0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9042660Адрес в АОП
Описание

Община Ихтиман обявява публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция (модернизация) на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
10.06.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
19.06.2015г. до 17:00 ч
Публично отваряне на офертите
22.06.2015г. от 10:00 ч
Мястото на отваряне на офертите
Отваряне на офертите: 10.00 часа на 22.06.2015г. в заседателната зала на административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, ІV етаж.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 02.07.2015
2. 25.06.2015
3. 10.06.2015
4. 10.06.2015
5. 10.06.2015
6. 10.06.2015
7. 10.06.2015