0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

01.07.2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ихтиман е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ихтиман за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок до 06.07.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО Община Ихтиман 2021-2027 г. могат да бъдат подадени на 06.07.2021 г. от 11.00 ч., когато ще се проведе Публичното обсъждане, в малкия салон на Читалище „Слънце”.

План за интегрирано развитие на Община Ихтиман за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК https://dox.abv.bg/download?id=78549fffeb

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ихтиман (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за въздействие с цел прилагане на интегриран подход за развитие и коопериране със съседни общини.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ихтиман е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ихтиман е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2, Областната стратегия за развитие и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект. Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Ихтиман отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

<< Всички новини | << АРХИВ