0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

20.03.2020

ЗАПОВЕД №328/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързано с разпространението на COVID-19 /коронавирус/ на територията на страната и обявено Решение от 13.03.20г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръки на Национален оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.20г. на Министър-председателя на Република България и във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.20, Заповед №130/12.03.20г , Заповед №РД-133/18.03.20г., Заповед №РД-137/18.03.20г. и Заповед №138/19.03.20г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Всички граждани с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Община Ихтиман и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайска народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, препоръчвам да се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

3. Гражданите без общопрактикуващи лекари се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуална дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалната здравна инспекция под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т.1 и т.5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниця за случай, карантината се преустановява.

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуална дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или регионалната здравна инспекция, откъде да получат указания според случая.

Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.Кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ