0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
 

Съобщения и обявления

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Доклад за ЕО

Доклад за ОС

ЗАПОВЕД - № 92/25.01.2019г.

ЗАПОВЕД - № 92/25.01.2019г.

На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА и във връзка с постъпването на заявления на граждани за нанасяне на имоти, попадащи в границите на строителните полигони на територията на Община Ихтиман /поради това, че за строителните полигони няма одобрени регулационни и кадастрални планове и не е изработена кадастрална карта

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 751 - с.Белица

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 752 - с.Бузяковци

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 753 - с.Стамболово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 754 - с.Вакарел

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 755 - с.Мухово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 756 - с.Мирово

Заповед № РД – 12 – ПМЛ – 757 - с.Пауново

Карта - Белица ПМЛ 2019

Карта - Бузяковци ПМЛ 2019

Карта - Вакарел ПМЛ 2019

Карта - Мирово ПМЛ 2019

Карта - Мухово ПМЛ 2019

Карта - Пауново ПМЛ 2019

Карта - Стамболово ПМЛ 2019

Обява за ОО на ДЕО на ОУПО Ихтиман

Обявление

Заявление на „Булгартрансгаз“ЕАД с вх.№Юл-31412.10.2018

Обявление

Относно : заявление вх.№Юл-213/28.06.2018г. на Еледжик Плюс „ЕООД за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ І-1696,кв.84 гр.Ихтиман.

07.02.2019 Обявление

Община Ихтиман обявява конкурс

Предварителен проект

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр.57 от 2 юли 2004г.)

горе