32901.84.33

61 от 23.08.2021 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

2 от 06.01.2021 Обявление

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-251/15.12.2020г. е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване/ПЗ / за „Ферма за кокошки носачки“ в имот 038005, местност Трънака, земл.с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690 община Ихтиман, Софийска област, собственост на „Порко и Поло“ ООД със отреждане за Пп-предимно производствени и складови дейности.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

2 от 04.01.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128. ал.2 от ЗУТ съобщава, че с вх.№ Юл-252/06.10.2021г. е постъпил проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване на „Едноетажна стопанска постройка„ в ПИ 10029.552.11 мест. „Илчови круши “ земл. с. Вакарел, общ. Ихтиман. В проекта за ПУП-ПП се определя трасе на електропровод 20 kv в захранващ нов трафопост в ПИ 10029.552.11.Трасето на проектния електропровод започва от съществуващ електропровод високо напрежение в ж.р. стълб №18 минава през ПИ 10029.604.18/нива/ , ПИ 10029.604.65/селскостопански път/ , ПИ10029.604. 19/нива/ преминава под ПИ 10029.135.869/общински път/ и стига до имота в който ще бъде разположен комплексния трафопост /ПИ 10029.552.11/. Общата дължина на трасето е 116,52м. Сервитута на трасето е по 2 метра от двете страни на кабела, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

Проекта се намира в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението на настоящето съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

4 от 17.01.2022 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ , че е постъпило заявление Юл-13/13.01.2022г на „ФРЕШ МАРКЕТ 2015” ООД представлявано от управителя Тодор Костадинов Костадинов, придружено с изработен проект на ПУП-ИРЗ/подробен устройствен план - план за застрояване и регулация/ в обхвата на УПИ XIV-925, УПИ XV-925, УПИ XVI-925, УПИ XVII-925, УПИ XVIII-925, УПИ XXI-925, УПИ XXII-925 и УПИ XXIII-925, кв 191а, като се образува нов УПИ XVI-925 – за магазин и Оо, кв.191а с предвидено застрояване..

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8 ,за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част .

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип зона „Жилищна зона „ по Наредба. Плътност на застрояване -40%; Плътност на озеленяване -40% ;Кинт-1,2 ;Кота корниз -10 м.

На основание чл.34 ,ал.1 и ал.3 от АПК ,в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман ,на таблото в сградата на техническа служба , на таблото в сградата на общона Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време :понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с изработения проект на ПУП-ИРЗ/подробен устройствен план - план за застрояване и регулация/ в обхвата на УПИ XIV-925, УПИ XV-925, УПИ XVI-925, УПИ XVII-925, УПИ XVIII-925, УПИ XXI-925, УПИ XXII-925 и УПИ XXIII-925, кв 191а, като се образува нов УПИ XVI-925 – за магазин и Оо, кв.191а с предвидено застрояване и документите по преписката, които се намират в сградата на техническа служба на община Ихтиман. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман ,ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства , удостоверяващи други факти и обстоятелства, ,различни от приложените към преписката ,ще се продължи процедурата .

9 от 08.02.2021 Обявление

Инвестиционни предложение за: СКЛАДОВЕ КЪМ МАГАЗИНИТЕ НА ТЪРГОВСКО-РЕСТОРАНСКА ЧАСТ "МОТЕЛ ИХТИМАН" В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32901.63.25, мест. "МИЛЧОВО ДЕРЕ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИХТИМАН, ОБЩ. ИХТИМАН.

10 от 09.02.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61,

ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх. №Юл-46/04.02.2021г. е внесен Проект за ИПРЗ за УПИ VII-2063а „Когенерационна централа на биомаса“ и УПИ -2063а „Когенерационна централа на биомаса“, кв.145 по плана на гр. Ихтиман.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате и да направите писменни възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

18 от 28.07.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ и § 4, ал.1 от ПЗР от Наредба № РД02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ обявява и съобщава на всички собственици и заинтересовани лица, че с решение – заключение V-1 от Протокол №3/24.07.2020г. на ОЕСУТ е разгледан цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. Планът и регистърът към него са приети със заповед №АБ-01/08.01.1985г., като в същите са отразени последващи изменения до датата на ОЕСУТ.

В едномесечен срок от публикуване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман до общинската администрация.

Проектът на цифровия модел на кадастрален и регулационен план и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Борика, общ.Ихтиман. се намират в Дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

18 от 08.03.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Одобрява се проект за ПУП-ИПР в обхвата на УПИ I "гостилница, смесен магазин, младежки клуб, клуб на пенсионера, медицински пункт и автоспирка" в кв.4 по плана на с. Джамузовци.

27 от 05.10.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание: §4,ал.1,т.2 от ПЗР от ЗКИР, §4,ал.1,т.2 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед №1255/02.10.2020г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Цифров модел на кадастрален и регулационен план и кадастрален регистър на недвижими имоти на с.Борика, община Ихтиман.

38 от 28.06.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Съобщение за инвестиционно преложение за: " Външно ел. захранване за незастроен имот ПИ 10029.66.6, м. Радославица, мах. Селянин, земл. с. Вакарел, общ. Ихтиман.

39 от 01.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен за разглеждане проект за ПУП-ПП на кабелно трасе 20кV до имот №000385, с.Веринско, ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман с вх.№Юл-174/28.06.2021г. на „Алмагест „АД, ЕИК17534014. Трасето на електропровода e извън урбанизираната територия и попада в имоти с №199111 (полски път, общ.собственост); №199161(пасище,мера;общ.собственост) и част от имот с №199208(полски път,общ.собственост). Проектът и придружаващата го документация се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на община Ихтиман. На основание чл.128, ал.5 и във връзка с ал.1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ , заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинската администрация на община Ихтиман.

50 от 12.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен за разглеждане проект с вх.№ЮЛ-57/17.02.2021г.на „Риц 5“ ООД за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 05390.32.38, местност „Бозото“, землище с.Борика, община Ихтиман, област Софийска .

51 от 13.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман , на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изработен и представен проект с вх.№70.00-171/18.06.2021г. на „Борика Агро“ ЕООД за одобряване на ПУП-ПЗ с отреждане за „Соларен парк, склад и трафопост“ за ПИ с идентификатор 05390.44.22, местност „Моловица“, землище с.Борика, община Ихтиман, област Софийска .

52 от 30.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е изготвен и внесен проект от ДП“Национална компания железопътна инфраструктура“Република България с вх.№ 53.00-102/27.11.2020г. за Подробен устройствен план / ПУП/ - План застрояване /Пз/ за изграждане на тягова подстанция в землищата на с.Живково и с.Веринско както следва :

1.ПУП-ПЗ за ПИ 061552, по картата на възстановената собственост на землището на с.Живково, ЕКАТТЕ 29041 , община Ихтиман, Софийска област.

2.Проект за подробен устройствен план –парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия-изграждане на нови подземни кабелни линии 110 кV и 20кV в землищата на с.Живково и с.Веринско,община Ихтиман,Софийска област. Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация” , в сградата на техническа служба на община Ихтиман .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация на община Ихтиман.

55 от 30.07.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № 1140/23.07.2021г. на Кмета на Община Ихтиман е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, който да включва: промяна в границите на УПИ IV-108, кв. 1, като регулационната граница на УПИ IV-108, кв. 1 се премести по имотните граници на поземлен имот пл.№ 127 и се образува нов УПИ IV-127 „За жилищно застрояване“, кв. 1, с.Мечковци, общ. Ихтиман, обл. София, съгласно представеното мотивирано предложение. Площта на УПИ IV-127 – нов е 1 936 кв.м.

56 от 06.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61 от АПК, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че са внесени от „ Ягуар -02“ ЕООД с вх.№Юл-60/19.02.2021г. проекти за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ и Транспортно комуникационна схема за засегната от концесионния контур част от имоти с идентификатори №№81253.64.911, 81253.64.912, 81253.64.913, 81253.64.914 и 81253.64.916 в землището на с.Черньово, м.“Ерек дере“, община Ихтиман , с отреждане за „Кариера за добив на строителни материали-гиайсгранити „ от находище „Камъка“.

57 от 09.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ ,че е постъпило заявление Гр-1304/26.05.2020г от Славейчо Стоянов Тодоров ,придружено с изработен проект на основание Заповед № 186/ 22.02.2021г за изменение на ПУП-ИПР /Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация / в обхвата на УПИ І ”Гостилница ,смесен магазин ,младежки клуб, клуб на пенсионера ,медицински пункт, автоспирка „ в кв.4 по регулационния план на с. Джамузовци ,общ Ихтиман ,като се премахне нереализираната улица между о.т.56 и о.т 57 , променя се уличната регулация по имотни граници между о.т 3 и о.т.4 ,променя се уличната регулация между о.т 3-54-55-56 и се образуват три нови урегулирани поземлени имоти УПИ І-10 ,УПИ ІІ-10 и УПИ ІІІ-14,15 в кв. 4, при спазване изискванията на чл.19 от ЗУТ.

58 от 19.08.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, чл.61 от АПК , във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, обявява и съобщава на всички заинтересованите лица, че със заповед №1266/18.08.2021г. на Кмета на община Ихтиман е одобрен Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 05390.44.22 с отреждане „За соларен парк,склад и трафопост „ местност „Моловица“ , землище с.Борика , община Ихтиман, област София , с показатели:

Плътност на застрояване -60%,

плътност Озеленяване -20%,

Кинт -2.5,

Кота корниз 15м

67 от 13.10.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.129,ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава , че с Решение №310 от 30.07.2021г на Общински съвет –Ихтиман, е одобрен проект за изработване на подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план /ПП/ за определяне на електропровод 20Kv в захранващ нов трафопост в ПИ 10029.52.11 извън регулационните линии на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029,община Ихтиман, област София с възложител „Ей Би Хоумс“ ЕООД-София.

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ихтиман пред Административен съд София област.

73 от 08.11.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.8 от ПЗР на наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се обявява на заинтересованите лица ,че е издадена е Заповед № 1656 /29.10.2021г на кмета на Община Ихтиман , с която се одобрява проекта за изменение на кадастралния план по отношение на ПИ 12 ,кв.3 с. Грозьовци с цел попълване на нов кадастрален имот с пл. № 62 ,образуван по дворищно регулационните граници на УПИ ІІ-12 кв.3. От направеното изменение се образуват нов имот пл.№62 от 906 в.м и нов ПИ пл.№ 63 от 918 кв.м.

76 от 18.11.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ , във връзка с постъпило заявление с вх.№ Гр-2176/12.08.2021г от Десислава Славчева Маринова и Лилия Славчева Маринова ,придружено с изработен проект за изменение на кадастралния план - премахване на сграда,нанасяне на нов ПИ пл.№187 и промяна на номер на УПИ V-167 ,кв.19 от кадастралния и регулационен план на с.Бузяковци,общ.Ихтиман,

обл.Софийска.

83 от 03.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61

от АПК , обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх.№Юл-326/01.12.2021г. на „РИЦ“5 ООД –ЕИК131375088 е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ /на ПИ05390.40.36, местност “Секюрт“, ЕКАТТЕ 05390, с.Борика, общ.Ихтиман, Софийска област за разделяне на ПИ и образуване на нови проектни ПИ: ПИ05390.40.54 , ПИ05390.40.55, ПИ05390.40.56 и ПИ05390.40.58, които образуват нови урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ IХ в част от квартал 31 с отреждане за „Жилищно строителство“ и улична регулация/ ПИ05390.40.58/.

Проектира се улица за достъп , новосъздадена улична регулация от о.т.97 до о.т.97д /през ПИ05390.61.275/ до новообразуваните УПИ.

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ VIII-929кв.м и УПИ IХ-926кв.м. в кв.31, с.Борика.

Параметри на застрояване на новообразуваните УПИ VIII и УПИ IХ са :

Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване Жм;

Начин на застрояване –свободно е; Плътност на застрояване -40% ;

Плътност Озеленяване-40%; Кинт-1.2 ; Кота корниз -10м.

84 от 03.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128,ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61

от АПК , обявява и съобщава на всички заинтересованите лица , че с вх.№Юл-325/01.12.2021г. на „Борика Агро “ ЕООД –ЕИК202331702 е внесен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ /на ПИ05390.40.29, ПИ05390.61.251, ПИ05390.61.249 и ПИ05390.61.760 местност “Домашната“, ЕКАТТЕ 05390, с.Борика, общ.Ихтиман, Софийска с отреждане „за Жилищно застрояване“ и образуване на нови урегулирани поземлени имота : УПИ I , УПИ II , УПИ III и УПИ IV в новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика.

Образуване на нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХI , УПИ ХII , УПИ ХIII и УПИ ХIV в квартал 4 с отреждане за „Жилищно застрояване .

Проектира се улица за достъп до новообразуваните УПИ през новосъздадена улична регулация с о.т.148 до о.т.148 й , през ПИ: ПИ05390.62.24, ПИ05390.40.34 , ПИ05390.61.116, ПИ05390.61.249 и ПИ05390.40.29.

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ I-705кв.м , УПИ II-780кв.м. , УПИ III-840кв.м и УПИ IV-874кв.м. в новообразуван нов квартал 1 по плана на с.Борика с отреждане за „Жилищно застрояване .

Новообразуваните УПИ са с площи по графика: УПИ ХI-865кв.м. , УПИ ХII-851кв.м , УПИ ХIII-863кв.м. и УПИ ХIV-793кв.м. в квартал 4 с отреждане за „Жилищно застрояване .

Параметри на застрояване на новообразуваните са :

Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване Жм;

Начин на застрояване –свободно е; Плътност на застрояване -40% ;

Плътност Озеленяване-40%; Кинт-1.2 ; Кота корниз -10м.

85 от 09.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание §4 ,ал.2 от ДР на ЗУТ ,Ви уведомяваме по чл.18а ,ал10 от АПК ; чл.26 ,ал.1 от АПК и на основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ ,че е постъпило заявление ЮЛ-333/06.12.2021г на „СУИТИ КОНС” ЕООД представлявано от управителя Константин Николов Хаджиев , придружено с изработен проект на ПУП-ИПЗ/подробен устройствен план - изменение на застроителния план / за УПИ ХV-539 кв.33 по плана на с. Вакарел на основание Заповед № 2849/ 26.11.2021г на кмета на община Ихтиман .

Проектната разработка e направена съгласно Наредба №8 ,за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част . Имотът е със уредени сметки по регулация. Основното застрояване се състои от две масивни многофамилни жилищни сгради и трафопост с максимална кота корниз - 15м.

Съществуващата обществена сграда се предвижда да бъде надстроена с един жилищен етаж и използваем таван /мансарда/.Тя ще запази обществените си функции на ниво партер.Новопредвидената многофамилна жилищна сграда е с полуподземно гаражно ниво стигащо до имотните граници. Над него се предвижда обособяване на четири жилищни етажа с използваем таван /мансарда/.

Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип зона „Централна „ по Наредба.Плътност на застрояване -60%; Плътност на озеленяване -30% ;Кинт-2,0 ;Кота корниз -15 м.

На основание чл.34 ,ал.1 и ал.3 от АПК ,в 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Ихтиман ,на таблото в сградата на техническа служба , на таблото в сградата на кметство Вакарел, на УПИ ХV-539;УПИ І-538;УПИ ІІ-537; УПИ VІ-533; УПИ VІІ-530; УПИ ХІІ-540 ;УПИ ХІІІ-541 и УПИ ХІV-541 от кв.33 по плана на с Вакарел и обявяването му на електронната страница на община Ихтиман, Ви се предоставя възможност в приемно време :понеделник и четвъртък от 09,00ч до 12,00часа и от 13,00ч до 16,00ч да се запознаете с изработения проект на ПУП-ИПЗ за УПИ ХV-539 кв.33 по плана на с. Вакарел и документите по преписката, които се намират в сградата на техническа служба на община Ихтиман. Възражения можете да подадете до общинската администрация на община Ихтиман на адрес - гр. Ихтиман ,ул.”Цар Освободител” №123 в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства , удостоверяващи други факти и обстоятелства, ,различни от приложените към преписката ,ще се продължи процедурата .

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61 ,ал.3 от АПК във връзка с чл.18а,ал.9 и ал.10 от АПК.

87 от 19.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК обявява и съобщава на всички заинтересовани лица, че с вх.№Гр-3287/26.11.2021г.е внесен проект за ИПРЗ на имот с идентификатор 10029.630.61 по КККР с. Вакарел, мах. Брънковци, общ. Ихтиман. Площта на имот 10029.630.61 е 4057 кв.м.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация“ , в сградата на техническа служба на община Ихтиман и може да го разгледате и да направите писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обявяването.

40 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани , че със заявление вх.№Юл-241/17.11.2020г. е входиран проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман, за промяна на регулационната граница между УПИ III-73 и имот пл.№2463, кв.12“а“ по плана на гр.Ихтиман.

35 от 12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и Заявление вх. № Гр-2436/ 03.11.2020г. от Екатерина Живкова Угрина е изработен проект за допълване на кадастрален план в УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Изготвения проекта се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, сградата на техническа служба при Община Ихтиман.

39 от 10.12.2020 ОБЯВЛЕНИЕ за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман

На основание чл.61, ал.1 от АПК община Ихтиман съобщава, че е издадена заповед № 1643/07.12.2020г. от Кмета на община Ихтиман за допълване на кадастрален план за УПИ VIII-1252, кв.43 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

22 от 02.04.2021 Обявление на Решение № СО-17-ЕО / 2021 г. на РИОСВ - София

1 от 04.01.2021 Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация след 01.01.2018 г.

46 от 08.07.2021 СЪОБЩЕНИЕ

47 от 08.07.2021 СЪОБЩЕНИЕ

горе