0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

26.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. юли 2020 г. ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 21 / 16.12.2019 г., както следва:

1. Ще бъде допълнена т. 1 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 21 / 16.12.2019 г., с недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

– Поземлен имот с идентификатор 48369.19.10 в землището на с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман, Софийска област, номер по предходен план: 019010, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-126 / 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК;

– Поземлен имот с идентификатор 48369.24.21 в землището на с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман, Софийска област, номер по предходен план: 024021, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-126 / 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК;

– Поземлен имот с идентификатор 48369.24.22 в землището на с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман, Софийска област, номер по предходен план: 024022, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-126 / 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК.

2. Ще бъдат заличени поземлен имот № 062022 (номер по КККР: 81253.62.22) и поземлен имот № 000818 (номер по КККР: 81253.62.818) в землището на с. Черньово, ЕКАТТЕ 81253, община Ихтиман, Софийска област, от т. 1 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020г., приета с решение № 21 / 16.12.2019 г.

3. Ще бъде допълнена т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., приета с решение № 21 / 16.12.2019 г., с недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

– Поземлен имот с идентификатор 81253.62.22 в землището с. Черньово, ЕКАТТЕ 81253, община Ихтиман, Софийска област, номер по предходен план: 062022, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-130 / 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК;

– Поземлен имот с идентификатор 81253.62.818 в землището на с. Черньово, ЕКАТТЕ 81253, община Ихтиман, Софийска област, номер по предходен план: 000818, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-130 / 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК.

<< Всички новини | << АРХИВ