0724 82381
Четвъртък, 21 януари 2021
0724 82381
Четвъртък, 21 януари 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-21 от 20.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

95.00-23 от 20.01.2021 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на с.Вакаре и с.Пауново

95.00-22 от 20.01.2021 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел и с.Бърдо

95.00-19 от 19.01.2021 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021г.

95.00-18 от 19.01.2021 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот частна общинска собственост , в землищата на с.Вакарел и с.Пауново

Гр.-2425 от 18.01.2021 Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

95.00-15 от 15.01.2021 Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистви в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Стамболово

06.00-4 от 14.01.2021 Отмяна на Решение № 179/22.12.2020

95.00-11 от 13.01.2021 Продажба на УПИ VІ-73,74, в кв.2"а" с площ 760.47 кв.м. съгласно РП на с.Вакарел ,община Ихтиман

95.00-12 от 13.01.2021 Продажба на УПИ ХVІ-39, в кв.6 целият с площ 720 кв.м. съгласно РП на с.Мухово ,община Ихтиман

03.00-75 от 13.01.2021 Приемане на Отчетния доклад за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2020г.

95.00-6 от 11.01.2021 Разрешение за ползване на 10 куб.м. дърва за огрев от горските територии- общинска собственост ,срещу зплащане на разходите за добив

95.00-414 от 19.11.2020 Продажба на апартамент №12 находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к."Стипон" ,бл.9,вх.А,ет.4

95.00-415 от 19.11.2020 Разделяне на имот от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост , в землището нас.Вакарел

Юл-228 от 19.11.2020 Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект "Кариера за добив на строителни материали -гнайсгранити" от находище "Камъка" с.Черньово

95.00-412 от 17.11.2020 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списка за капиталовите разходи

95.00-409 от 17.11.2020 Откриване на социална услуга местна дейност "Обществена трапезаря на територията на Община Ихтиман" и кандидатстване по целева програма"Общестнвени трапезарии" ,финансирана от фонд "Социална закрила"

95.00-411 от 17.11.2020 План -сметка за 2021

95.00-408 от 17.11.2020 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г.

95.00-410 от 17.11.2020 Такса битове отпадъци за 2021г.

67.01-25 от 17.11.2020 План за дейността на НЧ"Заря 1902"с.Вакарел за 2021г.

67.01-23 от 10.11.2020 План за дейността на НЧ"Зора 1932"с.Мухово за 2021г.

67.01-24 от 10.11.2020 План за дейността на НЧ"Св.св.Кирил и Методи 1928"с.Полянци за 2021г.

67.00-22 от 03.11.2020 Годишна програма за развитие на дейността на НЧ"Слънце-1879" гр.Ихтиман за 2021г.

95.00-401 от 02.11.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

67.01-21 от 29.10.2020 План за дейността на НЧ"д-р Спас Дупаринов-1927"с.Веринско за 2021г.

67.01-20 от 27.10.2020 План за дейността на НЧ"Просвета 1922"с.Живково за 2021г.

67.01-19 от 23.10.2020 План за дейността на НЧ"Светлина 1908"с.Стамболово за 2021г.

67.01-14 от 21.10.2020 План за дейността на НЧ"Пробуда 1902"с.Черньово за 2021г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе