0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Търгове и конкурси » Конкурси »

Конкурси

<< Всички конкурси

06.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

ОБЯВЛЕНИЕ "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД с адрес: гр.Ихтиман - 2020, ул."Шипка" №30, mbaliht@mail.bg, тел.0724 8 2164, на основание чл.91 и чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед №145/01.07.2020 год., на управителя на болницата:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "Главна медицинска сестра" със срок на заемане на длъжността 3 години.

I. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1. Първи етап - допускане до участие на кандидати, които да отговарят на следните задължителни изисквания:

а/ Кандидатът трябва да притежава минимална образователно - квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" по специалността "Управление на здравните грижи";

б/ Кандидатът трябва да има има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по профила, за който кандидатства;

в/ Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание "уволнение" или "предупреждение за уволнение" през последните 24 месеца, считано от датата на настоящата заповед;

2. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, ще се проведе под формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия.

ОБЯВЛЕНИЕ "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД с адрес: гр.Ихтиман - 2020, ул."Шипка" №30, mbaliht@mail.bg, тел.0724 8 2164, на основание чл.91 и чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед №145/01.07.2020 год., на управителя на болницата:

II. Кандидати за участие в конкурса е необходимо да представят следните документи:

1. Молба за участие в конкурса;

2. Копие от документ за самоличност;

3.Копие от диплома за завършено образование;

4. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността минимум 5 /пет/ години, придобит след завършване на изискуемото образование /Копие от трудова книжка/;

5. Автобиография;

6. Свидетелство за съдимост с дата на издаване не повече от 6 месеца преди датата на подаване на документите за кандидатстване;

III. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:00 ч. на 03.08.2020 год., в деловодството на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД. Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата и адрес за кореспондеция, телефон, e-mail.

IV. Резултатите от първия етап - списък с допуснатите кандидати ще бъде обявен от назначена комисия за допускане на кандидатите /по чл.93 о КТ/, на видно място в сградата на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД и в електронния портал на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД на 05.08.2020 год.

V. Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 06.08.2020 год., от 10:30 ч. в "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса /по чл.94 от КТ/.

VI. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VII. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност ще бъде предоставена на разположение на всеки кандидат в Личен състав на болницата.

VIII. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидатите ще се уреждат по реда на чл.96 от КТ.

<< Всички конкурси | << АРХИВ