0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

649 от 23.08.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

662 от 20.09.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

18 от 16.12.2019 Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

17 от 16.12.2019 Актуализация на 'Бюджет 2019'

655 от 28.08.2019 Актуализация на списъка на средищните училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2019/2020г.

47 от 31.01.2020 Безвъзмездно ползване на спортен комплекс „Христо Ботев”гр.Ихтиман

5 от 22.11.2019 Възнаграждения кметове

34 от 31.01.2020 Възнаграждения кметове

23 от 16.12.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

42 от 31.01.2020 Възстановяване правото на собственост на бивши собственици на зем.земи

15 от 22.11.2019 График за работата на ОбС през декември 2019г

48 от 31.01.2020 График за работата на ОбС през м.февруари 2020г

30 от 16.12.2019 График за работата на ОбС през м.януари 2020г

654 от 23.08.2019 График за работата на ОбС през септември 2019г

16 от 12.12.2019 Даване на съгласие на сдружение „Спортен Боен Клуб”-Ихтиман за извършване на предвидени строителни дейности и кандидатстване по проект по реда на Наредба №4 от 08.09.2019г. за финансово подпомагане

27 от 16.12.2019 Доброволно формирование за предотвратяване или овладянване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях.

673 от 20.09.2019 Допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ №038005 в.м."Трънака" ,земл.с.Веринско

652 от 23.08.2019 Допускане изработване на ПУП -ПП за доставка на електрическа енергия до имот № 043056 м."Горубииска курия" землище с.Белица

668 от 20.09.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

658 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ихтиман

659 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Стамболово

26 от 16.12.2019 Избор на заместник делегат в общото събрание на Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/

3 от 22.11.2019 Избор на заместник председател на ОбС

1 от 04.11.2019 Избор на Председател на Общински съвет - Ихтиман

36 от 31.01.2020 Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”

6 от 22.11.2019 Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

661 от 20.09.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

4 от 22.11.2019 Изменение на стуктурата и числеността на персонала на общинската администрация

664 от 20.09.2019 Корегиране на задължение

667 от 20.09.2019 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Веринско

38 от 31.01.2020 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Черньово

650 от 23.08.2019 Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман

9 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в общото събрание на НСОРБ

7 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на ОбС-Ихтиман в състава на Областния съвет за регионално развитие на Софийска област

10 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на АОГ

8 от 22.11.2019 Опредеяне на упълномощен представител на Община Ихтиман в общото събрание на Асоциация В и К

14 от 22.11.2019 Осигуряване на собствен принос при финансиране на ДБФП № 5112122-С005/03.08.2012г. за „Изграждане на Регионална система за управление на от падъците в регион Костенец-Самоков

35 от 31.01.2020 Осигуряване на собствен принос при финансиране на Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Ихтиман "

37 от 31.01.2020 Отмяна на Решение № 28 и Решение № 29 по Протокол № 3 от 16.12.2019г.

665 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЖАРДЕН И КО" ООД

666 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЛИДА 2011"ЕООД

670 от 20.09.2019 Отпускане на дърва за огрев

648 от 23.08.2019 Отчет на "Бюджета към 30.06.2019г"

660 от 20.09.2019 Отчет на Председателя на ОбС за мандат 2015-2019

46 от 31.01.2020 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН за 2019г

20 от 16.12.2019 План -сметка за 2020г.

41 от 31.01.2020 Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2020/2021

657 от 30.08.2019 Попълване на картата на възстановената собственост със съществуващ обект "Напоителни канали М1 и М2", подобект:"с.Веринско,с.Живково,с.Боерица, общ.Ихтиман ,обл.София" върху недвижими имоти-общ.соб.

2 от 22.11.2019 Попълване на постоянните комисии към Общинския съвет

22 от 16.12.2019 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот-помещение в сградата на недействащо училище 'Д.Милчев' в гр.Ихтиман в УПИ ІІ-1694 кв.84 за срок от 10 години на пенсионерски клуб 'Централен'

44 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

45 от 31.01.2020 Прехвърляне безвъзмездно в полза на държавата общ имоти за ж.п.линията

663 от 20.09.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

13 от 22.11.2019 Приемане на годишен план за ползване на дървесина пред 2020г.

24 от 16.12.2019 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ихтиман - 2020-2023г

647 от 23.08.2019 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2018

32 от 31.01.2020 Приемане на Програма за управление за мандат 2019-2023

21 от 16.12.2019 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман през 2020г

12 от 22.11.2019 Приемане на програмите за развитие и дейността на читалищата в община Ихтиман през 2020г.

11 от 22.11.2019 Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ихтиман за периода 2019-2023

33 от 31.01.2020 Приемане на структура на общинска администрация от 01.01.2020

31 от 31.01.2020 Приемане на „Бюджет 2020” на община Ихтиман

669 от 20.09.2019 Продажба на ПИ № 2913 в кв.13 по РП на гр.Ихтиман

43 от 31.01.2020 Промяна в предназначението на 2 бр.общински жилища

39 от 31.01.2020 Публичен конкурс за продажба на имоти /Веринско ,Черньово

40 от 31.01.2020 Публичен търг за отдаване под наем на имоти от ОбПФ в землище с.Вакарел

653 от 23.08.2019 Разпореждане с общинско имущество -персонални компютри

19 от 16.12.2019 Такса битови отпадъци за 2020 г.

656 от 30.08.2019 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно заседание на Общото събрание на АВК

672 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд -Ихтиман

671 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд

651 от 23.08.2019 Утвърждаване на самостоятелна паралелка за VІІІ-ми клас в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

25 от 16.12.2019 Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе