0724 82381
Вторник, 16 август 2022
0724 82381
Вторник, 16 август 2022
 

Новини

<< Всички новини

27.05.2020

ЗАПОВЕД №582/27.05.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед №РД-01-277/26.05.2020 год., във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 год. извънредна епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 26 май 2020 год. до 14 юни 2020 год.:

1. Не се разрешават посещенията в:

а/ увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б/ закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе – сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове, с изключение на заведенията за храна в тях с открита площ и самостоятелен вход;

2. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията на закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч. и тези търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-барове и нощен – бар.

3. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ присъствието на деца, на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически

обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези действия да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование.

4. Считано от 01.06.2020 год., се разрешават извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места /в спортни центрове, клубове и други/.

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия /конференции, симпозиуми и други/.

7. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават културно – развлекателни мероприятия /театри, концерти, сценични прояви, занятия по танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други/, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите /читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други/, според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

9. Определя се часови диапазон от 08:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 /шестдесет/ години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №520/14.05.2020 год. на Кмета на община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ