0724 82381
Неделя, 24 март 2019
0724 82381
Неделя, 24 март 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

260 от 28.02.2019 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя на личностно развитие на деца и ученици 2018-2020 г.

496 от 27.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

497 от 27.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

498 от 27.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

499 от 27.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

500 от 27.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

501 от 27.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

502 от 27.09.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

503 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

504 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

505 от 27.09.2018 График за работата на ОбС през м.октомври 2018г

506 от 26.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

507 от 26.10.2018 Отчет на Председателя на ОбС за 2018г.-

508 от 26.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

509 от 26.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

510 от 26.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

511 от 26.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

512 от 26.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

515 от 26.10.2018 График за работата на ОбС през м.ноември 2018г

516 от 30.11.2018 План -сметка за 2019г.

517 от 30.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

518 от 30.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

519 от 30.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

520 от 30.11.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

521 от 30.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

522 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 513/26.10.2018

523 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 514/26.10.2018

524 от 30.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

525 от 30.11.2018 Приемане на годишните програми за 2019г на читалищата в община Ихтиман

526 от 30.11.2018 Отпускане на персонална пенсия

527 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП -ПЗ за имоти в м.Широка поляна и Коларски път земл.с.Вакарел

528 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП-ПП за обптична кабелна свързаност

529 от 30.11.2018 График за работата на ОбС през м.декември 2018г

530 от 21.12.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

531 от 21.12.2018 График за работата на ОбС през м.януари 2019г

532 от 31.01.2019 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2019г.

533 от 31.01.2019 Основни месечни възнаграждения на избираеми кметове

534 от 31.01.2019 Изменение на Наредбата за местни данъци и такси

535 от 31.01.2019 Вътрешни правила за проверка на декларации за конфликт на интереси

536 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г/Полянци и Веринско/

537 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г с имоти със землище Веринско

538 от 31.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

539 от 31.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

540 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

541 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

542 от 31.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

543 от 31.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

544 от 31.01.2019 Допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ ,кв.10 с.Веринско

545 от 31.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

546 от 31.01.2019 График за работата на ОбС през м.февруари 2019г.

547 от 18.02.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Вакарел ,общ.Ихтиман, сключен между Община Ихтиман и ДФ"Земеделие"

548 от 28.02.2019 Отмяна на ал.3 на чл.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

549 от 28.02.2019 Отпускане на средства на дружеството на инвалидита гр.Ихтиман

550 от 28.02.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

551 от 28.02.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

552 от 28.02.2019 Продажба на сграда в ПИ 37 в кв.153 по РП на гр.Ихтиман

553 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

554 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на с.Веринско

555 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с.Веринско

556 от 28.02.2019 Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за имоти-частна общинска собственост в землището на с.Вакарел и с.Пауново

557 от 28.02.2019 Преотреждане на част от терен включен в УПИ І"Жилищен комплеск и магазини" в кв.13 по РП на гр.Ихтиман от публична в частна общинска собственост

558 от 28.02.2019 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020

559 от 28.02.2019 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

561 от 28.02.2019 График за работата на ОбС през м. март 2019г

562 от 07.03.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе