0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

497 от 27.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

506 от 26.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

530 от 21.12.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

493 от 30.08.2018 Безвъзмездно презвърляне в собствеността на държавата на яз."Джахов мост"

535 от 31.01.2019 Вътрешни правила за проверка на декларации за конфликт на интереси

529 от 30.11.2018 График за работата на ОбС през м.декември 2018г

515 от 26.10.2018 График за работата на ОбС през м.ноември 2018г

505 от 27.09.2018 График за работата на ОбС през м.октомври 2018г

546 от 31.01.2019 График за работата на ОбС през м.февруари 2019г.

531 от 21.12.2018 График за работата на ОбС през м.януари 2019г

544 от 31.01.2019 Допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ ,кв.10 с.Веринско

499 от 27.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

537 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г с имоти със землище Веринско

536 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г/Полянци и Веринско/

517 от 30.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

508 от 26.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

534 от 31.01.2019 Изменение на Наредбата за местни данъци и такси

492 от 30.08.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

538 от 31.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

543 от 31.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

494 от 20.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

527 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП -ПЗ за имоти в м.Широка поляна и Коларски път земл.с.Вакарел

528 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП-ПП за обптична кабелна свързаност

521 от 30.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

533 от 31.01.2019 Основни месечни възнаграждения на избираеми кметове

539 от 31.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

519 от 30.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

522 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 513/26.10.2018

523 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 514/26.10.2018

510 от 26.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

512 от 26.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

526 от 30.11.2018 Отпускане на персонална пенсия

496 от 27.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

507 от 26.10.2018 Отчет на Председателя на ОбС за 2018г.-

545 от 31.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

516 от 30.11.2018 План -сметка за 2019г.

532 от 31.01.2019 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2019г.

524 от 30.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

525 от 30.11.2018 Приемане на годишните програми за 2019г на читалищата в община Ихтиман

518 от 30.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

541 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

502 от 27.09.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

540 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

500 от 27.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

509 от 26.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

501 от 27.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

511 от 26.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

520 от 30.11.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

542 от 31.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

498 от 27.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

504 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

503 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

495 от 20.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе