0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Съобщения и обявления - АС

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 21.02.2020 Заповед № 169 / 17.02.2020 г.

Разрешение за изработване на проект на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I, кв. 96"г" по плана на гр. Ихтиман на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-325 / 12.02.2020 г. на Даниел Петров Грънчаров

2 от 27.02.2020 Заповед № 209 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ V-1184 и УПИ XVIII-1184 в кв. 38 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ V-1184 с площ 398 кв.м и нов УПИ XVIII-1184 с площ 597 кв.м при изменена вътрешна регулационна линия между двата недвижими имота въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-8, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-305 / 11.02.2020 г. на Пламенчо Кирилов Тотев

3 от 27.02.2020 Заповед № 210 / 27.02.2020 г.

Одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на УПИ III-2887, УПИ IV-2780 и парцел № 26 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман за образуване на нов УПИ III-2780,2887,2916 с площ 3241 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-10, по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-331 / 13.02.2020 г. на Радослав Стоименов Вайсилов

4 от 27.02.2020 Заповед № 211 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността "Дренов ръд" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за промяна на общата имотна граница между ПИ № 211 и ПИ № 213 въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-5, по реда на §4к, ал. 8, т. 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-1629/19 / 23.01.2020 г. на Елисавета Василева Гурова

5 от 27.02.2020 Заповед № 212 / 27.02.2020 г.

Одобрение на проект за изменение на кадастралния план на местността "Турска ливада" в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, за обединяване на имоти с пл. № 18 и пл. № 19 и образуване на нов имот с пл. № 39 с площ 2168 кв.м въз основа на решение на ОЕСУТ по протокол № 1 / 26.02.2020 г., заключение № III-7, по реда на §4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР и по повод на постъпило заявление с вх. № Гр-2407/19 / 05.12.2019 г. на Пламен Димитров Дойчев

6 от 02.03.2020 Заповед № 221 / 28.02.2020 г.

Одобряване на ПУП - изменение на кадастрален план за разделяне на ПИ 941, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман, образуват се на два нови ПИ 2917 и ПИ 2918, кв. 191 по плана на гр. Ихтиман.

7 от 02.03.2020 Заповед № 222 / 28.02.2020 г.

Одобряване на проект за ПУП-ИПР и ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ I кв. 96“г“ по плана на гр.Ихтиман отреден за „жилищен комплекс“ с отреждане за „Смесенопредназначение“

8 от 02.03.2020 Заповед № 223 / 28.02.2020 г.

Одобряване на проект за изменение на кадастрален план запромяна на имотна граница по улично регулационна граница на улица с от. 64- от.74 на УПИ III-40, кв.22 и проект за ПУП-ПЗ за сключено застрояване между УПИ III-40 и УПИ IV-41 в кв.22 с. Полянци.

9 от 10.03.2020 Заповед № 269 / 09.03.2020 г.

Одобрява се проект за изменение на Подробния устройствен план- изменение на кадастрален и регулационен план на УПИ IV-102 , кв.26 по плана на с. Бърдо. Проектът за ПУП – ИПР предвижда нанасяне на ПИ 370 чрез формиране на самостоятелен кадастрален номер за УПИ IV-102. Площта му е идентична с тази на парцела. Предвижда се и промяна на границите на ПИ 102 и ПИ 101.След обособяване на ПИ 370 се образува УПИ IV-370 с площ 849кв.м., като имотните граници съвпадат с регулационните. УПИ I-102 е с уредени сметки по регулация , съгласно нотариален акт за собственост, придобит по регулация №21, том I, дело №42/06.02.1986г., издаден от РС Ихтиман, поради което частта от ПИ 102, попадаща в него е премахната.

10 от 22.04.2020 Заповед № 407 / 13.04.2020 г.

Одобрение на изменение на ПУП-ПР за УПИ I-140 кв.17 по плана на с.Черньово, общ.Ихтиман. Изменението се състои в следното:

1.Промяна на улично-регулационната линия от към улица с о.т.66- о.т. 67 в съответствие с имотната граница, с цел отпадане на придаваемата площ в уличното кръстовище за УПИ I-140, кв.17 по плана на с.Черньово.

2. Имотната граница на ПИ 140 от към улица с о.т.66-о.т.69 да мине по регулационната линия на УПИ I-140, съгласно документа за собственост.

11 от 08.05.2020 Заповед № 484/05.05.2020г.

Одобряване на проект за ПУП-ИПР за УПИ I-2171 и УПИ II-2171, кв.142 по плана на гр.Ихтиман. Изменението се състои в: Заличава се УПИ I-2171, кв.142 с площ от 13450кв.м., като същият се разделя и от него се образуват четири нови урегулирани поземлени имота, както следва: „

УПИ I-2171 “За производствени и складови дейности“, кв.142 с площ от 3362,5кв.м.

УПИ IV-2171 “За производствени и складови дейности“, кв.142 с площ от 3362,5кв.м.

УПИ VI-2171 “За производствени и складови дейности“, кв.142 с площ от 3362,5кв.м.

УПИ VII-2171 “За производствени и складови дейности“, кв.142 с площ от 3362,5кв.м.,

Заличава се УПИ II-2171, кв.142 с площ от 11464кв.м., като същият се разделя и от него се образуват пет нови урегулирани поземлени имота, както следва:

УПИ II-2171“За производствени и складови дейности“, кв.142 с площ от 2866кв.м.

УПИ III-2171“За производствени и складови дейности“ кв.142 с площ от 2866кв.м.

УПИ VIII-2171“За производствени и складови дейности“ кв.142 с площ от 2866кв.м.

УПИ IХ-2171“За производствени и складови дейности“ кв.142 с площ от 2866кв.м.

УПИ V- 2171 “За трафопост“, кв.142 с площ от 211кв.м.

Зоната , в която попадат новообразуваните урегулирани поземлени имоти, запазва отреждането си за „Промишлена зона“.

горе