0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

13.03.2020

ЗАПОВЕД №308/13.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързано с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявено Решение от 13.03.20г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.20г. на Министър – председателя на Република България и във връзка с Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална

дистанция

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ихтиман до 29.03.2020 година.

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес – зали и други/.

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служителите или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

II. Кметовете оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

III. Срокът и обхвата на мерките по т.I, може да бъда променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ