0724 82381
Четвъртък, 24 октомври 2019
0724 82381
Четвъртък, 24 октомври 2019
 

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

Заповед № 92 / 25.01.2019 г.

Във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на община Ихтиман

Заповед №346/01.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26.05.2019 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ИК

Заповед №387/08.04.2019г.

Във връзка с предстоящите избори за Членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК

Заповед №396/09.04.2019г.

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №82-ЕП от 07.04.2019г. на ЦИК

Заповед №562/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019 година на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Заповед №563/09.05.2019г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10 от ИК и във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019г. на ЦИК

Заповед №565/09.05.2019г.

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 26 май 2019г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

01.08.2019 Искане

Искане за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на ОУП на Община Ихтиман

22.07.2019 Обява

Общински съвет Ихтиман открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година.

Най - мало 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

Обява за обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Ихтиман

Обявление

Заявление с вх. № Юл-314 / 12.10.2018 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД

Обявление

Заявление с вх. № Юл-213 / 28.06.2018 г. на "Еледжик Плюс" ЕООД за разглеждане и одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман

Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № 95.00-44/15.02.2019г. за издадена Заповед №489/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-3) за ПУП –ИПР/изменение плана на регулация/ на гр.Ихтиман за обособяване на нов имот с план.№2911, нов УПИ I-2911 и нов квартал 165“б“ в терен заключен между улици с о.т.214б-317г-317в-317б-317а-308а по плана на гр.Ихтиман. Новообразуван УПИ I-2911 е с площ от 1900кв.м.

24.04.2019 Обявление

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК и Заявление вх. № Юл-40/19.02.2019г. за издадена Заповед №492/23.04.2019г. (ОЕС 2 / от 22.04.2019г., закл. II-6) за Проект на изменение на кадастрален план за обособяване на нов имот 2910 около съществуващи павилиони с № 2561 и № 2562, собственост на „Меланит” ООД, съгласно договор от 06.04.1996 г. включени в УПИ II-2801, кв. 194 отреден за „За спортни дейности , жилищно застрояване, търговски и обслужващи дейности“, собственост на община Ихтиман, съгласно акт за частна общинска собственост № 363/20.07.2009 г.

25.04.2019 Обявление

Във Връзка с чл.61от АПК, относно заявление вх.№ Гр-2257/06.12.2018г. за издадена заповед №144/06.02.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

15.05.2019 Обявление

Относно: заявление вх. №Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев

16.05.2019 Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" в Детска градина "Слънчеви лъчи" с.Вакарел - общ.Ихтиман

19.06.2019 Обявление

Заявление вх.№Гр-840/10.05.2019г. на Ангел Сашев Илиев за издадена заповед №787/14.06.2019г.на Кмета на Община Ихтиман

01.08.2019 Обявление

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “ – 2016-2020

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05FMOP001-3.002

05.06.2019 Обявление - БТК проект

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е внесен проект с вх.№ Юл-114/10.05.2019г. на „БТК” ЕАД за ПУП-ПП ,достъп чрез трасе на новопроектиран път/ с ширина 4.00м. / в част от

ПИ №043004, ПИ№043057, проектен имот с №0043058 с площ от 0.808 дка, до имот №043056 за изграждане на „Базова станция” № SO 1848 в землището на с.Белица , м. „Горубийска Курия „ ЕКАТТЕ 07960,община Ихтиман , Софийска област с инвеститор „БТК” ЕАД –гр.София.

28.06.2019 Обявление - Заповед - с. Веринско

Във връзка с заявл.вх.№Гр-947/23.05.2019г. на Николай Георгиев Георгиев и Лили Руменова Георгиева за ПУП-ПР/изменение на улична регулация/ на УПИ III, кв.10,с.Веринско.

28.06.2019 Обявление - Заповед - с.Бърдо

Във връзка с заявление вх.№Гр-1818/01.10.2018г.Вихра Станимирова Маджарова и Паолина Пламенова Руева за ПУП –ПР за промяна на границите на УПИ ХII-40, кв.32 по плана на с.Бърдо.

19.06.2019 Обявление - Конкурс

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от КТ във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №819/18.07.2019г. на Кмета на Община Ихтиман

24.04.2019 Обявление - с.Бальовци

на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП - ПР, изменение на неприложена улична регулация /с о.т. 23 и о.т. 25/ м/у квартал 7 и квартал 4 в с.Бальовци, Община Ихтиман

25.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Проект на ПУП-ПР за новообразуван УПИ XII-369 в кв. 32 по плана на с. Бърдо

27.05.2019 Обявление по чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № 486 / 23.04.2019 г. за одобрение на проект на ПУП-ПР за УПИ IX-167 в кв. 44 по плана на с. Вакарел

Предварителен проект

Предварителен проект на ОУП на Община Ихтиман

19.04.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в община Ихтиман

17.06.2019 Проект за изменение на нормативен акт

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

17.04.2019 Проект на нормативен акт

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

Решение № 467

Решение № 467, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 29.06.2018 г., Протокол № 32

Относно: Откриване на процедура по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Хлебни изделия" ЕООД - дружество с едноличен собственик на капитала Община Ихтиман

Решение № 543

Решение № 543, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

Решение № 544

Решение № 544, взето на заседание на Общински съвет - Ихтиман, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 38

24.09.2019 Решение №650

Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен от проектантски колектив ДЗЗД "ЕВРО АРХ ТЕХ", по договор с Община Ихтиман №68 от 10.10.2016г.

15.05.2019 Списък на заличените лица от избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

30.09.2019 Списък на одобрени за потребители лица по проект "Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман за периода 01.10.2019-31.12.2019г.

25.03.2019 Съобщение

Предстоящо допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. - т. 1 на глава трета с ПИ №№ 074030, 074032, 075041 и 075044 в землището на с. Белица; т. 2 на глава трета с УПИ Х-45 в кв. 2 по плана на с. Любница, ПИ №№ 114013 и 114014 в землището на гр. Ихтиман, ПИ №№ 061046 и 034002 в землището на с. Пауново, ПИ № 020021 в землището на с. Боерица и ПИ № 000829 в землището на с. Черньово

15.07.2019 Съобщение

Във връзка с получено писмо от Министерство на туриза, Община Ихтиман информира, че крайният срок за регистриране на профил на лицата в /ЕСТИ/, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости, апартаменти за гости, трябва да поданат информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закон за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg

Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/

22.07.2019 Съобщение

Информармация за африканската чума по свинете

14.08.2019 Съобщение

На 19 август 2019 г. /понеделник / от 17:30ч.

Кмета на Община Ихтиман ще проведе консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, относно състава на Общинската избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. - ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г.)

20.09.2019 Уведомление за инвестиционно предложение на "ИРЕС-15" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на около 80 дка овощна градина от интензивно трайно насаждение – слива в имот № 073017, землището на с. Белица, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 07960, изграждане на телена ограда в засадения имот и изграждане на телена ограда в имоти с №, както следва: 200048, 200052, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 10690“

горе