0724 82381
Петък, 19 април 2019
0724 82381
Петък, 19 април 2019
 

Новини

АРХИВ >>

12.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. [Пълен текст]

22.03.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 1. Данни за възложителя. Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 2. Резюме на предложението, в т.ч. описание н... [Пълен текст]

20.03.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКА

Във връзка с провеждане на тренировката на 01.04.2019 година от 13:00 часа, моля да бъдат предприети действия за информиране на населението и работещите в близк... [Пълен текст]

28.02.2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 12 И ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

27.02.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 1. Данни за възложителя. Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 2. Резюме на предложението, в т.ч. описание н... [Пълен текст]

26.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

25.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018 / 2019 г. [Пълен текст]

22.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

25.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

15.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: заявление на „Булгартрансгаз“ЕАД с вх.№Юл-314/12.10.2018г [Пълен текст]

11.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД ЗА ДЕО НА ОУП

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наре... [Пълен текст]

10.01.2019

ОСИГУРЕН Е ТОПЪЛ ОБЯД ДО 30.04.2019 Г. НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА ИХТИМАН

Община Ихтиман подписа допълнително споразумение към договор с Агенция за социално подпомагане, с което срокът на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихт... [Пълен текст]

09.01.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Ихтиман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Общ устро... [Пълен текст]

07.01.2019

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0119-C01–„ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕФИКАСНОСТТА В ТАЗИ СФЕРА “

В края на месец декември 2018 г. Община Ихтиман успешно приключи Проект BG05M9OP001-4.001-0119-C01–„Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и и... [Пълен текст]

06.01.2019

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2019 Г. [Пълен текст]

28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

27.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман [Пълен текст]

АРХИВ >>