0724 82381
Сряда, 19 декември 2018
0724 82381
Сряда, 19 декември 2018
 

Нормативна база

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 09.05.2018 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общиннки съвет -Ихтиман , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация а

10 от 07.12.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

25 от 15.02.2017 Наредба за символиката на гр.Ихтиман

24 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Ихтиман

23 от 15.02.2017 Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

22 от 15.02.2017 Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Ихтиман

21 от 15.02.2017 Наредба за управление на горските територии общинска собственост

20 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

19 от 15.02.2017 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а,ал.3 от ЗУТ

18 от 15.02.2017 Наредба по чл.196,ал.5 от ЗУТ за премахване на строежи

17 от 15.02.2017 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

16 от 15.02.2017 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Ихтиман

15 от 15.02.2017 Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ихтиман

14 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

13 от 15.02.2017 Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман

12 от 15.02.2017 Наредба за упражняване правата на общината върху общинските предприятия и капитала на търговските дружества

11 от 27.01.2017 Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

9 от 28.12.2016 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман

8 от 10.11.2016 Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

7 от 10.10.2016 Наредбата за определяне размера на местните данъци ина територията на община Ихтиман

6 от 24.02.2016 Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество

5 от 24.02.2016 Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман

4 от 07.01.2016 НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

3 от 27.04.2012 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско горско предприятие - Ихтиман

2 от 28.11.2008 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Ихтиман

горе