0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

20.03.2020

ЗАПОВЕД №330/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Заповед №РД-01-143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 год.:

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Забранява се на лица до 60 годишни възраст да посещават хранителните магазини и аптеки във времето от 08:30 до 10:30 часа всеки ден.

II. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ