0724 82381
Неделя, 22 април 2018
0724 82381
Неделя, 22 април 2018
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

415 от 07.03.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ихтиман на имот №088018-нива в зем.на гр.Ихтиман собственост на ПГ"В.Левски"

359 от 30.11.2017 Вътрешни компенсирани промени в план -сметката за сметосъбиране за 2017

373 от 28.12.2017 Вътрешни компенсирани промени в плана на списъка за капиталови разходи

421 от 30.03.2018 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2017г. на Община Ихтиман

371 от 30.11.2017 График за работата на ОбС през м. декември 2017г.

358 от 27.10.2017 График за работата на ОбС през м. ноември 2017г.

379 от 28.12.2017 График за работата на ОбС през м. януари 2018г.

431 от 30.03.2018 График за работата на ОбС през м.април 2018г

413 от 23.02.2018 График за работата на ОбС през м.март 2018г

402 от 31.01.2018 График за работата на ОбС през м.февруари 2018г

356 от 27.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

399 от 31.01.2018 Допускане за изработване на проект ПУП-ПП за ПИ 953037 по КВС м.”Селото” зем.Ихтиман

412 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ за 3 имота в землище с.Вакарел

376 от 28.12.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 061033, м."Юрта", земл.с.Пауново

411 от 23.02.2018 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПП/Външни връзки за инфпаструктура/ за имот № 224035 ,мест."Барачица" ,земл.с.Вакарел

369 от 30.11.2017 Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП -ПП на имот № 007093 м."Царчино" ,землище гр.Ихтиман

352 от 27.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

426 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ VІ кв. 140 по РП на гр.Ихтиман

425 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ І -2502,2503 в кв.162 и ПИ№ 2441 кв. 172 по РП на гр.Ихтиман

427 от 30.03.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г. с УПИ ХХІ в кв.65 по РП на гр.Ихтиман

353 от 27.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

362 от 30.11.2017 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

405 от 23.02.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

383 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на община Ихтиман

349 от 27.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

363 от 30.11.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

381 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинска админстрация

393 от 31.01.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

406 от 23.02.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

416 от 07.03.2018 Кандидастване на проект "Изграждане на "Арена Ихтиман" в УПИ ІІ 2804 кв.194 по плана на гр.Ихтиман

391 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината по Приоритетна ос 2 ”Младежи” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020,

392 от 31.01.2018 Кандидатстване на общината Приоритетна ос 3 ”Околна среда” на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

418 от 30.03.2018 Кандидатстване с проектно предложение пред фонд"Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване за ДСП-Ихтиман

384 от 31.01.2018 Кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

386 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“ пред Държавен фонд „Земеделие

390 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“

388 от 31.01.2018 кандидатстването на община Ихтиман с проектно предложение „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

398 от 31.01.2018 Наименование на улица в кв.175 по РП –Ихтиман

370 от 30.11.2017 Определяне представител на община Ихтиман в комисията за изработване на областна здравна карта

408 от 23.02.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Белица

366 от 30.11.2017 Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

394 от 31.01.2018 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имоти от ОбПФ/Полянци ,Вакарел/

395 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.10 на територията на гр.Ихтиман

396 от 31.01.2018 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност в кв.13 на територията на гр.Ихтиман

365 от 30.11.2017 Отдаване под наем на общински имот-петно за монтиране на павилион за търговска дейност на територията на гр.Ихтиман

397 от 31.01.2018 Отдаване под наем на помещение в сградата на УПИ ІІ-1696 кв.84 РП-Ихтиман

361 от 30.11.2017 Отмяна на Решение № 350/27.10.2017г.

407 от 23.02.2018 Отмяна на Решение № 54/29.01.2016г.

422 от 30.03.2018 Отмяна на Решение № 595/25.04.2014г.

404 от 23.02.2018 Отпускане на средства на дружеството на инвалидите гр.Ихтиман

378 от 28.12.2017 Отпускане на персонална пенсия на Северина Райчова Чорбаджийска

348 от 27.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

401 от 31.01.2018 Отпускане на персонална пенсия на Лидия Велкова Любомирова от гр.Ихтиман

360 от 30.11.2017 Отпускане на средства на СЖОЗТС”Сили имам да се боря”

377 от 28.12.2017 Отчет на Председателя на ОбС за 2017г.

372 от 28.12.2017 План-сметка за 2018г.

410 от 23.02.2018 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2018/2019г.

355 от 27.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

374 от 28.12.2017 Преразглеждане началната цена за продажба на стояща дървесина на корен от ОбГП

375 от 28.12.2017 Преразглеждане цената за продажба на добита дървесина за асортимент"Дърва" за пространствен кубичен метър от ОбГП

428 от 30.03.2018 Придобиване на собственост на недвижим имот в гр.Ихтиман

380 от 31.01.2018 Приемане Бюджета на община Ихтиман за 2018г.

347 от 27.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

420 от 30.03.2018 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ихтиман за 2019 г. в изпълнеине на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020г.

368 от 30.11.2017 Приемане на годишните програми на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

414 от 07.03.2018 Приемане на Общински годишен план за младеща за 2018г.

364 от 30.11.2017 Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Ихтиман през 2018г.

419 от 30.03.2018 Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

400 от 31.01.2018 Приемане Отчетния доклад за дейността н МКБППМН-за 2017г.

409 от 23.02.2018 Провеждане на публичен дърг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд

354 от 27.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

423 от 30.03.2018 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтимван 2018-2020г.

429 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 047001 в землището нас.Пауново

430 от 30.03.2018 Продажба на ПИ № 953051 в землището на с.Черньово

403 от 23.02.2018 Промяна на основните месечни възнаграждения на избираемите кметове

417 от 30.03.2018 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общиннки съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация а

367 от 30.11.2017 Промяна на начина на трайно ползване и вида собственост на имот в с.Белица

424 от 30.03.2018 Промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост

387 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Черньово, община Ихтиман“

385 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”

389 от 31.01.2018 Реализирането на проект „Реконструкция на общински сгради в гр. Ихтиман и селата Вакарел и Живково, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

357 от 27.10.2017 Удостояване с почетно звание"Почетен гражданин на град Ихтиман"

351 от 27.10.2017 Учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на НОИ

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе