0724 82381
Сряда, 15 август 2018
0724 82381
Сряда, 15 август 2018
 

Новини

АРХИВ >>

31.07.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за "Откриване на нова площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба еле... [Пълен текст]

12.07.2018

ОБЯВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-149/27.06.2018 г., сключ... [Пълен текст]

03.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

ПУП-ПРЗ за ПИ 042068 по КВС на гр. Ихтиман, местност "Ергешето" [Пълен текст]

25.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение на Наредбата за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман [Пълен текст]

12.06.2018

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., и... [Пълен текст]

08.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ [Пълен текст]

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2017” на Община Ихтиман На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съ... [Пълен текст]

28.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 01.06.2018г. /петък/, поради профилактика на сървъра, Звено „Местни данъци и такси” ще работи с граждани до 13:00... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА!

С настоящето съобщение, Ви уведомяваме, че от 1 юли 2018 г. започват проверки, инициирани от Звено „Местни данъци и такси” за установяване вярността на данните... [Пълен текст]

23.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Изготвен парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура [Пълен текст]

18.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

09.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № 545 / 09.05.2018 г. за одобрение на проект на подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) за част от кв. 153 по плана на гр. Ихтиман [Пълен текст]

02.05.2018

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА В НУЖДА

В края на месец април 2018 г. Община Ихтиман приключи успешно проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман" по Процедура на директно предоставяне на безвъ... [Пълен текст]

30.04.2018

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. -... [Пълен текст]

26.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ [Пълен текст]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОФИЛАКТИКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ КАСАТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 02.05.2018 Г. ДО 04.05.2018... [Пълен текст]

20.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи [Пълен текст]

17.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на решение за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища [Пълен текст]

АРХИВ >>