0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

22.05.2020

ЗАПОВЕД №473/15.05.2020Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Ихтиман, считано от 15.05.2020 г. до 14.06.2020 г:

1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

б) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение).

в) Присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 11.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5. Не се разрешава провеждане на масови и спортни мероприятия на открити и закрити места (клубове и други). Изключение на забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет участника) без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия.

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи и библиотеки. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.

9. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Настоящата заповед отменя Заповед № 519/14.05.2020 г.

Създаването на организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки възлагам на Даниела Панайотова – зам. кмет на Община Ихтиман.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се сведе до знанието заинтересованите лица.

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ