0724 82381
Неделя, 24 март 2019
0724 82381
Неделя, 24 март 2019
 

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

ЗАПОВЕД - № 92/25.01.2019г.

ЗАПОВЕД - № 92/25.01.2019г.

На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА и във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на Община Ихтиман /поради това, че за строителните полигони няма одобрени регулационни и кадастрални планове и не е изработена кадастрална карта

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 751 - с.Белица

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 752 - с.Бузяковци

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 753 - с.Стамболово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 754 - с.Вакарел

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 755 - с.Мухово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 756 - с.Мирово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 757 - с.Пауново

Карта - Белица ПМЛ 2019

Карта - Бузяковци ПМЛ 2019

Карта - Вакарел ПМЛ 2019

Карта - Мирово ПМЛ 2019

Карта - Мухово ПМЛ 2019

Карта - Пауново ПМЛ 2019

Карта - Стамболово ПМЛ 2019

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Обява за ОО на ДЕО на ОУПО Ихтиман

Обявление

Заявление на „Булгартрансгаз“ЕАД с вх.№Юл-31412.10.2018

Обявление

Относно : заявление вх.№Юл-213/28.06.2018г. на Еледжик Плюс „ЕООД за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696,кв.84 гр.Ихтиман.

Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Предварителен проект

Решение №467

Решение №467 - взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018г.., Протокол №32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение №543

Решение №543 - взето на заседание на Общински съвет - град Ихтиман, проведено на 31.01.2019, Протокол №38

Решение №544

Решение №544 взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019г., Протокол №38

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 2 юли 2004г.)

горе