0724 82381
Вторник, 21 май 2019
0724 82381
Вторник, 21 май 2019
 

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

16.05.2019 Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" в Детска градина "Слънчеви лъчи" с.Вакарел - общ.Ихтиман

15.05.2019 Обявление

Относно: заявление вх. №Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев

15.05.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

25.04.2019 Обявление

Във Връзка с чл.61от АПК, относно заявление вх.№ Гр-2257/06.12.2018г. за издадена заповед №144/06.02.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № 95.00-44/15.02.2019г. за издадена Заповед №489/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-3) за ПУП –ИПР/изменение плана на регулация/ на гр.Ихтиман за обособяване на нов имот с план.№2911, нов УПИ I-2911 и нов квартал 165“б“ в терен заключен между улици с о.т.214б-317г-317в-317б-317а-308а по плана на гр.Ихтиман. Новообразуван УПИ I-2911 е с площ от 1900кв.м.

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № Юл-40/19.02.2019г. за издадена Заповед №492/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-6) за Проект на изменение на кадастрален план за обособяване на нов имот 2910 около съществуващи павилиони с № 2561 и № 2562, собственост на „Меланит” ООД, съгласно договор от 06.04.1996 г. включени в УПИ II-2801, кв. 194 отреден за „За спортни дейности , жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности“, собственост на община Ихтиман, съгласно акт за частна общинска собственост № 363/20.07.2009 г.

24.04.2019 Обявление - с.Бальовци

на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП - ПР, изменение на неприложена улична регулация /с о.т. 23 и о.т. 25/ м/у квартал 7 и квартал 4 в с.Бальовци, Община Ихтиман

19.04.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в община Ихтиман

17.04.2019 Проект на нормативен акт

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

25.03.2019 Съобщение

Предстоящо допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. - т. 1 на глава трета с ПИ №№ 074030, 074032, 075041 и 075044 в землището на с. Белица; т. 2 на глава трета с УПИ Х-45 в кв. 2 по плана на с. Любница, ПИ №№ 114013 и 114014 в землището на гр. Ихтиман, ПИ №№ 061046 и 034002 в землището на с. Пауново, ПИ № 020021 в землището на с. Боерица и ПИ № 000829 в землището на с. Черньово

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № 92 / 25.01.2019 г.

Във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на община Ихтиман

Заповед №346/01.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26.05.2019 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ИК

Заповед №387/08.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК

Заповед №396/09.04.2019г.

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №82-ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

Заповед №562/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019 година на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед №563/09.05.2019г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10 от ИК и във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК

Заповед №565/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Ихтиман

Обявление

Заявление с вх. № Юл-314 / 12.10.2018 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД

Обявление

Заявление с вх. № Юл-213 / 28.06.2018 г. на "Еледжик Плюс" ЕООД за разглеждане и одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман

Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Предварителен проект

Предварителен проект на ОУП на Община Ихтиман

Решение № 467

Решение № 467, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018 г., Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение № 543

Решение № 543, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Решение № 544

Решение № 544, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г.)

горе