0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

08.04.2020

ЗАПОВЕД №376/08.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Заповед №РД-01-143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и Заповед №330/20.03.2020г. на Кмета на Община Ихтиман

Н А Р Е Ж Д А М :

1. В община Ихтиман да се създаде организация за функционирането на кооперативен пазар, като се отчете конкретна специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

2. Въз основа на анализа на т.1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач се прилагат допълнително следните практики:

2.1 Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.2 Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

2.3 Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

2.4 Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

2.5 Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

2.6 Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

3. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция /зеленчуци, плодове, посевен и

посадъчен материал и друга готова продукция/ при спазване на всички изисквания, целящи намаляването на риска от COVID-19.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман –

Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ