0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

12.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г.

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. на комисия, назначена със заповед № 352 / 30.03.2020 г. на кмета на община Ихтиман

Днес, 11.05.2020 г., от 13:00 ч., в изпълнение на заповед № 471 / 04.05.2020 г. на кмета на община Ихтиман в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на общината се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 352 / 30.03.2020 г., в състав:

Председател: Васил Михайлов, ст. експерт в отдел „Проекти и общинска собственост“

Членове:

1. Даниел Грънчаров, юрисконсулт на Община Ихтиман

2. Миглена Георгиева, специалист в отдел „Проекти и общинска собственост“

Комисията се събра със задача да извърши допълнително разпределение на пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в съседни землища на територията на общината между правоимащите лица поради недостиг на такива в съответното землище, в което се намира животновъдният обект /ЖО/.

Предоставянето на имотите за ползване на правоимащите лица ще се извършва по цени, определени по пазарен механизъм, в съответствие с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ съгласно пазарна оценка от м. март 2020 г., изготвена от инж. Огнян Илиев Стефанов.

Комисията разгледа представените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и 7 от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Разпределя свободни ПМЛ от ОПФ между правоимащите лица в съседни землища на територията на общината, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание ПМЛ, както следва:

1. За землището на с. Венковец, ЕКАТТЕ 10656, община Ихтиман, Софийска област:

1.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Юл-288 / 25.10.2019 г. и Юл-67 / 09.03.2020 г. от „Боерикс“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 0489260008 /стар 2066-0082/ в с. Боерица, общ. Ихтиман, с 27 бр. говеда за мляко на възраст от 6 до 24 месеца, 96 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 2 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 1 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 114.40 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 10656.19.1, област София, община Ихтиман, с. Венковец, м. --------------, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 6225 кв.м, стар номер 000025, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-125/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10656.21.124, област София, община Ихтиман, с. Венковец, м. --------------, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18209 кв.м, стар номер 000124, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-125/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10656.24.32, област София, община Ихтиман, с. Венковец, м.ГЮНЕТО, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 6131 кв.м, стар номер 024032, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-125/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10656.24.36, област София, община Ихтиман, с. Венковец, м. --------------, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 103962 кв.м, стар номер 000028, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-125/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящото решение отменя решението на комисията, обективирано в т. 1.1 на протокола по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ от 23.04.2019 г., поради това че кандидатът „Боерикс“ ЕООД не е заявил сключване на договор по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 / 2020 г.

2. За землището на с. Полянци, ЕКАТТЕ 57443, община Ихтиман, Софийска област:

2.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Юл-288 / 25.10.2019 г. и Юл-67 / 09.03.2020 г. от „Боерикс“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 0489260008 /стар 2066-0082/ в с. Боерица, общ. Ихтиман, с 27 бр. говеда за мляко на възраст от 6 до 24 месеца, 96 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 2 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 1 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 114.40 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 57443.12.511, област София, община Ихтиман, с. Полянци, м.ЕН ЧИР, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 16419 кв.м, стар номер 000511, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-128/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 57443.12.512, област София, община Ихтиман, с. Полянци, м.ЕН ЧИР, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 19038 кв.м, стар номер 000512, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-128/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 57443.63.518, област София, община Ихтиман, с. Полянци, м.КОТАРИТЕ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 40497 кв.м, стар номер 000518, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-128/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

3. За землището на с. Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, Софийска област:

3.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Юл-288 / 25.10.2019 г. и Юл-67 / 09.03.2020 г. от „Боерикс“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 0489260008 /стар 2066-0082/ в с. Боерица, общ. Ихтиман, с 27 бр. говеда за мляко на възраст от 6 до 24 месеца, 96 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 2 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 1 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 114.40 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 05390.61.322, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.АДЖ. ПЪТ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 9790 кв.м, стар номер 061322, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.331, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.ФАНГАРИЦА, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 19730 кв.м, стар номер 061331, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.708, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.ФАНГАРИЦА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 6789 кв.м, стар номер 061708, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.714, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.ЛЕЩАКА, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 5560 кв.м, стар номер 061714, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.727, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.АДЖ. ПЪТ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 12410 кв.м, стар номер 061727, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.790, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.АДЖ. ПЪТ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18673 кв.м, стар номер 061790, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

4. За землището на с. Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област:

4.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Гр-503 / 04.03.2020 г. и Гр-785 / 05.05.2020 г. от Георги Николаев Балджийски с регистриран ЖО с рег. № 3290180068 /стар 2050-1089/ в гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, с 4 бр. коне на възраст над 6 месеца, или общо 4 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка с детайли за ползване на ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, в съответствие с чл. 37и, ал. 6, изр. второ от ЗСПЗЗ във връзка с договор за наем, сключен на 03.02.2015 г., на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 199076 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. МОГИЛАТА, НТП Пасище, мера, категория 9, площ 4.023 дка

• Поземлен имот № 199080 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. БОСТАН КЪР, НТП Пасище, мера, категория 9, площ 14.892 дка

• Поземлен имот № 199081 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. БОСТАН КЪР, НТП Пасище, мера, категория 9, площ 5.383 дка

• Поземлен имот № 199098 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. ШАТОВИЯ АЛЧАК, НТП Пасище, мера, категория 9, площ 4.936 дка

• Поземлен имот № 199161 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. ШАТОВИЯ АЛЧАК, НТП Пасище, мера, категория 9, площ 14.081 дка

• Поземлен имот № 199391 по картата на възстановената собственост на землището на с. Веринско, м. ШАТОВИЯ АЛЧАК, НТП Пасище с храсти, категория 9, площ 22.390 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящото решение отменя решението на комисията, обективирано в т. 1.1 на протокола по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ от 15.04.2020 г., поради съображения, изложени в заявление с вх. № Гр-785 / 05.05.2020 г. от Георги Николаев Балджийски.

5. За землището на с. Пауново, ЕКАТТЕ 55600, община Ихтиман, Софийска област:

5.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Юл-68 / 10.03.2020 г. и Юл-68 / 13.04.2020 г. от „Пирена-Агро“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 2064-0112 в с. Борика, общ. Ихтиман, с 8 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 37 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 41.80 ЖЕ, с 378.867 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 000046 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пауново, м. КОШАРИЩАТА, НТП Пасище, мера, категория 7, площ 116.545 дка

5.2. Въз основа на заявление с вх. № Гр-476 / 28.02.2020 г. от Красимир Николов Деянов с регистриран ЖО с рег. № 1002990001 /стар 2060-0107/ в с. Вакарел, общ. Ихтиман, с 22 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 47 бр. овце и 15 бр. кози, или общо 31.30 ЖЕ, с 528.158 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 012005 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пауново, м. РАВНИЩЕТО, НТП Естествена ливада, категория 7, площ 1.044 дка

• Поземлен имот № 027047 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пауново, м. ПРИСОЙКА, НТП Изоставена естествена ливада, категория 9, площ 5.749 дка

Протоколът да се обяви в кметството и да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман. Същият може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок чрез Община Ихтиман пред Районен съд – Ихтиман. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /Васил Михайлов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/ /Даниел Грънчаров/

2. /п/ /Миглена Георгиева/

<< Всички новини | << АРХИВ