0724 82381
Вторник, 20 октомври 2020
0724 82381
Вторник, 20 октомври 2020
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-271 от 23.07.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за Проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Ихтиман , община Ихтиман "

95.00-270 от 22.07.2020 Приемане на отчета на направените разходи в изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с "COVID - 19" от Община Ихтиман

70.00-192 от 22.07.2020 Издаване на административен адрес за обект "Временно селище" с.Вакарел

95.00-265 от 21.07.2020 Безвъзмездно отдаване под наем на помещение за инсталирането на новия скенер собственост на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

95.00-264 от 21.07.2020 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020г.

95.00-261 от 21.07.2020 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020г.

95.00-262 от 21.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот №199163 по КВС на землището н ас.Веринско, община Ихтиман , Софийска област

95.00-260 от 20.07.2020 Актуализиране на списъка на средищни училища на територията на община Ихтиман за учебната 2020/2021г.

95.00-257 от 16.07.2020 Провеждане на публичен търг за продажба на имот с пл.№157 по плана на м."Дренов ръд" с.Вакарел, община Ихтиман ,Софийска област

95.00-259 от 16.07.2020 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Христо Смирненски"с.Вакарел ,с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021

95.00-213 от 21.05.2020 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в порза на ДФ"Земеделие"

95.00-210 от 20.05.2020 Закупуване на идеална част на ПИ9515 включен в УПИ VІІ-135 общински в кв.14 по РП на с.Черньово

95.00-208 от 20.05.2020 Отписване на несъбираеми задължения по прекратени договори за наем

95.00-209 от 20.05.2020 Предоставяне под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на петно в кв.32 по РП на с.Вакарел

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе