0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

27.03.2020

ЗАПОВЕД №348/27.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям Заповед №308/13.03.2020г. и Заповед №327/19.03.2020г. на Кмета на община Ихтиман, като удължавам срока за въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г., включително.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман –

Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ