0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

279 от 28.04.2017 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2018г.

273 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г. на Медицински център І -Ихтиман ЕООД

274 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г. на Хлебни изделия -Ихтиман ЕООД

272 от 28.04.2017 Годишен финансов отчет за 2016г на МБАЛ-Ихтиман ЕООД

288 от 28.04.2017 График за работата на ОбС през м.май 2017г.

286 от 28.04.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ за имот № 000333 м."Копинината" с.Бузяковци

282 от 28.04.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

287 от 28.04.2017 Одобряване на проекти за ПИ 152037 в м."Средно Краище" с.Вакарел

277 от 28.04.2017 Отмяна на Решения № 261 и № 262 на ОбС по Протокол № 17 от 30.03.2017г.

275 от 28.04.2017 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2016г.

276 от 28.04.2017 Отчет за изпълнението на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2016г.

284 от 28.04.2017 Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за нуждите на Д"СП"

281 от 28.04.2017 Представител на община Ихтиман в 40-то извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ

278 от 28.04.2017 Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2018-2020г.

283 от 28.04.2017 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

285 от 28.04.2017 Продажба на част от УПИ № І в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

280 от 28.04.2017 Стратегия за развитие на образованието в община Ихтиман 2017-2020

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе