0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

26.10.2020

РЕШЕНИЕ № 126 ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 11

Основание за решение: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закон за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС

Р Е Ш И:

1. Открива процедура по приватизация на 100 броя дяла, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100% от дяловия капитал на „ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 832048228.

2. Определя начин на приватизация : публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена от 357 000 лв. (триста петдесет и седем хиляди лева) без вкл. ДДС.

3.1 Определя стъпка на наддаване в размер на 1 % или 3 570 лв. (три хиляди петстотин и седемдесет лева) без вкл. ДДС.

4. Определя депозит за участие в публичния търг с явно наддаване, внесен на името на съответния кандидат, в размер на 5% или 17 859 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и девет лева) без вкл. ДДС, с краен срок за внасяне 17:00 часа на 23.11.2020 г. (понеделник).

5. Тръжната документация може да бъде закупена от Общинска администрация – Ихтиман на адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, за цена в размер на 20 лв. (двадесет лева) без вкл. ДДС.

6. Тръжната документация може да бъде закупена в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

7. Предложения за участие в търга могат да се подават в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

8. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дяла, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100% от дяловия капитал на „ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 832048228, ще се проведе на адрес гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, на 24.11.2020 г.(вторник) с начален час 10:30 часа.

9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дяла, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100% от дяловия капитал на „ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 832048228

10. Възлага на Кмета на Община Ихтиман да определи комисия за провеждане на публичния търг с явно наддаване, в състав от трима членове, поне един от които е правоспособен юрист , да определи нейния председател и членове, включително резервни членове.

<< Всички новини | << АРХИВ