0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г.

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. на комисия, назначена със заповед № 352 / 30.03.2020 г. на кмета на община Ихтиман

Днес, 15.04.2020 г., от 13:00 ч., в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на общината се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 352 / 30.03.2020 г. на кмета на община Ихтиман, в състав:

Председател: Васил Михайлов, ст. експерт в отдел „Проекти и общинска собственост“

Членове:

1. Даниел Грънчаров, юрисконсулт на Община Ихтиман

2. Миглена Георгиева, специалист в отдел „Проекти и общинска собственост“

Комисията се събра със задача да разпредели за всяко землище на територията на общината необходимите пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ между правоимащите лица, подали заявление по образец, които имат регистрирани животновъдни обекти /ЖО/ в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади /ПМЛ/.

Комисията констатира, че в законоустановения срок са подадени 9 /девет/ заявления по образец, както следва:

1/ Заявление с вх. № Юл-288 / 25.10.2019 г. от „Боерикс“ ЕООД

2/ Заявление с вх. № 70.00-42 / 18.02.2020 г. от Ангел Сашев Илиев

3/ Заявление с вх. № 70.00-43 / 18.02.2020 г. от Димитър Сашков Илиев

4/ Заявление с вх. № Гр-476 / 28.02.2020 г. от Красимир Николов Деянов

5/ Заявление с вх. № Гр-503 / 04.03.2020 г. от Георги Николаев Балджийски

6/ Заявление с вх. № Юл-67 / 09.03.2020 г. от „Боерикс“ ЕООД

7/ Заявление с вх. № Гр-536 / 09.03.2020 г. от Чавдар Неофитов Атанасов

8/ Заявление с вх. № Юл-68 / 10.03.2020 г. от „Пирена-Агро“ ЕООД

9/ Заявление с вх. № 70.00-60 / 10.03.2020 г. от „Брезе Ангус“ ЕООД

Предоставянето на имотите за ползване на правоимащите лица ще се извършва по цени, определени по пазарен механизъм, в съответствие с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ съгласно пазарна оценка от м. март 2020 г., изготвена от инж. Огнян Илиев Стефанов.

Комисията разгледа депозираните заявления и приложените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и 6 от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Разпределя свободни ПМЛ от ОПФ между правоимащите лица, подали заявление по образец, които имат регистрирани ЖО в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание ПМЛ, както следва:

1. За землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област:

1.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-503 / 04.03.2020 г. от Георги Николаев Балджийски с регистриран ЖО с рег. № 3290180068 /стар 2050-1089/ в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, с 4 бр. коне на възраст над 6 месеца, или общо 4 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка с детайли за ползване на ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 32901.2.2, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, м.АЙДАРОВЕЦ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 26816 кв.м, стар номер 002002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-119/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 32901.2.11, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, м.АЙДАРОВЕЦ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 11547 кв.м, стар номер 002011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-119/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 32901.3.1, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, м.САИТЕ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 14813 кв.м, стар номер 003001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-119/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 32901.3.4, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, м.САИТЕ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 20431 кв.м, стар номер 003004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-119/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 32901.51.66, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман, м.ИЗВОРИТЕ, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 13499 кв.м, стар номер 051066, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-119/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

2. За землището на с. Полянци, ЕКАТТЕ 57443, община Ихтиман, Софийска област:

2.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-536 / 09.03.2020 г. от Чавдар Неофитов Атанасов с регистрирани ЖО с рег. № 0796020008 /стар 2062Б-007/ в с.Белица, общ. Ихтиман, ЖО с рег. № 5744380007 /стар 2068-0076/ в с.Полянци, общ. Ихтиман, и ЖО с рег. № 4945020015 /стар 2061-0207/ в с.Мухово, общ. Ихтиман, с 9 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 9 ЖЕ, с 34.141 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка с детайли за ползване на ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 57443.10.514, област София, община Ихтиман, с. Полянци, м.ГАНЕВО ДЕРЕ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 48937 кв.м, стар номер 000514, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-128/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 57443.68.503, област София, община Ихтиман, с. Полянци, м.БАНАЛЧАК, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 135134 кв.м, стар номер 000503, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-128/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящото решение отменя решението на комисията, обективирано в т. 2.1 на протокола по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ от 23.04.2019 г., поради това че кандидатът „Боерикс“ ЕООД не е заявил сключване на договор по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 / 2020 г.

3. За землището на с. Боерица, ЕКАТТЕ 04892, община Ихтиман, Софийска област:

3.1. Въз основа на заявления с вх. №№ Юл-288 / 25.10.2019 г. и Юл-67 / 09.03.2020 г. от „Боерикс“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 0489260008 /стар 2066-0082/ в с. Боерица, общ. Ихтиман, с 27 бр. говеда за мляко на възраст от 6 до 24 месеца, 96 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 2 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 1 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 114.40 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 04892.25.77, област София, община Ихтиман, с. Боерица, м.НАД СЕЛОТО, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 30522 кв.м, стар номер 000077, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-121/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 04892.26.71, област София, община Ихтиман, с. Боерица, м.МЕРИТЕ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 63593 кв.м, стар номер 000071, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-121/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 04892.48.85, област София, община Ихтиман, с. Боерица, м.БАЛАКЛАР, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 27055 кв.м, стар номер 000085, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-121/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящото решение отменя решението на комисията, обективирано в т. 3.1 на протокола по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ от 08.04.2019 г., поради това че кандидатът „Боерикс“ ЕООД не е заявил сключване на договор по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 / 2020 г.

4. За землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, Софийска област:

4.1. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-60 / 10.03.2020 г. от „Брезе Ангус“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 0483050011 /стар 2069-0154/ в с. Стамболово, общ. Ихтиман, с 28 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 29 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 45.80 ЖЕ, с 28.052 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка с детайли за ползване на ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 04830.51.9, област София, община Ихтиман, с. Стамболово, м.ГЕРЕНА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 12608 кв.м, стар номер 051009, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-129/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 04830.51.21, област София, община Ихтиман, с. Стамболово, м.ГЕРЕНА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 42280 кв.м, стар номер 051021, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-129/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

5. За землището на с. Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, Софийска област:

5.1. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-42 / 18.02.2020 г. от Ангел Сашев Илиев с регистриран ЖО с рег. № 2064-0076 в с. Борика, общ. Ихтиман, с 25 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 1 бр. кон на възраст над 6 месеца, или общо 16 ЖЕ, съгласно справка от електронната система RegiX на МЗХГ, без ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, в съответствие с чл. 37и, ал. 6, изр. второ от ЗСПЗЗ във връзка с договор за наем, сключен на 06.08.2014 г., на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 05390.61.275, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.СЕКЮРТ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 288997 кв.м, стар номер 061275, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

5.2. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-43 / 18.02.2020 г. от Димитър Сашков Илиев с регистриран ЖО с рег. № 0539070001 /стар 2064-0049/ в с. Борика, общ. Ихтиман, със 7 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца, 35 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, 8 бр. коне на възраст над 6 месеца и 15 бр. коне от автохтонни породи на възраст над 6 месеца, или общо 62.20 ЖЕ, с 630.613 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, в съответствие с чл. 37и, ал. 6, изр. второ от ЗСПЗЗ във връзка с договори за наем, сключени на 06.08.2014 г. и 08.08.2014 г., на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 05390.61.274, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.СЕКЮРТ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 25096 кв.м, стар номер 061274, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.317, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.КАРШИЯК, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 87832 кв.м, стар номер 061317, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.321, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.АДЖ. ПЪТ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 86532 кв.м, стар номер 061321, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 05390.61.903, област София, община Ихтиман, с. Борика, м.ГЕРЕНА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 36211 кв.м, стар номер 061903, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-122/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

6. За землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област:

6.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-476 / 28.02.2020 г. от Красимир Николов Деянов с регистриран ЖО с рег. № 1002990001 /стар 2060-0107/ в с. Вакарел, общ. Ихтиман, с 22 бр. говеда за мляко на възраст над 24 месеца, 47 бр. овце и 15 бр. кози, или общо 31.30 ЖЕ, с 528.158 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

• Поземлен имот № 10029.642.30, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ИЗЛАКА, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Ливада, площ 1817 кв.м, стар номер 642030, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.27, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЙОЕВ ВАЛОГ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3566 кв.м, стар номер 666027, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.48, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 4484 кв.м, стар номер 666048, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.49, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1384 кв.м, стар номер 666049, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.50, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1491 кв.м, стар номер 666050, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.53, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3331 кв.м, стар номер 666053, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.54, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2588 кв.м, стар номер 666054, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.55, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3630 кв.м, стар номер 666055, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.57, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3126 кв.м, стар номер 666057, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.59, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1026 кв.м, стар номер 666059, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.60, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2200 кв.м, стар номер 666060, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.61, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2058 кв.м, стар номер 666061, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.78, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ВЪРЛИЯ СЛОГ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2161 кв.м, стар номер 666078, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.86, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2762 кв.м, стар номер 666086, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.89, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3302 кв.м, стар номер 666089, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.94, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 5108 кв.м, стар номер 666094, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.103, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ПЛАДНИЩЕТО, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1075 кв.м, стар номер 666103, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.108, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2595 кв.м, стар номер 666108, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.262, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧУКАРАТА, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1193 кв.м, стар номер 666262, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.263, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2223 кв.м, стар номер 666263, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

• Поземлен имот № 10029.666.265, област София, община Ихтиман, с. Вакарел, м.ЧАУШЕЦ/УМНИ ДОЛ, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1137 кв.м, стар номер 666265, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

7. За землището на с. Пауново, ЕКАТТЕ P55600, община Ихтиман, Софийска област:

7.1. Заявление с вх. № Юл-68 / 10.03.2020 г. от „Пирена-Агро“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 2064-0112 в с. Борика, общ. Ихтиман, с 8 бр. говеда за месо на възраст от 6 до 24 месеца и 37 бр. говеда за месо на възраст над 24 месеца, или общо 41.80 ЖЕ, с 378.867 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно справка за животни в ОЕЗ и справка за отглеждани животни и наети ПМЛ от електронната система RegiX на МЗХГ, ще бъде разгледано на заседанието на комисията по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за землището на с. Пауново, ЕКАТТЕ P55600, община Ихтиман, Софийска област, по повод на изрично искане с вх. № Юл-68 / 13.04.2020 г. от „Пирена-Агро“ ЕООД.

Протоколът да се обяви в кметството и да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман. Същият може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок чрез Община Ихтиман пред Районен съд – Ихтиман. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /Васил Михайлов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/ /Даниел Грънчаров/

2. /п/ /Миглена Георгиева/

<< Всички новини | << АРХИВ