0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

618 от 26.06.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

629 от 26.07.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

550 от 28.02.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

637 от 26.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

563 от 29.03.2019 Годишен доклад за изпълнението на ОПР за 2018г на Община Ихтиман

566 от 29.03.2019 Годишен план за социалните услуги за 2020г.

589 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

590 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Медицински център І-Ихтиман"ЕООД

592 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Топлофикация-Ихтиман"ЕООД

591 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Хлебни изделия"ЕООД

587 от 29.03.2019 График за м.април 2019г.

606 от 24.04.2019 График за м.май 2019г.

561 от 28.02.2019 График за работата на ОбС през м. март 2019г

645 от 26.07.2019 График за работата на ОбС през м.август 2019г

627 от 26.06.2019 График за работата на ОбС през м.юли 2019г

616 от 31.05.2019 График за работата на ОбС през м.юни 2019г

585 от 29.03.2019 Допускане изработване на ПУП за изграждане на „Базова станция” на БТК с.Белица

570 от 29.03.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

610 от 31.05.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

597 от 24.04.2019 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

636 от 26.07.2019 Изготвяне на предпроектни проучвания по реда на българското законодателство за Биоразградими отпадъци и Едрогабаритни отпадъци

588 от 18.04.2019 Издаване на 2 бр.запис на заповед от община Ихтиман в полза на МТСПобезпечаващи авансово плащане по договор

562 от 07.03.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

608 от 31.05.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие " авансова плащане по проект "Реконструкция и рехабилитация улична мрежа гр.Ихтиман"

551 от 28.02.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

569 от 29.03.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

600 от 24.04.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

621 от 26.06.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

565 от 29.03.2019 Изменение на Наредба за определянето на месните данъци

609 от 31.05.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

630 от 26.07.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

583 от 29.03.2019 Изменение на Р.№195/2012г на ОбС-Ихтиман

622 от 26.06.2019 Конкурс за продажба на имот в землището на с.Черньово

613 от 31.05.2019 Конкурс за прозажба на имоти от ОбПФ -частна общинска собственост

559 от 28.02.2019 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

567 от 29.03.2019 Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

596 от 24.04.2019 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

601 от 24.04.2019 Обявяване на имот- публична общ.соб. за имот-частна общ.соб.в с.Черньово

556 от 28.02.2019 Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за имоти-частна общинска собственост в землището на с.Вакарел и с.Пауново

638 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 194 по РП на гр.Ихтиман

639 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 2 по РП на гр.Ихтиман

640 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 30 по РП на с.Стамболово

548 от 28.02.2019 Отмяна на ал.3 на чл.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

599 от 24.04.2019 Отмяна на Решение № 572 по Протокол № 40 от 29.03.2019г на ОбС-Ихтиман

644 от 26.07.2019 Отмяна на Решение № 625 по Протокол № 43 от 26.06.2019г.

586 от 29.03.2019 Отмяна отреждането на имот №2719 включен в УПИ ІІ”Парк” кв.65 по РП на Ихтиман

549 от 28.02.2019 Отпускане на средства на дружеството на инвалидита гр.Ихтиман

593 от 24.04.2019 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

558 от 28.02.2019 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020

617 от 20.06.2019 Представител на общината в общото събрание на АВК

631 от 26.07.2019 Прекратяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

607 от 13.05.2019 Преобразуване на ДГ"Слънчеви лъчи" с.Вакарел във филиал на ДГ"Здравец" гр.Ихтиман

557 от 28.02.2019 Преотреждане на част от терен включен в УПИ І"Жилищен комплеск и магазини" в кв.13 по РП на гр.Ихтиман от публична в частна общинска собственост

628 от 09.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

571 от 29.03.2019 Придобиване на имот в кв.18 по РП на с.Полянци

594 от 24.04.2019 Приемане на План за защита при бедствия и аварии на Община Ихтиман

595 от 24.04.2019 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2019г.

619 от 26.06.2019 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

260 от 28.02.2019 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя на личностно развитие на деца и ученици 2018-2020 г.

612 от 31.05.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд

603 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 037169, находящ се в землището на с.Полянци

602 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

611 от 31.05.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

555 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с.Веринско

623 от 26.06.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот в землището на с.Стамболово

554 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на с.Веринско

553 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

575 от 29.03.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

574 от 29.03.2019 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти

641 от 26.07.2019 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

604 от 24.04.2019 Продажба на 2 броя общински жилища/апартаменти/

577 от 29.03.2019 Продажба на ПИ 131001 по плана на земеразделяне на с.Боерица

581 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ХХХІХ-2522 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

642 от 26.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

605 от 24.04.2019 Продажба на ПИ № 47 по кадастралната карта в м."Домуздома" с.Боерица

552 от 28.02.2019 Продажба на сграда в ПИ 37 в кв.153 по РП на гр.Ихтиман

624 от 26.06.2019 Продажба на УПИ І общ.в кв.15 по РП на с.Семковци ,км.Костадинкино

578 от 29.03.2019 Продажба на УПИ VІІ в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

580 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІV-Гражданска отбрана в кв.115 по РП на гр.Ихтиман

579 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

582 от 29.03.2019 Продажба на част от сграда в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

632 от 26.07.2019 Продължаване срока на договор за управление на "Медицински център І"ЕООД

633 от 26.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

626 от 26.06.2019 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

573 от 29.03.2019 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища/апартаменти/

598 от 24.04.2019 Промяна на наименованието и представянето на социалната услуга в общността на ДЦДУ"Антоя Лафчийска"гр.Ихтиман

615 от 31.05.2019 Промяна на ползнатото помещение в сградите на ПИ № 2569 в кв.191 гр.Ихтиман

576 от 29.03.2019 Публичен търт за продажба на имот-ЧОС ,УПИ V в кв.23 по РП на с.Селянин

568 от 29.03.2019 Разпореждане с предоставени о МОН училищни автобуси

564 от 29.03.2019 Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022г

614 от 31.05.2019 Търг за продажба на УПИ Х-45 в кв.2 по РП на с.Любница

584 от 29.03.2019 Удължаване срока на договора на управителя на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД

634 от 26.07.2019 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

620 от 26.06.2019 Утвърждаване спечелилия конкурс за управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

643 от 26.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

635 от 26.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово за учебната 2019/2020г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе