0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
 

Новини

АРХИВ >>

15.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: заявление на „Булгартрансгаз“ЕАД с вх.№Юл-314/12.10.2018г [Пълен текст]

11.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД ЗА ДЕО НА ОУП

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наре... [Пълен текст]

10.01.2019

ОСИГУРЕН Е ТОПЪЛ ОБЯД ДО 30.04.2019 Г. НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА ИХТИМАН

Община Ихтиман подписа допълнително споразумение към договор с Агенция за социално подпомагане, с което срокът на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихт... [Пълен текст]

09.01.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Ихтиман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Общ устро... [Пълен текст]

07.01.2019

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG05M9OP001-4.001-0119-C01–„ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕФИКАСНОСТТА В ТАЗИ СФЕРА “

В края на месец декември 2018 г. Община Ихтиман успешно приключи Проект BG05M9OP001-4.001-0119-C01–„Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и и... [Пълен текст]

06.01.2019

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2019 Г. [Пълен текст]

28.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

27.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман [Пълен текст]

18.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

До "Кръстеви ЗП" ООД по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК [Пълен текст]

10.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Покана за обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ихтиман [Пълен текст]

04.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман [Пълен текст]

29.11.2018

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГРАЖДАНСКИ БОРД ЗА МЕСТНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И УСЛУГИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

На 27 Ноември 2018 г. в Читалище „Слънце - 1879” гр. Ихтиман се състоя Заключителната конференция за популяризиране на постигнатите резултати от Граждански борд... [Пълен текст]

26.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е изготвен проект с вх.№ Гр-2063/06.11.2018 г. на ... [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх.№ Юл-308/05.10.2018г. на „Пан Телеком” ЕО... [Пълен текст]

12.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед № РД -02-15-63 / 01.10.2018 г. на МРРБ [Пълен текст]

01.11.2018

УСПЕШНО СЕ СЪСТОЯХА ПЕРИОДИЧНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ГРАЖДАНСКИ БОРД ЗА МЕСТНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И УСЛУГИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

В периода септември-октомври се проведоха 2 бр. заседания на Граждански борд за местно планиране на политиките и услугите в сферата на социално включване на дец... [Пълен текст]

АРХИВ >>