0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

08.04.2020

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.

Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 18 години, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.Всяко дете може да кандидатства само по едно от следните направления:

- членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищно образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

- представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса

- представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци и социални услуги за деца

- индивидуални кандидатури

Членовете на Съвета трябва да притежават адаптивност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии. Те трябва да имат организаторски умения и да притежават умение за изказване на позиции от името на другите деца от областта. Кандидатът за член на Съвета трябва да има възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/.При избор на деца бежанци са в сила следните изисквания:

- детето да е получило международна закрила

- детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може безпрепятствено да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатстването за членове на Съвета е до 24 май 2020 г., а окончателен подбор ще бъде извършен до 30 май 2020 г.

Кандидатури могат да бъдат изпращани по поща до адрес:

2050, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, или

на електронния адрес на Община Ихтиман: obshtina_ihtiman@mail.bg

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ