0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

06.00-2 от 08.01.2020 Отмяна на Решение № 28 и Решение № 29 по Протокол № 3 от 16.12.2019г.

08-00-1 от 17.12.2019 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в порза на ДФ"Земеделие"

29.02-4 от 10.03.2020 "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД -член на Българската болнична асоциация

67.01-3 от 24.03.2020 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман през 2019г.

95.00-11 от 16.01.2020 Приемане отчетен доклод за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2019г.

95.00-9 от 16.01.2020 Приемане на Програма за управление на Община Ихтиман за мандат 2019-2023

95.00-13 от 17.01.2020 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Черньово

95.00-12 от 17.01.2020 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с Вакарел

95.00-30 от 21.01.2020 Осигуряване на собствен принос при финансиране на Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Ихтиман "

95.00-32 от 21.01.2020 Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2020/2021

95.00-31 от 21.01.2020 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

95.00-36 от 22.01.2020 Възнаграждения кметове

95.00-34 от 22.01.2020 Приемане на Бюджет 2020 на Община Ихтиман

95.00-35 от 22.01.2020 Промяна на структурата на общинска администрация от 01.01.2020

95.00-71 от 13.02.2020 Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман

95.00-110 от 11.03.2020 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя за личностно развитие на децата и учениците 2020/2022

95.00-112 от 13.03.2020 Определяне на обществен съвет

95.00-113 от 16.03.2020 Приуемане на Годишен план за дейностите за подкрепя за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2020

95.00-119 от 18.03.2020 Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2021-2023

95.00-118 от 18.03.2020 Продажба на общинско жилище апартамент №5 ,находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" бл.19,ет.2

95.00-120 от 18.03.2020 Продажба на УПИ VІІ в кв.35 по РП на с.Веринско

95.00-210 от 20.05.2020 Закупуване на идеална част на ПИ9515 включен в УПИ VІІ-135 общински в кв.14 по РП на с.Черньово

95.00-208 от 20.05.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

95.00-209 от 20.05.2020 Предоставяне под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на петно в кв.32 по РП на с.Вакарел

95.00-213 от 21.05.2020 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в порза на ДФ"Земеделие"

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе