0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

415 от 07.03.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ихтиман на имот №088018-нива в зем.на гр.Ихтиман собственост на ПГ"В.Левски"

373 от 28.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

421 от 30.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

432 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "МБАЛ-Ихтиман" ЕООД

433 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Медицински центар І-Ихтиман" ЕООД

434 от 27.04.2018 Годишен финансов отчет за 2017г на "Хлебни изделия -Ихтиман" ЕООД

379 от 28.12.2017 График за работата на ОбС през м. януари 2018г.

431 от 30.03.2018 График за работата на ОбС през м.април 2018г

448 от 27.04.2018 График за работата на ОбС през м.май 2018г

413 от 23.02.2018 График за работата на ОбС през м.март 2018г

402 от 31.01.2018 График за работата на ОбС през м.февруари 2018г

462 от 31.05.2018 График за работата на ОбС през м.юни 2018г

446 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084034 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

447 от 27.04.2018 Допускане изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП/Външни връзки/ на имот № 084035 ,мест."Череплика" земл.Ихтиман

399 от 31.01.2018 Допускане за изработване на проект ПУП-ПП за ПИ 953037 по КВС м.”Селото” зем.Ихтиман

412 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ за 3 имота в землище с.Вакарел

376 от 28.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

411 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 224035 ,мест."Барачица" ,земл.с.Вакарел

461 от 31.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП на Поземлен линеен обест за техническа инфраструктура в земл.с.Веринско

445 от 27.04.2018 Допускане изработване на ПУП-ПП за обект"Проектиране и изграждане на кабелно отклонение за ОКЛ Враца-София ОКЛ 1"

456 от 31.05.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

439 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с помещение в кв.79 и ПИ №2804 в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

426 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

425 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

440 от 27.04.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ІІ-в кв.6 по РП на с.Полянци

427 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

438 от 27.04.2018 Енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Ихтиман

451 от 31.05.2018 Закриване участието на Община Ихтиман като съдружник в "Екопроект Ихтиман"ООД

405 от 23.02.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

383 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

450 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

381 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

437 от 27.04.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

393 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

406 от 23.02.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

455 от 31.05.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

457 от 31.05.2018 Изменение на Решение №365/30.11.2017г. на ОбС-Ихтиман

416 от 07.03.2018 Кандидастване на проект "Изграждане на "Арена Ихтиман" в УПИ ІІ 2804 кв.194 по плана на гр.Ихтиман

391 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината по Приоритетна ос 2 ”Младежи” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,

392 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината Приоритетна ос 3 ”Околна среда” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

418 от 30.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

384 от 31.01.2018 Кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

386 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“ пред Държавен фонд „Земеделие

390 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“

388 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

449 от 23.05.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

453 от 31.05.2018 Мотивирано искане по чл.45ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ

398 от 31.01.2018 Наименование на улица в кв.175 по РП –Ихтиман

454 от 31.05.2018 Обявяване на имот-публична общинска собственост , за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

408 от 23.02.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

394 от 31.01.2018 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от ОбПФ/Полянци ,Вакарел/

395 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

396 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

397 от 31.01.2018 Отдаване под наем на помещение в сградата на УПИ ІІ-1696 кв.84 РП-Ихтиман

407 от 23.02.2018 Отмяна на Решение № 54/29.01.2016г.

422 от 30.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

452 от 31.05.2018 Отписване на задължения за такси за ползване на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

404 от 23.02.2018 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман

378 от 28.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

401 от 31.01.2018 Отпускане на персонална пенсия на Лидия Велкова Любомирова от гр.Ихтиман

435 от 27.04.2018 Отчет да дейността на читалищата в община Ихтиман през 2017г.

436 от 27.04.2018 Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2017г.

377 от 28.12.2017 Отчет на Председателя на ОбС за 2017г.

372 от 28.12.2017 План-сметка за 2018г.

410 от 23.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

460 от 31.05.2018 Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице

374 от 28.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

375 от 28.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

428 от 30.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

380 от 31.01.2018 Приемане Бюджета на община Ихтиман за 2018г.

420 от 30.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

414 от 07.03.2018 Приемане на Общински годишен план за младеща за 2018г.

419 от 30.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

400 от 31.01.2018 Приемане Отчетния доклад за дейността н МКБППМН-за 2017г.

409 от 23.02.2018 Провеждане на публичен дърг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

423 от 30.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

442 от 27.04.2018 Продажба на УПИ І-2502,2503 в кв.162 по РП на гр.Ихтиман

429 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

430 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

441 от 27.04.2018 Продажба на ПИ2441 в кв.172 по РП на гр.Ихтиман

458 от 31.05.2018 Продажба на помещение в партерен етаж на жилищен блок предвидено за изграждане на "Трафопост" в УПИ І в кв.79 по РП на гр.Ихтиман

443 от 27.04.2018 Продажба на УПИ VІ в кв.140 по РП на гр.Ихтиман

444 от 27.04.2018 Продажба на УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

403 от 23.02.2018 Промяна на основните месечни възнаграждения на избираемите кметове

417 от 30.03.2018 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общиннки съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация а

459 от 31.05.2018 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

424 от 30.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

387 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“

385 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”

389 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе