0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

531 от 21.12.2018 График за работата на ОбС през м.януари 2019г

530 от 21.12.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

529 от 30.11.2018 График за работата на ОбС през м.декември 2018г

528 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП-ПП за обптична кабелна свързаност

527 от 30.11.2018 Одобряване на ПУП -ПЗ за имоти в м.Широка поляна и Коларски път земл.с.Вакарел

526 от 30.11.2018 Отпускане на персонална пенсия

525 от 30.11.2018 Приемане на годишните програми за 2019г на читалищата в община Ихтиман

524 от 30.11.2018 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019г.

523 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 514/26.10.2018

522 от 30.11.2018 Отмяна на Решение № 513/26.10.2018

521 от 30.11.2018 Определяне статута на общинско жилище/апартамент/

520 от 30.11.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

519 от 30.11.2018 Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

518 от 30.11.2018 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ихтиман през 2019г.

517 от 30.11.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

516 от 30.11.2018 План -сметка за 2019г.

515 от 26.10.2018 График за работата на ОбС през м.ноември 2018г

512 от 26.10.2018 Отпускане на дърва за огрев

511 от 26.10.2018 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища /апартаменти/

510 от 26.10.2018 Отписване на несъбираемо задължение по прекратен договор за наем

509 от 26.10.2018 Продажба на УПИ ІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

508 от 26.10.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

507 от 26.10.2018 Отчет на Председателя на ОбС за 2018г.-

506 от 26.10.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

505 от 27.09.2018 График за работата на ОбС през м.октомври 2018г

504 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в 43-то извънредно общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна"-София АД

503 от 27.09.2018 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно зааседание на общото събрание на Асоциация по В и К

502 от 27.09.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

501 от 27.09.2018 Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв.162 ,163, 164/Мътивир/ по РП на гр.Ихтиман

500 от 27.09.2018 Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП"АПК" в ПИ№ 051006 в землище Стамболово

499 от 27.09.2018 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2018г.

498 от 27.09.2018 Сключване на договор за управление и определяне възнаграждението на управителя на "Топлофикация Ихтииман"ЕООД

497 от 27.09.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

496 от 27.09.2018 Отчет на "Бюджета към 30.06.2018г"

495 от 20.09.2018 Формирането на разновъзрастова група под определение минимум в ДГ"Радост"-филиал с.Стамболово

494 от 20.09.2018 Одобряване на маломерна паралелка осми клас в Об.У"Христо Смирненски" с.Вакарел

493 от 30.08.2018 Безвъзмездно презвърляне в собствеността на държавата на яз."Джахов мост"

492 от 30.08.2018 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

491 от 27.07.2018 График за работата на ОбС през м.септември 2018г

490 от 27.07.2018 Приемане на ПУП- за обект"Изграждане на резервен център за данни на електронното управление "

489 от 27.07.2018 Включване в списъка на средищни училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2018/2019г.

488 от 27.07.2018 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ"Хр.Смирненски"с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019г.

487 от 27.07.2018 Предоставяне под наем чрез конкурс на нежилищна сграда "Автогара" гр.Ихтиман ,публична общинска собственост

486 от 27.07.2018 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018г.

485 от 27.07.2018 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землищата на с.Мирово и с.Стамболово

484 от 27.07.2018 Безвъзмездно прехвърляне в собствеността на държавата на язовири находящи се на територията на община Ихтиман

483 от 27.07.2018 Изменение на Решение № 474/29.06.2018г.

482 от 27.07.2018 Изменение на Наредба за притежаването , отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

481 от 27.07.2018 Учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

480 от 27.07.2018 Осъществяване функциите на "Хлебни изделия"ЕООД като член ва Съвета на директорите на "Сирфан"АД

479 от 27.07.2018 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

478 от 27.07.2018 Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе