0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

478 от 27.07.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

497 от 27.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

477 от 20.07.2018 Актуализация на Пран за действие на Община Ихтиман за изпълнение на интеграционните политики

493 от 30.08.2018 Безвъзмездно презвърляне в собствеността на държавата на яз."Джахов мост"

484 от 27.07.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собствеността на държавата на язовири находящи се на територията на община Ихтиман

489 от 27.07.2018 Включване в списъка на средищни училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2018/2019г.

468 от 29.06.2018 Възлагане управлението на "Хлебни изделия"ЕООД във връзка с процедура по приватизацията на дружеството

432 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

433 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Медицински центар І-Ихтиман" ЕООД

434 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Хлебни изделия -Ихтиман" ЕООД

448 от 27.04.2018 График за работата на ОбС през м.май 2018г

505 от 27.09.2018 График за работата на ОбС през м.октомври 2018г

491 от 27.07.2018 График за работата на ОбС през м.септември 2018г

476 от 29.06.2018 График за работата на ОбС през м.юли 2018г

462 от 31.05.2018 График за работата на ОбС през м.юни 2018г

474 от 29.06.2018 Допускане за изготвяне на ПУП-ПП за обект:"Оптична кабелна свързаност между оптична магистрала на "Булгартрансгаз"ЕАД с оптична кабелна линия на територията на Софийска област"

446 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

447 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

461 от 31.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

445 от 27.04.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП за обект"Проектиране и изграждане на кабелно отклонение за ОКЛ Враца-София ОКЛ 1"

456 от 31.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

463 от 12.06.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

499 от 27.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

439 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с помещение в кв.79 и ПИ №2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

440 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ІІ-в кв.6 по РП на с.Полянци

438 от 27.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

451 от 31.05.2018 Закриване участието на Община Ихтиман като съдружник в "Екопроект Ихтиман"ООД

479 от 27.07.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

450 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

437 от 27.04.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

455 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

470 от 29.06.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

486 от 27.07.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

482 от 27.07.2018 Изменение на Наредба за притежаването , отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

469 от 29.06.2018 Изменение на Решение № 463/12.06.2018г на ОбС Ихтиман

483 от 27.07.2018 Изменение на Решение № 474/29.06.2018г.

457 от 31.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

449 от 23.05.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

492 от 30.08.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

453 от 31.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

473 от 29.06.2018 Наименование на улица с о.т.900-901-902-903 в квартал 65 по плана на гр.Ихтиман

454 от 31.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

494 от 20.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

480 от 27.07.2018 Осъществяване функциите на "Хлебни изделия"ЕООД като член ва Съвета на директорите на "Сирфан"АД

467 от 29.06.2018 Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкус за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние ,приватизационна оценка и информационен мемурандум на "Хлебни изделия "ЕООД

452 от 31.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

435 от 27.04.2018 Отчет да дейността на читалищата в община Ихтиман през 2017г.

436 от 27.04.2018 Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

496 от 27.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

466 от 29.06.2018 Отчет на Бюджета за 2017г.

487 от 27.07.2018 Предоставяне под наем чрез конкурс на нежилищна сграда "Автогара" гр.Ихтиман ,публична общинска собственост

460 от 31.05.2018 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице

490 от 27.07.2018 Приемане на ПУП- за обект"Изграждане на резервен център за данни на електронното управление "

502 от 27.09.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

485 от 27.07.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с.Мирово и с.Стамболово

442 от 27.04.2018 Продажба на УПИ І-2502,2503 в кв.162 по РП на гр.Ихтиман

471 от 29.06.2018 Продажба на УПИ ХХХVІІ -2522 в кв.161 по РП на Ихтиман

472 от 29.06.2018 Продажба на ап.6 бл.15 находящ се в гр.Ихтиман ,ж.к"Стипон"

465 от 19.06.2018 Продажба на дървесина по ценоразпис

441 от 27.04.2018 Продажба на ПИ2441 в кв.172 по РП на гр.Ихтиман

458 от 31.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

500 от 27.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

443 от 27.04.2018 Продажба на УПИ VІ в кв.140 по РП на гр.Ихтиман

444 от 27.04.2018 Продажба на УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

501 от 27.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

475 от 29.06.2018 Промяна в състава на експетно-консултативнат комисия по стипендиите при Община Ихтиман

459 от 31.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

498 от 27.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

464 от 19.06.2018 Сключванена споразумение

504 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

503 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

488 от 27.07.2018 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019г.

481 от 27.07.2018 Учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

495 от 20.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе