0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

04.05.2020

ЗАПОВЕД №459/04.05.2020Г.

за изменение и допълнение на Заповед №308/13.03.2020г., Заповед №327/19.03.2020г., Заповед №330/20.03.2020г., Заповед №348/27.03.2020г., и Заповед №423/27.04.2020 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб и във връзка със Заповед №РД-01-249/03.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Изменям, Заповед №308/13.03.2020г., Заповед №327/19.03.2020г., Заповед №330/20.03.2020г., Заповед №348/27.03.2020г., и Заповед №423/27.04.2020 год., както следва:

1. Създава се т. 1а:

„1а. Като изключение от т.1 се допускат посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по – малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б/ обслужващият персонал да е с поставена защитна маска на лице;

в/ да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

2. Създава се т.2а:

„2а Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито, при спазване на дистанция най – малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

3. Заповедта влиза в сила от 4 май 2020г., с изключение на т.1, която влиза в сила от 06.05.2020 год.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ