0724 82381
Сряда, 26 юни 2019
0724 82381
Сряда, 26 юни 2019
 

Решения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

616 от 31.05.2019 График за работата на ОбС през м.юни 2019г

615 от 31.05.2019 Промяна на ползнатото помещение в сградите на ПИ № 2569 в кв.191 гр.Ихтиман

614 от 31.05.2019 Търг за продажба на УПИ Х-45 в кв.2 по РП на с.Любница

613 от 31.05.2019 Конкурс за прозажба на имоти от ОбПФ -частна общинска собственост

612 от 31.05.2019 Провеждане на публичени търгове за продажба на имот от общинския поземлен фонд

611 от 31.05.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

610 от 31.05.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

609 от 31.05.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

608 от 31.05.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие " авансова плащане по проект "Реконструкция и рехабилитация улична мрежа гр.Ихтиман"

607 от 13.05.2019 Преобразуване на ДГ"Слънчеви лъчи" с.Вакарел във филиал на ДГ"Здравец" гр.Ихтиман

606 от 24.04.2019 График за м.май 2019г.

605 от 24.04.2019 Продажба на ПИ № 47 по кадастралната карта в м."Домуздома" с.Боерица

604 от 24.04.2019 Продажба на 2 броя общински жилища/апартаменти/

603 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 037169, находящ се в землището на с.Полянци

602 от 24.04.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване по аренда на имоти от ОбПФ в землището на с.Белица

601 от 24.04.2019 Обявяване на имот- публична общ.соб. за имот-частна общ.соб.в с.Черньово

600 от 24.04.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

599 от 24.04.2019 Отмяна на Решение № 572 по Протокол № 40 от 29.03.2019г на ОбС-Ихтиман

598 от 24.04.2019 Промяна на наименованието и представянето на социалната услуга в общността на ДЦДУ"Антоя Лафчийска"гр.Ихтиман

597 от 24.04.2019 Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

596 от 24.04.2019 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ-Ихтиман "ЕООД

595 от 24.04.2019 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман за 2019г.

594 от 24.04.2019 Приемане на План за защита при бедствия и аварии на Община Ихтиман

593 от 24.04.2019 Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман за 2018г.

592 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Топлофикация-Ихтиман"ЕООД

591 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Хлебни изделия"ЕООД

590 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "Медицински център І-Ихтиман"ЕООД

589 от 24.04.2019 Годишен финансов отчет за 2018г на "МБАЛ-Ихтиман"ЕООД

588 от 18.04.2019 Издаване на 2 бр.запис на заповед от община Ихтиман в полза на МТСПобезпечаващи авансово плащане по договор

587 от 29.03.2019 График за м.април 2019г.

586 от 29.03.2019 Отмяна отреждането на имот №2719 включен в УПИ ІІ”Парк” кв.65 по РП на Ихтиман

585 от 29.03.2019 Допускане изработване на ПУП за изграждане на „Базова станция” на БТК с.Белица

584 от 29.03.2019 Удължаване срока на договора на управителя на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД

583 от 29.03.2019 Изменение на Р.№195/2012г на ОбС-Ихтиман

582 от 29.03.2019 Продажба на част от сграда в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

581 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ХХХІХ-2522 в кв.161 по РП на гр.Ихтиман

580 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІV-Гражданска отбрана в кв.115 по РП на гр.Ихтиман

579 от 29.03.2019 Продажба на УПИ ІІІ в кв.141 по РП на гр.Ихтиман

578 от 29.03.2019 Продажба на УПИ VІІ в кв.151 по РП на гр.Ихтиман

577 от 29.03.2019 Продажба на ПИ 131001 по плана на земеразделяне на с.Боерица

576 от 29.03.2019 Публичен търт за продажба на имот-ЧОС ,УПИ V в кв.23 по РП на с.Селянин

575 от 29.03.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

574 от 29.03.2019 Провеждане на публични търгове за продажба на имоти

573 от 29.03.2019 Промяна в предназначението на 2 броя общински жилища/апартаменти/

571 от 29.03.2019 Придобиване на имот в кв.18 по РП на с.Полянци

570 от 29.03.2019 Допълване на Програмата за управление през 2019г.

569 от 29.03.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

568 от 29.03.2019 Разпореждане с предоставени о МОН училищни автобуси

567 от 29.03.2019 Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

566 от 29.03.2019 Годишен план за социалните услуги за 2020г.

565 от 29.03.2019 Изменение на Наредба за определянето на месните данъци

564 от 29.03.2019 Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020-2022г

563 от 29.03.2019 Годишен доклад за изпълнението на ОПР за 2018г на Община Ихтиман

562 от 07.03.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "

561 от 28.02.2019 График за работата на ОбС през м. март 2019г

559 от 28.02.2019 Кяндидатстване за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение

558 от 28.02.2019 Ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2019/2020

557 от 28.02.2019 Преотреждане на част от терен включен в УПИ І"Жилищен комплеск и магазини" в кв.13 по РП на гр.Ихтиман от публична в частна общинска собственост

556 от 28.02.2019 Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за имоти-частна общинска собственост в землището на с.Вакарел и с.Пауново

555 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с.Веринско

554 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти от общинския горски фонд в землището на с.Веринско

553 от 28.02.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост ,находящи се в кв.54 по РП на с.Черньово

552 от 28.02.2019 Продажба на сграда в ПИ 37 в кв.153 по РП на гр.Ихтиман

551 от 28.02.2019 Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019г.

550 от 28.02.2019 Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

549 от 28.02.2019 Отпускане на средства на дружеството на инвалидита гр.Ихтиман

548 от 28.02.2019 Отмяна на ал.3 на чл.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

260 от 28.02.2019 Приемане на Общинска стратегия за подкрепя на личностно развитие на деца и ученици 2018-2020 г.

547 от 18.02.2019 Издаване на записна заповед в полза на ДФ"Земеделие "по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Вакарел ,общ.Ихтиман, сключен между Община Ихтиман и ДФ"Земеделие"

546 от 31.01.2019 График за работата на ОбС през м.февруари 2019г.

545 от 31.01.2019 Отчетен доклад за дейността на МКБППМН -община Ихтиман през 2018г.

544 от 31.01.2019 Допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ ,кв.10 с.Веринско

543 от 31.01.2019 Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ПР ,промяна на улична отсечка по КРП на с.Бальовци

542 от 31.01.2019 Промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.155 по РП на гр.Ихтиман, определен за "Гражданска отбрана"

541 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

540 от 31.01.2019 Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково

539 от 31.01.2019 Отдаване под аренда без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово

538 от 31.01.2019 Обявяване на имот -публична общинска собственост, за имот-частна общинска собственост в землището на с.Стамболово

537 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г с имоти със землище Веринско

536 от 31.01.2019 Допълнение на Програмата за управление за 2019г/Полянци и Веринско/

535 от 31.01.2019 Вътрешни правила за проверка на декларации за конфликт на интереси

534 от 31.01.2019 Изменение на Наредбата за местни данъци и такси

533 от 31.01.2019 Основни месечни възнаграждения на избираеми кметове

532 от 31.01.2019 Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2019г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Решения".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе