0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

02.07.2020

ЗАПОВЕД №792/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни от 2020 год., и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед №РД-01-369/30.06.2020 год., на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести /повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба вкуса и други/;

в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 към Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г/ създаване на организация, която да осигури физическата дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място /защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др./;

е/ организиране на дистанционна форма на работа на колективни органи за управление и на служителите /надомна работа/работа от разстояние/ при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейнст.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, тъгровски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция;

г/ поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите за услугите за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Всички лица, когато се намират в обществения транспорт, в аптеките и лечебните заведения са длъжни да имат поставена защитна маска на лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч кърпа, шал, шлем и др./, които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Поставянето на защитна маска за лица за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места, с изключение за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, е задължително, при спазване на препоръките в Приложение №3 към Заповед №РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

4. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички открити обществени места е препоръчително.

5. По смисъла на т.5 и 6 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

6. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/.

II. Противоепидемичните мерки по т.I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, тъгровски или други обекти, които

предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

III. Лицата по т.II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

IV. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 год.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ