0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

02.10.2020

ЗАПОВЕД №1248/01.10.2020 Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявена с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2022 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и във връзка със Заповед № РД-01-549/30.09.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министреството на образованието и науката и Министрество на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищно и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т.9.

3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ пред учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

4. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческо и музикално изкуство/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.9.

5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провежда без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условия на т.9 При провеждане на спортни състезания

на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанзия от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т.9.

5. Посещенията в дискотеки, пиано – бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия капацитет, при условията на т.9

6. Групови празненства на открито и на закрито /в т.ч сватби, кръщенета и други/, се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.9

7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

8. В специализиранети институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от рецидентен тип за деца се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на Директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

9. Дейностите, коите не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 год.

10. Всички кметства на територията на община Ихтиман да създадат необходимата организация за контрол по спазването на противоепидемичните мерки, като да въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за областите, които ръководят и наблюдават.

II. Заповедта влиза в сила от 01.10.2020 год.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ