0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП
Община Ихтиман ще кандидатства за финансиране с проект - „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, община Ихтиман” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Бихме искали да ни представите оферта за следния вид инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – Част: Училище – Интериорни СМР, съгласно приложена към настоящото уведомление Техническа спецификация.

Дата на публикуване в профила на купувача
18.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 17.00 часа на 26.09.2017 г.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 27.09.2017
2. 27.09.2017
3. 18.09.2017
4. 18.09.2017
5. 18.09.2017