0724 82381
Петък, 19 април 2019
0724 82381
Петък, 19 април 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

506 от 26.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

530 от 21.12.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

550 от 28.02.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

535 от 31.01.2019 Вътрешни правила за проверка на декларации за конфликт на интереси

563 от 29.03.2019 Годишен доклад за изпълнението на ОПР за 2018г на Община Ихтиман

566 от 29.03.2019 Годишен план за социалните услуги за 2020г.

587 от 29.03.2019 График за м.април 2019г.

561 от 28.02.2019 График за работата на ОбС през м. март 2019г

529 от 30.11.2018 График за работата на ОбС през м.декември 2018г

515 от 26.10.2018 График за работата на ОбС през м.ноември 2018г

546 от 31.01.2019 График за работата на ОбС през м.февруари 2019г.

531 от 21.12.2018 График за работата на ОбС през м.януари 2019г

585 от 29.03.2019 Допускане изработване на ПУП за изграждане на „Базова станция” на БТК с.Белица

544 от 31.01.2019 Допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ ,кв.10 с.Веринско

570 от 29.03.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

537 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г с имоти със землище Веринско

536 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г/Полянци и Веринско/

517 от 30.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

562 от 07.03.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

547 от 18.02.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Вакарел ,общ.Ихтиман, сключен между Община Ихтиман и ДФ"Земеделие"

508 от 26.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

551 от 28.02.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

569 от 29.03.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

565 от 29.03.2019 Изменение на Наредба за определянето на месните данъци

534 от 31.01.2019 Изменение на Наредбата за местни данъци и такси

583 от 29.03.2019 Изменение на Р.№195/2012г на ОбС-Ихтиман

559 от 28.02.2019 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

567 от 29.03.2019 Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

538 от 31.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

572 от 29.03.2019 Обявяване на имот- публична общ.соб. за имот-частна общ.соб.в с.Черньово

556 от 28.02.2019 Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за имоти-частна общинска собственост в землището на с.Вакарел и с.Пауново

543 от 31.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

527 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП -ПЗ за имоти в м.Широка поляна и Коларски път земл.с.Вакарел

528 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП-ПП за обптична кабелна свързаност

521 от 30.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

533 от 31.01.2019 Основни месечни възнаграждения на избираеми кметове

539 от 31.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

519 от 30.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

548 от 28.02.2019 Отмяна на ал.3 на чл.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

522 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 513/26.10.2018

523 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 514/26.10.2018

586 от 29.03.2019 Отмяна отреждането на имот №2719 включен в УПИ ІІ”Парк” кв.65 по РП на Ихтиман

510 от 26.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

512 от 26.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

526 от 30.11.2018 Отпускане на персонална пенсия

549 от 28.02.2019 Отпускане на средства на дружеството на инвалидита гр.Ихтиман

507 от 26.10.2018 Отчет на Председателя на ОбС за 2018г.-

545 от 31.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

516 от 30.11.2018 План -сметка за 2019г.

558 от 28.02.2019 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020

557 от 28.02.2019 Преотреждане на част от терен включен в УПИ І"Жилищен комплеск и магазини" в кв.13 по РП на гр.Ихтиман от публична в частна общинска собственост

571 от 29.03.2019 Придобиване на имот в кв.18 по РП на с.Полянци

532 от 31.01.2019 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2019г.

524 от 30.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

525 от 30.11.2018 Приемане на годишните програми за 2019г на читалищата в община Ихтиман

260 от 28.02.2019 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя на личностно развитие на деца и ученици 2018-2020 г.

518 от 30.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

541 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

540 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

555 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с.Веринско

554 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на с.Веринско

553 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

575 от 29.03.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

574 от 29.03.2019 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти

577 от 29.03.2019 Продажба на ПИ 131001 по плана на земеразделяне на с.Боерица

581 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ХХХІХ-2522 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

552 от 28.02.2019 Продажба на сграда в ПИ 37 в кв.153 по РП на гр.Ихтиман

578 от 29.03.2019 Продажба на УПИ VІІ в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

580 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІV-Гражданска отбрана в кв.115 по РП на гр.Ихтиман

509 от 26.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

579 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

582 от 29.03.2019 Продажба на част от сграда в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

511 от 26.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

520 от 30.11.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

573 от 29.03.2019 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища/апартаменти/

542 от 31.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

576 от 29.03.2019 Публичен търт за продажба на имот-ЧОС ,УПИ V в кв.23 по РП на с.Селянин

568 от 29.03.2019 Разпореждане с предоставени о МОН училищни автобуси

564 от 29.03.2019 Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022г

584 от 29.03.2019 Удължаване срока на договора на управителя на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе