0724 82381
Вторник, 16 август 2022
0724 82381
Вторник, 16 август 2022
 

Новини

<< Всички новини

23.06.2020

ЗАПОВЕД №726/23.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа на личностно развитие, ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ Присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата за предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейностите по приключване на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно дейностите да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реално присъствие. В този случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ Присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейностите за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при условията на т.7.

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат при присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т.7.

3. Конгресно – конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбена индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при условията на т.7.

4. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други/, при условията на т.7.

5. Поставянето на защитна маска на лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти и други/ е задължително. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч кърпа, шал, шлем и др./ се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

6. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

7. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ