0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

629 от 26.07.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

649 от 23.08.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

662 от 20.09.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

18 от 16.12.2019 Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

17 от 16.12.2019 Актуализация на 'Бюджет 2019'

655 от 28.08.2019 Актуализация на списъка на средищните училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2019/2020г.

5 от 22.11.2019 Възнаграждения кметове

23 от 16.12.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

637 от 26.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

15 от 22.11.2019 График за работата на ОбС през декември 2019г

645 от 26.07.2019 График за работата на ОбС през м.август 2019г

30 от 16.12.2019 График за работата на ОбС през м.януари 2020г

654 от 23.08.2019 График за работата на ОбС през септември 2019г

16 от 12.12.2019 Даване на съгласие на сдружение „Спортен Боен Клуб”-Ихтиман за извършване на предвидени строителни дейности и кандидатстване по проект по реда на Наредба №4 от 08.09.2019г. за финансово подпомагане

27 от 16.12.2019 Доброволно формирование за предотвратяване или овладянване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях.

673 от 20.09.2019 Допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ №038005 в.м."Трънака" ,земл.с.Веринско

652 от 23.08.2019 Допускане изработване на ПУП -ПП за доставка на електрическа енергия до имот № 043056 м."Горубииска курия" землище с.Белица

646 от 12.08.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

668 от 20.09.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

658 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ихтиман

659 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Стамболово

26 от 16.12.2019 Избор на заместник делегат в общото събрание на Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/

3 от 22.11.2019 Избор на заместник председател на ОбС

1 от 04.11.2019 Избор на Председател на Общински съвет - Ихтиман

636 от 26.07.2019 Изготвяне на предпроектни проучвания по реда на българското законодателство за Биоразградими отпадъци и Едрогабаритни отпадъци

6 от 22.11.2019 Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

630 от 26.07.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

661 от 20.09.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

4 от 22.11.2019 Изменение на стуктурата и числеността на персонала на общинската администрация

664 от 20.09.2019 Корегиране на задължение

667 от 20.09.2019 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Веринско

650 от 23.08.2019 Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман

638 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 194 по РП на гр.Ихтиман

639 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 2 по РП на гр.Ихтиман

640 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 30 по РП на с.Стамболово

28 от 16.12.2019 Одобряване на проект за ПУП-ПП за достъп чрез трасе на новопроектиран път с ширина 4.00 м.в част от ПИ043004,ПИ043057 с проектен №0043058 с площ от 0.808 дка, до имот 043056 за изграждане на 'Базова

29 от 16.12.2019 Одобряване на проект за ПУП-ПП трасе на електропровод към обект:Външно електрозахранване за имот 043056 за изграждане на 'Базова станция' с №SO1848 'Горубийска курия' в з-ще с.Белица,община Ихтиман

9 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в общото събрание на НСОРБ

7 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в състава на Областния съвет за регионално развитие на Софийска област

10 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на АОГ

8 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на Асоциация В и К

14 от 22.11.2019 Осигуряване на собствен принос при финансиране на ДБФП № 5112122-С005/03.08.2012г. за „Изграждане на Регионална система за управление на от падъците в регион Костенец-Самоков

644 от 26.07.2019 Отмяна на Решение № 625 по Протокол № 43 от 26.06.2019г.

665 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЖАРДЕН И КО" ООД

666 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЛИДА 2011"ЕООД

670 от 20.09.2019 Отпускане на дърва за огрев

648 от 23.08.2019 Отчет на "Бюджета към 30.06.2019г"

660 от 20.09.2019 Отчет на Председателя на ОбС за мандат 2015-2019

20 от 16.12.2019 План -сметка за 2020г.

657 от 30.08.2019 Попълване на картата на възстановената собственост със съществуващ обект "Напоителни канали М1 и М2", подобект:"с.Веринско,с.Живково,с.Боерица, общ.Ихтиман ,обл.София" върху недвижими имоти-общ.соб.

2 от 22.11.2019 Попълване на постоянните комисии към Общинския съвет

22 от 16.12.2019 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот-помещение в сградата на недействащо училище 'Д.Милчев' в гр.Ихтиман в УПИ ІІ-1694 кв.84 за срок от 10 години на пенсионерски клуб 'Централен'

631 от 26.07.2019 Прекратяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

663 от 20.09.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

13 от 22.11.2019 Приемане на годишен план за ползване на дървесина пред 2020г.

24 от 16.12.2019 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман - 2020-2023г

647 от 23.08.2019 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2018

21 от 16.12.2019 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман през 2020г

12 от 22.11.2019 Приемане на програмите за развитие и дейността на читалищата в община Ихтиман през 2020г.

11 от 22.11.2019 Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман за периода 2019-2023

641 от 26.07.2019 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

642 от 26.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

669 от 20.09.2019 Продажба на ПИ № 2913 в кв.13 по РП на гр.Ихтиман

632 от 26.07.2019 Продължаване срока на договор за управление на "Медицински център І"ЕООД

633 от 26.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

653 от 23.08.2019 Разпореждане с общинско имущество -персонални компютри

19 от 16.12.2019 Такса битови отпадъци за 2020 г.

656 от 30.08.2019 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно заседание на Общото събрание на АВК

672 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд -Ихтиман

671 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд

651 от 23.08.2019 Утвърждаване на самостоятелна паралелка за VІІІ-ми клас в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

634 от 26.07.2019 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

643 от 26.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

635 от 26.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово за учебната 2019/2020г.

25 от 16.12.2019 Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе