Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008
 
Архив

Нормативна база

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 11 от 27.01.2017 : Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на община Ихтиман

No. 10 от 27.01.2017 : Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 9 от 28.12.2016 : Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман

No. 8 от 10.11.2016 : Наредба за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

No. 7 от 10.10.2016 : Наредбата за определяне размера на местните данъци ина територията на община Ихтиман

No. 5 от 24.02.2016 : Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман

No. 4 от 07.01.2016 : НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

No. 3 от 27.04.2012 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско горско предприятие - Ихтиман

No. 2 от 28.11.2008 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Ихтиман

No. 1 от 28.01.2008 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет -Ихтиман неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

горе