Деловодна информация
00140
12.00-176 15/10/2020 (дд/мм/гггг)
не
00140-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Ихтиман 000776299
ул. Цар Освободител № 123
Ихтиман BG412 2050 България
Цветелина Хаджийска +359 884572759
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 72482381

Интернет адрес/и

http://www.ihtiman-obshtina.com/

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман
45000000      
Строителство

II.2) Описание

Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на община Ихтиман

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши СМР по закриване и рекултивация на сметището на Община Ихтиман, Софийска област, в местност „Садината”, община Ихтиман, площ 62,699 dka.
Рекултивацията на сметището включва два етапа – технически и биологичен. По време на техническата рекултивация следва да се изгради горен изолиращ екран на депото - слой хумус/почва, минерален запечатващ слой от глина. Следва да се изпълни газов дренаж посредством система за събиране, отвеждане и пречистване и изравнителен слой пръст. Изпълнителят ще осъществява управление на генериращия се инфилтрат, който следва да се събира, съхранява временно и третира, управление на сметищния газ чрез изграждане на система за екстракция и за последващо изгаряне или оползотворяване (газови кладенци). Вторият етап от поръчката обхваща биологична рекултивация на терена на депото - озеленяване.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
216

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  918729 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
89       Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман

V.2) Възлагане на поръчката

07/10/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОБЕДИНЕНИЕ РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019 177389049
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG411 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617675
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЧИСТОТА ТЕТЕВЕН ООД 204187033
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG411 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617676
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 201593071
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG411 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617676
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1381979.43      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197 от ЗОП жалби се подават в 10-дневен срок от узнаване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/10/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Ихтиман

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши СМР по закриване и рекултивация на сметището на Община Ихтиман, Софийска област, в местност „Садината”, община Ихтиман, площ 62,699 dka.
Рекултивацията на сметището включва два етапа – технически и биологичен. По време на техническата рекултивация следва да се изгради горен изолиращ екран на депото - слой хумус/почва, минерален запечатващ слой от глина. Следва да се изпълни газов дренаж посредством система за събиране, отвеждане и пречистване и изравнителен слой пръст. Изпълнителят ще осъществява управление на генериращия се инфилтрат, който следва да се събира, съхранява временно и третира, управление на сметищния газ чрез изграждане на система за екстракция и за последващо изгаряне или оползотворяване (газови кладенци). Вторият етап от поръчката обхваща биологична рекултивация на терена на депото - озеленяване.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
216

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1381979.43      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОБЕДИНЕНИЕ РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019 177389049
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG412 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617676
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 201593071
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG412 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617676
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЧИСТОТА ТЕТЕВЕН ООД 204187033
гр. София, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора 21
София BG412 1404 България
office@communalbg.com +359 29617676
+359 29617676
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзса чл. 116, ал. 2 е сключено е Допълнително споразумение № 1/30.09.2020 г. към сключен договор № 89/07.10.2020 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Извършена актуализация на инвестиционния проект по ЗУТ променя и КСС - неразделна част от Договора за обществена поръчка, към които се включва Допълнителна КСС, обосноваваща допълнителни непредвидени разходи за изпълнението на строителството, невключени в основния договор. Това обстоятелство обуславя възникнала необходимост от изменение на договора за обществена поръчка, което не води до промяна на предмета на договора, като при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да го предвиди – чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1381979.43      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1627699.30      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва