0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 751 - с.Белица

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 752 - с.Бузяковци

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 753 - с.Стамболово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 754 - с.Вакарел

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 755 - с.Мухово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 756 - с.Мирово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 757 - с.Пауново

Карта - Белица ПМЛ 2019

Карта - Бузяковци ПМЛ 2019

Карта - Вакарел ПМЛ 2019

Карта - Мирово ПМЛ 2019

Карта - Мухово ПМЛ 2019

Карта - Пауново ПМЛ 2019

Карта - Стамболово ПМЛ 2019

Обява за ОО на ДЕО на ОУПО Ихтиман

Обявление

Заявление на „Булгартрансгаз“ЕАД с вх.№Юл-31412.10.2018

Предварителен проект

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 2 юли 2004г.)

горе