0724 82381
Сряда, 13 ноември 2019
0724 82381
Сряда, 13 ноември 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

673 от 20.09.2019 Допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ №038005 в.м."Трънака" ,земл.с.Веринско

672 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд -Ихтиман

671 от 20.09.2019 Утвърждаване на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд

670 от 20.09.2019 Отпускане на дърва за огрев

669 от 20.09.2019 Продажба на ПИ № 2913 в кв.13 по РП на гр.Ихтиман

668 от 20.09.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

667 от 20.09.2019 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Веринско

666 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЛИДА 2011"ЕООД

665 от 20.09.2019 Отписване на несъбираемо задължение от "ЖАРДЕН И КО" ООД

664 от 20.09.2019 Корегиране на задължение

663 от 20.09.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

662 от 20.09.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

661 от 20.09.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

660 от 20.09.2019 Отчет на Председателя на ОбС за мандат 2015-2019

659 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Стамболово

658 от 20.09.2019 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ихтиман

657 от 30.08.2019 Попълване на картата на възстановената собственост със съществуващ обект "Напоителни канали М1 и М2", подобект:"с.Веринско,с.Живково,с.Боерица, общ.Ихтиман ,обл.София" върху недвижими имоти-общ.соб.

656 от 30.08.2019 Упълномощаване на представител на Община Ихтиман в извънредно заседание на Общото събрание на АВК

655 от 28.08.2019 Актуализация на списъка на средищните училища на територията на Община Ихтиман за учебната 2019/2020г.

654 от 23.08.2019 График за работата на ОбС през септември 2019г

653 от 23.08.2019 Разпореждане с общинско имущество -персонални компютри

652 от 23.08.2019 Допускане изработване на ПУП -ПП за доставка на електрическа енергия до имот № 043056 м."Горубииска курия" землище с.Белица

651 от 23.08.2019 Утвърждаване на самостоятелна паралелка за VІІІ-ми клас в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

650 от 23.08.2019 Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман

649 от 23.08.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

648 от 23.08.2019 Отчет на "Бюджета към 30.06.2019г"

647 от 23.08.2019 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Ихтиман за 2018

646 от 12.08.2019 Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

645 от 26.07.2019 График за работата на ОбС през м.август 2019г

644 от 26.07.2019 Отмяна на Решение № 625 по Протокол № 43 от 26.06.2019г.

643 от 26.07.2019 Учредяване на възмездно право на строеж в полза на "Булгартрансгаз"ЕАД гр.София

642 от 26.07.2019 Продажба на апартамент №4 ,находящ се в гр.Ихтиман, ул."Св.Княз Борис І" №5

641 от 26.07.2019 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

640 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 30 по РП на с.Стамболово

639 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 2 по РП на гр.Ихтиман

638 от 26.07.2019 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот - частна общинска собственост ,в квартал 194 по РП на гр.Ихтиман

637 от 26.07.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

636 от 26.07.2019 Изготвяне на предпроектни проучвания по реда на българското законодателство за Биоразградими отпадъци и Едрогабаритни отпадъци

635 от 26.07.2019 Формирането на разновъзрастова група в ДГ"Радост" изнесено работно място с.Стамболово за учебната 2019/2020г.

634 от 26.07.2019 Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ "Христо Смирненски" с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020г.

633 от 26.07.2019 Промяна в годишния план за развитие на социалните услуги в община Ихтиман за 2020г.

632 от 26.07.2019 Продължаване срока на договор за управление на "Медицински център І"ЕООД

631 от 26.07.2019 Прекратяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност производство и търговия с топлоенергия, електроенергия и извършване на всякакви дейности с отпадъци

630 от 26.07.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

629 от 26.07.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

628 от 09.07.2019 Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общинските имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив: уч

627 от 26.06.2019 График за работата на ОбС през м.юли 2019г

626 от 26.06.2019 Промяна в предназначението на общинско жилище /апартамент/

624 от 26.06.2019 Продажба на УПИ І общ.в кв.15 по РП на с.Семковци ,км.Костадинкино

623 от 26.06.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот в землището на с.Стамболово

622 от 26.06.2019 Конкурс за продажба на имот в землището на с.Черньово

621 от 26.06.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

620 от 26.06.2019 Утвърждаване спечелилия конкурс за управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

619 от 26.06.2019 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

618 от 26.06.2019 Актуализация и вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи за 2019г.

617 от 20.06.2019 Представител на общината в общото събрание на АВК

616 от 31.05.2019 График за работата на ОбС през м.юни 2019г

615 от 31.05.2019 Промяна на ползнатото помещение в сградите на ПИ № 2569 в кв.191 гр.Ихтиман

614 от 31.05.2019 Търг за продажба на УПИ Х-45 в кв.2 по РП на с.Любница

613 от 31.05.2019 Конкурс за прозажба на имоти от ОбПФ -частна общинска собственост

612 от 31.05.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд

611 от 31.05.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

610 от 31.05.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

609 от 31.05.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

608 от 31.05.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие " авансова плащане по проект "Реконструкция и рехабилитация улична мрежа гр.Ихтиман"

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе