0724 82381
Вторник, 16 август 2022
0724 82381
Вторник, 16 август 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-260 от 13.05.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, в №1 приета с Решение №367/26.11.2021г., Протокол №28, взето на заседание на ОбС Ихтиман

95.00-261 от 13.05.2022 Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост - гр.Ихтиман

95.00-262 от 13.05.2022 Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост - с.Мухово

95.00-259 от 13.05.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти - частна общинска собственост

95.00-258 от 13.05.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

95.00-257 от 12.05.2022 Обявяване на имоти - публична общинска собственост, за имоти - частна общинска собственост, в землището на с.Бърдо

95.00-256 от 12.05.2022 Провежане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Вакарел

Гр-814 от 12.05.2022 Одобряване на план-схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I "за лижищен и търговски комплукс", кв.10 по плана на гр.Ихтиман

95.00-224 от 28.04.2022 Приемане на Програма за разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Ихтиман

95.00-203 от 15.04.2022 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област

95.00-194 от 13.04.2022 Годишен доклад на основание чл.7, ал.2 от ЗБППМН, местната комисия за БППМН се отчита пред централната комисия, пред кмета на общината и пред общински съвет за своята дейност.

95.00-178 от 12.04.2022 Провеждане на публичен оповестен канкурс за продажба на имотот ОПЗ в землището на с.Веринско

95.00-171 от 11.04.2022 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2022г.

95.00-162 от 08.04.2022 Възтановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-163 от 08.04.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022

95.00-166 от 08.04.2022 Изменение на решение № 398 по протокол № 29 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Ихтиман

95.00-164 от 08.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на имотот ОПЗ в землището на с.Живково

95.00-165 от 08.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на имотот ОПЗ в землището на с.Мухово

53.00-43 от 08.04.2022 Годишен финансов отчет на "Хлебни изделия"ЕООД за 2021г.

24.00-156 от 08.04.2022 Приемане на Общински програма за закрила на детедоп за 2022г.

95.00-160 от 07.04.2022 Възнаграждения кметове

95.00-159 от 07.04.2022 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиматн за периода 2023*-2025

95.00-158 от 07.04.2022 Промяна на структурата на общинска администрация считано от 01.04.2022г.

29.02-14 от 07.04.2022 Годишен финансов отчет на "Медицински център I"ЕООД за 2021г.

95.00-157 от 06.04.2022 Промяна на предназначението на един брой общинско жилище/апартамент/.

29.02-12 от 06.04.2022 Годишен финансов отчет на МБАЛ за 2021г.

95.00-155 от 05.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по РП на с.Мухово

95.00-148 от 04.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по РП на гр.Ихтиман

95.00-147 от 04.04.2022 Провеждане на публичен търг с тайна наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по РП на с.Борика

95.00-145 от 01.04.2022 Публичен търг с тайно ннаддаване за отдаване под наем на помещение

95.00-143 от 31.03.2022 Приемане на Бюджета на Община Ихтиман за 2022г.

67.01-9 от 30.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Пробуда -1902" с.Черньово през 2021г.

67.01-8 от 29.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Зора -1932" с.Мухово през 2021г.

67.01-7 от 25.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Д-р Спас Дупаринов -1927" с.Веринско през 2021г.

67.01-5 от 18.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Просвета -1922" с.Живково през 2021г.

67.01-4 от 18.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Св.Св.Кирил и Методи -1928"с. Полянци през 2021г.

67.01-6 от 18.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Светлина -190/" с.Стамблово през 2021г.

95.00-126 от 17.03.2022 Продажба на ПИ № 2941 в кв.191 по РП на гр.Ихтивман

06.00-71 от 17.03.2022 Отмяна на Решение № 429/25.02.2022г на ОбС-Ихтиман

Юл.-94 от 17.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНО ТРАСЕ 20 Kv и ВОДОПРОВОД PEHD ∅90 ДО ПИ: 10029.326.395, с. Вакарел, общ. Ихтиман, София област

95.00-120 от 16.03.2022 Вътрешни компенсирани промени в план сметката за сметосъбиране за 2022г.

95.00-121 от 16.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т.1 .

95.00-122 от 16.03.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022г в глава ІІІ, т.3 .

95.00-123 от 16.03.2022 Промян предназнченишето от публична общинска собственост в частна общинска собственост по РП на гр.Ихтиман

95.00-124 от 16.03.2022 Учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на ново трасе: „Оптична подземна кабелна линия от шахта с координати X=4706775.17 m, Y=

95.00-116 от 15.03.2022 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022

95.00-117 от 15.03.2022 Обявяване на имоти -публична общинска собственост , за имоти частна общинска собственост

95.00-115 от 15.03.2022 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост

95.00-114 от 15.03.2022 Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

95.00-113 от 15.03.2022 Промян предназнченишето от публична общинска собственост в частна общинска собственост

67.01-03 от 15.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Слънце -1879" гр.Ихтиман през 2021г.

95.00-111 от 14.03.2022 Отмяна на Решение № 429/25.02.2022г на ОбС-Ихтиман и предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортне комплекс "Христо Ботев"

95.00-108 от 11.03.2022 Закупуване на идеална част от УПИ III-284 с.Черньово

95.00-110 от 11.03.2022 Отдаване под наем на помещение зца безвъзмездно право на ползване

95.00-109 от 11.03.2022 Продажба на УПИ II-796 в кв.22"а" по РУ на с.Вакарел

95.00-107 от 11.03.2022 Продажба на УПИ II-797 в кв.22"а" по РУ на с.Вакарел

70.00-43 от 09.03.2022 Отдаване под наем на помещение в Здравната служба с.Вакарел без търг и конкурс

Юл.-54 от 08.03.2022 Разрешаване изработване на ПУП-ПП/Подробен устройстен пран-Парцеларен план/ за промяна предназначението на част от имот с индефикатор 100029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от кадастралната ка

95.00-90 от 07.03.2022 Предоставяне под наем на помещение в училище ОУ"Христо Смирненски" с.Вакарел

67.01-02 от 04.03.2022 Доклад за осъществените дейности на НЧ"Заря -1902"с.Вакарел през 2021г.

95.00-80 от 24.02.2022 Промяна предназначението на един брой общинско жилище/апартамент

95.00-76 от 18.02.2022 Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост с. Живково

95.00-77 от 18.02.2022 Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост с.Вакарел

95.00-75 от 18.02.2022 Провеждане на търг за продажбата на ПИ №46 в местност „Домуздома“ с. Боерица

95.00-74 от 18.02.2022 Провеждане на търг за продажбата на УПИ ХII-2171, кв.209 по РП гр.Ихтиман

95.00-66 от 17.02.2022 : Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман

95.00-67 от 17.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3,

95.00-68 от 17.02.2022 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3,в №1

95.00-71 от 17.02.2022 Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост с.Мухово

95.00-69 от 17.02.2022 Провеждане на търг за продажбата на УПИ Х-общ. в кв.124 по РП гр.Ихтиман;

95.00-70 от 17.02.2022 Продажбата на общинско жилище – апартамент №38 /тридесет и осем/,вх.Б, ет.5 , находящо се в гр. Ихтиман , ул“.Цар Освободител“№164

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

Последна редакция: 16.05.2022
горе