0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

27.04.2020

ЗАПОВЕД №423/27.04.2020Г.

за изменение на Заповед №330/20.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб и във връзка със Заповед №РД-01-239/26.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменя, считано от 27.04.2020г., т.I, 1 от Заповед №330/20.03.2020 г., както следва:

„1. Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ носенето на предпазни мерки;

б/ спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в/ влизане в и излизане от градини единствено през отворените за целта места;

г/ забрана за употреба на алкохол;

д/ избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

е/ съблюдаване на всички останали противоепидемично мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се нова т. 1а:

1а. Посещенията на градини се разрешава само на следните лица:

а/ деца до 12 години, задължително с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09:30 до 18:30ч. всеки ден;

б/ собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 09:30 и след 18:30ч. всеки ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ