0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 

Новини

<< Всички новини

10.03.2020

ЗАПОВЕД №268/09.03.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Предписание №323/28.02.20 на РЗИ - Софийска област и препоръки на Националния щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.20 на Министър - председателя на Република България, с оглед провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, с цел превенция и опазване на здравето на служителите в Община Ихтиман и населението по отношение спазването на мерките срещу разпространението на COVID-19 /коронавирус/

Нареждам:

Ограничаване провеждането на мероприятия, свързани със струпването на много хора:

1. Да се преустанови провеждането на всички спортни мероприятия и тренировки провеждани на територията на Община Ихтиман, включително свободните тренировки провеждани в залите за фитнес.

2. Да се преустанови дейността на Клубовете на пенсионера в Община Ихтиман.

3. Да се преустанови дейността на танцовите ансамбли и състави на територията на Община Ихтиман.

4. Да се преустановят репетициите и изявите на художествените колективи на територията на Община Ихтиман.

5. Да се преустанови провеждането на мероприятията в ресторантите и питейните заведения на територията на Община Ихтиман.

При неспазване на заповедта ще бъдат съставяне актове, съгласно Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман.

Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.кмет на Община Ихтиман – Даниела Панайотова

Стефани Балабанова Добрева

<< Всички новини | << АРХИВ