0724 82381
Петък, 19 януари 2018
0724 82381
Петък, 19 януари 2018
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

359 от 30.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

373 от 28.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

371 от 30.11.2017 График за работата на ОбС през м. декември 2017г.

358 от 27.10.2017 График за работата на ОбС през м. ноември 2017г.

379 от 28.12.2017 График за работата на ОбС през м. януари 2018г.

356 от 27.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

376 от 28.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

369 от 30.11.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 007093 м."Царчино" ,землище гр.Ихтиман

352 от 27.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

353 от 27.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

362 от 30.11.2017 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

349 от 27.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

363 от 30.11.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

370 от 30.11.2017 Определяне представител на община Ихтиман в комисията за изработване на областна здравна карта

366 от 30.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

365 от 30.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

361 от 30.11.2017 Отмяна на Решение № 350/27.10.2017г.

378 от 28.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

348 от 27.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

360 от 30.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

377 от 28.12.2017 Отчет на Председателя на ОбС за 2017г.

372 от 28.12.2017 План-сметка за 2018г.

355 от 27.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

374 от 28.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

375 от 28.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

347 от 27.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

368 от 30.11.2017 Приемане на годишните програми на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

364 от 30.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

354 от 27.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

367 от 30.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имот в с.Белица

357 от 27.10.2017 Удостояване с почетно звание"Почетен гражданин на град Ихтиман"

351 от 27.10.2017 Учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на НОИ

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе