0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

618 от 26.06.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

629 от 26.07.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

649 от 23.08.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

662 от 20.09.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

655 от 28.08.2019 Актуализация на списъка на средищните училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2019/2020г.

637 от 26.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

589 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

590 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Медицински център І-Ихтиман"ЕООД

592 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Топлофикация-Ихтиман"ЕООД

591 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Хлебни изделия"ЕООД

606 от 24.04.2019 График за м.май 2019г.

645 от 26.07.2019 График за работата на ОбС през м.август 2019г

627 от 26.06.2019 График за работата на ОбС през м.юли 2019г

616 от 31.05.2019 График за работата на ОбС през м.юни 2019г

654 от 23.08.2019 График за работата на ОбС през септември 2019г

673 от 20.09.2019 Допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ №038005 в.м."Трънака" ,земл.с.Веринско

652 от 23.08.2019 Допускане изработване на ПУП -ПП за доставка на електрическа енергия до имот № 043056 м."Горубииска курия" землище с.Белица

610 от 31.05.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

646 от 12.08.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

668 от 20.09.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

658 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ихтиман

659 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Стамболово

597 от 24.04.2019 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

636 от 26.07.2019 Изготвяне на предпроектни проучвания по реда на българското законодателство за Биоразградими отпадъци и Едрогабаритни отпадъци

608 от 31.05.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие " авансова плащане по проект "Реконструкция и рехабилитация улична мрежа гр.Ихтиман"

600 от 24.04.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

621 от 26.06.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

609 от 31.05.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

630 от 26.07.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

661 от 20.09.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

622 от 26.06.2019 Конкурс за продажба на имот в землището на с.Черньово

613 от 31.05.2019 Конкурс за прозажба на имоти от ОбПФ -частна общинска собственост

664 от 20.09.2019 Корегиране на задължение

596 от 24.04.2019 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

601 от 24.04.2019 Обявяване на имот- публична общ.соб. за имот-частна общ.соб.в с.Черньово

667 от 20.09.2019 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Веринско

650 от 23.08.2019 Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман

638 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 194 по РП на гр.Ихтиман

639 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 2 по РП на гр.Ихтиман

640 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 30 по РП на с.Стамболово

599 от 24.04.2019 Отмяна на Решение № 572 по Протокол № 40 от 29.03.2019г на ОбС-Ихтиман

644 от 26.07.2019 Отмяна на Решение № 625 по Протокол № 43 от 26.06.2019г.

665 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЖАРДЕН И КО" ООД

666 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЛИДА 2011"ЕООД

670 от 20.09.2019 Отпускане на дърва за огрев

593 от 24.04.2019 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

648 от 23.08.2019 Отчет на "Бюджета към 30.06.2019г"

660 от 20.09.2019 Отчет на Председателя на ОбС за мандат 2015-2019

657 от 30.08.2019 Попълване на картата на възстановената собственост със съществуващ обект "Напоителни канали М1 и М2", подобект:"с.Веринско,с.Живково,с.Боерица, общ.Ихтиман ,обл.София" върху недвижими имоти-общ.соб.

617 от 20.06.2019 Представител на общината в общото събрание на АВК

631 от 26.07.2019 Прекратяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

607 от 13.05.2019 Преобразуване на ДГ"Слънчеви лъчи" с.Вакарел във филиал на ДГ"Здравец" гр.Ихтиман

628 от 09.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

663 от 20.09.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

594 от 24.04.2019 Приемане на План за защита при бедствия и аварии на Община Ихтиман

595 от 24.04.2019 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2019г.

619 от 26.06.2019 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

647 от 23.08.2019 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2018

612 от 31.05.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд

603 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 037169, находящ се в землището на с.Полянци

602 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

611 от 31.05.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

623 от 26.06.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот в землището на с.Стамболово

641 от 26.07.2019 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

604 от 24.04.2019 Продажба на 2 броя общински жилища/апартаменти/

642 от 26.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

669 от 20.09.2019 Продажба на ПИ № 2913 в кв.13 по РП на гр.Ихтиман

605 от 24.04.2019 Продажба на ПИ № 47 по кадастралната карта в м."Домуздома" с.Боерица

624 от 26.06.2019 Продажба на УПИ І общ.в кв.15 по РП на с.Семковци ,км.Костадинкино

632 от 26.07.2019 Продължаване срока на договор за управление на "Медицински център І"ЕООД

633 от 26.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

626 от 26.06.2019 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

598 от 24.04.2019 Промяна на наименованието и представянето на социалната услуга в общността на ДЦДУ"Антоя Лафчийска"гр.Ихтиман

615 от 31.05.2019 Промяна на ползнатото помещение в сградите на ПИ № 2569 в кв.191 гр.Ихтиман

653 от 23.08.2019 Разпореждане с общинско имущество -персонални компютри

614 от 31.05.2019 Търг за продажба на УПИ Х-45 в кв.2 по РП на с.Любница

656 от 30.08.2019 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно заседание на Общото събрание на АВК

672 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд -Ихтиман

671 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд

651 от 23.08.2019 Утвърждаване на самостоятелна паралелка за VІІІ-ми клас в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

634 от 26.07.2019 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

620 от 26.06.2019 Утвърждаване спечелилия конкурс за управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

643 от 26.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

635 от 26.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово за учебната 2019/2020г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе