0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
0724 82381
Събота, 20 октомври 2018
 

Новини

АРХИВ >>

27.09.2018

С П И С Ъ К НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИХТИМАН” 01.10.2018 Г. - 31.12.2018 Г.

1.Стоянка Георгиева Червенкова 2. Живко Найденов Митев 3. Таня Иванова Митева 4. Емил Иванов Лазов 5. Радослав Красимиров Тодоров 6. Николай Митков Сестрим... [Пълен текст]

ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ИХТИМАН С НОВО ОБОРУДВАНЕ

Нoвo oбopyдвaнe зa мoдepнизиpaнe нa кyхнeнcкия блoк нa Дoмaшния coциaлeн пaтpoнaж чpeз peaлизaциятa нa пpoeкт „Обновяване и модернизиране на оборудване за Дома... [Пълен текст]

14.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

10.09.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Кандидатстване за ползване на социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман” [Пълен текст]

24.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

31.07.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за "Откриване на нова площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба еле... [Пълен текст]

12.07.2018

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-149/27.06.2018 г., сключ... [Пълен текст]

03.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

ПУП-ПРЗ за ПИ 042068 по КВС на гр. Ихтиман, местност "Ергешето" [Пълен текст]

25.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на Наредбата за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман [Пълен текст]

АРХИВ >>