0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

10.04.2020

ЗАПОВЕД №387/10.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020г на за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, и във връзка със Заповед №РД-01-195/10.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям Заповед №308/13.03.2020г., Заповед №327/19.03.2020г., Заповед №348/27.03.2020г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман до 13.05.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ