0724 82381
Неделя, 22 април 2018
0724 82381
Неделя, 22 април 2018
 

Новини

АРХИВ >>

20.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи [Пълен текст]

04.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение на плана за регулация за УПИ ХХХVІІ-2522 в кв. 161 по плана на гр. Ихтиман и план за застрояване на новообразувани поземлени имоти [Пълен текст]

03.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 / 2018 г. [Пълен текст]

29.03.2018

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., и... [Пълен текст]

02.03.2018

ЗАПОВЕД № 276 ОТ 02.03.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 276 ОТ 02.03.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 02.03.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ВАКАРЕЛ, ОБЩИНА ИХТИМАН С ОГЛЕД ВЛОШЕ... [Пълен текст]

01.03.2018

ЗАПОВЕД № 254 ОТ 01.03.2017 Г.

ЗАПОВЕД № 254 ОТ 01.03.2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЕНЯНЕ НА ОБЯВЕНОТО СЪС ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г. ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА,... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

ПУП-ПР с цел осигуряване на пътен достъп до УПИ І-97, кв. 7 по плана на с. Бальовци [Пълен текст]

28.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

24.02.2018

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 24.02.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА, ОБЩИНА ИХТИМАН.... [Пълен текст]

20.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 192 / 19.02.2018 г. на кмета на община Ихтиман за одобряване на проект за ПУП-ПР за разделяне на УПИ І-озеленяване, спортни дейности, кв. 140, гр. Ихтиман [Пълен текст]

19.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на нормативни актове, приети от Общински съвет - Ихтиман [Пълен текст]

14.02.2018

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ИХТИМАН С ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

На 12 февруари 2018 г. в 13:30 часа, в заседателната зала на етаж 4 в административната сграда на Община Ихтиман, се състоя заключителната пресконференция на п... [Пълен текст]

12.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

30.01.2018

ОБЩИНА ИХТИМАН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

От 01 февруари до 9 февруари 2018 г. община Ихтиман обявява процедура по набиране на заявления за кандидат – потребители на социалната услуга „Личен асистент“... [Пълен текст]

29.01.2018

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА"

На 26.01.2018 г. (петък) от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Ихтиман бяха представени резултатите от изпълнението на Дейностите по проект BG05M2OP001-3.0... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД № 79 ОТ 22.01.2018 Г.

Заповед № 79 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман за утвърждаване на формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ... [Пълен текст]

24.01.2018

КМЕТЪТ КАЛОЯН ИЛИЕВ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО ОБЯВИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИТЕ ОТ 25.01.2018 Г. ДО 29.01.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ЗАПОВЕД № 92 от 24 януари 2018 година На основание чл. 44, ал. 2 вр. чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 105, ал. 3, пр. 1 от Закона за предучилищното и у... [Пълен текст]

18.01.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по повод приключването на проект “Община Ихтиман с грижа и подкре... [Пълен текст]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа, Община Ихтиман Ви кани на заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0069 „По-добро бъдеще за децата“, който се осъщ... [Пълен текст]

12.01.2018

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ – 2018 НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На 08 януари 2018 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ихтиман, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси се проведе публично обсъ... [Пълен текст]

29.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на нормативни актове, приети от Общински съвет - Ихтиман [Пълен текст]

28.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАСИТЕ В ОБЩИНА ИХТИМАН

НА 29.12.2017 Г. КАСАТА НА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” И КАСАТА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТЯТ С КЛИЕНТИ ДО 10:00 ЧАСА, СЛЕД КОЕТО СЛЕДВА ДНЕВНО И ГОДИШНО ПРИКЛ... [Пълен текст]

АРХИВ >>