0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
0724 82381
Вторник, 19 юни 2018
 

Новини

АРХИВ >>

08.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ [Пълен текст]

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Ихтиман На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съ... [Пълен текст]

28.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 01.06.2018г. /петък/, поради профилактика на сървъра, Звено „Местни данъци и такси” ще работи с граждани до 13:00... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА!

С настоящето съобщение, Ви уведомяваме, че от 1 юли 2018 г. започват проверки, инициирани от Звено „Местни данъци и такси” за установяване вярността на данните... [Пълен текст]

23.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Изготвен парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура [Пълен текст]

18.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

09.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 545 / 09.05.2018 г. за одобрение на проект на подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) за част от кв. 153 по плана на гр. Ихтиман [Пълен текст]

02.05.2018

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА В НУЖДА

В края на месец април 2018 г. Община Ихтиман приключи успешно проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман" по Процедура на директно предоставяне на безвъ... [Пълен текст]

30.04.2018

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. -... [Пълен текст]

26.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ [Пълен текст]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОФИЛАКТИКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ КАСАТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 02.05.2018 Г. ДО 04.05.2018... [Пълен текст]

20.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи [Пълен текст]

17.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на решение за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища [Пълен текст]

16.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

04.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение на плана за регулация за УПИ ХХХVІІ-2522 в кв. 161 по плана на гр. Ихтиман и план за застрояване на новообразувани поземлени имоти [Пълен текст]

03.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 / 2018 г. [Пълен текст]

29.03.2018

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., и... [Пълен текст]

26.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на нормативни актове, приети от Общински съвет - Ихтиман [Пълен текст]

02.03.2018

ЗАПОВЕД № 276 ОТ 02.03.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 276 ОТ 02.03.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 02.03.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ВАКАРЕЛ, ОБЩИНА ИХТИМАН С ОГЛЕД ВЛОШЕ... [Пълен текст]

01.03.2018

ЗАПОВЕД № 254 ОТ 01.03.2017 Г.

ЗАПОВЕД № 254 ОТ 01.03.2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЕНЯНЕ НА ОБЯВЕНОТО СЪС ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г. ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА,... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

ПУП-ПР с цел осигуряване на пътен достъп до УПИ І-97, кв. 7 по плана на с. Бальовци [Пълен текст]

28.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

24.02.2018

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 24.02.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА, ОБЩИНА ИХТИМАН.... [Пълен текст]

20.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 192 / 19.02.2018 г. на кмета на община Ихтиман за одобряване на проект за ПУП-ПР за разделяне на УПИ І-озеленяване, спортни дейности, кв. 140, гр. Ихтиман [Пълен текст]

19.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на нормативни актове, приети от Общински съвет - Ихтиман [Пълен текст]

АРХИВ >>