0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

478 от 27.07.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

479 от 27.07.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

480 от 27.07.2018 Осъществяване функциите на "Хлебни изделия"ЕООД като член ва Съвета на директорите на "Сирфан"АД

481 от 27.07.2018 Учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

482 от 27.07.2018 Изменение на Наредба за притежаването , отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

483 от 27.07.2018 Изменение на Решение № 474/29.06.2018г.

484 от 27.07.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собствеността на държавата на язовири находящи се на територията на община Ихтиман

485 от 27.07.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с.Мирово и с.Стамболово

486 от 27.07.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

487 от 27.07.2018 Предоставяне под наем чрез конкурс на нежилищна сграда "Автогара" гр.Ихтиман ,публична общинска собственост

488 от 27.07.2018 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019г.

489 от 27.07.2018 Включване в списъка на средищни училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2018/2019г.

490 от 27.07.2018 Приемане на ПУП- за обект"Изграждане на резервен център за данни на електронното управление "

491 от 27.07.2018 График за работата на ОбС през м.септември 2018г

492 от 30.08.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

493 от 30.08.2018 Безвъзмездно презвърляне в собствеността на държавата на яз."Джахов мост"

494 от 20.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

495 от 20.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

496 от 27.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

497 от 27.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

498 от 27.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

499 от 27.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

500 от 27.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

501 от 27.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

502 от 27.09.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

503 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

504 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

505 от 27.09.2018 График за работата на ОбС през м.октомври 2018г

506 от 26.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

507 от 26.10.2018 Отчет на Председателя на ОбС за 2018г.-

508 от 26.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

509 от 26.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

510 от 26.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

511 от 26.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

512 от 26.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

515 от 26.10.2018 График за работата на ОбС през м.ноември 2018г

516 от 30.11.2018 План -сметка за 2019г.

517 от 30.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

518 от 30.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

519 от 30.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

520 от 30.11.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

521 от 30.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

522 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 513/26.10.2018

523 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 514/26.10.2018

524 от 30.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

525 от 30.11.2018 Приемане на годишните програми за 2019г на читалищата в община Ихтиман

526 от 30.11.2018 Отпускане на персонална пенсия

527 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП -ПЗ за имоти в м.Широка поляна и Коларски път земл.с.Вакарел

528 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП-ПП за обптична кабелна свързаност

529 от 30.11.2018 График за работата на ОбС през м.декември 2018г

530 от 21.12.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

531 от 21.12.2018 График за работата на ОбС през м.януари 2019г

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе