0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

02.07.2020

ЗАПОВЕД №791/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни от 2020 год., и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед №РД-01-370/30.06.2020 год., на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в Центрове за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното образование организират, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

Изключение от забрана се допуска по отношение на:

а/ Присъствието на деца на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване дейностите по приключване на учебната 2019/2020 год., както и за практически обучения и изпити за подготовка на учебната 2020/2021 год., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи Директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ Присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условия на т.7.

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическата дистанция от 1,5 м., при условията на т.7.

3. Конгресно – конферентни мероприятия, семинари, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.7.

4. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т.7.

5. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при условията на т.7.

6. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

7. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-369/30.06.2020 год., на Министъра на здравеопазването.

II. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 год.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ