0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

563 от 29.03.2019 Годишен доклад за изпълнението на ОПР за 2018г на Община Ихтиман

564 от 29.03.2019 Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022г

565 от 29.03.2019 Изменение на Наредба за определянето на месните данъци

566 от 29.03.2019 Годишен план за социалните услуги за 2020г.

567 от 29.03.2019 Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

568 от 29.03.2019 Разпореждане с предоставени о МОН училищни автобуси

569 от 29.03.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

570 от 29.03.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

571 от 29.03.2019 Придобиване на имот в кв.18 по РП на с.Полянци

573 от 29.03.2019 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища/апартаменти/

574 от 29.03.2019 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти

575 от 29.03.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

576 от 29.03.2019 Публичен търт за продажба на имот-ЧОС ,УПИ V в кв.23 по РП на с.Селянин

577 от 29.03.2019 Продажба на ПИ 131001 по плана на земеразделяне на с.Боерица

578 от 29.03.2019 Продажба на УПИ VІІ в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

579 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

580 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІV-Гражданска отбрана в кв.115 по РП на гр.Ихтиман

581 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ХХХІХ-2522 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

582 от 29.03.2019 Продажба на част от сграда в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

583 от 29.03.2019 Изменение на Р.№195/2012г на ОбС-Ихтиман

584 от 29.03.2019 Удължаване срока на договора на управителя на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД

585 от 29.03.2019 Допускане изработване на ПУП за изграждане на „Базова станция” на БТК с.Белица

586 от 29.03.2019 Отмяна отреждането на имот №2719 включен в УПИ ІІ”Парк” кв.65 по РП на Ихтиман

587 от 29.03.2019 График за м.април 2019г.

588 от 18.04.2019 Издаване на 2 бр.запис на заповед от община Ихтиман в полза на МТСПобезпечаващи авансово плащане по договор

589 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

590 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Медицински център І-Ихтиман"ЕООД

591 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Хлебни изделия"ЕООД

592 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Топлофикация-Ихтиман"ЕООД

593 от 24.04.2019 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

594 от 24.04.2019 Приемане на План за защита при бедствия и аварии на Община Ихтиман

595 от 24.04.2019 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2019г.

596 от 24.04.2019 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

597 от 24.04.2019 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

598 от 24.04.2019 Промяна на наименованието и представянето на социалната услуга в общността на ДЦДУ"Антоя Лафчийска"гр.Ихтиман

599 от 24.04.2019 Отмяна на Решение № 572 по Протокол № 40 от 29.03.2019г на ОбС-Ихтиман

600 от 24.04.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

601 от 24.04.2019 Обявяване на имот- публична общ.соб. за имот-частна общ.соб.в с.Черньово

602 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

603 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 037169, находящ се в землището на с.Полянци

604 от 24.04.2019 Продажба на 2 броя общински жилища/апартаменти/

605 от 24.04.2019 Продажба на ПИ № 47 по кадастралната карта в м."Домуздома" с.Боерица

606 от 24.04.2019 График за м.май 2019г.

607 от 13.05.2019 Преобразуване на ДГ"Слънчеви лъчи" с.Вакарел във филиал на ДГ"Здравец" гр.Ихтиман

608 от 31.05.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие " авансова плащане по проект "Реконструкция и рехабилитация улична мрежа гр.Ихтиман"

609 от 31.05.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

610 от 31.05.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

611 от 31.05.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

612 от 31.05.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд

613 от 31.05.2019 Конкурс за прозажба на имоти от ОбПФ -частна общинска собственост

614 от 31.05.2019 Търг за продажба на УПИ Х-45 в кв.2 по РП на с.Любница

615 от 31.05.2019 Промяна на ползнатото помещение в сградите на ПИ № 2569 в кв.191 гр.Ихтиман

616 от 31.05.2019 График за работата на ОбС през м.юни 2019г

617 от 20.06.2019 Представител на общината в общото събрание на АВК

618 от 26.06.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

619 от 26.06.2019 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

620 от 26.06.2019 Утвърждаване спечелилия конкурс за управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

621 от 26.06.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

622 от 26.06.2019 Конкурс за продажба на имот в землището на с.Черньово

623 от 26.06.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот в землището на с.Стамболово

624 от 26.06.2019 Продажба на УПИ І общ.в кв.15 по РП на с.Семковци ,км.Костадинкино

626 от 26.06.2019 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

627 от 26.06.2019 График за работата на ОбС през м.юли 2019г

628 от 09.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

629 от 26.07.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

630 от 26.07.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

631 от 26.07.2019 Прекратяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

632 от 26.07.2019 Продължаване срока на договор за управление на "Медицински център І"ЕООД

633 от 26.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

634 от 26.07.2019 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

635 от 26.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово за учебната 2019/2020г.

636 от 26.07.2019 Изготвяне на предпроектни проучвания по реда на българското законодателство за Биоразградими отпадъци и Едрогабаритни отпадъци

637 от 26.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

638 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 194 по РП на гр.Ихтиман

639 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 2 по РП на гр.Ихтиман

640 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 30 по РП на с.Стамболово

641 от 26.07.2019 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

642 от 26.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

643 от 26.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

644 от 26.07.2019 Отмяна на Решение № 625 по Протокол № 43 от 26.06.2019г.

645 от 26.07.2019 График за работата на ОбС през м.август 2019г

646 от 12.08.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

647 от 23.08.2019 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2018

648 от 23.08.2019 Отчет на "Бюджета към 30.06.2019г"

649 от 23.08.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

650 от 23.08.2019 Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман

651 от 23.08.2019 Утвърждаване на самостоятелна паралелка за VІІІ-ми клас в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

652 от 23.08.2019 Допускане изработване на ПУП -ПП за доставка на електрическа енергия до имот № 043056 м."Горубииска курия" землище с.Белица

653 от 23.08.2019 Разпореждане с общинско имущество -персонални компютри

654 от 23.08.2019 График за работата на ОбС през септември 2019г

655 от 28.08.2019 Актуализация на списъка на средищните училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2019/2020г.

656 от 30.08.2019 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно заседание на Общото събрание на АВК

657 от 30.08.2019 Попълване на картата на възстановената собственост със съществуващ обект "Напоителни канали М1 и М2", подобект:"с.Веринско,с.Живково,с.Боерица, общ.Ихтиман ,обл.София" върху недвижими имоти-общ.соб.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе